HGM884/2015
ID intern unic:  362584
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 884
din  28.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la organizarea studiilor de rezidenţiat
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 986
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG1162 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1228; în vigoare 30.11.18
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18

   
NOTĂ:
   
în tot textul Regulamentului cuvintele „instituţii medico-sanitare” și cuvîntul „instituții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale” și, respectiv, cu cuvîntul „prestatori”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    în tot textul hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    În temeiul prevederilor articolului 11 alineatul (4) din Legea cu privire la Guvern nr. 64 din 31 mai 1990 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, articolului 26 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art. 839), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
    1) va organiza admiterea la studiile de rezidenţiat în conformitate cu planurile anuale stabilite de Guvern, necesităţile curente şi strategice ale sistemului de sănătate în medici specialişti;
    2) va supraveghea procesul de înmatriculare la studii postuniversitare şi va semna contracte individuale cu medicii rezidenţi privind instruirea şi plasarea în cîmpul muncii a medicilor şi a farmaciştilor;
    3) va supraveghea procesul de angajare şi salarizare a medicilor rezidenţi în cadrul bazelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din cadrul prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice;
    [Pct.2 subpct.3) modificat prin HG1162 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1228; în vigoare 30.11.18]
    4) va repartiza tinerii specialiști în cîmpul muncii în conformitate cu necesităţile sistemului de sănătate.
    3. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”:
    1) va asigura înmatricularea la studii de rezidenţiat în conformitate cu planul de admitere pe specialități elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    [Pct.3 subpct.1) modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    2) în termen de 1 lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va înainta spre aprobare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi şi limitele de competenţă la toate specializările şi anii de instruire.
    4. Cheltuielile de punere în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate.
    5. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta hotărîre.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                            Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan
    Ministrul educaţiei                                                    Corina Fusu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Mircea Buga

    Nr. 884. Chişinău, 28 decembrie  2015.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 884
din 28 decembrie 2015

REGULAMENT
cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Politicii Naţionale de Sănătate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.886 din 6 august 2007, Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007, Programului de dezvoltare a învăţămîntului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 27 octombrie 2010, Hotărîrii Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, Hotărîrii Guvernului nr.1396 din 24 noiembrie 2003 „Cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti”, Hotărîrii Guvernului nr.42 din 12 ianuarie 2006 „Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Hotărîrii Guvernului nr.710 din 6 august 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007” şi ale altor acte normative privind formarea şi activitatea profesională în domeniul sănătăţii.
    [Pct.1 modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare și desfășurare a studiilor de rezidenţiat (în continuare – rezidenţiat) în cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (în continuare – Universitate) şi al prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice în care activează clinici ale  Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (în continuare – prestatori).
    3. Rezidenţiatul reprezintă o formă specifică de pregătire postuniversitară, cu frecvenţă la zi, care asigură instruirea necesară obţinerii unei specialităţi incluse în nomenclatorul specialităţilor în medicină şi farmacie, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi include activităţi de acordare a asistenţei medicale ghidate de coordonatorul de rezidenţiat sau medicul specialist desemnat.
    4. În prezentul Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    program de rezidenţiat – totalitate a conţinutului teoretic şi practic al obiectului de instruire urmat de către rezidenţi pentru obţinerea unei specialităţi;
    stagiu practic – perioadă în care rezidentul acumulează cunoştinţele şi deprinderile practice prevăzute de programul de rezidenţiat şi acordă asistenţă medicală ghidată şi supravegheată;
    rezident – medic sau farmacist care urmează studii de rezidenţiat şi practică activităţi de acordare a asistenţei medicale ghidate;
    clinică de rezidenţiat – prestator de servicii medicale, aprobată în modul stabilit, unde activează clinica Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în cadrul căreia se desfăşoară, integral sau parţial, instruirea şi activitatea practică a rezidenţilor;
    coordonator de rezidenţiat – cadru științifico-didactic (profesor sau conferenţiar), desemnat de către Universitate, responsabil de coordonarea şi realizarea programului de rezidenţiat;
    responsabil universitar de rezidenţi – cadru științifico-didactic, desemnat de către Universitate, cu experienţă în domeniu mai mare de 5 ani, care activează la baza clinică de rezidenţiat şi care tutelează medicul rezident pe parcursul programului de rezidenţiat şi al activităţii practice ghidate;
    responsabil instituţional de rezidenţi – medic sau farmacist, cu experienţă în domeniu mai mare de 3 ani, care ghidează medicul sau farmacistul rezident pe parcursul stagiului practic şi/sau al activităţilor de acordare a asistenţei medicale;
    prestatori de servicii medicale și farmaceutice – instituții medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare, care prestează servicii medicale și sociale, finanțate de la bugetul de stat și subdiviziunile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
    [Pct.4 noțiunea introdusă prin HG1162 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1228; în vigoare 30.11.18]
    5. Pentru fiecare specialitate, programul de rezidenţiat se desfăşoară după un curriculum de pregătire teoretică şi practică obligatorie, cu respectarea strictă a cerinţelor pentru instruirea postuniversitară,  şi are drept obiectiv obţinerea de către rezident a unei calificări profesionale conform rigorilor naţionale şi europene.
