HGA4/2016
ID intern unic:  362782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 4
din  18.01.2016
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 101 din 5 februarie 2013
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 16
    Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604


    În scopul executării prevederilor art. 793 alin.(5), (7), (9) şi art. 136 lit. i) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013 „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art. 150) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre, punctul 1 se completează cu alineatul şapte cu următorul cuprins:
    „Formularul-tip Forma CCR-15 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă, conform anexei nr. 51”;
    2) în tot textul anexelor, textul „Nr. d/o” se substituie cu textul „Nr. crt.”;
    3) la anexa nr. 1 compartimentul 2, textul „Prezentul certificat este eliberat pentru întreprinderea, persoana fizică” se substituie cu textul „Prezentul certificat este eliberat întreprinderii sau persoanei fizice, după caz”;
    4) anexa nr. 2:
    a) la compartimentul 1:
    textul „Certificatul de rezidenţă a statului cu care Republica Moldova are încheiată Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri” se substituie cu sintagma „Denumirea documentului care atestă rezidenţa statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri”;
    cîmpurile cinci şi şase se exclud;
    b) la compartimentul 5, textul „informaţia particulară indicată în capitolele 1, 2 şi 3 ale prezentului certificat sînt corecte” se substituie cu textul „informaţia indicată la compartimentele 1, 2 şi 3 ale prezentului certificat este corectă”;
    5) la anexa nr. 3 compartimentul 1, textul „Certificatul de rezidenţă a statului cu care Republica Moldova are încheiată Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri” se substituie cu textul „Denumirea documentului care atestă rezidenţa statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri”;
    6) se completează cu anexa nr. 51 cu următorul cuprins:

