DCC12/2015
ID intern unic:  362929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
DECIZIE Nr. 12
din  15.02.2015
de inadmisibilitate a Sesizării nr. 47a/2015 pentru
controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026
din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de
 inspectare fiscală
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 7     Data intrarii in vigoare : 15.02.2015
    Curtea Constituţională, statuând în componenţa:
    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEŞU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Tudor PANŢÎRU,
    Dl Victor POPA, judecători,
    cu participarea dlui Eugeniu Osipov, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă la 10 noiembrie 2015,
    înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând preliminar sesizarea menţionată,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând la 15 decembrie 2015 în şedinţă închisă,
    Pronunţă următoarea decizie:
    ÎN FAPT
    1. La 10 noiembrie 2015, deputaţii în Parlament dnii Artur Reşetnicov şi Igor Vremea au adresat Curţii Constituţionale sesizarea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală.
    A. Motivele sesizării
    2. Motivele sesizării, astfel cum au fost expuse de autorii acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.
    3. În temeiul Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală.
    4. Prin adoptarea Hotărârii menţionate, executivul a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor. Regulamentul stabileşte statutul juridic al Inspecţiei financiare, locul ei în structura autorităţilor publice centrale, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.
    5. În opinia autorilor sesizării, prin adoptarea Hotărârii nr. 1026 din 2 noiembrie 2010, Guvernul a încălcat articolele 107 alin. (1) şi (2) şi 130 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova.
    B. Legislaţia pertinentă
    6. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 102
Actele Guvernului
    „[…]
    (2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
    […].”
Articolul 107
Administraţia publică centrală de specialitate
    „(1) Organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele. Ele traduc în viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor.
    (2) În scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative.”
Articolul 130
Sistemul financiar-creditar
    „(1) Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sînt reglementate prin lege. ”
    […]”
    7. Prevederile relevante ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (M.O., 2014, nr. 223-230, art. 519) sunt următoarele:
Articolul 78
Inspectarea financiară
    „(1) Inspectarea financiară se efectuează de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor în baza regulamentului aprobat de către Guvern.
    (2) În cadrul inspectărilor financiare este verificată activitatea economico-financiară, inclusiv prin investigări operative şi analize documentare efectuate în baza informaţiilor privind eventuale încălcări ale legislaţiei sau fraude în gestionarea şi utilizarea resurselor bugetare, în administrarea patrimoniului public, raportarea datoriei publice, disciplina preţurilor şi tarifelor reglementate de stat, în calcularea profitului net al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu cota de participare a statului, precum şi a dividendelor şi a defalcărilor la buget a unei părţi a profitului net al acestora.
    (3) Inspectarea financiară se iniţiază:
    a) la solicitarea Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, a Parlamentului, a Guvernului, a Curţii de Conturi, a organelor de drept;
    b) în baza solicitărilor, petiţiilor şi informaţiilor parvenite, inclusiv de la autorităţile publice centrale şi locale, precum şi în baza analizei riscurilor şi cost-eficienţei;
    c) de către Ministerul Finanţelor, care prin intermediul Inspecţiei financiare programează inspectări financiare în funcţie de riscurile evaluate aferente activităţilor procesului bugetar şi subiectelor menţionate la alin.(2).
    (4) Inspectării financiare pot fi supuse:
    a) autorităţile/instituţiile bugetare;
    b) întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte nu mai mică de 25 la sută, precum şi persoanele afiliate acestora;
    c) alte persoane fizice şi juridice care gestionează/beneficiază de resurse financiare şi/sau patrimoniu de la entităţile specificate la lit.a) şi b).
    (5) Autorităţile/instituţiile publice la autogestiune şi autorităţile bugetare independente pot fi supuse inspectării financiare doar la solicitarea organelor de drept sau a Parlamentului.”
    ÎN DREPT
    A. Argumentele autorilor sesizării
    8. Autorii sesizării susțin că, în virtutea prevederile articolelor 107 alin.(1) şi (2) şi 130 alin. (1) din Constituţie, activitatea Inspecţiei Financiare urmează a fi reglementată doar prin lege, şi nu prin hotărâre de Guvern.
