OMDRC23/2016
ID intern unic:  363143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 23
din  04.02.2016
cu privire la aprobarea standardului ocupațional
„732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton”
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 204
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 și în temeiul prevederilor punctului nr. 9 alin. 2), litera b) al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupațional pentru profesia muncitorească „732024 Montator pereți și plafoane din ghips carton”, conform anexei.
    2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.

    MINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                        Vasile BÎTCA


    Nr. 23. Chişinău, 4 februarie 2016.

    COORDONAT:                                       APROBAT:
    Ministerul Muncii, Protecţiei                        Ministerul Dezvoltării Regionale
    Sociale şi Familiei                                        şi Construcţiilor
    ________________________                   __________________________
    6 ianuarie 2016                                           4 februarie 2016

    DECIZIA
    Comitetului sectorial pentru formarea
    profesională în ramura construcţiilor
    nr. 5 din 1 octombrie 2015
    P/V din 30.12.2015


STANDARD OCUPAŢIONAL
Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
    Codul CORM: 7119
    Domeniul ocupaţional:  Construcţii
    Codul profesiei: 732024
    Denumirea profesiei: Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
    Standard ocupaţional elaborat de: Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.
    Membrii grupului de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional:
    1. Foca Valeriu, director, „Multiconstruct Grup” SRL
    2. Chistol Tudor, diriginte de şantier, „Glorinal-imobil” SRL
    3. Tcaci Vasile, diriginte de şantier, „ContotalGrup” SRLValidat de Comisia de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale:
    1. Caba Pavel, Preşedintele Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”, preşedintele Comisiei de Evaluare şi Validare
    2. Boşneaga Alexei, şef al Direcţiei construcţii, materiale de construcţii şi tehnologii moderne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare, selectat pentru evaluare
    3. Brînza Maria, director adjunct, profesor, Şcoala Profesională nr.3, mun. Chişinău,  membru al  Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare, selectat pentru evaluare
    4. Gaina Sergiu, director al Departamentului juridic şi resurse umane al Companiei de Construcţii „Glorinal” S.R.L., membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de Evaluare şi Validare, selectat pentru validare
    5. Mîrleanu Oleg, vicepreşedinte al Federaţiei „SINDICONS”, membru al  Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare, selectat pentru validare.
    Descrierea profesiei:
    Standardul ocupaţional Montator pereţi şi plafoane din ghips carton este elaborat de catre Comitetul sectorial în ramura construcţiilor în strictă corespundere cu procedura prevăzută în Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014.
    Meseria Montator pereţi şi plafoane din ghips carton se practică în sectorul construcţiilor, de către persoane independente sau angajate în cadrul companiilor de diferite dimensiuni, care execută lucrări de construcţii civile/industriale şi în cadrul construcţiilor individuale (casă/apartament). Activităţile se desfăşoară pe şantierul de construcţii sau la locul de punere în operă a fabricatelor din ghips carton. 
    Montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton se ocupă în principal cu stabilirea procedurii de placare cu ghips carton, calcularea necesarului de materiale utilizate la montarea pereţilor şi tavanelor din ghips carton, pregătirea suportului pentru montarea plăcilor, efectuarea lucrărilor de placare la pereţi, efectuarea lucrărilor de placare la tavane, finisarea rosturilor etc.
    Meseria Montator pereţi şi plafoane din ghips carton se practică în condiţii de lumină naturală sau artificială, în funcţie de organizarea lucrărilor şi termenele de execuţie, pe suprafaţa solului, la înălţime sau în subsoluri, în orice anotimp.
    Pentru practicarea ocupaţiei date sînt necesare capacităţi de rezistenţă la efort fizic, condiţii nocive (zgomot, praf, pericol de lezare cu unelte ascuţite) şi solicită o stare satisfăcătoare a sănătăţii,  meticulozitate, atenţie, îndemînare şi capacitate de a desfăşura activităţi repetitive.
    Calificarea „montator de pereţi şi plafoane din ghips carton” impune cunoaşterea procesului de  interpretare a schiţelor şi desenelor tehnice, pregătirea suportului din metal/lemn sau alte materiale, efectuarea lucrărilor de trasare şi confecţionare a elementelor din ghips carton, precum şi montarea  pereţilor şi plafoanelor din ghips carton.
    Lucrările se execută cu respectarea strictă a indicaţiilor superiorilor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă. Calitatea lucrărilor decurge din respectarea riguroasă a procedurilor de lucru şi a documentaţiei tehnice specifice: planul de execuţie, fişele tehnice ale produselor, montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton fiind obligat să îndeplinească pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, precum şi normativele tehnice în vigoare (NCM - Norme de Construcţie în Republica Moldova, Regulamente privind asigurarea calităţii etc.).
