HGM875/2015
ID intern unic:  362489
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 875
din  22.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a
entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor
financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților
pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 979
    MODIFICAT
    HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19

    Notă:
    în denumire și în tot textul hotărîrii, după cuvintele „întreprinderilor de stat” se completează cu cuvîntul „/municipale”, cuvintele „societăți de audit”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „entități de audit”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „anuale” se substituie cu cuvîntul „individuale”;
    pe tot parcursul textului regulamentului, cuvîntul „însărcinate” se substituie cu cuvîntul „responsabile”, iar textul „Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19

    În temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 750), și art. 89 alin. (1) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Cluaza de adoptare modificată prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință  pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social (se anexează).

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 875. Chişinău, 22 decembrie 2015.

              Aprobat
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 875
din 22 decembrie 2015

REGULAMENT
cu privire la modul de selectare a entităților de audit
și termenii de
referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale
ale întreprinderilor
de stat/municipale și societăților pe acțiuni în
care cota statului depășește 50% din
capitalul social
Capitolul I
Modul de selectare a entităților de audit
Secțiunea 1
Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social  (în continuare – Regulamentul) stabileşte  modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, structura ofertei, evaluarea și selectarea entităților de audit,  scopul și conținutul termenilor de referință, efectuarea auditului, întocmirea și prezentarea scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere, indicatorii de analiză a activităţii economice şi performanţă financiară, precum și întocmirea și prezentarea raportului auditorului.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și Standardele Internaționale de Audit.
    3.  La concursul de selectare privind auditarea situațiilor financiare individuale ale  întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social (în continuare – entități) trebuie să participe cel puţin 3 entități de audit care sînt înregistrate în Registrul public al entităților de audit în modul stabilit de Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
    Dacă la concursul de selectare participă mai puțin de 3 entități de audit, concursul se repetă. În cazul în care după desfășurarea concursului repetat au participat, de asemenea, mai puțin de 3 entități de audit, concursul se desfășoară conform procedurii stabilite în Regulament.
    [Pct.3 modificat prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    4. Societatea de audit care  participă la concursul de selectare privind auditarea situațiilor financiare individuale ale entităților, trebuie să întrunească următoarele cerințe minime privind:
    a) modul și termenul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, conform prevederilor pct.6 al prezentului Regulament;
    b) structura ofertei.
    5. Informația privind  lansarea concursului se face publică de către entitate în modul stabilit prin intermediul organului de presă şi pe pagina web oficială.
    6. Societatea de audit prezintă scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs  în termenul indicat de către entitate în informația de lansare, care nu poate fi mai mic de 30 de zile.  În cazul în care, scrisoarea  parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă,  fără a fi examinată.
Secțiunea a 2-a
Structura ofertei
    7. Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare (unul – pentru entitate, altul – pentru entitatea de audit) și conține următoarea informație:
    a) denumirea şi sediul entității de audit,  telefoanele  de  contact, poşta electronică,  rechizitele bancare; 
    b) descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
    c) numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
    d) perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
    e) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere;
    f) termenul de prezentare a raportului auditorului;
    g) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;
    h) utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;
    i) modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
    [Pct.7 lit.i) modificată prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    j) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului;
    k) onorariul de audit;
    l)  semnătura conducătorului.
    [Pct.7 alineatul 2 abrogat prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
Secțiunea a 3-a
Evaluarea și selectarea entităților de audit
    8. Evaluarea și selectarea entităților de audit se efectuează de către Consiliul de administrație al întreprinderii de stat/municipale/Consiliul societății pe acțiuni, în mod transparent, conform prevederilor art. 8 alin. (7) lit. q) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală şi art. 41, art. 65 şi art. 69 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, ținînd cont de informația expusă în ofertă, luînd cumulativ în calcul:
    [Pct.8 modificat prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    a) perioada de efectuare a auditului;
    b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere;
    c) termenul de prezentare a raportului auditorului;
    d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;
    e)  lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului.
    9. Cîștigător al concursului este desemnată entitatea de audit, selectată în condițiile pct. 8 al prezentului Regulament. Entitatea  contactează doar entitatea de audit cîștigătoare.
    10. În cazul societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, adunarea generală a acționarilor confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare individuale și  stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor ei, conform prevederilor art. 50 alin. (3) lit.e) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni.
    În cazul întreprinderilor de stat/municipale, fondatorul, conform prevederilor art.7 alin. (2) lit. i) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, confirmă entitatea de audit selectată de Consiliul de administrație, iar administratorul, conform prevederilor art.9 alin.(1) lit. e), asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare individuale şi încheie contractul de audit cu entitatea de audit selectată de Consiliul de administrație.
    [Pct.10 alineatul 2 în redacția HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
Capitolul II
Termenii de referință  pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale
întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului
depășește 50% din capitalul social

