LPM219/2015
ID intern unic:  362918
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 219
din  03.12.2015
privind participarea Republicii Moldova
la misiuni şi operaţii internaţionale
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 57
    MODIFICAT
   
LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1.  Obiectul de reglementare
    Prezenta lege reglementează condiţiile de participare la misiunile şi operaţiile internaţionale desfăşurate în afara teritoriului Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Cartei ONU şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 2. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:
    operaţii internaţionale – operaţii care cuprind totalitatea acţiunilor militare şi alte acţiuni ale forţelor armate (trupelor), desfăşurate sub mandatul ONU, în vederea atingerii scopului de asigurare a păcii şi securităţii internaţionale, respectării drepturilor omului, consolidării capacităţilor instituţionale, precum şi în vederea acordării altor tipuri de asistenţă necesară pentru asigurarea păcii;
    misiuni internaţionale – misiuni civile de asistenţă, desfăşurate de către organizaţiile internaţionale sau sub mandatul acestora, care sînt menite să restabilească ordinea, să promoveze democraţia şi supremaţia legii, să contribuie la respectarea drepturilor omului, la consolidarea capacităţilor instituţionale, precum şi să acorde altă asistenţă necesară pentru asigurarea funcţionării eficiente a unui stat;
    autorităţi de resort – ministere şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi alte autorități ale statului care dispun de resurse umane pentru participare la misiuni şi operaţii internaţionale;
    personal – angajaţi ai autorităţilor de resort (inclusiv cei din rezervă) detaşaţi în misiuni şi operaţii internaţionale pentru o perioadă determinată de timp;
    contingent – personal din cadrul efectivului forţelor sistemului naţional de apărare, organizat sub o conducere unică;
    reguli de angajare – instrucţiuni coordonate ce derivă din misiunea sau operaţia internaţională, care autorizează personalul din cadrul efectivului forţelor sistemului naţional de apărare referitor la timpul şi modul în care poate fi aplicată forța pe parcursul misiunii sau operaţiei internaţionale. Instrucțiunile reprezintă un mijloc primar prin care comandanţii comunică forţelor armate îndrumările legale, politice şi militare.
    Articolul 3.  Scopul legii
    Scopul prezentei legi constă în stabilirea cadrului juridic pentru asigurarea îndeplinirii angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul Cartei ONU, tratatelor încheiate cu Uniunea Europeană, cu alte organizaţii internaţionale şi state străine, care să contribuie la menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii internaţionale, la supremaţia legii, la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, la dezvoltarea şi buna funcţionare a statelor.
    Articolul 4. Temeiul juridic pentru participare la misiuni
                        şi operaţii internaţionale
    (1) Drept temei juridic pentru participare la operaţii internaţionale servesc mandatul Consiliului de Securitate al ONU, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, Constituţia Republicii Moldova şi prezenta lege.
    (2) Drept temei juridic pentru participare la misiuni internaţionale servesc tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte și legislația Republicii Moldova.
    Articolul 5. Principii generale de participare la misiuni
                       şi operaţii internaţionale
    Principiile de participare la misiuni şi operaţii internaţionale derivă din interesele statului şi din angajamentele internaţionale asumate în baza tratatelor internaţionale, prevalînd următoarele:
    a) consimţămîntul statului sau statelor pentru desfăşurarea misiunii sau operaţiei internaţionale pe teritoriul acestuia sau acestora. Excepţie de la principiul dat vor constitui misiunile sau operaţiile iniţiate cu acordul comunităţii internaţionale, în strictă conformitate cu normele și principiile dreptului internațional, în caz de pericol pentru pacea şi securitatea internaţională, dacă acordul părţilor aflate în conflict nu poate fi obţinut;
    b) imparţialitatea personalului Republicii Moldova în implementarea mandatului misiunii sau operaţiei, fără a favoriza sau a prejudicia oricare dintre părțile aflate în conflict;
    c) neaplicarea forţei, cu excepţia cazurilor de autoapărare şi a altor cazuri  excepţionale prevăzute de mandatul operaţiei internaţionale. Forţele sistemului naţional de apărare vor aplica forţa minimă necesară atingerii obiectivelor militare, în strictă concordanţă cu prevederile dreptului internaţional.
