OMFC222/2015
ID intern unic:  362787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 222
din  31.12.2015
cu privire la modificarea și completarea formularelor
Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat
şi modului de întocmire a acestora, aprobate
prin Ordinul ministrului
finanțelor nr.156 din 1 noiembrie 2013
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 50     Data intrarii in vigoare : 22.01.2016
    Întru executarea prevederilor articolului 11 alineatul 2(a) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
O R D O N:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 1 noiembrie 2013 cu privire la formularele Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și modului de întocmire a acestora, se operează următoarele modificări:
    1. Se substituie:
    1.1. Formularul nr.1 CNAS “Raport operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, conform modelului anexat;
    1.2.  Formularul nr.2 CNAS “Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, conform modelului anexat;
    1.3. Formularul nr.2.1 CNAS “Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli”, conform modelului anexat;
    1.4. Anexa nr.1 “Indicaţiile metodice privind întocmirea Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, conform modelului anexat;
    1.5. Anexa nr.2 “Modul de întocmire a Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS)”, conform modelului anexat;
    1.6. Anexa nr.3 “Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS)”, conform modelului anexat;
    1.7. Anexa nr.4 “Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS)”, conform modelului anexat;
    1.8.  Anexa nr.6 “Modul de întocmire a Raportului privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.4 CNAS)”, conform modelului anexat.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                            Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 222. Chişinău, 31 decembrie 2015.


Anexa nr.1
la ordinul ministrului finanţelor
nr.156  din 01.11.2013

Indicaţiile metodice
privind întocmirea Rapoartelor privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat
    Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (numite în continuare Rapoarte) se întocmesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se prezintă Ministerului Finanţelor în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii din formularele menţionate se aprobă de către Ministerul Finanţelor. Introducerea în formularele Rapoartelor a indicatorilor noi, comasarea indicatorilor sau modificarea lor nu se admite. Rapoartele se întocmesc în mii lei cu o singură unitate zecimală.
    Rapoartele se semnează de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Şeful Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale şi Şeful Direcţiei planificare bugetară.
Casa Naţională de Asigurări Sociale întocmeşte Rapoartele în baza:
    - datelor evidenţei contabile privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    - rapoartelor primite de la instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” privind gestionarea mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru plata prestaţiilor sociale;
    - dării de seamă totalizatoare (formularul 4-BASS);
    - dării de seamă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    - Raportului privind utilizarea biletelor de tratament, prezentat de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor.
    Toate rectificările şi corectările în Rapoarte, după verificarea şi aprobarea acestora de către Ministerul Finanţelor se aduc la cunoştinţă în mod obligatoriu tuturor instanţelor unde au fost repartizate aceste Rapoarte.
    Ministerul Finanţelor este în drept să solicite, în cazurile necesare, explicaţii referitoare la datele prezentate în Rapoarte.
    La întocmirea Rapoartelor este obligatoriu să fie asigurată:
    - reflectarea deplină a tuturor operaţiunilor şi rezultatelor inventarierii mijloacelor băneşti şi a decontărilor în perioada raportată;
    - identitatea datelor evidenţei analitice cu operaţiunile şi soldurile de la conturile evidenţei sintetice la data de 1 a perioadei de gestiune, precum şi a datelor din Rapoarte cu datele evidenţei analitice şi sintetice.
    Drept temei pentru înscrierea operaţiunilor în evidenţa contabilă servesc documentele primare perfectate în modul cuvenit sau purtătorii tehnici ai informaţiei echivalente acestor documente.

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.156 din 01.11.2013
               
Modul de întocmire a Raportului operativ privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS)
    Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.1 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor lunar, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe venituri şi cheltuieli din Raport se expun conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1 „Plan aprobat” se reflectă planul anual aprobat iniţial prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 2 „Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
    • În coloniţa 3 „Plan precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat pentru perioada de gestiune cu modificările ulterioare.
    • În coloniţa 4 „Executat” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile de venituri şi cheltuieli ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. De asemenea, la partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plăţile efectuate la locul de muncă.
    • În coloniţa 5 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe an.
    • În  coloniţa 6 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe an.
    • În coloniţa 7 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe perioada de gestiune.
    • În coloniţa 8 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe perioada de gestiune.
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Surse de finanţare – se calculează ca sumă pe poziţiile Împrumuturi bugetare, Împrumuturi de la alte instituții financiare, Valori mobiliare de stat şi Modificarea soldurilor la conturi.
    Sursele de finanţare includ:
    Împrumuturi bugetare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat şi împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar.
    Acordare de împrumuturi bugetare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor bugetare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Împrumuturi de la alte instituţii financiare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de către alte instituţii financiare şi împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.
    Împrumuturi acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare în decursul anului bugetar. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.  În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Valori mobiliare de stat – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma procurării valorilor mobiliare de stat în perioada raportată (începînd cu 1 ianuarie al anului bugetar curent) şi a mijloacelor de la vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada raportată.
    Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat – se reflectă încasările în conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Stat din vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Procurare a valorilor mobiliare de stat – se reflectă sumele transferate din conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei   de gestiune, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Modificarea soldurilor la conturi – se calculează ca diferenţa între soldurile mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar şi la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    În rubrica Nota – se indică informaţia operativă referitoare la datoriile bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv din contul transferurilor de la bugetul de stat) faţă de beneficiarii de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi la sfîrşitul perioadei de raportare.
    În rubrica Informativ – se reflectă datele pe indicatorii monitorizaţi de Fondul Monetar Internaţional.
Balanţarea raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    o În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    o În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare  (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).