Secțiunea 1
Scopul și conținutul termenilor de referință
    11. Scopul de bază al fondatorului/acționarului constă în efectuarea auditului situațiilor financiare individuale  ale entităților, conform prevederilor Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
    12. Fondatorul/acționarul este în drept să solicite efectuarea analizei activității economico-financiare a entității, cu încheierea contractului privind efectuarea analizei activității economico-financiare a entității cu entitatea de audit, suplimentar prevederilor pct. 11.
    [Pct.12 în redacția HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    13. Termenii de referință stabiliţi de entitate includ cerințe privind efectuarea auditului, experienţa de auditare a întreprinderilor din domeniu (activitate similară, capacitate financiară/de producere comparabilă), întocmirea și prezentarea scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere, întocmirea și prezentarea raportului auditorului.
    [Pct.13 modificat prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
Secțiunea a 2-a
Efectuarea auditului
    14. Auditul se  efectuează conform Standardelor  Internaționale  de Audit (în continuare – S.I.A.) şi include efectuarea testelor asupra tranzacţiilor şi/sau privind existenţa, proprietatea şi modul de evaluare a elementelor contabile ale entității. Societatea de audit desemnată analizează sistemele contabile şi de control  intern, astfel încît să poată stabili dacă acestea sînt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi dacă entitatea a ținut corect contabilitatea conform cerințelor legislației din domeniu.
    15. Societatea de audit desemnată întocmește contractul de audit/scrisoarea de misiune  conform prevederilor art.27 alin.(2) și (3) al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și a S.I.A. 210 „Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit”.
    [Pct.15 modificat prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    16. Planificarea auditului se efectuează conform prevederilor S.I.A. 300 „Planificarea unui audit al situațiilor financiare” și implică stabilirea  strategiei generale de audit și  elaborarea planului de audit, ținînd cont de dimensiunea și complexitatea entității, precum și, în funcţie de caz,  de experiența anterioară în cadrul entității a membrilor echipei misiunii de audit.
    17. Auditul  include evaluarea estimărilor semnificative şi a deciziilor conducerii privind  întocmirea situaţiilor financiare,  pentru a stabili dacă politicile contabile corespund legislației și genului de activitate al  entității și dacă sînt aplicate consecvent şi prezentate în mod adecvat.
    18. În procesul efectuării auditului, auditorul trebuie să solicite declarații scrise de la conducerea entității, după caz, de la persoanele responsabile cu guvernanța, conform prevederilor S.I.A. 580 „Declarații scrise”.
    19. Societatea de audit este obligată să garanteze respectarea:
    a) cerinței de independență a auditorului și independența onorariului de audit de evenimentele bazate pe condiționări sau de eventualități neprevăzute conform prevederilor art. 21 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și a Codului etic al profesioniștilor contabili;
    [Pct.19 lit.a) modificată prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    b) confidențialității și secretului profesional, obținute în timpul efectuării auditului conform prevederilor art. 22 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare și a Codului etic al profesioniștilor contabili;
    [Pct.19 lit.b) modificată prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    c) cerințelor față de organizarea activității și controlul calității auditului conform prevederilor art.23 și 24 din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
    [Pct.19 lit.c) în redacția HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
    d) răspunderii conform prevederilor art. 47 alin.(2) al  Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
    [Pct.19 lit.d) modificată prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
Secțiunea a 3-a
Întocmirea și prezentarea scrisorii către persoanele
responsabile cu guvernanța și către conducere

