HGO65/2016
ID intern unic:  363093
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 65
din  05.02.2016
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 90
    În temeiul art.6 alin.(1) lit.a) şi art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art.8 alin.(2) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului comunal Cania, r-nul Cantemir, din proprietatea publică a statului, din gestiunea Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Cantemir, terenul cu suprafața de 0,0754 ha, cu numărul cadastral 2114307164 (categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, cu modul de folosinţă terenuri pentru amplasarea şi exploatarea clădirilor administrative şi de deservire, a construcţiilor auxiliare) și construcțiile amplasate pe acesta, conform anexei, administrate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale com. Cania, r-nul Cantemir, în scopul amplasării Oficiului medicilor de familie Cania.
    2. Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Cantemir, în comun cu Consiliul comunal Cania, în termen de o lună, va institui comisia de primire-predare şi va asigura efectuarea transmiterii bunurilor specificate în punctul 1 al prezentei hotărîri în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în comun cu Primăria Cania, va asigura operarea în documentele cadastrale, în modul stabilit de legislația în vigoare, a modificărilor ce decurg din prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                            Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                            Octavian Armaşu

    Nr. 65. Chişinău, 5 februarie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 65
din 5 februarie 2015

LISTA
bunurilor imobile care se transmit din proprietatea publică a statului,
din gestiunea Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Cantemir,
în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale com. Cania,
r-nul Cantemir
 
Nr.
d/o

Denumirea bunurilor imobile

Adresa juridică

Suprafaţa

Numărul cadastral

Cui se
transmite
1.
Teren
r-nul Cantemir,
com. Cania,
sat. Cania

0.0754 ha

2114307164
Primăria Cania
2.

Clădire administrativă

r-nul Cantemir,
com. Cania,
sat. Cania
135,3 m.p.
211430716401
Primăria Cania
3.

Construcție accesorie

r-nul Cantemir,
com. Cania,
sat. Cania
41,5 m.p.
211430716402
Primăria Cania
4.

Construcție accesorie

r-nul Cantemir,
com. Cania,
sat. Cania
34,7 m.p.
211430716403
Primăria Cania