OMFC213/2015
ID intern unic:  362786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 213
din  28.12.2015
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului ministrului finanțelor nr.55 din 11.05.2012
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 49     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    În scopul perfecționării modalității de elaborare, aprobare și înregistrare a schemei de încadrare a personalului autorităților și instituțiilor bugetare,
ORDON:
    1. Se aprobă modificările și completările la Ordinul ministrului finanțelor nr.55 din 11 mai 2012 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.119, art.692), cu modificările și completările ulterioare, conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Anatol ARAPU

    Nr. 213. Chişinău, 28 decembrie 2015.

Anexă
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 213 din 28 decembrie 2015

    MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
la Ordinul ministrului finanțelor nr.55 din 11 mai 2012
„Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de
încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar”

    1. În subpunctele 3 și 4 ale pct.1. din partea dispozitivă a ordinului, textul „instituțiilor și organizațiilor finanțate de la bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu textul „instituțiilor bugetare”.
    2. În pct.4 din partea dispozitivă a ordinului sintagma „anul 2012” de substituit cu sintagma „anul precedent”.
    3. Anexa nr.1 se expune în redacție nouă, după cum urmează:

    anexa nr.1

    4. În anexa nr.2:
    4.1. În pct.3, după textul „pentru un an bugetar,” se completează cu textul „și se prezintă pentru înregistrare la Ministerul Finanțelor”, iar ultima propoziție se completează în final cu textul „și indicarea datei aprobării”.
    4.2. Pct.4 se completează în final cu o propoziție nouă cu următorul conținut: „Schema de încadrare elaborată în urma modificării structurii sau efectivului-limită al autorității, se va prezenta pentru examinare și înregistrare la Ministerul Finanțelor, în termen ce nu va depăși 30 zile de la avizarea statului de personal de către Cancelaria de Stat, cu anexarea copiei statului de personal avizat.”.
    4.3. Pct.5 se completează în final cu o propoziție nouă cu următorul conținut: „La prezentarea repetată, pe parcursul anului, a schemei de încadrare, aceasta se actualizează după ultima situație, cu anexarea notei informative despre argumentarea modificărilor operate comparativ cu ultima schemă de încadrare înregistrată.”.
    4.4. În pct.6, textul din paranteze se expune într-o redacție nouă cu următorul conținut: „cod constituit din 4/5 semne digitale, atribuit conform clasificație organizaționale”, iar textul „„M” - pentru schema de încadrare prezentată pentru înregistrare ulterior pentru modificare” se substituie cu textul „„Mn” – pentru schema de încadrare modificată pe parcursul anului, indicele „n” – indicând de câte ori a fost prezentată repetat schema de încadrare pentru înregistrare pe parcursul anului”.
    4.5. Pct.8 se exclude.
    4.6.  În pct.10, cuvântul „interioare” se substituie cu cuvântul „structurale”.
    4.7. În pct.12, după cuvântul „codul” din prima propoziție se completează cu textul „ocupației, corespunzător Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), iar în coloana 5 – se reflectă codul”; iar în propoziția a doua, cifra „4” se substituie cu cifra „5”.
    4.8. În pct.13, sintagma „Coloana 5” se substituie cu sintagma „Coloana 6”.
    4.9. În pct.14:
    - sintagma „Coloana 6” se substituie cu sintagma „Coloana 7”;
    - se completează în final cu o propoziție nouă cu următorul conținut: „Pentru funcțiile publice temporar vacante, se indică treapta de salarizare superioară dintre treapta de salarizare a titularului funcției și treapta de salarizare atribuită persoanei ce urmează să ocupe temporar funcția publică.”.
    4.10. În pct.15, sintagma „coloana 7” se substituie cu sintagma „coloana 8”.
    4.11. În pct.16, sintagma „coloana 8” se substituie cu sintagma „coloana 9”.
    4.12. În pct.17, sintagma „coloana 9” se substituie cu sintagma „coloana 10”.
    4.13. În pct.18, cuvântul „interioară” se substituie cu cuvântul „structurală”.
    4.14. În pct.19, alineatul 3 se exclude.
    4.15. În pct.20, după cuvântul încadrare se completează cu textul „, indicarea datei înregistrării”.
    5. Anexa nr.3 se expune în redacție nouă, după cum urmează:

    anexa nr.3

    6. În anexa nr.4:
    6.1. În titlu și în propoziția ce urmează după titlu, textul „instituțiilor și organizațiilor finanțate de la bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu textul „instituțiilor bugetare”.
    6.2. Pct.3, în final, se completează cu o propoziție nouă cu următorul conținut: „Copia schemei de încadrare aprobate se prezintă la Ministerul Finanțelor în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării.”.
    6.3. În pct.5, sintagma „și componenta bugetară” din prima propoziție și propoziția a doua se exclud.
    6.4. Pct.7 se expune în următoarea redacție:
    „7. În coloana 1 – se indică numărul de ordine a subdiviziunilor structurale/ compartimentelor și a titlurilor funcțiilor instituite în instituție.”
    6.5.  În pct.8:
    - alineatul 1 se expune în următoarea redacție:
    „În coloana 2 – se indică denumirea subdiviziunii structurale/compartimentului și titlurile funcțiilor instituite în instituția bugetară, divizate pe compartimentele respective. Instituțiile bugetare, care au structura delimitată pe subdiviziuni structurale, completează formularul indicând doar subdiviziunile structurale cu titlurile de funcții din cadrul fiecărei subdiviziuni. Instituțiile bugetare, la care structura nu se compune din subdiviziuni structurale, completează formularul, grupând titlurile de funcții pe compartimentele corespunzătoare.”;
    - în alineatul 2, textul „- personal auxiliar și de deservire” se substituie cu textul „- personal auxiliar (muncitori)”;
    - în alineatul 4, propoziția a doua se exclude;
    - în alineatul 5, textul „Personal auxiliar și de deservire” se substituie cu textul „Personal auxiliar (muncitori)”, iar după sintagma „funcțiile de muncitori” se completează cu sintagma „calificați și necalificați”.
    6.6. După pct.8, se completează cu un punct nou 81 cu următorul conținut:
    „81. În coloana 3 – se reflectă codul ocupației, corespunzător Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM).”
    6.7. În pct.9 cifra „3” se substituie cu cifra „4”.
    6.8. În pct.10 cifra „4” se substituie cu cifra „5”.
    6.9. În pct.11 textul „5 și 6” se substituie cu textul „6 și 7”.
    6.10. În pct.12 cifra „5” se substituie cu cifra „6”.
    6.11. În pct.13 cifra „6” se substituie cu cifra „7”.
    6.12. În pct.14 cifra „7” se substituie cu cifra „8”.
    6.13. În pct.15 cifra „8” se substituie cu cifra „9”.
    6.14. În pct.16 se substituie: cifra „9” cu cifra „10”, cifra „7” cu cifra „8” și cifra „8 cu cifra „9”.
    6.15. În pct.17 cifra „10” se substituie cu cifra „11”.
    6.16. În pct.18 textul „/ subcompartiment” se exclude.
    6.17. În pct.19:
    - alineatul 3 se expune în următoarea redacție:
    „ – la punctul 2 – se completează doar de instituțiile bugetare la care structura este divizată pe subdiviziuni structurale;”
    - se completează cu un alineat nou cu următorul conținut:
    „ – la punctul 3 – se indică informativ numărul de funcții de militari în termen și se completează doar de instituțiile bugetare din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice în cadrul cărora sunt aprobate posturi de militari în termen.”
    6.18.  În pct.20 sintagma „și organizațiile” se substituie cu sintagma „, bugetare”.