    20. Pînă la emiterea raportului auditorului sau după, entitatea de audit  întocmeşte şi adresează o scrisoare  în original pe blancheta cu antet în limba de stat conducerii entității și în copie persoanelor responsabile cu guvernanța (Consiliul de administraţie al întreprinderii de stat/municipale/Consiliul societăţii pe acţiuni), care include deficiențele pe care auditorul le-a identificat pe parcursul auditului și care, potrivit raționamentului profesional,  sînt suficient de importante pentru a fi aduse la cunoștință, precum și propuneri de soluționare a acestora.
    21. Întocmirea și prezentarea scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere  se efectuează conform prevederilor S.I.A. 260 „Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța” și S.I.A. 265 „Comunicarea deficiențelor în controlul intern către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere”.
Secțiunea a 4-a
Întocmirea și prezentarea raportului auditorului
    22. Raportul auditorului se întocmește, în baza rezultatelor auditului, în limba de stat pe  blancheta cu antet a entității de audit și se prezintă în original conducerii entității și, în copie, persoanelor responsabile cu guvernanța, în termenele stabilite în contractul de audit/scrisoarea de misiune.
    23. Întocmirea și prezentarea raportului auditorului se efectuează conform prevederilor art. 28 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, cu aplicarea S.I.A. 700 „Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare”, S.I.A. 705 „Modificări ale opiniei raportului auditorului independent”, S.I.A. 706 „Paragrafele de evidențiere a unor aspecte și paragrafele privind alte aspecte din raportul auditorului independent”.
    [Pct.23 modificat prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]
Secțiunea a 5-a
Indicatorii de analiză a activității economice
și performanță financiară
    24. În vederea realizării scopului suplimentar al fondatorului/acţionarului, entitatea elaborează pentru perioada precedentă și perioada auditată  informația comparativă privind analiza activităţii economico-financiare cu utilizarea indicatorilor economico-financiari, calculați conform formulelor de calcul prezentate în anexa la prezentul Regulament, cu dezvăluirea impactului acestora asupra activității entității, factorilor care au generat și care reiese din modificarea indicatorilor economico-financiari determinați. Corectitudinea determinării indicatorilor se verifică de entitatea de audit.
    Informaţia va include:
    a) valoarea contabilă/nominală a fiecărei grupe de creanțe;
    b) mărimea creanțelor compromise înregistrate și decontate;
    c) costul de intrare/valoarea nominală a fiecărei grupe de investiții;
    d) mărimea veniturilor din investiții sub formă de dobînzi, dividende etc.;
    e) valoarea nominală a elementelor capitalului propriu;
    f) suma dividendelor calculate şi transferate (pentru societățile pe acțiuni);
    g) suma defalcărilor transferate în bugetul de stat (pentru întreprinderile de stat/municipale);
    h) mărimea (cuantumul) dividendelor pe o acțiune (pentru  societățile pe acțiuni);
    i) datoriile financiare, comerciale și calculate (valoarea nominală a fiecărei categorii (grupe) de datorii);
    j) suma costurilor îndatorării capitalizate;
    k) suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente;
    l) suma datoriilor aferente creditelor, împrumuturilor și dobînzilor neachitate în termenele stabilite;
    m) ponderea costului vînzărilor în total venituri din vînzări;
    n) informația aferentă cheltuielilor de distribuire, administrative și altor cheltuieli din activitatea operațională suportate.
    25. Informația privind analiza  indicatorilor economico-financiari și  evaluarea privind capacitatea entității se întocmește în limba de stat pe blancheta cu antet a entităţii, fiind semnată de conducătorul entităţii şi contrasemnată (validată) de către auditor și se prezintă în copie persoanelor responsabile cu guvernanța.

    anexa
    [Anexa modificată prin HG1170 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1233; în vigoare 01.01.19]