HGO877/2015
ID intern unic:  362637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 877
din  22.12.2015
cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor
parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe
şi obiective de menire social-culturală
Publicat : 06.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 1
    În temeiul art.11 lit. b) şi e), art.25 lit. b) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă obiectivele, cerinţele şi condiţiile parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală pe terenul proprietate publică a statului din domeniul privat, cu suprafaţa de 3,123 ha, număr cadastral 0100101661, din str. N. Testemiţanu, nr.3, mun. Chişinău, aflat în administrarea Ministerului Apărării (se anexează).
    2. Se desemnează Ministerul Apărării în calitate de autoritate publică responsabilă pentru realizarea procedurii de selectare a partenerului privat şi încheierea contractului cu acesta, precum şi pentru monitorizarea implementării proiectului de parteneriat public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura modificarea documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Apărării.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                       Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                  Anatolie Șalaru

    Nr. 877. Chişinău, 22 decembrie 2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 877
din 22 decembrie 2015

OBIECTIVELE, CERINŢELE ŞI CONDIŢIILE
parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective
 de menire social-culturală pe terenul proprietate publică a statului din
domeniul privat cu suprafaţa de 3,123 ha, număr cadastral 0100101661,

din str. N. Testemiţanu, nr.3, mun. Chişinău, aflat în administrarea
Ministerului Apărării