Capitolul II
PARTICIPAREA LA OPERAŢII INTERNAŢIONALE
    Articolul 6. Adoptarea deciziei privind participarea
                       la operaţii internaţionale
    (1) Decizia privind participarea contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare cu armament, muniţii, tehnici din dotare şi echipament la operaţii internaţionale se adoptă prin hotărîrea Parlamentului, la propunerea Guvernului.
    [Art.6 al.(2) în redacția LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (2) Retragerea contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare din operaţii internaţionale se decide de către Parlament, în cazul în care situaţia politico-militară internaţională suferă schimbări condiţionate de nerespectarea prevederilor acordului cu privire la statutul forţelor internaţionale de pacificare, precum şi a prevederilor Cartei ONU sau în cazul în care retragerea respectivă este justificată de interesele naţionale ale țării.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    (3) Deciziile privind detaşarea, în mod individual, a persoanelor din cadrul efectivului forţelor sistemului naţional de apărare în vederea participării la operaţii internaţionale şi privind rechemarea acestora se adoptă de către autorităţile de resort, ca urmare a adoptării de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a deciziei referitoare la oportunitatea participării la operaţiile internaţionale respective.
    (4) Detaşarea în operaţii internaţionale şi rechemarea din acestea, în mod individual, a persoanelor, inclusiv din cadrul efectivului forţelor sistemului naţional de apărare, se efectuează în conformitate cu prevederile cap. III.
    Articolul 7.  Înţelegeri tehnice
    (1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare la operaţii internaţionale în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unităţi ale altor state, structurile autorităţilor de resort încheie înţelegeri tehnice.
    (2) Procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 8. Transferul de autoritate
    (1) Transferul de autoritate se realizează de către autorităţile de resort şi reprezintă acţiunea prin care Republica Moldova predă controlul, la nivel operaţional şi/sau tactic, al contingentului forţelor sistemului naţional de apărare proprii, participante într-o anumită operaţie internaţională, comandantului sau comandamentului care conduce operaţia respectivă.
    (2) Pe timpul îndeplinirii operaţiilor internaţionale, contingentele forţelor sistemului naţional de apărare pot avea sub control operaţional şi/sau tactic unităţi, subunităţi sau personal al forţelor străine în condiţiile prevăzute în transferul de autoritate efectuat între forţele armate străine şi comandantul sau comandamentul contingentului forţelor sistemului naţional de apărare al Republicii Moldova.
    (3) Contingentele forţelor sistemului naţional de apărare participante la operaţii internaţionale execută ordinele comandantului sau comandamentului forţei căruia i se subordonează potrivit înţelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internaţional şi a regulilor de angajare.
    (4) În situaţia în care un reprezentant al forţelor sistemului naţional de apărare al Republicii Moldova primeşte de la autorităţile ierarhic superioare ale operaţiei internaţionale un ordin sau o instrucțiune care contravine legislaţiei Republicii Moldova, prioritate la aplicare vor avea principiile şi regulile de angajare convenite la nivel de operaţie internaţională respectivă, cu excepţia cazului în care ordinul sau instrucțiunea este vădit ilegală şi contravine normelor dreptului internaţional.
    (5) În situaţia în care un reprezentant al forţelor sistemului naţional de apărare al Republicii Moldova primeşte de la autorităţile ierarhic superioare ale misiunii sau operaţiei un ordin sau o instrucțiune internă care contravine normelor de drept internaţional, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, acesta va refuza executarea.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (5), reprezentantul forţelor sistemului naţional de apărare al Republicii Moldova informează de îndată autorităţile ierarhic superioare ale Republicii Moldova şi urmează instrucţiunile primite de la acestea.
    Articolul 9. Respectarea normelor dreptului interna-
                       ţional în cadrul operaţiilor internaţionale
    (1) Efectivul forţelor sistemului naţional de apărare este obligat să respecte normele dreptului conflictelor armate, normele dreptului internațional umanitar, precum şi normele şi principiile de asigurare a drepturilor omului pe timp de pace.
