IMF14/3-07/7/2016
ID intern unic:  362866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
INFORMAŢIE Nr. 14/3-07/7
din  14.01.2016
privind aplicarea corectă a unor prevederi din
Codul fiscal aferente modificărilor operate prin
Legea nr.71 din 12.04.2015
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 88
    Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial, nr.102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele.
    I. Prin Legea nr.7l din 12.04.2015, începînd cu data de 01.05.2015, în Codul fiscal au fost modificate și introduse noi prevederi privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, și anume:
    - deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova;
    - deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului;
    - deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale;
    - deducerea  donaţiilor efectuate pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    La fel, prin Legea nr.7l din 12.04.2015, începînd cu data de 01.05.2015, în Codul fiscal au fost introduse prevederi privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova.
    Totodată, menționăm că, potrivit Codului fiscal:
    - procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel  (art.3 alin.(41));
    - perioada fiscală privind impozitul pe venit reprezintă anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată (art.121 alin.(1));
    - persoanele juridice în evidența fiscală utilizează contabilitatea de angajamente, iar pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă sau contabilitatea de angajamente (art.44 alin.(1));
    - perioada fiscală privind T.V.A. constituie o lună calendaristică, începînd cu prima zi a lunii (art.114 alin.(1)).
    Astfel, la determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului 2015, agenții economici vor aplica prevederile fiscale în vigoare la data încheierii perioadei fiscale privind impozitul pe venit, cu excepția cazului cînd legea prevede altfel.
    Respectiv, prevederile Codului fiscal privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător sus-menționate, în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, se extind asupra întregii perioade fiscale a anului 2015.
    Totodată, prevederile Codului fiscal privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, se aplică începînd cu 01.05.2015 - perioada fiscală privind T.V.A. în care Legea nr.71 din 12.04.2015 a intrat în vigoare.
    În continuare se prezintă particularitățile aplicării normelor specificate.
    1. Cu privire la aplicarea normelor privind deducerea cheltuielilor și trecerea în cont a sumei TVA aferent întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova
    Conform Codului fiscal (în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015):
    • subdiviziune reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia (art.5 pct.29));
    • prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale articolelor 26 şi 27, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia (art.24 alin.(41));
    • suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli (art.102 alin.(11)).
    Totodată, potrivit Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.22 din 03.03.2014, categoriile de personal specificate la grupele minore 112 şi 121 includ:
GRUPA MAJORĂ

SUB-
GRUPA

GRUPA MINORĂ
GRUPA DE BAZĂ
DENUMIREA
1
 
 
 

LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI, ALŢI ÎNALŢI DEMNITARI ŞI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, CONDUCĂTORI ŞI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN UNITĂŢI

 
 
112
 

Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

 
 
 
1120

Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

 
12
 
 

Conducători în domeniul administrativ şi comercial

 
 
121
 
Conducători în domeniul administrativ
 
 
 
1211
Conducători în domeniul financiar
 
 
 
1212
Conducători în domeniul resurselor umane
 
 
 
1213

Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării

 
 
 
1219

Conducători în domeniul administrativ, neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    De asemenea, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014, la categoria de autoturisme se atribuie următoarele poziții tarifare:

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

1
2
8703

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip ,,break” şi maşinile de curse:

 

– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ, cu aprindere prin scînteie:

870321

– Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

870322

– Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

1
2
870323

– Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

 

– Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

870324

– Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

 

– Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

870331

– Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

870332

– Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3

870333

– Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3


    Astfel, pentru perioada fiscală a anului 2015, uzura şi cheltuielile suportate de agentul economic pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite în activitatea de întreprinzător de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se permit spre deducere în scopuri fiscale doar pentru un singur autoturism pentru sediul central al acestuia și fiecare subdiviziune a acestuia definită conform art.5 pct.29) din Codul fiscal.
    Limitarea deducerii în scopuri fiscale a uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor și trecerea în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor conform art.24 alin.(41) și art.102 alin.(11) din Codul fiscal se aplică numai aferent autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova.
    Contribuabilul va stabili de sine stătător, printr-un act intern, pentru sediul central al acestuia și fiecare subdiviziune a acestuia definită conform art.5 pct.29) din Codul fiscal, autoturismul folosit în activitatea de întreprinzător de către directorii generali, directorii executivi şi asimilaţii acestora, precum și conducătorii în domeniul administrativ (conform grupelor minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova)  aferent căruia va calcula uzura în scopuri fiscale, va deduce în scopuri fiscale cheltuielile și va trece în cont suma TVA aferentă cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia acestuia.
    Cu referință la calculul uzurii în scopuri fiscale, specificăm că, la calcularea acesteia pentru perioada fiscală a anului 2015, conform art.26 și art.27 din Codul fiscal și  Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14.03.2007, autoturismele folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova aferent cărora se interzice deducerea uzurii conform art.24 alin.(41) din Codul fiscal urmează a fi excluse din  Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale cu valoarea rămasă a autoturismului ieșit (la începutul perioadei de gestiune),  determinată pornind de la valoarea cu care acesta  a fost inclus în categoria respectivă.
    Cheltuielile contribuabilului privind întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor în scopul aplicării art.24 alin.(41) și art.102 alin.(11) din Codul fiscal reprezintă totalitatea cheltuielilor suportate, inclusiv bunurile materiale consumabile, pentru menținerea, asigurarea și îmbunătățirea condițiilor actuale de stare, siguranță și funcționare, precum și cheltuielile suportate pentru înlăturarea defecțiunilor de orice tip, indiferent de faptul dacă acțiunile respective sunt realizate prin forțele proprii sau prin antrenarea persoanelor terțe.
    Cheltuielile contribuabilului privind retribuirea muncii, conform contractului de muncă, șoferilor și personalului auxiliar/tehnic care deservesc aceste categorii de autoturisme, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, conform legislației în vigoare, precum și plățile de locațiune (leasing operațional) și dobînzile de leasing financiar se permit spre deducere în scopuri fiscale conform principiilor general stabilite la art.24 alin.(1) din Codul fiscal, cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare.
    În partea ce ține de deducerea în scopuri fiscale a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, menționăm că, potrivit Codului fiscal:
    - nu se permite deducerea impozitului pe venit, instituit în titlul II, a penalităţilor şi a amenzilor aferente lui, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative (art.30 alin.(1));
    - nu se permite deducerea impozitelor achitate în numele unei persoane, alta decît contribuabilul (art.30 alin.(2));
    - taxele rutiere plătite se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse în conformitate cu titlul II al prezentului cod (art.335 alin.(4)).
    Astfel, prevederile art.24 alin.(41) din Codul fiscal nu se vor extinde asupra cheltuielilor agentului economic privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, aceste cheltuieli urmînd a fi deduse în scopuri fiscale  pe principii generale.
    În cazul în care începînd cu 01.05.2015 suma TVA trecută în cont aferentă cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi reparaţia autoturismelor folosite în activitatea de întreprinzător de către persoanele specificate s-a realizat pentru mai mult de un singur autoturism pentru sediul central al acestuia și fiecare subdiviziune, aceasta urmează a fi ajustată.
    Suma TVA aferentă cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi reparaţia autoturismelor folosite în activitatea de întreprinzător folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova pentru care nu se permite trecerea în cont, se va raporta la consumuri sau la cheltuieli, fiind deductibile în temeiul art.30 din Codul fiscal.
    2. Cu privire la aplicarea normelor privind acordarea dreptului de a deduce în scopuri fiscale a cheltuielilor anuale suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului
    Conform Codului fiscal (în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015):