Anexa nr.3
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.156 din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.2 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe venituri şi cheltuieli în Raport se expun conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1 „Plan aprobat” se reflectă planul anual aprobat iniţial prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 2 „Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
    • În coloniţa 3 „Plan precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat pentru perioada de gestiune cu modificările ulterioare.
    • În coloniţa 4 „Executat” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile de venituri şi cheltuieli ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi plăţile efectuate la locul de muncă.
    • În coloniţa 5 „Achitat” se reflectă sumele achitate faţă de beneficiarii de plăţi (locul de muncă, formularul 4-BASS, raportul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă) prin intermediul instituțiilor financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei”, conform rapoartelor prezentate de acestea.
    • În coloniţa 6 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe an.
    • În coloniţa 7 „Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe an.
    • În  coloniţa 8 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe perioada de gestiune.
    • În coloniţa 9 „Executat faţă de precizat pe perioada de gestiune” se reflectă devierile în procente ale indicatorilor executat faţă de planul precizat pe perioada de gestiune.
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Surse de finanţare – se calculează ca sumă pe poziţiile Împrumuturi bugetare, Împrumuturi de la alte instituții financiare, Valori mobiliare de stat şi Modificarea soldurilor la conturi.
    Sursele de finanţare includ:
    Împrumuturi bugetare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat şi împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar.
    Acordare de împrumuturi bugetare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor bugetare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate la bugetul de stat în decursul anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Împrumuturi de la alte instituţii financiare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor acordate de către alte instituţii financiare şi împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.
    Împrumuturi acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare în decursul anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Rambursare a împrumuturilor acordate de alte instituţii financiare – se reflectă suma împrumuturilor rambursate altor instituţii financiare în decursul anului bugetar.  În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Valori mobiliare de stat – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma procurării valorilor mobiliare de stat în perioada raportată (începînd cu 1 ianuarie a anului bugetar curent) şi mijloacelor de la vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada raportată.
    Mijloace de la vînzarea valorilor mobiliare de stat – se reflectă încasările în conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Stat din vînzarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Procurare a valorilor mobiliare de stat – se reflectă sumele transferate din conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea valorilor mobiliare de stat în perioada de la 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului bugetar. În raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune – se calculează ca suma soldului mijloacelor băneşti la conturile curente şi la contul fondului de rezervă la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune la conturile curente – se reflectă mijloacele băneşti aflate la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Fondul de rezervă – se reflectă soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei   de gestiune, rezervate pe un cont separat, care în cazul insuficienţei de surse financiare se îndreaptă pentru necesităţile bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Modificarea soldurilor la conturi – se calculează ca diferenţa între soldurile mijloacelor băneşti la începutul anului bugetar şi la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    În rubrica Nota – se indică informaţia operativă referitoare la datoriile bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv din contul transferurilor de la bugetul de stat) faţă de beneficiarii de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi la sfîrşitul perioadei de raportare.
    Balanţarea Raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    o În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    o În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare  (Împrumuturi bugetare plus Împrumuturi de la alte instituţii financiare plus Valori mobiliare de stat plus Modificarea soldurilor la conturi) trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).