    (2) Comandamentul contingentului forţelor sistemului naţional de apărare participant la operaţia internaţională este obligat să asigure din timp familiarizarea efectivului cu principiile fundamentale şi normele dreptului conflictelor armate, normele şi cerinţele privind respectarea drepturilor omului şi regulile de angajare.
    (3) Persoanelor din cadrul contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare participante la operaţii internaţionale le este interzisă desfăşurarea de activităţi economice și alte activități incompatibile cu statutul lor în statul-gazdă.
Capitolul III
PARTICIPAREA LA MISIUNI INTERNAŢIONALE
    Articolul 10. Adoptarea deciziei privind participarea
                         la misiuni internaţionale
    (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene recepţionează invitaţiile de participare la misiuni internaţionale şi analizează necesitatea şi posibilitatea participării la acestea.
    (2) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene adoptă decizia privind oportunitatea participării la o misiune internaţională în termen de 7 zile de la recepţionarea invitaţiei de participare şi informează despre aceasta autorităţile de resort şi Guvernul.
    (3) În procesul adoptării deciziei privind participarea la o misiune internaţională, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în caz de necesitate, poate convoca şedinţe ad-hoc cu reprezentanţii autorităţilor de resort.
    Articolul 11. Detaşarea personalului în misiuni
                          internaţionale
    (1) Decizia privind detaşarea personalului în misiuni internaţionale se adoptă de fiecare autoritate de resort, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (2) Autorităţile de resort, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării propunerii privind detaşarea personalului într-o misiune internaţională, informează Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre decizia luată şi prezintă lista candidaţilor selectaţi pentru detaşare. Selectarea candidaţilor va fi efectuată în condiţiile prevăzute la art. 14.
    (3) În situaţiile în care selectarea candidaţilor pentru participare la misiuni se efectuează în mod direct (prin concurs deschis sau alte metode aplicate de către o organizaţie internaţională), autoritatea de resort al cărei angajat intenţionează să participe la această misiune informează în prealabil Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, solicitînd acceptul pentru eventuala detaşare a personalului său în misiunea internaţională respectivă.
    (4)  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează organizaţiile sau statele solicitante despre disponibilitatea participării la misiuni internaţionale, prezentîndu-le lista candidaţilor din partea Republicii Moldova.
    (5) După confirmarea acceptului de participare a candidatului din partea Republicii Moldova, autoritatea de resort emite ordinul intern privind detaşarea personalului selectat în misiune internaţională şi asigură toate condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru detaşarea acestuia.
    (6) Detașarea poate fi efectuată, în condițiile legii, pe un termen de cel mult 2 ani.
    Articolul 12. Rechemarea din misiuni internaţionale
    (1) Personalul detaşat este rechemat de autoritatea de resort care l-a detaşat într-o misiune internaţională în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (2) Personalul detaşat este rechemat din misiune internaţională în următoarele situaţii:
    a) la expirarea termenului de detaşare, în cazul în care acesta nu a fost prelungit;
    b) la solicitarea angajatului detaşat;
    c) starea de sănătate a angajatului detaşat nu îi permite exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    d) angajatul detaşat nu își realizează atribuțiile în mod corespunzător;
    e) angajatul detaşat este declarat persoană indezirabilă de către autorităţile statului care găzduieşte misiunea internaţională;
    f) angajatul detaşat comite fapte ce implică răspunderea penală în conformitate cu legislaţia statului-gazdă sau cu legislaţia Republicii Moldova ori aduce atingere intereselor naţionale ale Republicii Moldova, ori afectează imaginea ţării sau relaţiile acesteia cu alte state sau organizaţii internaţionale;
    g) luarea deciziei politice de către Republica Moldova de a sista participarea la misiunea internaţională respectivă.
    (3) Rechemarea personalului detaşat se efectuează cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul IV
INSTRUIREA ŞI SELECTAREA PERSONALULUI
    Articolul 13. Instruirea personalului
    (1) În vederea pregătirii pentru participare la operaţii internaţionale, contingentele forţelor sistemului naţional de apărare iau parte la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în ţară şi în afara teritoriului Republicii Moldova în baza unor programe internaţionale de cooperare.
    (2) Personalul detaşat în misiuni internaţionale este instruit în baza unor programe speciale comune ale autorităţilor de resort trimițătoare și ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
    (3) Autorităţile de resort elaborează planuri de pregătire a personalului necesare pentru participare la misiuni internaţionale.