    - facilităţile impozabile acordate de patron includ plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăţilor menţionate la art.24 alin.(20), precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern  (art.19 lit.a));
    - se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002, pe anul respectiv (art.24 alin.(20));
    - pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în evidența fiscală se utilizează contabilitatea de casă (art.44 alin.(1) lit.a)).
Totodată, potrivit art.4 alin.(2) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr.74  din  12.04.2015, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 se stabileşte în mărime de 4056 de lei.
    Astfel, pentru perioada fiscală a anului 2015, angajatorul va fi în drept să deducă în scopuri fiscale cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale unui angajat în mărime de pînă la 2028 lei (4056 lei * 50%).
    Concomitent, menționăm că, cheltuielile suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale unui angajat în mărime de pînă la 2028 lei nu se vor considera conform art.19 lit.a) din Codul fiscal facilități acordate de patron și respectiv nu se vor considera surse de venit impozabile pentru angajatul beneficiar al asigurării facultative.
    În cazul în care cheltuielile suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale unui angajat vor depăși suma de 2028 lei, suma depășirii  nu se va permite spre deducere în scopuri fiscale pentru angajator și concomitent aceasta va constitui pentru angajatul beneficiar al asigurării facultative facilitate acordată de patron care se va impozita conform normelor general stabilite, începînd cu 01.05.2015 - data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.71 din 12.04.2015 privind modificarea și completarea art.19 lit.a) și art.24 alin.(20) din Codul fiscal.
    3. Cu privire la aplicarea normelor privind deducerea în scopuri fiscale a reducerilor de pierderi la active și la angajamente condiționale pentru instituţiile financiare
    Potrivit art.31 alin.(3) din Codul fiscal (în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015), instituţiilor financiare li se permite deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale, calculate conform IFRS.
    În acest context, pentru perioada fiscală a anului 2015, suma provizioanelor create pentru reduceri de pierderi la active și la angajamente condiționale va fi permisă spre deducere în scopuri fiscale în mărimea calculată conform  IFRS.
    Reieșind din cele expuse, la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) nu se mai constată diferența dintre suma defalcărilor de reduceri pentru pierderi la active, angajamente condiționale, constatate în scopuri financiare cît și în scopuri fiscale. Astfel, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în rîndul 03017 din anexa 2D, atît în coloana 2 (constatată în scopuri financiare) cît și în coloana 3 (constatată în scopuri fiscale) se va reflecta aceeași sumă a cheltuielilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale, calculate conform IFRS. Alte obligații fiscale sau implicații privind impozitul pe venit aferente anului 2015 nu vor exista pentru instituţiile financiare ca urmare a modificărilor efectuate la art.31 alin.(3) din Codul fiscal prin Legea nr.71 din 12.04.2015.
    4. Cu privire la aplicarea normelor privind deducerea în scopuri fiscale a donațiilor efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare
    Potrivit art.36 alin.(1) din Codul fiscal (în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015),  contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 2% din venitul impozabil.
    Astfel, prin modificarea operată la art.36 alin.(1) din Codul fiscal prin Legea nr.71 din 12.04.2015, s-a micşorat limita de deducere în scopuri fiscale a donațiilor efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare de către persoanele fizice și juridice în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, de la 10% la 2% din venitul impozabil.
    Respectiv, la determinarea finală a obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului 2015, contribuabilul va avea dreptul să deducă cheltuielile suportate pe parcursul anului 2015 pentru efectuarea donațiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale, precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial, numai în mărime de 2% din venitul său impozabil.
    Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai în cazul confirmării lor în modul stabilit de Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998.
    Explicațiile emise de către Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și inspectoratele fiscale de stat teritoriale care contravin prezentului comunicat se consideră caduce.
    Totodată, menționăm că, toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului, conform art.11 alin.(1) din Codul fiscal.
    La fel, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora, conform art.234 alin.(4) din Codul fiscal.
    II. Direcția generală politică și legislație fiscală și vamală din cadrul Ministerului  Finanțelor va asigura publicarea prezentului Comunicat informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    III. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va aduce la cunoștință prezentul Comunicat informativ tuturor organelor fiscale teritoriale și părților interesate.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                      Anatol ARAPU

    Nr. 14/3-07/7. Chişinău, 14 ianuarie 2016.