Anexa nr.4
la ordinul ministrului finanţelor
nr.156  din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (formularul nr.2.1 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli (numit în continuare Raport) se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.2.1 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe cheltuieli în Raport se expun conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1 „Plan aprobat” se reflectă planul anual aprobat iniţial prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 2 „Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma totală a cheltuielilor şi totalurile pe cheltuielile respective din Raport trebuie să fie egale cu totalurile din formularul nr.2 CNAS.
    • În coloniţa 3 „Plan precizat pe perioada de gestiune” se reflectă planul precizat pentru perioada de gestiune cu modificările ulterioare. Suma totală a cheltuielilor şi totalurile pe cheltuielile respective din Raport trebuie să fie egale cu totalurile din formularul nr.2 CNAS.
    • În coloniţa 4 „Finanţat de Ministerul Finanţelor” se reflectă sumele primite de la Ministerul finanţelor sub formă de transferuri de la bugetul de stat pentru prestaţii sociale.
    • În coloniţa 5 „Executat/transferat” se reflectă ieşirile din contul unic trezorerial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    • În coloniţa 6 „Achitat” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către  instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale. Datele se completează în baza rapoartelor prezentate Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Confederaţia Naţională a Sindicatelor, precum şi rapoartelor (formularul 4-BASS) prezentate de către persoanele juridice şi fizice.
    • În coloniţa 7 „Efective” se reflectă sumele de plăţi calculate beneficiarilor de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 8 “Datorii debitoare faţă de beneficiari” se reflectă supraplata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi alte plăţi pentru perioada de raportare (datoriile debitoare).
    Sumele reflectate la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat (partea B) trebuie să fie egale cu sumele reflectate în soldul final pe debitul contului 307 „Datorii pe termen scurt privind plăţile prestaţiilor de stat”.
    Datoriile debitoare faţă de beneficiari la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat (partea A) trebuie să fie egale cu soldul final pe debitul conturilor 301 „Datorii pe termen scurt faţă de pensionari privind plata pensiilor şi indemnizaţiilor”, 302 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor familiilor cu copii”, 303 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale salariaţilor”, 304 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale în urma accidentelor de muncă”, 305 „Datorii pe termen scurt privind plăţile din fondul de şomaj”, 306 „Datorii pe termen scurt privind plăţile de asigurare socială benevolă”, parţial 308 „Datorii pe termen scurt faţă de distribuitorii de prestaţii privind plata pentru serviciile acordate”, 309 „Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit al persoanelor fizice”, 310 „Datorii pe termen scurt ale bugetului asigurărilor sociale faţă de bugetul de stat”, 311 „Datorii pe termen scurt privind supraplata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii”, 312 „Datorii financiare pe termen scurt”, 313 „Alte datorii pe termen scurt”.
    • În coloniţa 9 „Datorii creditoare faţă de beneficiari” se reflectă sumele datorate beneficiarilor de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii şi alte plăţi pentru perioada de raportare (datoriile creditoare).
Sumele reflectate la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat (partea B) trebuie să fie egale cu sumele reflectate în soldul final pe creditul contului 307 „Datorii pe termen scurt privind plăţile prestaţiilor de stat”.
    Datoriile creditoare faţă de beneficiari la plăţile efectuate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat (partea A) trebuie să fie egale cu soldul final pe creditul conturilor 301 „Datorii pe termen scurt faţă de pensionari privind plata pensiilor şi indemnizaţiilor”, 302 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor şi compensaţiilor familiilor cu copii”, 303 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale salariaţilor”, 304 „Datorii pe termen scurt privind plata indemnizaţiilor de asigurări sociale în urma accidentelor de muncă”, 305 „Datorii pe termen scurt privind plăţile din fondul de şomaj”, 306 „Datorii pe termen scurt privind plăţile de asigurare socială benevolă”, parţial 308 „Datorii pe termen scurt faţă de distribuitorii de prestaţii privind plata pentru serviciile acordate”, 309 „Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit al persoanelor fizice”, 310 „Datorii pe termen scurt ale bugetului asigurărilor sociale faţă de bugetul de stat”, 311 „Datorii pe termen scurt privind supraplata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii”, 312 „Datorii financiare pe termen scurt”, 313 „Alte datorii pe termen scurt”.

Anexa nr.6
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.156 din 01.11.2013

Modul de întocmire a Raportului privind transferurile
de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat
(formularul nr.4 CNAS)

    Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (numită în continuare Raport) se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale  conform formularului nr.4 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Raportul se completează după cum urmează:
    • În coloniţa ”Tipul plăţii” se indică toate tipurile de plăţi efectuate de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    • Coloniţele ”Grupa principală”, ”Grupa”, ”Tipul instituţiei”, ”Articol” şi ”Alineat” se completează conform clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor.
    • În coloniţa 1 ”Datoriile bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare ale bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 2 ”Datoriile bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare ale bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 3 ”Datoriile faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 4 ”Datoriile faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 5 ”Plan aprobat” se indică suma mijloacelor financiare aprobate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 6 ”Plan precizat pe an” se indică suma mijloacelor financiare precizate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 7 ”Plan precizat pe perioada de gestiune” se indică suma mijloacelor financiare precizate pe perioada de gestiune la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 8 ”Finanţat” se reflectă sumele primite de la Ministerul Finanţelor sub formă de transferuri de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 9 ”Restituit de instituţiile de distribuire a plăţilor” se reflectă sumele restituite de instituțiile financiare conform actelor normative în vigoare.
    • În coloniţa 10  ”Trecerea datoriilor de la un tip la altul conform actului de cesiune” se reflectă sumele datoriilor trecute de la un tip de instituţie la altul conform actului de cesiune.
    • În coloniţa 11 ”Restituit Ministerului Finanţelor conform actului de cesiune” se reflectă sumele restituite sub formă de transferuri de la bugetul asigurărilor sociale de stat la bugetul de stat.
    • În coloniţa 12 ”Calculat” se reflectă sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat calculate pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 13 ”Achitat total” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor bugetului de stat.
    • În coloniţa 14 ”Achitat pe perioada precedentă” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor bugetului de stat pe anul precedent perioadei de raportare.
    • În coloniţa 15 ”Achitat pe perioada curentă” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către instituțiile financiare şi ÎS ”Poşta Moldovei” din contul mijloacelor bugetului de stat pe perioada de raportare.
    • În coloniţa 16 ”Datoriile bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare ale bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 17 ”Datoriile bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare ale bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 18 ”Datoriile faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune debitoare” se reflectă datoriile debitoare faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 19 ”Datoriile faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune creditoare” se reflectă datoriile creditoare faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune.

    formular nr.1

    formular nr.2

    formular nr.2.1