OMFM202/2015
ID intern unic:  362595
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 202
din  17.12.2015
cu privire la aprobarea Consiliului pentru
Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 2696     Data intrarii in vigoare : 31.12.2015
    MODIFICAT
   
OMF47 din 05.03.19, MO100/16.03.19 art.526; în vigoare 16.04.19
   
OMF54 din 01.03.18, MO84-93/16.03.18 art.394; în vigoare 16.03.18
    OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17


    NOTĂ:
    În denumire, cât şi pe tot parcursul textului sintagma ”Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” se substituie cu sintagma ”Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public” cu declinarea la cazul respectiv prin OMF54 din 01.03.18, MO84-93/16.03.18 art.394; în vigoare 16.03.18
    În vederea realizării prevederilor Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 și a Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice pe anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013,
 ORDON:
    1. Se instituie Consiliul pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public.
    2. Se aprobă:
    - Regulamentul Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, conform anexei nr.1;
    - Componenţa nominală a Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, conform anexei nr.2.
    3. În caz de eliberare a membrului Consiliului din funcția deținută în cadrul Ministerului Finanțelor, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de persoana nou-confirmată în funcția respectivă.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Anatol ARAPU

    Nr. 202. Chişinău, 17 decembrie 2015.


 Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 202 din 17 decembrie 2015
 
REGULAMENTUL
Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul, modul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public.
    2. Consiliul pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (în continuare - Consiliul) se instituie de Ministerul Finanţelor, ca organ consultativ pentru elaborarea/actualizarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public,  proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării financiare, inclusiv planului de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea avînd drept obiectiv asigurarea perfecţionării sistemului contabilităţii şi raportării financiare în sectorul public.
II. COMPONENȚA CONSILIULUI ȘI MODUL
DE DESEMNARE A MEMBRILOR LUI
    4. Consiliul se formează din specialiști calificați din cadrul Ministerului Finanțelor.
    5. Consiliul este alcătuit din nouă membri (inclusiv președintele și vicepreședintele Consiliului).
    [Pct.5 modificat prin OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17]
    6. Criteriile de desemnare a membrilor Consiliului sînt următoarele:
    - studii superioare în domeniul economico-financiar;
    - vechime în muncă de cel puţin cinci ani în domeniul economico-financiar;
    - cunoaşterea contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar;
    - posedarea limbii de stat.
    [Pct.6 modificat prin OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17]
III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI
    7. Consiliul are următoarele atribuții:
    - coordonează procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Planului de conturi contabile în sistemul bugetar;
    - formulează recomandări de îmbunătățire a prevederilor regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice, altor acte normative ce reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare;
    - identifică și analizează discrepanțele dintre metodologiile de contabilitate și raportare ale sectorului public național și practicile internaționale;
    - examinează și promovează propunerile parvenite de la autoritățile/instituțiile bugetare, instituțiile publice la autogestiune ce țin de perfecționarea evidenței contabile și raportării financiare;
    - examinează și propune modernizarea formularelor de documente primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare şi normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora;
    - oferă asistență metodologică privind aplicarea prevederilor actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării în sistemul bugetar;
    - examinează și înaintează propuneri de îmbunătățire a Sistemului Informațional de Evidență Contabilă bazat pe platforma 1C;
    - monitorizează implementarea reformelor în domeniul evidenței contabile și raportării financiare în sistemul bugetar;
    - examinează alte acțiuni ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în sistemul bugetar, care necesită examinare și decizie colegială.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI
    8. Consiliul este condus de preşedintele Consiliului (în continuare – preşedinte). Preşedinte este ministru al finanţelor
    [Pct.8 modificat prin OMF47 din 05.03.19, MO100/16.03.19 art.526; în vigoare 16.04.19]
    [Pct.8 modificat prin OMF54 din 01.03.18, MO84-93/16.03.18 art.394; în vigoare 16.03.18]
    [Pct.8 în redacția OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17]
    9. Funcțiile președintelui:
    a) conduce activitățile Consiliului;
    b) convoacă și prezidează ședințele Consiliului;
    c) aprobă ordinea de zi a ședințelor;
    d) decide, cu votul majorității, asupra chestiunilor examinate, în limitele competenței sale.
    10. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului este șeful Direcţiei Trezoreria de Stat.
    [Pct.10 modificat prin OMF54 din 01.03.18, MO84-93/16.03.18 art.394; în vigoare 16.03.18]
    [Pct.10 în redacția OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17]
    11. Consiliul dispune de un secretar, care organizează ședințele Consiliului și asigură pregătirea materialelor pentru ședințele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale ședințelor, execută dispozițiile președintelui/vicepreședintelui Consiliului, elaborează rapoarte și informații în limitele competenței sale.
    [Pct.11 în redacția OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17]
    12. Ședințele Consiliului se convoacă în funcție de necesitate, dar nu mai puțin de o dată în semestru. Şedinţele extraordinare se stabilesc de preşedintele/ vicepreşedintele Consiliului.
    13. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele este prezentă majoritatea membrilor Consiliului.
    14. Membrii Consiliului examinează materialele primite în prealabil și înaintează propuneri pe marginea acestora în cadrul ședinței.
    15. Membrii Consiliului își exercită funcțiile  fără a fi remunerați.
    16. În cazul în care membrul Consiliului nu poate participa la şedinţa Consiliului din motive obiective, acesta se expune în scris asupra chestiunilor incluse în agendă și prezintă recomandările sale secretarului Consiliului pînă la începerea şedinţei Consiliului.
    17. Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un vot.
    18. La ședințele Consiliului pot participa persoanele invitate, inclusiv specialiști calificați în domeniul contabilității, precum și conducătorii serviciilor contabile ale autorităților/instituțiilor bugetare, instituțiilor publice la autogestiune, reprezentanți ai mediului academic, care dețin titluri științifice și profesionale de specialitate.
    19. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți la ședință și au caracter de recomandare.
    20. Fiecare ședință a Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care se întocmește de către secretarul Consiliului, ulterior se semnează de preşedintele și secretarul Consiliului.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
MEMBRILOR CONSILIULUI
    21. Membrii Consiliului au dreptul:
    - să primească de la secretarul Consiliului agenda și materialele care urmează a fi puse în discuție la ședințe cu 5 zile înainte de convocarea acesteea;
    - să prezinte propuneri privind perfectarea cadrului legislativ și normativ al Republicii Moldova în partea ce ţine de domeniul contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar;
    - să participe la elaborarea/actualizarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Planului de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice din domeniul contabilităţii şi altor acte normative;
    - să conlucreze cu organismele internaţionale în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar.
     22. Membrii Consiliului sînt obligaţi:
    - să participe la şedinţele Consiliului;
    - să contribuie la dezvoltarea, perfecționarea și îmbunătățirea cadrului normativ, ce ţine de domeniul contabilităţii şi raportării financiare în sectorul bugetar;
    - să prezinte Secretarului Consiliului în scris și în format electronic avize care vor include obiecţiile şi propunerile asupra proiectelor actelor normative transmise spre examinare;
    - să prezinte Secretarului Consiliului informaţia cu privire la datele personale (adresa poştală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact, precum şi copiile buletinului de identitate).
VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
    23. Consiliul îşi încetează activitatea în baza ordinului ministrului finanțelor.