Secţiunea 1. Obiectivele parteneriatului public-privat
    1. Obiectivele generale ale parteneriatului public-privat cu privire la construirea de locuinţe şi obiective de menire socio-culturală sînt următoarele:
    1) construirea fondului locativ prin atragerea investiţiilor private;
    2) asigurarea unui nivel de trai decent pentru militari, conform prevederilor constituţionale;
    3) sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract în cadrul Armatei Naţionale;
    4) reducerea nivelului de fluctuaţie a personalului militar;
    5) diminuarea costurilor bugetare vizavi de realizarea politicii de protecţie socială a militarilor Armatei Naţionale;   
    6) soluţionarea problemei cu privire la asigurarea cu locuinţe de serviciu şi locuinţe la preţuri preferenţiale a militarilor şi a membrilor familiilor lor;
    7) formarea fondului locativ de serviciu pentru militarii Armatei Naţionale;
    8) obţinerea locuinţelor pentru angajaţii Ministerului Apărării la preţuri preferenţiale, din resursele proprii ale acestora, precum şi din resursele partenerului privat.
    2. Obiectivul specific al parteneriatului public-privat constă în constituirea fondului locativ de serviciu, precum şi construirea locuinţelor la preţuri preferenţiale pentru militarii Armatei Naţionale, care presupune:
    1) finanţarea, proiectarea, construirea şi darea în exploatare a spaţiului locativ de serviciu din resursele financiare ale partenerului privat;
    2) finanţarea, proiectarea, construirea şi darea în exploatare a fondului de locuinţe la preţuri preferenţiale din resursele financiare ale partenerului privat şi ale militarilor;
    3) finanţarea, proiectarea şi construirea obiectivelor de menire social-culturală din resursele financiare ale partenerului privat;
    4) respectarea unor standarde înalte de calitate la executarea lucrărilor de construire;
    5) recepţionarea de către partenerul public a cotei-părţi de locuinţe de serviciu în urma finalizării parteneriatului;
    6) comercializarea de către partenerul privat a locuinţelor la preţuri preferenţiale militarilor Armatei Naţionale.
    Proiectarea şi construirea fondului locativ urmează a fi efectuate conform normativelor suprafeţei locuibile pentru fiecare persoană, stabilite prin art. 13 al Legii nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe.
Secţiunea 2. Cerinţele generale de aplicare
a procedurii de selectare a partenerului privat
    3. Selectarea partenerului privat va fi realizată prin aplicarea procedurii de dialog competitiv.
    4. Partenerul public va institui Comisia de selectare a partenerului privat, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”.
    5. Procedura de dialog competitiv se va desfăşura în două etape:
    1) prima etapă:
    partenerul public va transmite spre publicare un comunicat cu privire la iniţierea procedurii de dialog competitiv, prin care se va solicita operatorilor economici interesaţi să prezinte ofertele;
    în baza documentaţiei standard de precalificare întocmite de partenerul public, operatorii economici interesaţi îşi vor depune ofertele în vederea participării la procedura de atribuire;
    fiecare operator economic va depune oferta preliminară în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru derularea dialogului cu partenerul public;
    operatorii economici care îşi vor depune oferta vor dobîndi calitatea de ofertant în cadrul procedurii de dialog competitiv. După finalizarea procesului de precalificare a ofertanţilor, Comisia de selectare a partenerului privat va stabili ofertanţii calificaţi şi îi va invita la dialog;
    2) etapa a doua:
    partenerul public va transpune soluţia identificată într-un document intitulat „Documentaţie-standard finală”, conţinînd aspectele tehnice, juridice şi financiare care au fost stabilite în urma dialogului cu ofertanţii şi care satisfac exigenţele partenerului public;
    documentaţia-standard finală reprezintă forma consolidată a tuturor îmbunătăţirilor şi completărilor aduse documentaţiei-standard în urma integrării informaţiilor obţinute pe parcursul derulării dialogului cu ofertanţii admişi în prima etapă;
    documentaţia-standard finală va fi aprobată de Comisia de selectare a partenerului privat şi va fi transmisă ofertanţilor cu care aceasta a purtat dialogul, odată cu invitaţiile de depunere a ofertelor finale. Invitaţia de depunere a ofertei finale nu va fi transmisă ofertantului care nu a participat la dialogul competitiv; ofertele ce urmează a fi depuse vor fi perfectate în baza cerinţelor din forma finală a documentaţiei-standard, în scopul atribuirii contractului de parteneriat public-privat.
    6. Orice operator economic are dreptul să îşi depună oferta pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    7. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună. Angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă. În cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare, asocierea urmează a fi legalizată.
    8. Partenerul public va asigura transparenţa procedurii de selectare a partenerului privat.
Secţiunea 3. Condiţiile parteneriatului public-privat
    9. Complexul locativ se preconizează a fi constituit din locuinţe, obiective de menire social-culturală, infrastructură necesară, teritoriu amenajat conform normelor tehnice şi căi de acces. Comisia de selectare a partenerului privat va analiza în detaliu diferitele modele de tranzacţie şi poate opera modificări/ajustări în documentaţia-standard finală, în baza principiilor de cost, calitate şi eficienţă maximă.
    10. Parteneriatul public-privat se va realiza în baza contractului de constituire a parteneriatului public-privat privind construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală, încheiat între Ministerul Apărării şi ofertantul cîştigător (desemnat în calitate de partener privat).
    11. Principalele clauze ale contractului de parteneriat public-privat se vor referi la:
    1) drepturile şi obligaţiile părţilor: contractul va specifica drepturile şi obligaţiile Ministerului Apărării, ofertantului cîştigător/partenerului privat şi/sau altor părţi relevante, după caz. Ofertantul cîştigător va avea dreptul să folosească terenul cu suprafaţa de 3,123 ha, număr cadastral 0100101661, din str. N. Testemiţanu, nr.3, mun. Chişinău, aflat în administrarea Ministerului Apărării, în modul determinat de Comisia de selectare a partenerului privat. Partenerul privat va asigura şi va finanţa efectuarea lucrărilor de proiectare, construcţie şi dare în exploatare a complexului locativ şi îndeplinirea obligaţiilor financiare fixate în contractul respectiv;
    2) efectuarea lucrărilor de construcţie: ofertantul cîştigător va asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de proiect şi se va conduce de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii,  precum şi de alte acte normative în domeniul construcţiilor;
    3) termenele de executare: ofertantul cîştigător va efectua lucrările de proiectare, construcţie şi dare în exploatare a complexului locativ cu obiective de menire social-culturală conform termenelor stabilite în contract;
    4) riscuri: ofertantul cîştigător îşi va asuma toate riscurile ce ţin de proiectarea, construcţia şi darea în exploatare a complexului locativ cu obiective de menire social-culturală, infrastructură, căi de acces, precum şi cu teritoriul amenajat conform normelor tehnice;
    5) clauzele de încetare a contractului: în contract se vor specifica temeiurile de reziliere a contractului şi efectele rezilierii acestuia;
    6) la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat va restitui partenerului public bunul pus la dispoziţie.