    6. Elaborarea programelor de rezidenţiat și stabilirea volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți, a limitelor de competență la toate specializările și de instruire se realizează de către Universitate, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Programele aprobate, inclusiv informația cu privire la volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi, limitele de competenţă la toate specializările şi durata de instruire, se transmite tuturor prestatorilor în cadrul cărora se desfăşoară instruirea în specialitate şi se aplică tuturor rezidenţilor.
    7. Programul de rezidenţiat poate fi realizat parţial în universităţi din alte state şi la bazele lor clinice, în modul stabilit de acordurile bilaterale dintre Republica Moldova şi alte state sau de către acordurile interuniversitare.
    8. Pregătirea teoretică şi practică a rezidenţilor în cadrul clinicilor de rezidenţiat este realizată și asigurată de către Universitate.
    9. Conducătorul clinicii de rezidenţiat este obligat să asigure informarea pacienţilor despre desfăşurarea studiilor de rezidenţiat în cadrul instituţiei respective.
    10. Activitatea de coordonare a programului de rezidenţiat dintr-o anumită specialitate este realizată de către coordonatorul de rezidenţiat, numit prin ordinul rectorului, care este responsabil de buna desfăşurare şi de calitatea pregătirii rezidenţilor.
    11. Un coordonator de rezidenţiat nu poate fi responsabil concomitent de mai multe programe de rezidenţiat.
    12. Specialităţile şi durata studiilor de rezidenţiat se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    13. Rezidenţiatul se organizează pe loc şi pe post.
    14. Nici un medic sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi.
    15. În funcţie de necesităţile sistemului de sănătate, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale stabileşte anual cota-parte a locurilor pe specialităţi la rezidenţiat din numărul total de locuri, aprobat în modul stabilit.
    16. Perioada de rezidenţiat se include în vechimea de muncă pe specialitate a medicului sau farmacistului.
II. ADMITEREA ÎN REZIDENŢIAT
    17. Numărul de locuri pentru admiterea la rezidenţiat este stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi aprobat anual de Guvern.
    18. Admiterea la rezidenţiat se efectuează prin concurs, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Educaţiei.
    19. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la rezidenţiat aparţine Comisiei de admitere, constituite prin ordinul ministrului sănătății.
    20. Cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul la rezidenţiat, în limitele stabilite anual de Guvern:
    1) cu finanţare de la bugetul de stat:
    - pe loc, pentru numărul de locuri prevăzute în planificarea strategică a resurselor umane în sănătate;
    - pe post, în funcţie de numărul de posturi vacante în instituţiile medico-sanitare publice;
    2) pe bază de contract de studii cu taxă.
    21. La concursul de admitere la rezidenţiat se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi ai facultăţilor de medicină/farmacie ale instituțiilor de învățămînt superior publice de peste hotare, acreditate în modul stabilit.
    22. La concurs se pot înscrie absolvenţii/titularii diplomelor de licență din anul admiterii, precum şi cei din 2 promoții precedente, care nu au fost înmatriculaţi la rezidenţiat.
    23. În cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile punctului 22 din prezentul Regulament, însă solicită înscrierea la concursul de admitere, decizia privind admiterea candidatului la concurs va fi luată de către Comisia de admitere, după examinarea argumentelor invocate de solicitant.
