HGM900/2015
ID intern unic:  362691
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 900
din  30.12.2015
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2016
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 6
    MODIFICAT
    HG502 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.557


    În temeiul art.13 din Legea nr.412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.8), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor  statistice pe anul 2016 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii publice vor asigura realizarea Programului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                   Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                          Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                          Anatol Arapu

    Nr. 900. Chişinău, 30 decembrie 2015.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 900
din 30 decembrie 2015

PROGRAMUL LUCRĂRILOR STATISTICE PE ANUL 2016
I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
    1. Reformele economice şi sociale, procesele de democratizare a societăţii conduc la creşterea continuă a cererii de informaţie statistică, adaptată la noile condiţii social-economice ale statului şi conformă cu cerinţele internaţionale, din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor neguvernamentale, a cercurilor academice, a organismelor internaţionale la care ţara noastră este parte, a altor utilizatori.
    Astfel, disponibilitatea datelor statistice relevante, fiabile şi complexe are o importanţă majoră pentru asigurarea elaborării, monitorizării şi evaluării programelor şi strategiilor naţionale, sprijină procesul decizional al autorităţilor publice centrale şi locale, facilitează dezvoltarea sectorului privat, contribuie la buna informare a întregii societăţi.
    2. Elaborarea informaţiei statistice conform metodologiilor adaptate la normele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, influenţează pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova peste hotarele ei, favorizînd fluxul investiţional în ţară, exportul produselor autohtone etc. şi, în ultimă instanţă, creşterea economică şi sporirea
bunăstării populaţiei.
II. OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROGRAMULUI
    3. Programul lucrărilor statistice pe anul 2016 (în continuare – Program) este elaborat în scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, mass-media, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional.
    4. Programul cuprinde lista lucrărilor şi cercetărilor statistice care vor fi realizate de Biroul Naţional de Statistică şi de alte instituţii responsabile pentru producerea informaţiei statistice oficiale şi administrative necesare la elaborarea acesteia, precum şi profilul elaborărilor şi termenul de diseminare a informaţiei (capitolul VII).
III. REZULTATELE SCONTATE
    5. Rezultatele scontate ca urmare a realizării Programului sînt:
    1) elaborarea informaţiei statistice relevante şi autentice în vederea satisfacerii cît mai ample a cerinţelor informaţionale ale societăţii;
    2) procesarea şi diseminarea datelor Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014;
    3) asigurarea accesului utilizatorilor interni şi ai celor de peste hotarele ţării la informaţie relevantă, fiabilă şi comparabilă la nivel internaţional.
IV. INDICATORII DE PROGRES
ŞI PERFORMANŢĂ
    6. Indicatorii de progres şi performanţă pentru evaluarea Programului sînt următorii:
    1) elaborarea lucrărilor specificate în capitolul VII al prezentului Program în termenele stabilite, conform profilului elaborării;
    2) numărul lucrărilor analitice, informaţiilor şi notelor operative care vor fi elaborate de Biroul Naţional de Statistică în anul 2016 –  în total 145;
    3) numărul ediţiilor statistice – în total 25;
    4) numărul de chestionare completate şi prezentate la solicitarea organismelor internaţionale –  în total 92;
    5) actualizarea permanentă a informaţiei de pe pagina web oficială a Biroului Naţional de Statistică şi a Paginii Naţionale Sumare a Datelor în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor al Fondului Monetar Internaţional.
V. FINANŢAREA PROGRAMULUI
    7. Realizarea Programului lucrărilor statistice în anul 2016 va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate Biroului Naţional de Statistică şi altor instituţii.
    8. Costul lucrărilor și cercetărilor realizate de Biroul Național de Statistică (secțiunea A) constituie 55 905,3 mii lei.
VI. PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE
    9. În procesul de realizare a Programului va fi asigurată monitorizarea permanentă a realizării activităţilor (lucrărilor) în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Program. Procesul de monitorizare şi evaluare va cuprinde:
    1) evidenţa de către Biroul Naţional de Statistică a respectării termenelor de realizare a acţiunilor/lucrărilor;
    2) examinarea semestrială la şedinţele Colegiului Biroului Naţional de Statistică a realizării acţiunilor prevăzute în Program;
    3) elaborarea de către Biroul Naţional de Statistică a raportului privind realizarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2016 şi prezentarea acestuia la Guvern în decursul primului trimestru al anului 2017.
VII. LUCRĂRILE, INSTITUŢIILE
RESPONSABILE ŞI TERMENELE DE REALIZARE

    [Capitolul VII modificat prin HG502 din 22.04.16, MO114-122/29.04.16 art.557]