    (4) Autorităţile de resort cooperează între ele, precum şi cu instituţiile omoloage din alte state, în vederea pregătirii personalului pentru participare la misiuni internaţionale.
    (5) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene colaborează cu partenerii străini în scopul identificării posibilităţilor şi ofertelor pentru pregătirea continuă a personalului pentru participare la misiuni internaţionale.
    Articolul 14. Selectarea personalului
    (1) Selectarea personalului pentru participare la misiuni sau operaţii internaţionale este asigurată de către autoritatea de resort trimiţătoare în baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordinele conducătorilor autorităților de resort.
    (2) La selectarea personalului pentru fiecare misiune sau operaţie internaţională se ţine cont de criteriile specifice înaintate pentru posturile respective.
    (3) În cazul mai multor candidaţi pentru detaşare în misiuni sau operaţii internaţionale, autoritatea de resort organizează un concurs pentru selectarea personalului. Aceasta nu poate limita accesul angajaţilor săi la concurs.
    (4) La selectarea candidaţilor pentru detaşare în misiuni sau operaţii internaţionale se ţine cont de rezultatele examenului medical prin care se certifică aptitudinea acestora. Cheltuielile necesare pentru efectuarea examenului medical al candidaților selectați sînt acoperite de către autoritatea de resort trimițătoare.
    (5) În cazul selectării candidaţilor din rezerva autorităţii de resort, aceştia încheie contracte cu autoritatea de resort trimiţătoare pe durata detaşării într-o misiune sau operaţie internaţională şi beneficiază de garanţiile şi protecţia socială prevăzute în cap. VI.
    (6) Autoritatea de resort prezintă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene lista candidaţilor pentru detaşare în misiuni sau operaţii internaţionale doar cu acceptul în formă scrisă al persoanelor selectate.
    (7) Completarea contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare care urmează a fi puse la dispoziţie pentru misiunile şi operaţiile internaţionale se efectuează, de regulă, cu personal profesionalizat din cadrul autorităţilor forţelor sistemului naţional de apărare.
    Articolul 15. Evidența persoanelor implicate în misiuni
                         și operații internaționale
    (1) Autoritățile de resort gestionează sisteme de evidență proprii cu privire la personalul care a participat la misiuni sau operații internaționale, precum și cu privire la candidații pentru detașare.
    (2) Sistemele de evidenţă menţionate la alin. (1) vor conţine date privind:
    a) numele, prenumele şi data naşterii;
    b) studiile şi instruirile obţinute;
    c) experienţa de muncă;
    d) domeniul de interes și/sau atribuţiile îndeplinite în cadrul misiunilor sau operaţiilor internaţionale;
    e) limbile străine vorbite;
    f) datele de contact ale persoanei.
    (3) În condițiile prezentei legi vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare și neexcesive scopului stabilit, iar la gestionarea sistemelor de evidență menționate la alin. (1) va fi asigurat un nivel de securitate și confidențialitate în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    (4) Informaţiile conţinute în sistemele de evidenţă menţionate la alin. (1) vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani, după care, dacă subiectul acestor informaţii  nu şi-a dat consimţămîntul pentru prelucrare ulterioară, acestea vor fi distruse.
Capitolul V
STATUTUL JURIDIC, DREPTURILE
ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DETAŞAT
    Articolul 16. Statutul personalului în cadrul misiunii
                         sau operaţiei internaţionale
    (1) În perioada îndeplinirii misiunii sau operaţiei internaţionale, personalul detaşat se subordonează ordinelor şi instrucţiunilor interne ale conducerii misiunii sau operaţiei internaţionale. În cazul contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare, se aplică mecanismul de subordonare prevăzut la art. 8.
    (2) Personalul detaşat urmează să beneficieze de imunitate penală în statul-gazdă în baza acordurilor privind statutul personalului misiunii sau operaţiei internaţionale, încheiate între statul-gazdă şi organizaţia internaţională care desfăşoară misiunea sau operaţia internaţională respectivă. Imunitatea de care beneficiază în statul-gazdă nu scutește personalul detaşat de răspundere pentru infracțiunile săvîrşite, prevăzută de legislaţia Republicii Moldova.