    Lucrările sînt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală sau electrică şi al altor tipuri de unelte, care sînt folosite pentru a reduce efortul fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produsului finit. Meseria dată necesita o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, cunoaşterea materialelor şi uneltelor folosite, precum şi capacităţi creative şi de design.
    Montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton pregăteşte suprafeţele de lucru, croieşte elementele de suport, îmbină, ajustează şi finisează pereţii şi plafoanele din ghips carton. În vederea realizării acestor scopuri, muncitorul calificat trebuie să posede cunoştinţe despre categoriile plăcilor din ghips carton şi proprietăţile lor, să pregătească materialul în vederea executării elementelor de design.
    În principiu, montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton efectuează următoarele activităţi:
    - citeşte şi interpretează detaliile de execuţie din desenul tehnic;
    - efectuează calcule simple de apreciere a  necesarului de materiale;
    - transporta materiile prime şi materialele la locul de muncă;
    - organizează siguranţa propriului loc de muncă;
    - planifică activităţile de lucru;
    - verifica uneltele, utilajul şi materialele;
    - analizează şi verifică starea tehnică a suprafeţelor de construcţie pe care se va face prinderea sistemelor de ghips carton;
    - determină abaterile tehnologice a elementelor de construcţie existente;
    - trasează peretele sau tavanul;
    - trasează și fixează reperele pentru construcţia structurii metalice;
    - stabileşte furniturile de prindere;
    - execută montarea structurii metalice/lemn a sistemului de ghips carton;
    - execută izolarea fonică sau termică, după caz;
    - execută placarea cu plăci din ghips carton;
    - execută chituirea rosturilor dintre plăci, după caz;
    - verifică şi asigură calitatea lucrărilor executate.
    Există riscul de accidentări prin traumatisme mecanice, electrocutare, cădere de la înălţime
    Montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton este capabil să elaboreze propuneri de îmbunătăţire a procesului de lucru, să informeze şi să raporteze superiorului despre activitatea sa şi să evite riscurile de accidentare. Acesta trebuie să folosească toate posibilităţile pentru dezvoltarea sa personală şi profesională, participînd la cursuri de perfecţionare şi instruiri în securitatea şi sănătatea în muncă.
    Pentru executarea sarcinilor de lucru conform cerinţelor agentului economic, montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton posedă cunoştinţe elementare în matematică şi geometrie (operaţii aritmetice de bază, geometrie plană elementară), cunoştinţe de bază în domeniul legislaţiei munci, securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoştinţe şi abilităţi de acordare a primului ajutor medical; tehnologiilor informaţionale; cunoştinţe aprofundate privind materialele, metodele şi tehnologiile de executare a lucrărilor, utilajele şi instrumentele de lucru, precum şi terminologia de specialitate.
    Pentru a fi eficient la locul de lucru, muncitorul calificat trebuie să deţină calităţi interpersonale şi profesionale, cum ar fi: responsabilitate, eficacitate, capabil de a lucra în echipă, atent, receptiv, creativ, comunicabil, tendinţă de formare profesională, continuă, rezistent la condiţiile nocive de lucru (înălţime, praf, zgomot, lucrul cu instrumente ascuţite), rezistent la stres (termene-limită), dar şi atitudine grijulie faţă de patrimoniul agentului economic. Pentru a acţiona prompt la locul de lucru, montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton trebuie să deţină un şir de aptitudini psihomotorii, senzoriale şi fizice – dexteritate manuală, acuitate vizuală, percepţie tridimensională.
    Montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton dispune de astfel de capacităţi profesionale precum: capacităţi de utilizare a materialelor, utilajelor, uneltelor în efectuarea lucrărilor de placare a pereţilor şi plafoanelor, capacităţi de a citi/înţelege proiectele tehnice, capacităţi de încadrare în termen.
    În activitatea profesională, montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton cunoaşte şi utilizează corect utilajele, uneltele şi materiale puse în operă, precum şi echipamentele de protecţie.
    În procesul de muncă se utilizează:
    - utilaj: ferăstrău unghiular/circular electric, maşină de şlefuit, ferăstrău manual/electric, maşină de găurit, scara mobilă, podeţe din metal, schele, stîlpi telescopici, malaxor, aspirator;
    - unelte: nivele, şpaclu, perii, fir cu plumb, ciocan, rîndea manuală/electrică, rangă, ruletă, fir marcator, metru manual, topor, cleşte, set de şurubelniţe, set de cuţite de construcţii, mătură/căuş, unghi drept (90), freză manuală, prelungitor electric, suport de tăiere sub unghi, creion, sfoară, foarfece pentru metal;
    - materiale: plăci de ghips carton, materiale adezive, plasă din fibră de sticlă, bandă de îmbinare, chit, elemente prefabricate din metal, şuruburi, cuie, accesorii (piuliţe, bolturi, şaibe), distanţier, bare din cherestea etc.
    Echipamente de lucru şi protecţie utilizate de către montatorul de pereţi şi plafoane din ghips carton constau din: salopetă, bocanci, cască de protecţie, mănuşi, ochelari de protecţie, respirator, căşti antizgomot şi dispozitive de protecţie (indicatoare, îngrădiri, panglică).
Competențe-cheie relevante
Nr.
Competenţe-cheie
Gradul de solicitare
Manifestare
mare
mediu
mic
1.
De comunicare în limba română
x
 