    24. Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii de rezidenţiat pe baza acordurilor interstatale sau a contractelor individuale de studii încheiate cu Universitatea, cu achitarea taxei de studii în mărimea şi modul stabilit de Universitate și actele normative în vigoare.
    25. Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea activităţii profesionale în specialitatea pentru care candidează.
    26. Candidaţii care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat au obligaţia să încheie cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale un contract privind instruirea în rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii a medicilor şi farmaciştilor, cu Universitatea – un contract cu privire la studiile postuniversitare prin rezidenţiat, iar cu clinica de rezidenţiat/prestator de servicii medicale – un contract individual de muncă.
    27. Medicii şi farmaciştii care au fost admişi la rezidenţiat pe locuri încheie un contract individual de muncă, conform duratei studiilor de rezidenţiat, cu instituţia la care au fost repartizați.
    28. Medicii şi farmaciştii care au fost admişi la rezidenţiat pe post încheie un contract individual de muncă cu instituţia care a prezentat Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale informaţia privitor la posturile vacante. Contractul prevede obligaţia de a activa în instituţia respectivă o perioadă de cel puţin 3 ani după absolvirea rezidenţiatului.
    29. Procedura de admitere la rezidenţiat include următoarele etape:
    1) elaborarea şi aprobarea pentru fiecare sesiune de admitere de către Universitate şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în rezidenţiat;
    2) aprobarea, prin ordin al rectorului Universităţii, a listei persoanelor admise la rezidenţiat, pe baza rezultatelor concursului desfăşurat;
    3) semnarea contractelor cu privire la rezidenţiat cu Universitatea;
    4) semnarea contractelor privind instruirea în rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii a medicilor şi farmaciştilor cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    5) semnarea contractelor individuale de muncă cu prestatorii de servicii medicale publice;
    6) emiterea ordinului rectorului Universităţii privind înmatricularea la rezidenţiat;
    7) emiterea ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu privire la aprobarea rezultatelor admiterii la studii de rezidențiat în cadrul Universității.
III. ANGAJAREA ŞI SALARIZAREA REZIDENŢILOR
ÎN CLINICILE DE REZIDENŢIAT
    30. După admiterea la rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în comun cu Universitatea repartizează rezidenţii la clinicile de rezidenţiat, în corespundere cu specializările şi capacităţile clinicilor.
    31. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare/clinicilor de rezidenţiat, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii privind repartizarea rezidenţilor la clinicile de rezidenţiat, prezintă spre examinare şi coordonare consiliului de administrare a instituţiei statele de personal şi listele de tarifare, în care se includ și medicii rezidenţi, respectînd raportul medic rezident/pat sau medic rezident/medic pentru asistenţa medicală primară şi specializată de ambulatoriu, stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, de comun acord cu Universitatea, pentru fiecare specialitate aparte.
    32. Persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) prestatorilor de servicii medicale/clinicilor de rezidenţiat aprobă statele de personal doar cu condiţia includerii în statele de personal a medicilor rezidenţi.
    [Pct.32 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    33. După aprobarea de către persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) a statelor de personal, conducerea clinicilor de rezidenţiat angajează medicii rezidenţi în funcţiile aprobate şi prezintă Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină informaţia referitor la numărul de rezidenţi angajaţi pentru contractarea mijloacelor financiare suplimentare necesare pentru salarizarea medicilor rezidenţi, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    [Pct.33 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
   
331. Conducătorii prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informația privind numărul de rezidenți angajați pentru planificarea în bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare salarizării medicilor rezidenți, conform prevederilor actelor normative.
    [Pct.331 introdus prin HG1162 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1228; în vigoare 30.11.18]
    34. Subdiviziunile resurse umane din instituţiile medico-sanitare/clinicile de rezidenţiat, în comun cu responsabilii instituţionali de rezidenţi, elaborează şi monitorizează activitatea şi mobilitatea interinstituţională a medicilor rezidenţi în conformitate cu planurile de instruire stabilite.
    35. Rezidentul este obligat să informeze clinica de rezidenţiat sau Universitatea despre imposibilitatea de a frecventa cursurile şi să-și justifice absențele.
    36. Responsabilii universitari şi instituţionali de rezidenţi prezintă conducerii instituţiilor medico-sanitare/clinicilor de rezidenţiat informația cu privire la volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi, la limitele de competenţă la toate specializările şi la durata de instruire.