 Anexa nr. 1
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 202 din 17 decembrie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public
    CHICU Ion                  – ministru al finanțelor, preşedinte al Consiliului
    VORONIN Angela      – şef al Direcţiei Trezoreria de Stat, împuternicit cu exercitarea
                                            funcției de secretar de stat, Ministerul Finanţelor, vicepreşedinte
                                            al Consiliului
    ANDRIEȘ Violeta        – membru al Curţii de Conturi
    DOLGHI Vladimir        – vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Contabililor
                                            și Auditorilor din Republica Moldova
    TABAN Elena              – doctor în economie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat
                                            din Tiraspol
    PLĂCINTĂ Svetlana    – şef al Secției metodologie din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat,
                                            Ministerul Finanţelor
    SLOVA Nadejda          – şef al Secției raportare din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat,
                                            Ministerul Finanţelor
    VORONA Stella           – consultant principal al Secției managementul lichidităților din
                                            cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor
    RAILEAN Tatiana         – consultant principal al Secţiei metodologie din cadrul Direcţiei
                                            Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului
    [Anexa nr.2 în redacția OMF47 din 05.03.19, MO100/16.03.19 art.526; în vigoare 16.04.19]
    [Anexa nr.2 în redacția OMF54 din 01.03.18, MO84-93/16.03.18 art.394; în vigoare 16.03.18]
    [Anexa nr.2 în redacția OMF155 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2142; în vigoare 23.12.17]