HGM882/2015
ID intern unic:  362689
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 882
din  28.12.2015
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele
de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admiterea
temporară a cailor înregistraţi
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 4
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19  În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor înregistraţi (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                        Gheorghe BREGA


    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                         Ion Sulă

    Nr. 882. Chişinău, 28 decembrie 2015.


 Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 882
din 28 decembrie  2015

NORMA SANITAR-VETERINARĂ
privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară
la admiterea temporară a cailor înregistraţi
    Prvederile prezentei Norme sanitar-veterinare sînt aduse în concordanţă cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 92/260/CEE din 10 aprilie 1992 privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor înregistraţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L. 130, p.67 din 15 mai 1992, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr.2014/501/UE din 24 iulie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L. 222, p.16 din 26 iulie 2014.
I. Condiţii generale
    1. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate competentă:
    a) admite temporar caii înregistraţi, în conformitate cu prevederile anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) întocmeşte, actualizează şi face accesibilă publicului lista ţărilor de origine din care se admit temporar caii înregistraţi;
    c) asigură ca pe perioada admiterii temporare a cailor înregistraţi, aceştea să fie asiguraţi cu condiţii corespunzătoare necesităţilor fiziologice, să se aplice măsurile potrivite de îngrijire, inclusiv în timpul transportului; 
    d) asigură că pe perioada admiterii temporare a cailor înregistraţi aceştea nu vor fi utilizaţi în alte scopuri şi nu li se va schimba destinaţia;
    e) ţine evidenţa cailor înregistraţi admişi temporar, inclusiv respectarea perioadei de admitere temporară.
    2. Durata perioadei de admitere temporară a cailor înregistraţi nu trebuie să depăşească mai mult de 90 zile.
II. Grupurile sanitare şi certificarea veterinară
    3. Ţările de origine din care se acceptă admiterea temporară a cailor înregistraţi, incluse în listă, se repartizează în grupuri sanitare, specificate în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, în funcţie de caracteristicile proprii şi starea de sănătate a animalelor din ţara respectivă, statutul de sănătate a animalelor echivalent şi situaţia epizootică în grupul respectiv.
    4. Caii înregistraţi admişi temporar trebuie să fie însoţiţi de un certificat sanitar-veterinar (certificat de sănătate animală), în care se garantează echivalenţa prevederilor cu cele specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară, întocmit similar cu modelul corespunzător, specificat în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    5. Certificatele sanitar-veterinare se întocmesc de către autoritatea competentă, în limba oficială a ţării de origine şi a ţării de destinaţie sau traducerea autentificată în limba oficială a ţării de destinaţie, conform  modelelor pentru grupele A, B, C, D, E şi F, respectiv, specificate în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2