IV. STATUTUL REZIDENTULUI
    37. Instruirea teoretică şi practică a rezidentului în cadrul Universităţii, clinicilor de rezidenţiat şi instituţiilor medico-sanitare se desfășoară conform programului de rezidenţiat şi contractelor încheiate, sub stricta supraveghere a responsabililor universitari şi instituţionali de rezidenţi.
    38. În cadrul clinicilor de rezidenţiat/instituţiilor, rezidentul este angajat în funcţie de medic/farmacist rezident, conform specialităţii, şi acordă asistenţă medicală în concordanță cu nivelul lui de pregătire profesională, în volumul şi limitele stabilite.
    39. Rezidentul, în activitatea sa practică, se conduce de prevederile Regulamentului intern al instituţiei/clinicii de rezidenţiat în care activează, ale contractului individual de muncă, precum și de limitele de competență, aprobate în modul stabilit.
    40. Rezidentul are următoarele drepturi:
    1) să beneficieze de vacanţă anuală şi concediu academic, oferit în modul stabilit de Universitate;
    2) să beneficieze de concediu anual plătit, oferit de către clinica de rezidenţiat/instituţia în aceeaşi perioadă cu vacanţa acordată de către Universitate, conform prevederilor Nomenclatorului profesiilor și funcțiilor cu condiții de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit și durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004;
    3) să acorde asistenţă medicală în volumul şi limitele stabilite pentru specializarea şi anul de studii respective;
    4) să fie remuneraţi de către Universitate/clinica de rezidenţiat/instituţie pentru activitatea desfăşurată, conform legislaţiei în vigoare;
    5) să prescrie reţete pentru medicamente şi consumabile, conform legislaţiei în vigoare;
    6) să aplice ştampila medicului, eliberată conform legislaţiei în vigoare;
    7) să refuze acordarea asistenţei medicale în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    8) să beneficieze de asistenţă medicală, în modul stabilit de legislaţie;
    9) să participe la întruniri, conferinţe la care sînt puse în discuţie probleme ce vizează supravegherea sănătăţii personale şi publice;
    10) să propună Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, medicilor, administraţiilor instituţiilor medico-sanitare vizate în supravegherea sănătăţii, metode de perfecţionare a diagnosticării, tratamentului şi profilaxiei îmbolnăvirilor;
    11) să utilizeze în procesul de instruire bibliotecile universitare şi ale instituţiilor, inclusiv cele electronice, în care îşi desfăşoară studiile de rezidenţiat;
    12) să participe la cercetări şi reuniuni ştiinţifice;
    13) să participe la examenul de absolvire după finalizarea programului de rezidenţiat;
    14) să beneficieze de alte drepturi şi garanţii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    15) să beneficieze de alte drepturi stipulate în regulamentele aprobate de către Instituție, Universitate, precum şi în contractele încheiate cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Universitatea.
    41. Rezidentul este obligat:
    1) să parcurgă toate modulele, în conformitate cu programul de pregătire;
    2) să efectueze gărzi pe tot parcursul pregătirii sale, cu participarea la toate activităţile din instituţia în care urmează instruirea;
    3) să cunoască şi să respecte prevederile actelor normative privind studiile postuniversitare prin rezidenţiat, activitatea medicală, aspectele medico-legale şi socioeconomice ale activităţii profesionale, altor acte legislative;
    4) să cunoască volumul şi limitele stabilite în acordarea asistenţei medicale, în conformitate cu specializarea şi anul de instruire;
    5) să respecte normele eticii şi deontologiei medicale în relaţiile cu profesorii, medicii, pacienţii, rezidenţii, studenţii, asistenţii medicali şi cu alt personal medical, administrativ şi auxiliar;
    6) să urmeze stagiul practic care face parte din programul de instruire, conform repartizării efectuate de către Universitate;
    7) să acorde asistenţă medicală în volumul şi limitele competenţelor;
    8) să se consulte cu responsabilul de rezidenţiat şi cu alţi medici specialişti în domeniu;
    9) să colaboreze cu alţi specialişti şi salariaţi ai instituţiilor vizate în supravegherea sănătăţii personale şi publice, cu specialiştii în îngrijire şi asistenţă socială;
    10) să promoveze un mod sănătos de viaţă, mijloace de profilaxie a îmbolnăvirilor şi ocrotire a sănătăţii;
    11) să participe la realizarea programelor obligatorii ce vizează sănătatea;
    12) să respecte principiile de licenţiere/certificare ale activităţii profesionale;
    13) să îndeplinească toată documentaţia medicală conform normelor stabilite de actele normative;
    14) să semneze toate actele medicale întocmite personal;
    15) să utilizeze doar metodele de investigare, diagnosticare şi tratament prevăzute de protocoalele clinice instituţionale;
    16) să recomande şi să organizeze măsuri de profilaxie;
    17) să cunoască şi să respecte regulamentele interne ale Universităţii/clinicii de rezidenţiat/instituţiilor;
    18) să cunoască şi să respecte:
    a) cerinţele securităţii muncii;
    b) principiile ocrotirii sănătăţii şi instituţiilor de medicină socială;
    c) bazele lucrului cu documentaţia;
    d) bazele statisticii medicale;
    e) principiile şi modurile de asigurare a sănătăţii;
    19) să rezolve problemele de expertiză a capacităţii de muncă;
    20) să respecte şi alte obligaţii stipulate în actele normative, regulamentele interne ale Universităţii, instituţiei medico-sanitare, contractelor încheiate cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea şi instituţia.