 

În activităţi profesionale de înţelegere/transmitere/interpretare adecvată a mesajelor scrise şi verbale în diverse situaţii profesionale, pentru a colabora în echipă/cu conducerea, pentru interpretarea corectă a instrucţiunilor/actelor normative specific/textelor cu conţinut tehnic de referinţă, pentru formare continuă/autoformare etc.

2.

De comunicare în limbă maternă si în limbi străine

 
 
x

În actul transmiterii/înţelegerii adecvate a mesajelor scrise şi verbale în situaţii specifice ocupaţiei (instrucţiuni tehnice, dialog de interes profesional etc.).

3.
În matematică, ştiinţe şi tehnologie
 
X
 

În activităţi profesionale/formare continuă/relaţii interpersonale prin: înţelegerea şi utilizarea operaţiilor matematice de bază şi proprietăţilor acestora pentru a soluţiona probleme ergonomice; înţelegerea cauzalităţii progreselor/regreselor în domeniu; construirea comportamentului propriu în raport cu mediul înconjurător, pe baza cunoaşterii relaţiei „cauză - efect”; utilizarea instrumentelor tehnologice.

4.
Digitale
 
X
 

În activităţi profesionale de formare continuă /relaţii interpersonale prin: utilizarea instrumentelor cu acţiune digitală; utilizarea resurselor informatice digitale destinate activităţii la locul de muncă, învăţării şi odihnei.

5.
De a învăţa să înveţi
 
x
 
 

În activităţi profesionale/formare continuă; în corelarea dintre capacităţile proprii, eforturile solicitate pentru realizarea scopului şi rezultatele scontate; evaluarea şi asumarea riscurilor în diverse situaţii profesionale.

6.
Sociale şi civice
 
X
 

În activităţi profesionale/formare continuă / relaţii interpersonale prin: comunicare/colaborare constructivă; acţiuni de protecţie a mediului/a sănătăţii consumatorilor; activităţi pro-ecologice; respectarea simbolurilor de stat, a meseriei/profesiei, a întreprinderii/locului de muncă, a familiei, a colegilor de echipă şi a conducerii.

7.

Antreprenoriale şi spirit de iniţiativă

 
X
 

În activităţi profesionale prin: analizarea relaţiei „costuri - beneficii”, „cerinţe - oportunităţi” în scopul luării deciziilor la locul de muncă/în afara acestuia/în cotidian; elaborarea şi implementarea unui proiect; iniţierea şi gestionarea schimbărilor; identificarea punctelor slabe şi punctelor forte, oportunităţilor şi riscurilor într-o activitate concretă.

8.

Exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale

 
X
 

În activităţi profesionale/formare continuă/relaţii interpersonale prin: utilizarea mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi auto-exprimare; aprecierea artei diferitelor culturi; identificarea oportunităţilor economice şi de utilizare a artei la locul de muncă; exprimarea creativităţii; respectarea diversităţii valorilor persoanelor de alte culturi


    Competenţe generale
    1. Organizarea eficientă şi menţinerea curăţeniei la locul de muncă.
    2. Întreţinerea instrumentelor, dispozitivelor şi utilajelor în stare perfectă de funcţionare.
    3. Perfecţionarea şi optimizarea metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de construcţie.
    4. Interpretarea documentaţiei tehnice în vederea respectării normativelor la executarea   sarcinii de lucru.
    5. Respectarea cadrului legislativ şi normativ de referinţă în procesul de realizare a atribuţiilor profesionale.
    6. Respectarea cerinţelor, principiilor şi valorilor profesionale pentru crearea unui mediu de lucru adecvat.
    7. Identificarea situaţiilor de risc şi aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.

    competențe