    Articolul 17. Drepturile şi obligaţiile personalului
                         detaşat
    (1) Personalul detaşat într-o misiune sau operaţie internaţională are dreptul:
    a) să decidă în mod benevol referitor la detaşarea sa;
    b) să fie informat privind toate condiţiile şi riscurile legate de detaşarea sa;
    c) să beneficieze de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională;
    d) să obţină asistenţa şi protecţia cuvenite din partea statului, prevăzute în cap. VI al prezentei legi şi în alte acte normative;
    e)  să solicite rechemarea sa.
    (2) Personalul detaşat într-o misiune sau operaţie internaţională este obligat:
    a) să îndeplinească ordinele şi instrucţiunile interne ale conducerii misiunii sau operaţiei internaţionale;
    b) să respecte legislaţia statului-gazdă şi prevederile dreptului internaţional;
    c) să nu se lase implicat în activităţi care ar reprezenta o imixtiune în treburile interne ale statului-gazdă;
    d) să se abţină de la acţiuni şi declaraţii care ar putea prejudicia imaginea misiunii sau operaţiei internaţionale şi a Republicii Moldova, precum şi relaţiile ei cu alte state sau organizaţii internaţionale;
    e) să nu abuzeze de statutul, privilegiile şi imunităţile acordate de statul- gazdă membrilor misiunii sau operaţiei internaţionale;
    f) să informeze Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin intermediul autorității de resort trimiţătoare, în legătură cu orice situaţie care ar putea afecta îndeplinirea atribuţiilor sale în cadrul misiunii sau operaţiei internaţionale;
    g) să nu desfăşoare activitate economică în statul-gazdă sau altă activitate incompatibilă cu statutul său în statul-gazdă.
Capitolul VI
GARANŢII. PROTECŢIA SOCIALĂ
A PERSONALULUI
    Articolul 18. Raporturile de serviciu
    (1) Pentru perioada detaşării în misiune sau operaţie internaţională, personalului civil detaşat i se menţine locul de muncă. La revenire din misiune sau operaţie internaţională, persoanei detașate i se acordă funcţia de pînă la detaşare sau i se acordă, cu consimţămîntul acesteia, o altă funcţie echivalentă. 
    (2) Pentru perioada de detaşare în misiune sau operaţie internaţională, persoanele cu statut de militar se trec la dispoziţia conducătorului autorităţii de resort.
    (3) Perioada de detaşare se include în vechimea în muncă în funcţia deținută. Perioada de aflare în misiune sau operaţie internaţională a personalului detaşat se include în stagiul de cotizare, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat.
    Articolul 19. Salarizarea
    (1) Pentru perioada de aflare în misiune sau operaţie internaţională, personalului detaşat i se menţine salariul mediu pe care îl primea la autoritatea de resort trimiţătoare. Salarizarea se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul în care în perioada aflării în misiune sau operație internațională sînt majorate salariile de funcție (tarifare), salariul mediu se recalculează la coeficientul de majorare.
    (2) Pentru perioada de aflare în misiune sau operaţie internaţională, personalului detaşat i se achită, pe lîngă salariul în monedă naţională, o indemnizaţie neimpozabilă în valută străină. Cuantumul indemnizaţiei în valută străină se stabileşte de Guvern.
    (3) Plata indemnizaţiei în valută străină se efectuează de la data trecerii frontierei Republicii Moldova, la plecarea în misiune sau operaţie internaţională, şi pînă la data revenirii în ţară.
    (4) La stabilirea cuantumului indemnizaţiei în valută străină se ţine cont de coşul minim de consum din statul-gazdă, gradul de risc şi condiţiile climaterice ale acestui stat.
    (5) Personalul detaşat nu beneficiază de indemnizaţie în situaţia în care este remunerat de organizaţia internaţională care desfăşoară misiunea sau operaţia internaţională sau din alte surse externe. În acest caz, personalului detaşat i se menţine salariul pe care îl primeşte la autoritatea de resort trimiţătoare.