V. INSTRUIREA REZIDENŢILOR
    42. Pregătirea rezidenţilor se realizează pe bază de program integral, care implică participarea la toate activităţile medicale ale departamentului/secţiei, instituţiei în care se realizează formarea, inclusiv în timpul serviciului de gardă, astfel încît rezidentul să consacre instruirii practice şi teoretice toată activitatea profesională pe toată durata săptămînii de muncă şi în decursul întregului an, conform programelor aprobate.
    43. În procesul instruirii practice, rezidenţii îşi dezvoltă deprinderile practice şi experienţa clinică în domeniu sub tutela responsabilului universitar şi responsabilului instituţional de rezidenţi.
    44. Programul de rezidenţiat, în funcţie de durată, include obligatoriu 6-12 luni de activitate practică în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, conform necesităţilor sistemului de sănătate.
    45. Întreruperea rezidenţiatului se realizează prin acordarea concediului academic, în modul stabilit de către Universitate. În cazul acordării concediului academic, rezidentul este obligat să înştiinţeze şi să suspende contractul individual de muncă încheiat cu clinica de rezidenţiat/instituţia conform legislaţiei în vigoare.
    46. Rezidenţiatul poate fi întrerupt din următoarele motive: realizarea programului de rezidenţiat peste hotarele ţării, concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani, concediul neplătit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    47. Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire recunoscute, efectuate peste hotarele ţării, servesc drept temei pentru prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă. Rezidenţiatul întrerupt poate fi continuat în modul stabilit de Universitate.
    48. Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 60 de zile conduce la exmatriculare.
    49. În cadrul rezidenţiatului nu se admite transferul de la o specialitate la alta, cu excepţia cazurilor grave de sănătate, care fac imposibilă urmarea rezidenţiatului şi/sau exercitarea profesiei alese, sau a unor necesităţi stringente stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    50. Transferul de la o specialitate la alta se decide în cadrul unei comisii speciale formate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Reprezentanţii Universităţii, responsabili universitari  și instituționali de rezidenţiat sînt membri obligatorii ai comisiei.
VI. ABSOLVIREA REZIDENŢIATULUI
    51. Rezidenţiatul se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire, desfăşurat în modul stabilit de către Universitate, şi cu eliberarea diplomei de medic specialist, care conferă dreptul de a desfăşura activitate practică independentă, conform calificării obţinute.
    52. La examenul de absolvire a rezidenţiatului sînt admişi doar medicii şi farmaciştii care au efectuat integral programul de rezidenţiat.
    53. Titularii diplomelor de medic specialist încheie un contract individual de muncă cu instituţiile medico-sanitare în care au activat conform specialităţii obţinute şi sînt obligaţi să activeze timp de cel puţin 3 ani conform repartizării.
    54.  În cazul nerespectării de către tinerii specialişti a contractelor semnate cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi instituţia medico-sanitară, ei sînt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruirea universitară din contul bugetului de stat şi postuniversitară în volumul calculat de Universitate şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    55. În cazul reducerii sau reprofilării funcţiilor, tinerii specialişti vor fi asiguraţi cu loc de muncă şi vor fi îndreptaţi pentru angajare în cîmpul muncii în alte instituţii medico-sanitare, conform necesităţilor sistemului sănătăţii.
