OMTIC05/2016
ID intern unic:  362992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILOR
ORDIN Nr. 05
din  25.01.2016
cu privire la aprobarea Standardelor ocupaţionale
”714020 Operator la telecomunicaţii”, ”714017 Montator
linii aeriene de telecomunicaţii” şi ”714019 Operator pentru
suportul tehnic al calculatoarelor”
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 155
    În temeiul prevederilor pct.20 al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 8 octombrie 2014,
O R D O N:
    1. Se aprobă Standardele ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti:
    ”714020 Operator la telecomunicaţii”, conform anexei nr.1;
    ”714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii”, conform anexei nr.2;
    ”714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor”, conform anexei nr.3.
    2. Direcţia politici în domeniul comunicaţiilor:
    1) va asigura publicarea Standardelor ocupaţionale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    2) va plasa Standardele ocupaţionale aprobate pe pagina web a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Parfentiev, viceministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

    MINISTRUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
    ȘI COMUNICAȚIILOR                                                                Vasile BOTNARI

    Nr. 05. Chişinău, 25 ianuarie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3