    Articolul 20. Garanţii şi compensaţii
    (1) La plecare în misiune sau operaţie internaţională, personalului detaşat, indiferent de vîrstă, i se perfectează poliţă de asigurare medicală din contul autorităţii de resort trimiţătoare.
    (2) La plecare în misiune sau operaţie internaţională, personalul detaşat este supus examenului medical şi, în caz de necesitate, este vaccinat conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sau ale statului-gazdă din contul autorității de resort trimiţătoare.
    (3) Autoritatea de resort trimiţătoare asigură personalului detaşat achitarea integrală a cheltuielilor de transport (indiferent de mijlocul de transport utilizat) ce ţin de plecarea în misiune sau operaţie internaţională şi de revenirea din acestea, precum şi, o dată pe an, a celor ce ţin de revenirea în ţară în concediu. În cazul în care timpul necesar acestor deplasări depăşeşte 24 de ore, se asigură diurnă şi cazare. Achitarea cheltuielilor de revenire în ţară se asigură personalului detaşat şi în cazul decesului unei persoane apropiate: soţ (soţie), persoană înrudită prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi) sau persoană înrudită prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră). Costul cheltuielilor prevăzute în prezentul alineat nu poate depăşi costul unui bilet dus-întors de avion la clasa economică.
    (4) Autoritatea de resort trimiţătoare achită plata pentru închirierea locuinţei de serviciu de către personalul detaşat în statul-gazdă.
    (5) Cheltuielile de spitalizare şi tratament ale personalului detaşat în misiune sau operaţie internaţională, inclusiv cheltuielile pentru spitalizare şi tratament la revenire în ţară, dacă acestea sînt necesare ca urmare a unor boli contractate sau a oricărui alt prejudiciu adus sănătăţii personalului în timpul îndeplinirii misiunii sau operaţiei internaţionale, care nu sînt acoperite de asigurarea medicală a personalului şi care nu s-au produs în urma unei infracţiuni săvîrşite de acesta, sînt puse în sarcina autorităţii de resort trimiţătoare.
    (6) În perioada internării pentru tratament în spitalele din străinătate, persoana detaşată poate fi vizitată de soţ (soţie) şi rudele de gradele I–II ale acesteia. Toate cheltuielile necesare pentru efectuarea vizitei în cauză de către cel mult 2 persoane (cheltuielile de transport, cazare, diurnă, examen medical, perfectarea documentelor şi alte cheltuieli conexe) sînt suportate de către autoritatea de resort trimiţătoare, cu excepţia cazurilor în care cheltuielile respective sînt suportate de către organizaţia internaţională sub egida căreia se execută misiunea sau operaţia internaţională respectivă. Cheltuielile de cazare şi diurnă vor fi acoperite din contul autorităţii de resort trimiţătoare pentru o perioadă de cel mult 10 zile.
    (7) În caz de deces, de mutilare (traumă, contuzie, rănire), boală sau de alt prejudiciu adus sănătăţii în timpul aflării în misiune sau operaţie internaţională, autoritatea de resort trimiţătoare achită persoanei detaşate (ori moştenitorului) următoarea compensaţie:
    a) în caz de deces: suma echivalentă cu salariul și/sau solda lunară în luna decesului, dar nu mai mică decît salariul mediu pe ţară, pentru 10 ani de activitate la autoritatea de resort trimiţătoare, achitată integral ca plată unică;
    b) în caz de incapacitate completă permanentă de muncă: suma echivalentă cu salariul și/sau solda lunară în luna premergătoare evenimentului care a condus la incapacitate, dar nu mai mică decît salariul mediu pe ţară, pentru 7 ani de activitate la autoritatea de resort trimiţătoare, achitată integral ca plată unică;
    c) în caz de incapacitate parţială permanentă de muncă: suma echivalentă cu salariul și/sau solda lunară în luna premergătoare evenimentului care a condus la incapacitate, dar nu mai mică decît salariul mediu pe ţară, pentru 3 ani de activitate la autoritatea de resort trimiţătoare, achitată integral ca plată unică.