VII. ATRIBUŢIILE RESPONSABILILOR
DE REZIDENŢIAT
    56. În cadrul rezidenţiatului, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale are următoarele atribuţii:
    1) organizează studiile postuniversitare de rezidenţiat;
    2) aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în rezidenţiat, elaborat de către Universitate;
    3) semnează contractele de plasare în cîmpul muncii cu persoanele admise la rezidenţiat;
    4) emite ordinul cu privire la aprobarea admiterii la rezidenţiat;
    5) aprobă Nomenclatorul specialităţilor de instruire medicală;
    6) aprobă durata studiilor de rezidenţiat;
    7) stabileşte cota-parte a locurilor la rezidenţiat, pe specialităţi, din numărul total de locuri, aprobat în modul stabilit;
    8) aprobă programele de rezidenţiat pe specialităţi;
    9) informează despre locurile vacante și despre insuficiența personalului medical în sistemului sănătăţii;
    10) repartizează, în comun cu Universitatea, după admitere, rezidenţii la clinicile de rezidenţiat;
    11) aprobă, în calitate de fondator, statele de personal ale clinicilor de rezidenţiat cu funcţiile de medici rezidenţi incluşi;
    12) monitorizează respectarea activităţilor de angajare şi salarizare a rezidenţilor;
    13) alte atribuţii ce contribuie la organizarea eficientă a rezidenţiatului.
    57. În cadrul rezidenţiatului, Universitatea are următoarele atribuţii:
    1) înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la rezidenţiat;
    2) desfăşoară concursul de admitere la rezidenţiat, în conformitate cu specializările şi locurile aprobate;
    3) înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale rezultatele admiterii la rezidenţiat;
    4) elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale programele de rezidenţiat;
    5) coordonează şi asigură realizarea programelor de rezidenţiat;
    6) elaborează volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi şi limitele de competenţă la toate specializările şi durata instruirii şi le prezintă Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi conducerii clinicilor de rezidenţiat;
    7) nominalizează coordonatorii de rezidenţiat şi responsabilii universitari de rezidenţi;
    8) asigură accesul rezidenţilor la resursele necesare instruirii;
    9) acordă vacanţă, concediu academic rezidenţilor conform regulamentului intern aprobat de Universitate;
    10) acordă bursă de studii rezidenţilor admişi la studii din contul bugetului de stat;
    11) organizează examenele de promovare şi de absolvire;
    12) prezintă informaţia despre rezidenţiat Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale sau altor instanţe interesate;
    13) repartizează rezidenţii la instruire şi stagiul practic;
    14) exmatriculează sau aplică sancţiuni disciplinare rezidentului în caz de încălcare a prevederilor regulamentelor aprobate şi contractelor semnate;
    15) eliberează diploma de absolvire;
    16) păstrează actele despre rezidenţiat în arhivă, în ordinea stabilită de legislaţie;
    17) eliberează, la solicitare, acte privind confirmarea studiilor;
    18) alte atribuţii ce contribuie la organizarea eficientă a rezidenţiatului.
    58. Coordonatorul de rezidenţiat:
    1) coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat în specialitatea respectivă;
    2) înaintează spre aprobare candidaturile responsabililor de rezidenţi, prin coordonare cu clinica de rezidenţiat;
    3) coordonează activitatea responsabililor universitari şi instituţionali de rezidenţi;
    4) stabilește volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi, limitele de competenţă la toate specializările şi anii de instruire;
    5) elaborează şi înaintează propuneri de perfecţionare a programelor de instruire, prin conlucrare cu specialiştii în domeniu;
    6) elaborează şi înaintează spre aprobare planurile individuale de instruire şi stagii practice de activitate profesională a rezidenţilor conform programului de rezidenţiat;
    7) verifică realizarea planurilor individuale de instruire şi activitate ale rezidenţilor pe specialităţi.
