OCS655/2015
ID intern unic:  362697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CANCELARIA DE STAT
ORDIN Nr. 655
din  23.11.2015
pentru aprobarea Acordului-tip cu privire la utilizarea
platformei guvernamentale de registre și acte permisive
(PGRAP)

Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 12     Data intrarii in vigoare : 15.01.2016
   ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1089 din 14 decembrie 2015
Ministru _____________ Vladimir CEBOTARI


                            
    În scopul executării pct.4 subpct.2) și pct.7 subpct.2) din Hotărîrea Guvernului nr.717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre și acte permisive (PGRAP)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.261-267, art.765), 
ORDON:
    1. Se aprobă Acordul-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP), conform anexei.
    2. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), instituțiile publice autonome, precum și persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice, în limitele competențelor prevăzute de lege, și care dețin sisteme informaționale vor încheia cu Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” acorduri privind utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP), în baza acordului-tip aprobat prin prezentul ordin.
    3. Se recomandă altor autorități publice și persoanelor juridice de drept privat, decît cele specificate în punctul 2, să încheie cu Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” acorduri privind utilizarea platformei de registre și acte permisive (PGRAP), în baza acordului-tip aprobat prin prezentul ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL GENERAL
    AL GUVERNULUI                                                      Serghei PALIHOVICI

    Nr. 655-A. Chişinău, 23 noiembrie 2015.

   
anexa