HGO67/2016
ID intern unic:  363096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 67
din  05.02.2016
cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic
pentru eliberarea actelor permisive în domeniul
transportului rutier
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 92
    În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 496), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier din  cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto (se anexează).
    2. Agenţia Naţională Transport Auto, din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, se desemnează în calitate de autoritate administrativă responsabilă pentru punerea în aplicare a ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier.
    3. Acoperirea financiară a funcţionării ghişeului unic se va efectua din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetul Agenţiei Naţionale Transport Auto, din  subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                      Iurie Chirinciuc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 67. Chişinău, 5 februarie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 67
din 5 februarie 2016

REGULAMENT
cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru
eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier
din cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier din cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto (în continuare – ghişeu unic) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în vederea eficientizării şi raţionalizării procedurii de recepţionare a cererilor de eliberare a actelor permisive.
    2. Agenţia Naţională Transport Auto (în continuare – Agenţie) va asigura examinarea cererilor de eliberare a actelor permisive ce ţin de competenţa Agenţiei, stabilite în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, anexă la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, precum și în Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor solicitanţilor care depun cereri de eliberare a actelor permisive ce ţin de competenţa Agenţiei.
II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE
GHIŞEULUI  UNIC

    4. În activitatea ghişeului unic se respectă următoarele principii:
    a) asigurarea funcţionalităţii optime pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghişeul unic;
    b) respectarea egalităţii în drepturi şi a echităţii în protejarea intereselor tuturor persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul transportului rutier;
    c) asigurarea clarităţii şi previzibilităţii actelor permisive necesare iniţierii, desfăşurării şi/sau încetării activităţii de întreprinzător;
    d) perceperea plăţii pentru eliberarea actelor permisive doar în cazurile în care mărimea ei este prevăzută expres de lege sau poate fi calculată în baza prevederilor normative existente. În toate celelalte cazuri, actele permisive se eliberează gratuit.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
GHIŞEULUI UNIC

    5. Activitatea ghişeului unic este organizată în cadrul Agenţiei, care este responsabilă de:
    a) recepţionarea cererilor de eliberare a actelor permisive prevăzute de către Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice  pentru practicarea activităţii de întreprinzător și  Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014;
    b) verificarea corectitudinii și completitudinii cererii de eliberare a actelor permisive, inclusiv a anexelor în cazul indisponibilității datelor din sistemele informaționale terțe;
    c) procesarea şi transmiterea către alte subdiviziuni din cadrul Agenţiei a cererilor de eliberare a actelor permisive, conform atribuţiilor funcţionale ale acestora;
    d) eliberarea actelor permisive, în limitele competenţelor sale funcţionale.
    6. Activitatea ghişeului unic se desfăşoară conform programului de lucru al Agenţiei.
    7. Angajații Agenției care activează în cadrul ghişeului unic au următoarele obligaţii:
    a) consultă şi informează solicitantul cu privire la procedura de depunere şi examinare a cererilor de eliberare a actelor permisive, actele ce urmează a fi prezentate, modul de coordonare a acestora prin intermediul ghişeului unic, precum şi procedura de eliberare a actelor permisive;
    b) verifică dacă cererea de eliberare a actului permisiv corespunde cerințelor prevăzute de prezentul Regulament;
    c) în limita competențelor ce le revin, stabilesc autenticitatea şi legalitatea actelor prezentate odată cu cererea de eliberare a actului permisiv;
    d) acceptă sau, după caz, restituie cererea de eliberare a actului permisiv, comunicînd solicitantului motivul refuzului;
    e) procesează şi transmite către alte subdiviziuni din cadrul Agenţiei cererile de eliberare a actelor permisive, conform atribuţiilor funcţionale;
    f) asigură corectitudinea, integritatea şi protecţia informaţiei procesate şi transmise prin intermediul ghişeului unic şi poartă răspundere personală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. DEPUNEREA ŞI EXAMINAREA CERERII
DE ELIBERARE A ACTELOR  PERMISIVE
Secţiunea 1. Depunerea cererii
    8. Cererea de eliberare a actelor permisive se depune atît în format electronic, cît și pe suport de hîrtie direct la ghişeul unic al Agenției şi este acceptată pentru examinare numai dacă este aplicată semnătura electronică sau semnătura olografă de către solicitant.
    9. Solicitarea de eliberare a actelor permisive nu este acceptată spre examinare în următoarele cazuri:
    a) cererea nu corespunde prevederilor pct. 8 al prezentului Regulament;
    b) actele anexate nu corespund legislaţiei în vigoare;
    c) setul de acte prezentat nu este complet;
    d) actele anexate conţin date eronate;
    e) cererea este depusă de către o terţă persoană fără împuternicirea legală de a reprezenta interesele operatorului de transport rutier.
    10. Recepţionarea cererii de eliberare a actelor permisive şi a actelor anexate este confirmată prin atribuirea unui număr unic de identificare.
    11. În cazul acceptării cererii, solicitantul este informat despre termenul de examinare a acesteia (care nu poate depăși 10 zile lucrătoare), precum şi despre modul de notificare a acestuia referitor la decizia luată ca urmare a examinării cererii, cu indicarea datei de prezentare pentru ridicarea actelor permisive.
    12. În procesul de utilizare a actelor permisive obţinute, titularul este obligat să respecte condiţiile acordurilor bilaterale interguvernamentale şi multilaterale, prevederile legislaţiei în vigoare şi ale altor acte cu caracter normativ ce reglementează activitatea respectivă.
    13. La expirarea termenului de valabilitate a actului permisiv, solicitantul va depune o nouă cerere cu  respectarea procedurii stabilite în secţiunea 1 a prezentului capitol.
    14. În cazul pierderii sau deteriorării actului permisiv, solicitantul este în drept să depună o nouă cerere cu respectarea procedurii stabilite în secţiunea 1 a prezentului capitol.
Secţiunea 2. Examinarea cererii
    15. Cererea de eliberare a actelor permisive, împreună cu actele anexate,  este examinată imediat sau în termen de pînă la 20 zile lucrătoare de la data acceptării acesteia, în funcţie de tipul actului permisiv solicitat.
    16. Dacă în procesul examinării cererii se constată că actele anexate conţin inexactităţi sau nu corespund prevederilor legislaţiei în vigoare, persoanele responsabile din cadrul Agenţiei informează solicitantul şi îi acordă un termen de 5 zile de la data recepţionării de către solicitant a notificării pentru eliminarea inexactităţilor şi deficienţelor constatate, indicînd şi modul de eliminare a acestora.
    17. Termenul de examinare a cererii depuse se calculează de la data eliminării ultimei inexactităţi sau deficienţe constatate.
V. RESPONSABILITATEA
    18. În cazul în care, după eliberarea actelor permisive, Agenţia şi/sau altă instituţie abilitată cu funcţii de reglementare şi de control constată încălcarea condiţiilor de utilizare a actelor permisive, aceasta aplică prevederile legislaţiei în vigoare pentru încălcările constatate.
    19. În cazul în care, la returnarea actelor permisive, Agenţia constată încălcarea condiţiilor de utilizare a acestora, operatorul de transport rutier este informat despre încălcările constatate şi despre sancţiunile aplicate în baza actelor legislative în vigoare.
    20. Funcţionarii ghişeului unic din cadrul Agenţiei asigură, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, protecţia datelor cu caracter personal, respectarea termenelor de examinare şi soluţionare a cererilor solicitanţilor, procesarea şi transmiterea informaţiei în termenul prevăzut de prezentul Regulament, poartă răspundere pentru nerespectarea prezentului Regulament şi pot fi sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare şi Regulamentului intern al Agenţiei.