OCS645/2015
ID intern unic:  362696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CANCELARIA DE STAT
ORDIN Nr. 645
din  18.11.2015
cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de
administrare a serviciului electronic guvernamental

integrat de semnătură electronică (MSign)
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 11     Data intrarii in vigoare : 15.01.2016
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1088 din 10 decembrie 2015
Ministru___________Vladimir CEBOTARI    În scopul executării punctului 6 subpunctul 7) din Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 445),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulile privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL
    AL GUVERNULUI                                                      Serghei PALIHOVICI

    Nr. 645-A. Chişinău, 18 noiembrie 2015.

Aprobate
prin Ordinul secretarului general
al Guvernului  nr.645-A
din 18 noiembrie 2015

REGULILE
privind modul de administrare a serviciului electronic
guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)
I. Dispoziții generale
    1. Prezentele Reguli stabilesc ansamblul de măsuri organizatorice, administrative și tehnice necesare a fi întreprinse în vederea realizării procesului de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), determină atribuțiile participanților la procesul de administrare a serviciului MSign și reglementează alte raporturi aferente acestui proces.
    2. În sensul prezentelor Reguli sînt utilizate noțiunile și definițiile acestora stipulate în pct. 2 din Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2  iunie 2014, iar următoarele noțiuni se definesc după cum urmează:
    1) incident – caz de degradare sau încetare a serviciului în perioada stabilită de disponibilitate;
    2) problemă – imperfecțiune în implementarea serviciilor și a proceselor aferente. Cauzele problemei pot fi necunoscute, iar elucidarea acestora, inclusiv soluționarea problemei, necesită investigații îndelungate. Existența unei probleme poate cauza unul sau mai multe incidente;
    3) matrice ERCI – matrice a responsabilităților. Abreviere de la Executor, Responsabil, Consultat, Informat (echivalentul termenului englez RACI –Responsible, Accountable, Consulted, Informed);
    4) Executor (E) (echivalentul termenului Responsible din abrevierea RACI) – parte implicată în proces care, avînd calificările, capacitățile și instrumentele necesare, execută direct lucrările și informează celelalte părți implicate;
    5) Responsabil (R) (echivalentul termenului Accountable din abrevierea RACI) – parte implicată în proces care poartă răspundere pentru buna desfășurare a lucrărilor, coordonînd interacțiunea tuturor părților implicate în proces. Pentru o anumită activitate va fi un singur Responsabil;
    6) Consultat (C) (echivalentul termenului Consulted din abrevierea RACI) – parte (sau părți) implicată în proces care, la solicitarea părții responsabile, contribuie cu expertiza sa și poate influența realizarea activităţii respective;
    7) Informat (I) (echivalentul termenului Informed din abrevierea RACI) – parte (sau părți) implicată în proces care este informată despre realizarea activității respective.
    3. Participanți ai procesului de administrare a serviciului MSign sînt:
    1) posesorul serviciului MSign, desemnat prin Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 (în continuare – posesor);
    2) administratorul serviciului MSign (în continuare – administrator) – persoana desemnată de posesor, care are acces nelimitat la toate funcționalitățile sistemului, în vederea gestionării depline a serviciului MSign;
    3) furnizorul de semnătură electronică – centrul de certificare a cheilor publice, care este o persoană juridică sau subdiviziune a persoanei juridice, indiferent de tipul de proprietate, şi care prestează servicii de certificare a cheilor publice, precum şi alte servicii în domeniul semnăturii electronice;
    4) beneficiarul serviciului MSign (în continuare – beneficiar) – prestatorii de servicii publice și prestatorii de servicii din sectorul privat, deținători ai sistemelor informaționale integrate cu serviciul MSign;
    5) operatorul tehnico-tehnologic al serviciului MSign, desemnat prin Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014;
    6) utilizatorul serviciului MSign (în continuare – utilizator) – persoana, titular al certificatului cheii publice, care foloseşte serviciul MSign în vederea aplicării și verificării autenticității semnăturii electronice.
II. Matricea atribuțiilor participanților
    4. Delimitarea atribuțiilor participanților la procesul de administrare a serviciului MSign este stabilită în Matricea atribuţiilor participanţilor la procesul de administrare a serviciului MSign, prezentată în anexa la prezentele Reguli.
    5. Atribuțiile în procesul de administrare a serviciului MSign și activitățile specifice aferente acestora sînt prezentate în coloana 2 a tabelului din anexă.
    6. Coloanele 3-9 ale tabelului din anexă indică participanții la procesul de administrare operațională.
    7. Celulele la intersecția activităților din coloana 2 și participanților din coloanele 3-9 stabilesc implicarea participantului la executarea activității respective, conform abrevierii ERCI.

    anexa