    59. Responsabilul universitar de rezidenţi:
    1) ghidează rezidentul pe parcursul instruirii;
    2) participă la supravegherea activităţii rezidentului pe parcursul instruirii;
    3) contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru acumularea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice de către rezident;
    4) informează coordonatorul de rezidenţiat despre desfăşurarea instruirii rezidentului, cazurile de nerespectare a eticii profesionale şi deontologiei medicale de către rezident;
    5) prezintă conducerii instituţiilor medico-sanitare/clinicilor de rezidenţiat informația privind volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi, limitele de competenţă la toate specializările şi durata instruirii;
    6) organizează evaluarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice acumulate de rezident, întocmeşte caracteristica rezidentului și o prezintă spre aprobare coordonatorului de rezidenţiat şi conducătorului clinicii de rezidenţiat;
    7) oferă suport consultativ rezidentului sau preia pacientul de sub supravegherea medicului rezident, în caz de necesitate;
    8) alte atribuţii ce contribuie la organizarea eficientă a rezidenţiatului.
    60. Responsabilul instituţional de rezidenţi:
    1) ghidează rezidentul pe parcursul stagiului practic în instituţie;
    2) verifică gradul de realizare a activităţilor practice ale rezidentului;
    3) prezintă conducerii instituţiilor medico-sanitare/clinicilor de rezidenţiat informația privind volumul asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi şi limitele de competenţă la toate specializările şi durata instruirii;
    4) asigură implicarea rezidentului în acordarea asistenţei medicale, în limitele de competenţă stabilite la specializările şi durata instruirii;
    5) confirmă realizarea integrală a stagiului practic de către medicul rezident;
    6) informează responsabilul universitar de rezidenţiat despre desfăşurarea şi finalizarea stagiului practic al rezidentului;
    7) elaborează şi monitorizează în comun cu subdiviziunile resurse umane din instituţiile medico-sanitare/clinicile de rezidenţiat activitatea şi mobilitatea interinstituţională a medicilor rezidenţi, în conformitate cu planurile de instruire stabilite;
    8) alte atribuţii ce contribuie la organizarea eficientă a rezidenţiatului.
    61. În timpul gărzii rezidentului responsabilitatea de îndrumător revine medicului de gardă sau responsabilului de echipă.
VIII. CLINICA DE REZIDENŢIAT
    62. Statutul de clinică de rezidenţiat poate fi conferit instituţiei care corespunde criteriilor stabilite de Universitate în realizarea programului de rezidenţiat şi asigură rezidentului condiţii necesare pentru obţinerea cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice.
    63. În cazul atribuirii statutului de clinică de rezidenţiat, instituţia încheie un contract cu Universitatea, care stabileşte condiţiile de desfăşurare a instruirii practice a rezidenţilor în cadrul programului de rezidenţiat.
    64. Clinica de rezidenţiat/instituţia în care sînt angajaţi rezidenţii prin contract individual de muncă asigură dezvoltarea abilităţilor practice a rezidenţilor prin implicarea acestora în procesul curativ-profilactic și diagnosticare, precum şi asigură condiţiile necesare pentru realizarea de către rezidenţi a programului de instruire teoretică şi practică în cadrul Universităţii, conform programelor aprobate.
    65. Clinica de rezidenţiat, în comun cu responsabilii universitari şi instituţionali de rezidenţi, monitorizează activitatea teoretică şi practică a rezidentului şi eliberează absolventului programului de rezidenţiat un certificat în forma stabilită de Universitate, care confirmă activitatea în instituţie şi deprinderile practice obţinute în perioada stagiului respectiv.
IX. FINANŢAREA REZIDENŢIATULUI
    66. Rezidenţiatul se finanţează din contul mijloacelor financiare bugetare alocate Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în acest scop, precum și din alte mijloace ce nu contravin legislației.
    67. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale repartizează Universităţii mijloacele financiare bugetare necesare instruirii teoretice şi practice a rezidenţilor.
    68. Instituţiile medico-sanitare și farmaceutice angajează rezidenţii pe locurile vacante disponibile pentru rezidenți conform statelor de personal şi îi salarizează în volumul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Pct.68 modificat prin HG1162 din 28.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1228; în vigoare 30.11.18]
    69. Rezidenţii pot fi remuneraţi din alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    70. Prevederile prezentului Regulament sînt aduse la cunoştinţa rezidenţilor la etapa admiterii în rezidenţiat.
    71. Toate litigiile apărute se soluţionează conform legislaţiei în vigoare.