HGO38/2016
ID intern unic:  362942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 38
din  01.02.2016
cu privire la aprobarea Planului naţional
de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 45
    În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi  ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783), cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru asigurarea realizării Hotărîrii Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016 (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor asigura, conform competenţelor şi respectînd cu stricteţe termenele stabilite, realizarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016 şi vor prezenta Centrului de Armonizare a Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare, rapoarte privind gradul de implementare a planului nominalizat.
    3. Coordonarea procesului de realizare a Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016 se pune în sarcina Centrului de Armonizare a Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 38. Chişinău, 1 februarie 2016.


    plan