    anexa nr.51

    7) anexa nr. 6:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” şi „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organul fiscal”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 1, cuvintele „La solicitarea nerezidentului, atestarea rezidenţei” se substituie cu cuvintele „Atestarea rezidenţei solicitantului”;
    c) se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
    „51. Cererea, potrivit Formei CCR-15, se utilizează de către persoanele fizice şi juridice rezidente ale Republicii Moldova, persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizii care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova pentru atestarea rezidenţei Republicii Moldova.”;
    d) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. La completarea certificatelor şi cererilor, nu se admit corecturi şi ştersături.”;
    e) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:
    „91. În cazul pierderii sau deteriorării certificatelor eliberate anterior, organul fiscal, în baza unei cereri întocmite de contribuabil în formă liberă, va elibera certificatul solicitat pînă la expirarea termenului de prescripţie prevăzut de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, sub numărul iniţial, cu mențiunea „Duplicat” şi cu indicarea datei de eliberare a acestuia.”;
    f) punctul 13:
    la alineatul unu, textul „ , indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii întocmite în mod arbitrar” se substituie cu textul „pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR-15”;
    subpunctul 1):
    litera a) se exclude;
    la litera b), cuvintele „în statul străin” se substituie cu cuvintele „în/din statul străin”, iar în final se completează cu textul „ , pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă”;
    subpunctele 2) şi 3) vor avea următorul cuprins:
    „2) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova:
    a) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;
    b) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi,  conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;
    3) pentru persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova:
    a) copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
    b) documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile.
    La calcularea perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile:
    - toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi
    - zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct de activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv;
    c) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.”;
    g) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. În cazul atestării rezidenţei persoanelor fizice cetăţeni străini sau a apatrizilor care s-au aflat pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, se eliberează Forma 1-DTA 13, în baza cererii (Forma CCR-15) şi a documentelor indicate la punctul 13 subpunctul 3), depuse la organul fiscal.”;
    h) punctul 15 se exclude;
    i) la punctul 16 subpunctul 3), după cuvîntul „domiciliul” se introduc cuvintele „conform actelor de identitate ale”;
    j) se completează cu punctele 151-153 cu următorul cuprins:
    „151. În cazul achitării dividendelor se prezintă copia extrasului din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată – copia extrasului din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor.
    152. Atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine, cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, pe care organul fiscal aplică semnătura şi ştampila.
    153. În cazul procedurilor stabilite între Republica Moldova şi un alt stat contractant, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se efectuează în baza formularelor statului contractant completate de contribuabil, cu anexarea certificatului de rezidenţă al Republicii Moldova (Forma 1-DTA-13), autentificat prin aplicarea ştampilei de către organele fiscale ale Republicii Moldova.”;
    k) la punctul 23, cuvintele „autentificate notarial” se substituie cu textul „efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar”, iar cuvintele „cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză” se substituie cu textul „efectuată de traducători autorizaţi în baza legii menţionate, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă sau în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă”;
    l) punctul 25:
    subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) în cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi statul respectiv, la completarea certificatului se înscrie denumirea documentului care atestă rezidenţa şi denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri, precum şi numărul, data şi termenul de valabilitate al documentului menţionat. În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în rîndul respectiv se va indica semnul «–»”;
    subpunctul 4) se exclude;
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) datele despre sediul/domiciliul beneficiarului venitului, conform actelor de identitate sau de înregistrare a activităţii”;
    subpunctul 6) se exclude;
    m) la punctul 27, subpunctul 5) se completează în final cu cuvintele „care se aplică la venitul impozabil”;
    n) la punctul 31, după cuvintele „în temeiul” se introduce textul „Formei 2-DTA-13 şi al”;
    o) punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi statul respectiv, la completarea certificatului se înscrie denumirea documentului care atestă rezidenţa şi denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri, precum şi numărul, data şi termenul de valabilitate al documentului menţionat. În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în rîndul respectiv se va indica semnul «–».”;
    p) la punctul 34, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Pentru obţinerea certificatului respectiv, persoana fizică cetăţean străin sau apatrid care a obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova va prezenta următoarele documente:
    1) certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA-13);
    2) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă”;
    q) la punctul 37, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „Cererea urmează a fi perfectată şi depusă de către beneficiarul venitului sau plătitorul venitului în baza cererii beneficiarului la organul fiscal de la locul de deservire a plătitorului venitului.”;
    r) punctul 40:
    la alineatul unu, după cuvintele „de la locul de deservire” se introduc cuvintele „a plătitorului venitului”;
    la subpunctul 3), cuvintele „autentificate notarial” se substituie cu textul „de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar”;
    la subpunctul 4), după cuvintele „cu traducere în limba de stat” se introduce textul „efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către     notar”;
    subpunctul 6) se exclude;
    s) punctul 41:
    la alineatul unu, propoziţia a treia va avea următorul cuprins: „Întocmirea documentelor de plată şi restituirea efectivă a sumei achitate în plus, confirmată prin decizie, se efectuează în modul general stabilit de Ministerul Finanţelor.”;
    alineatul doi se exclude;
    t) se completează în final cu un compartiment nou cu următorul cuprins:
Cererea de eliberare a Certificatului de rezidenţă
(Forma CCR-15)
    51. Cererea, conform formularului-tip (Forma CCR-15), se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi juridice, persoane fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, pentru a obține certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA-13).
    52. În cerere se înscrie informaţia referitoare la:
    1) denumirea contribuabilului (întreprinderea sau numele şi prenumele persoanei fizice) şi codul fiscal al acestuia;
    2) datele despre sediul/domiciliul solicitantului, conform actelor de identitate (se indică localitatea, strada şi numărul);
    3) datele de contact (se indică telefonul şi e-mailul);
    4) denumirea documentului care atestă rezidenţa şi, prin virgulă, denumirea statului respectiv cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri;
    5) perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.
    La cerere se anexează documentele (se indică denumirea, numărul şi data documentului şi numărul de file), enumerate la pct.13 subpct.2) din anexa nr.6.
    53. Cererea se semnează de contribuabil sau de persoana responsabilă.
    54. La depunerea cererii de eliberare a certificatului de rezidenţă la organul fiscal, contribuabilului i se înmînează o recipisă semnată de funcţionarul fiscal care a recepţionat cererea, cu indicarea datei şi a telefonului de contact.”

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                           Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 4. Chişinău, 18 ianuarie 2016.