HGO862/2015
ID intern unic:  362475
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 862
din  18.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
fondurilor de urgenţă ale Guvernului
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 967     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    În vederea realizării prevederilor art.36 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 862. Chişinău, 18 decembrie 2015.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 862
din 18 decembrie 2015

REGULAMENT
privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină destinaţiile de utilizare, modul de alocare, evidenţă şi control al mijloacelor fondului de rezervă şi fondului de intervenţie ale Guvernului (în continuare – fonduri de urgenţă).
    2. Scopul fondurilor de urgenţă este de a oferi Guvernului posibilitatea să  răspundă  prompt la anumite necesităţi de finanţare în situaţii imprevizibile şi excepţionale, care survin pe parcursul anului bugetar.
    3. Volumul fondurilor de urgenţă se aprobă distinct prin legea anuală a bugetului de stat.
    4. Pe parcursul anului bugetar volumul aprobat al fondului de intervenţie poate fi suplimentat cu donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice. În acest caz, conform legislaţiei în vigoare, Ministerul Finanţelor va opera modificările corespunzătoare la partea de venituri şi de cheltuieli ale bugetului de stat.
II. Destinaţii de utilizare
    5. Fondul de rezervă este destinat pentru finanţarea cheltuielilor bugetare care întrunesc concomitent următoarele criterii de eligibilitate:
    a) comportă caracter de urgenţă;
    b) survin pe parcursul anului şi nu au putut fi cunoscute pentru a fi prevăzute în bugetul aprobat;
    c) nu există rezerve în bugetele aprobate pentru autorităţile publice.
    6. Fondul de intervenţie este destinat pentru finanţarea cheltuielilor urgente legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, în caz de epidemii, precum şi în alte situaţii excepţionale cu caracter tehnogen (incendii, explozii, avarii etc.), natural (fenomene geofizice, geologice, meteorologice şi altele periculoase) şi biologico-social (boli contagioase, intoxicări în masă etc.).
III. Alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă
    7. Alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă se efectuează în temeiul hotărîrilor Guvernului, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru fondurile respective şi doar prin intermediul autorităţilor publice centrale şi locale, corespunzător domeniului de competenţă.
IV. Specificul elaborării hotărîrilor Guvernului privind
alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă
    8. În calitate de solicitanți ai mijloacelor din fondurile de urgenţă ale Guvernului pot fi autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile bugetare şi organizaţiile necomerciale.
    9. Demersurile privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă, însoţite de materiale justificative şi calcule întemeiate, se remit autorităţilor publice centrale, corespunzător domeniului de competenţă. În cazul fondului de intervenţie, demersurile se întocmesc şi se remit autorităţilor publice centrale în baza deciziei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sau, după caz, Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică (bazate pe procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor pentru situaţii excepţionale sau, după caz, ale comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică, constituite în unităţile administrativ-teritoriale).
    10. Autoritatea publică centrală examinează demersul solicitantului privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă şi, în caz de susţinere, elaborează şi promovează proiectul respectiv de hotărîre a Guvernului, în conformitate cu regulile de iniţiere, elaborare, avizare, expertiză, redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului.
    11. Proiectul hotărîrii Guvernului va indica în mod obligatoriu:
    a) denumirea autorităţii publice şi denumirea beneficiarului final;
    b) suma pentru alocare;
    c) destinaţia mijloacelor financiare.
    12. Proiectele de hotărîri ale Guvernului privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă se propun Guvernului spre aprobare doar după avizarea acestora de către Ministerul Finanţelor.
V. Executarea cheltuielilor din fondurile de urgenţă
    13. Hotărîrile Guvernului privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă implică procedura de redistribuire a alocaţiilor prin majorarea limitelor de alocaţii ale autorităţilor/instituţiilor bugetare beneficiare ale acestora, cu reducerea concomitentă a limitelor corespunzătoare ale fondului de rezervă sau ale fondului de intervenţie.
    14. Modificarea limitelor se produce în conformitate cu regulile privind redistribuirea alocaţiilor pe parcursul anului bugetar, stabilite conform cadrului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.
    15. Executarea cheltuielilor din fondurile de urgenţă ale Guvernului se efectuează în conformitate cu normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional.
    16. Pentru efectuarea plăţilor, autorităţile publice prezintă Ministerului Finanţelor, respectiv trezoreriilor teritoriale, documentele necesare, care includ în mod obligatoriu:
    a) ordinele de plată cu indicarea datelor bancare necesare pentru efectuarea plăţii;
    b) copia hotărîrii Guvernului;
    c) documente justificative reieşind din specificul cheltuielilor (contracte, facturi fiscale etc.).
    17. În cazul în care beneficiarul mijloacelor din fondurile de urgenţă ale Guvernului se finanţează din alt buget decît bugetul de stat, alocarea acestora se efectuează prin intermediul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele respective.
VI. Evidenţa, raportarea şi controlul utilizării
mijloacelor fondurilor de urgenţă

    18. Ministerul Finanţelor monitorizează repartizarea şi alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă şi informează Guvernul, trimestrial şi la solicitare, despre disponibilitatea mijloacelor în aceste fonduri.
    19. Mijloacele fondurilor de urgenţă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în hotărîrile respective ale Guvernului.
    20. Redistribuirea ulterioară a alocaţiilor repartizate din fondurile de urgenţă în sensul schimbării autorităţii/instituţiei beneficiare sau destinaţiei mijloacelor alocate nu se admite.
    21. Plăţile efectuate din contul fondurilor de urgenţă se reflectă în poziţii distincte în partea de cheltuieli a bugetului de stat.
    22. Hotărîrile Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare din fondurile de urgenţă neexecutate pînă la finele anului bugetar devin caduce.
    23. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondurile de urgenţă se restituie în bugetul de stat pe parcursul anului bugetar respectiv sau în trimestrul I al anului bugetar viitor. Excepţie fac mijloacele alocate autorităţilor publice locale care nu au fost valorificate integral în anul bugetar în curs, dar sînt necesare pentru realizarea integrală a scopului în anul bugetar următor.
    24. Autorităţile beneficiare de mijloace din fondurile de urgenţă prezintă Ministerului Finanţelor, trimestrial şi anual, informaţii (rapoarte) privind utilizarea mijloacelor alocate din fondurile de urgenţă, în volumul şi în termenele stabilite.
    25. Informaţia privind utilizarea mijloacelor fondurilor de urgenţă se reflectă în rapoartele periodice şi anuale privind executarea bugetului de stat, care se fac publice prin plasare pe pagina web a Ministerului Finanţelor.
    26. Auditul şi controlul asupra utilizării eficiente şi conform destinaţiei a mijloacelor fondurilor de urgenţă se efectuează de către organele abilitate cu funcţii de audit şi control financiar.
    27. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor alocate din fondurile de urgenţă, constituie temei pentru repararea prejudiciului adus bugetului de stat şi atrage răspunderea contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.