    B. Aprecierea Curţii
    9. Examinând sesizarea sub aspectul admisibilităţii, Curtea reţine următoarele.
    10. Curtea Constituţională exercită jurisdicţia constituţională la sesizarea subiecţilor specificaţi în articolul 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 38 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    11. Potrivit prevederilor legale, deputaţii în Parlament sunt subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale.
    12. La fel, articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie, articolul 4 alin.(1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 4 alin.(1)  lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale abilitează instanţa de jurisdicţie constituţională cu atribuţia de control al constituționalității hotărârilor Guvernului.
    13. Curtea reţine că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie presupune stabilirea corelaţiei dintre normele contestate şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia.
    14. Curtea menționează că, în speţă, sesizarea vizează controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor.
    15. Curtea reține că autorii sesizării au invocat pretinsa încălcare a articolelor 107 alin. (1) şi (2) şi 130 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, invocând obligativitatea reglementării prin lege a activităţii Inspecţiei financiare.
    16. Curtea menţionează că, în condiţiile separaţiei şi colaborării puterilor în stat (art. 6 din Constituţie), Guvernul, potrivit art. 102 alin. (2) din Constituţie, adoptă hotărâri pentru organizarea executării legilor.
    17. Curtea a statuat în Hotărârea sa nr.14 din 18 martie 1999 cu privire la interpretarea unor dispoziţii ale art. 94 alin. (2) şi art. 102 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova că: „[…] Guvernul, potrivit dispoziţiilor constituţionale, adoptă hotărâri şi dispoziţii. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Deci actele Guvernului, normele cuprinse în ele nu pot avea un caracter primar, ele sunt acte complementare, ce dezvoltă şi concretizează dispoziţiile legii. Latura tehnică a adoptării hotărârilor executivului este reglementată de norme legislative. [...] hotărârile Guvernului, ca acte ce emană de la o autoritate publică, prin natura lor sunt acte administrative de autoritate. Ele sunt emise (adoptate) în baza şi în vederea executării legii pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice”.
    18. Potrivit articolului 11 al Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Guvernul, pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi a celor ce decurg din Legea cu privire la Guvern, pentru organizarea executării legilor, adoptă hotărâri şi ordonanţe. Actul normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia.
    19. Astfel, în contextul celor menționate, Curtea observă că Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, a fost adoptat în temeiul art. 13 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, care atribuie organelor de control financiar ale Ministerului Finanţelor funcţia de control financiar şi administrativ asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
    20. În acelaşi timp, Curtea menţionează că la 25 iulie 2014 Parlamentul a adoptat Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181, prin care abrogă, începând cu 1 ianuarie 2016, în totalitate Legea nr. 847 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (art. 13 fiind abrogat din 1 ianuarie 2015).
    21. În noua lege, legiuitorul a ţinut să prevadă expres la art. 78 că inspectarea financiară se efectuează anume de către Inspecţia financiară, care se află în subordinea Ministerului Finanţelor şi acţionează în baza regulamentului aprobat de către Guvern. Articolul de asemenea stipulează în linii generale specificul activităţii Inspecţiei şi autorităţile cu care interacţionează.
    22. Astfel, în temeiul celor expuse supra, Curtea reţine că Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 a fost adoptată întru executarea prevederilor legale, care nu au fost contestate de către autorii sesizării.
    23. În acest context, Curtea constată că sesizarea nu întruneşte condiţiile de admisibilitate pentru exercitarea controlului constituţionalităţii şi, deci, nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.
    Din aceste motive, în conformitate cu prevederile articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, articolelor 61 alin.(3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
D E C I D E:
    1. Se declară inadmisibilă sesizarea deputaţilor în Parlament Artur Reşetnicov şi Igor Vremea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală.
    2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE           Alexandru TĂNASE

    Nr. 12. Chişinău, 15 decembrie 2015.