OMFC204/2015
ID intern unic:  362596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 204
din  23.12.2015
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 2697
    În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul perfecționării conținutului Standardelor Naționale de Contabilitate,
ORDON:
    Se aprobă modificările și completările la Ordinul ministrului finanțelor nr.118  din 6 august 2013, conform anexei.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Anatol ARAPU

    Nr. 204. Chişinău, 23 decembrie 2015.

Anexă
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 204 din 23 decembrie 2015

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013
    Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1534 și nr.177-181, art.1224), se modifică și se completează, după cum urmează:
    1. În Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare” pct.153 se exclude.
    2. În pct.57 al Standardului Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” după cuvintele „cheltuieli anticipate” se completează cu cuvintele „pe termen lung sau”.
    3. În pct.31 al Standardului Național de Contabilitate „Contracte de leasing” după cuvintele „cheltuielilor anticipate” se completează cu cuvîntul „curente”.
    4. În Standardul Național de Contabilitate „Creanțe și investiții financiare”:
    în pct.18 după cuvîntul „veniturilor,” se completează cu cuvintele „după caz, a”;
    în Exemplul 2, de la ultima liniuță se exclude cuvîntul „comerciale”;
    în pct.39 după cuvintele „veniturilor curente și” se completează cu cuvintele „ , după caz,”;
    în Exemplul 8, tabelul 2, cifra „1 102 000” se substituie cu cifra „1 202 000”;
    în Exemplul 12, cuvintele „la 1 iunie 201X” se substituie cu „la 1 iulie 201X”, iar cuvintele „în iunie 201X” se substituie cu „în iulie 201X”;
    în pct.75 după cuvintele „din aceste cote” se completează cu cuvîntul „se”.
    5. În Standardul Național de Contabilitate „Stocuri”:
    în pct.8 a doua propoziție și subpct.1)-4) se exclud;
    în pct.44, ultima propoziție cuvintele „costul de intrare” se substituie cu „valoarea contabilă”;
    în pct.54 după prima propoziție se completează cu propoziția: „Conform politicilor contabile, contoarele de evidență (a energiei electrice, gazelor naturale, apei etc.) și alte dispozitive similare se supun uzurii pe toată durata de funcționare utilă.”;
     în ultima propoziție cuvintele „dispozitive și instalații” se substituie cu „ dispozitivelor, instalațiilor, contoarelor de evidență și altor dispozitive similare”.
    6. În Standardul Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”:
    în pct.80:
    - prima propoziție după cuvîntul „subvențiile” se completează cu cuvintele „aferente activelor”;
    - a doua propoziție se exclude;
    - în a treia propoziție după cuvîntul „subvențiilor” se completează cu cuvintele „aferente activelor”;
    - după propoziția a treia se introduce o nouă propoziție cu următorul conținut: „Decontarea subvențiilor aferente veniturilor se contabilizează conform pct.77 din prezentul standard.”;
    în pct.90 subpct.(2), lit.b), cuvîntul „anulate” se substituie cu cuvîntul „decontate”.
    7. În pct.15 al Standardului Național de Contabilitate „Venituri” se exclud cuvintele „carburanților și lubrifianților, inclusiv sub formă de tichete, a”.
    8. În Standardul Național de Contabilitate „Cheltuieli”:
    în pct.15 subpct.1) și 3) se exclud;
    În Nota din Anexa 3 cuvintele „altor cheltuieli ale activității operaționale” se substituie cu „cheltuielilor administrative”.
    9. În Standardul Național de Contabilitate „Diferențe de curs valutar și de sumă”:
    se include pct.141 cu următorul conținut: „Prin derogare de la prevederile pct.8-10 și 14 ale prezentului standard, diferențele de curs valutar aferente finanțărilor și încasărilor cu destinație specială a instituțiilor publice cu autonomie financiară se recunosc ca majorare/diminuare a finanțărilor și încasărilor cu destinație specială.”;
    în pct.17 se exclude propoziția „Drept exemplu pot servi contractele privind operaţiunile de leasing (arendă, locaţiune), procurarea sau vînzarea de active, prestarea sau beneficierea de servicii, primirea sau acordarea de credite şi împrumuturi, alte operaţiuni.”;
    în pct.19 subpct.3) după cuvintele „în mărime fixă” se completează cu cuvintele „sau în alt mod”.
    10. În Standardul Național de Contabilitate „Particularitățile contabilității în agricultură”:
    pct.22 se expune în următoarea redacție: „Activele imobilizate mature sub formă de plantații perene, culturi multianuale, animale de muncă (cai și cîini) se amortizează conform regulilor generale stabilite în SNC „Imobilizări necorporale și corporale.”;
    în pct.52 cuvintele „(de exemplu, costurile aferente anvelopelor şi acumulatoarelor transmise în exploatare, abonării la literatura specială şi periodică)” se exclud;
    în pct.53 cuvintele „ca majorare a cheltuielilor anticipate pe termen lung sau curente, a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale, a datoriilor curente şi diminuare a stocurilor,” se substituie cu „ca majorare a cheltuielilor anticipate pe termen lung sau curente și majorare a amortizării imobilizărilor necorporale și corporale, a datoriilor curente, diminuare a stocurilor,”;
    pct.54 se expune în următoarea redacție: „Cheltuielile anticipate se repartizează conform normelor stabilite sau, în lipsa acestora, conform politicilor contabile.”;
    în Anexa 1, ultimul alineat, liniuța a cincea, cuvintele „ca majorare a cheltuielilor curente, diminuare a costurilor activităţilor auxiliare – 4780 lei şi majorare” se substituie cu „ca majorare a cheltuielilor curente și diminuare a costurilor activităților auxiliare – 4780 lei, majorare”.
    11. În pct.42 al „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător” după cuvintele „în expresie” se completează cu cuvintele „valorică, cantitativ-valorică sau”.