    (8) Compensaţiile prevăzute la alin. (5) şi (7) nu se acoperă de către autoritatea de resort trimiţătoare în cazul în care decesul, mutilarea, boala sau orice alt prejudiciu adus sănătăţii a intervenit atunci cînd persoana detaşată:
    a) a comis o infracţiune;
    b) s-a aflat în stare de intoxicaţie ca urmare a consumului de alcool, de substanțe stupefiante sau psihotrope;
    [Art.20 al.(8), lit.b) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    c) a comis sau a încercat să comită suicid;
    d) a adus intenţionat prejudicii sănătăţii proprii.
    (9) Cheltuielile pentru înmormîntarea persoanei detaşate care şi-a pierdut viaţa în timpul aflării în misiune sau operaţie internaţională, precum şi cele legate de transportarea corpului în Republica Moldova sînt acoperite din mijloacele bugetare ale autorității de resort trimițătoare sau, în caz de imposibilitate, din sursele alocate de Guvern.
    (10) Cheltuielile şi compensaţiile prevăzute în acest articol sînt acoperite de către autoritatea de resort trimiţătoare sau de Guvern în măsura în care acestea nu sînt acoperite de către organizaţia internaţională sub egida căreia se execută misiunea sau operaţia internaţională respectivă. 
    (11)  Garanţiile şi compensaţiile suplimentare pentru personalul participant la misiunile şi operaţiile internaţionale se stabilesc de către Guvern.
    Articolul 21. Asigurarea cu pensii a efectivului forțelor
                         sistemului național de apărare
    (1) Efectivul forţelor sistemului naţional de apărare participant la operaţiile internaţionale beneficiază de următoarele garanţii şi compensaţii:
    a) vechimea în serviciu pentru perioada aflării în operaţie se calculează în mod preferenţial, o zi de aflare în operaţie echivalînd cu 3 zile;
    b) concediu suplimentar plătit unic cu o durată de 5 zile calendaristice pentru fiecare lună de aflare în operație, dar nu mai mare de 30 de zile calendaristice pentru întreaga perioadă de aflare în operaţie.
    (2) Asigurarea cu pensii a personalului detaşat în operaţie internaţională se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Perioada de aflare în operaţie internaţională a personalului detaşat se include în stagiul de cotizare, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat.
Capitolul VII
ASPECTE FINANCIARE ŞI LOGISTICE
    Articolul 22. Finanţarea
    (1) Cheltuielile necesare participării în misiuni şi operaţii internaţionale sînt prevăzute în bugetele anuale ale autorităţilor de resort trimiţătoare.
    (2) În cazul participării personalului la misiuni sau operaţii internaţionale pentru care nu au fost prevăzute cheltuieli în bugetul autorităţii de resort trimiţătoare, aceasta va înainta Guvernului propuneri privind identificarea fondurilor financiare. Autoritatea de resort trimiţătoare poate să detaşeze personalul în misiuni sau operaţii internaţionale respective doar după adoptarea hotărîrii de Guvern privind alocarea fondurilor financiare necesare în acest sens.
    (3) Finanţarea participării personalului la misiuni sau operaţii internaţionale poate fi asigurată şi din fondurile organizaţiei care desfăşoară misiunea internaţională sau din alte fonduri de asistenţă externă.
    (4) Mijloacele financiare rambursate de către organizaţii internaţionale sau state pentru participarea Republicii Moldova în misiuni sau operaţii internaţionale se transferă la bugetele autorităţilor de resort trimiţătoare care au suportat cheltuielile de participare.
    [Art.22 al.(4) introdus prin LP270 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.909]
    Articolul 23. Aspectele logistice
    (1) Bunurile materiale aflate în dotarea contingentelor forţelor sistemului naţional de apărare care vor fi utilizate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operaţiilor internaţionale vor fi casate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    (2)  Bunurile materiale a căror introducere în ţară costă mai mult decît preţul acestora pot fi donate statului pe teritoriul căruia se află.
    (3)  Donarea bunurilor prevăzute la alin. (2), precum şi scoaterea acestora de la evidenţă se aprobă prin hotărîre de Guvern.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 24. Dispoziții tranzitorii
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului  propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Pînă la aducerea în concordanță cu prezenta lege, prevederile altor acte normative se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
    Articolul 25. Dispoziții finale
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1156-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 149–151, art. 1106).

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 219. Chișinău, 3 decembrie 2015.