OMDRC24/2016
ID intern unic:  363147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 24
din  04.02.2016
cu privire la aprobarea standardului ocupațional
”732016 Învelitor cu materiale în rulou sau în foi”
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 205
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 și în temeiul prevederilor punctului nr. 9 alineatul 2) litera b) din Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupațional pentru profesia muncitorească ”732016 Învelitor cu materiale în rulou sau în foi”, conform anexei.
    2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web al Ministerului dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.

    MINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                        Vasile BÎTCA


    Nr. 24. Chişinău, 4 februarie 2016.


          COORDONAT:                                       APROBAT:
    Ministerul Muncii, Protecţiei                        Ministerul Dezvoltării Regionale
    Sociale şi Familiei                                        şi Construcţiilor
    ________________________                   __________________________
    3 noiembrie 2015                                           4 februarie 2016

        DECIZIA
    Comitetului sectorial pentru formarea
    profesională în ramura construcţiilor
    nr. 3 din 20 august 2015
    nr. 4 din 26 august 2015STANDARD OCUPAŢIONAL
Învelitor cu materiale în rulou sau în foi
    Codul CORM                  7121
    Domeniul ocupaţional     Constructii
    Codul profesiei                732016
    Denumirea profesiei:       Învelitor cu materiale în 
                                              rulou sau în foi
    Standard ocupațional elaborat de: Institutul de Stiinţe ale Educaţiei
    Membrii grupului de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional:
    1) Severin Vitalie, director, „Itunit” SRL;
    2) Secrieru Ion, director, Proiect „Gabion” SRL;
    3) Foca Adrian, director adjunct, „MulticonstructGrup” SRL.
    Validat de Comisia de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale:
    1) Caba Pavel, Preşedintele Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”; preşedintele Comisiei de evaluare şi validare;
    2) Boşneaga Alexei, şef al Direcţiei construcţii, materiale de construcţii şi tehnologii moderne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare, selectat pentru evaluarea standardului ocupational;
    3) Brînza Maria, director adjunct, profesor, Şcoala Profesională nr.3, mun. Chişinău, membru al Comisiei, selectat pentru evaluarea standardului ocupational;
    4) Gaina Sergiu, director al Departamentului juridic şi resurse umane al Companiei de construcţii „Glorinal” S.R.L., membru al Comisiei  de evaluare şi validare, selectat pentru validarea standardului ocupational;
    5) Mîrleanu Oleg, vicepreşedinte al Federaţiei „SINDICONS”, membru al Comisiei  de evaluare şi validare, selectat pentru validarea standardului ocupaţional.
    Descrierea profesiei
    Standardul ocupaţional Învelitor cu material în rulou sau în foi (in continuare – Învelitor) este elaborat de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, ca rezultat a achiziţionării serviciilor de elaborare a standardelor ocupaţionale din mijloacele bugetului de stat, în baza Acordului de colaborare cu Comitetul sectorial pentu formarea profesională în ramura construcţiilor. Standardul este elaborat în corespundere cu procedura prevăzută in Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014.
    Meseria Învelitor, se exercită în sectorul/ramura construcţiilor, pe şantierele de construcţii în cadrul companiilor de diferite dimensiuni (mari, mici sau mijlocii), care execută lucrări de construcţii civile, industriale, de uz gospodăresc sau construcţii şi amenajări hidrotehnice.
    Muncitorul specializat care practică meseria de Învelitor realizează lucrări de învelire, de învelire/izolare cu material în rulou sau în foi pentru acoperişuri la construcţii civile şi industriale, efectuează lucrări de hidroizolare cu material izolant (în rulou, emulsie) a suprafeţelor verticale (pereţi, fundaţii, fîntîni etc.) prin amorsarea suprafeţelor cu soluţii specifice şi montarea diferitor straturi de material izolant, a aeratoarelor şi pîlniilor de scurgere, fîşiilor de protecţie etc.
    Muncitorul care exercită meseria de Învelitor efectuează astfel de tipuri de activităţi, precum: măsoară, croieşte, debitează materia primă, profilează, montează si fixează elemente ale materialului izolant etc.
    Muncitorul Învelitor efectuează lucrări de învelire cu material hidroizolant în rulou sau în foi a acoperişurilor de tip ”şarpant” prin verificarea calităţii montării carcasului acoperişului, montarea pieselor metalice şi vopsirea lor împotriva coroziei, montarea peliculei paroizolare, a stratului de izolare termică, peliculei anticondensare şi riglelor pentru evacuarea condensului, montarea materialelor şi a învelişului pentru acoperiş, efectueaza izolarea termică a conductelor şi utilajelor cu material în rulou sau în foi prin identificarea suprafeţei pentru executarea lucrărilor, fixarea elementelor materialului izolant şi montarea stratului de protecţie.
    Calitatea lucrărilor efectuate de către Învelitor se verifică în corespundere cu reglementările tehnice (Normativele în constructii din Republica Moldova etc).
    Învelitorul lucrează în comun cu membrii echipei: tinichigii în construcţii, izolatorii, muncitori auxiliari, instalatori sanitari, termici, de ventilaţie, şeful de echipă etc.
    Pentru executarea sarcinilor de lucru conform cerinţelor agentului economic, Învelitorul dispune de cunoștințe elementare în matematică şi geometrie (operaţii aritmetice de bază, geometrie plană elementară), cunoștințe de bază în domeniul legislației muncii, securității și sănătății in muncă, cunoștințe și abilități de acordare a primului ajutor medical; în domeniul tehnologiilor informaționale; cunoștințe aprofundate privind materialele, metodele și tehnologiile de executare a lucrărilor, utilajele și instrumentele de lucru și capacitățile de utilizare a acestora în efectuarea lucrărilor de învelire/izolare a suprafeţelor, montarea/demontarea schelelor, precum şi terminologia de specialitate.
    Învelitorul dă dovadă de astfel de calități profesionale, precum: responsabilitate, lucrul în echipă, atenţie, receptivitate, precauţie, eficienţă, punctualitate şi organizare, dexteritate manuală, lucru la înălțime, dornic de a învăța lucruri noi, rezistenţa la condițiile nocive de lucru şi la stres, dar şi atitudine grijulie față de patrimoniul agentului economic.
    Învelitorul dispune de astfel de capacităţi profesionale, precum capacitatea de a citi/înțelege proiecte de execuţie şi a procedurilor de lucru, capacităţi de organizare a lucrului şi de instruire.
    Învelitorul cunoaște și respectă regulile de securitate si sănătate în muncă, protecție antiincendiară și protecție a mediului în conformitate cu prevederile standardelor şi instrucţiunilor în vigoare.
    Locul de desfășurare a activității Învelitorului este supus situațiilor de riscuri majore cum ar fi: mediu nociv de lucru, pericolul exploziilor buteliilor de oxigen, bioxid de carbon, pericol de lucru la înălțime. Riscurile potenţiale sunt pericolele de lovire, riscuri de cădere de la înălţime, pericol de alunecare, rănire sau tăiere cu scule şi unelte ascuţite, pericol de cădere de materiale si obiecte de la înălţime etc. Situaţiile de urgenţă pot fi incendiile, cutremurele, inundaţiile, exploziile sau alunecări de pămînt. Muncitorul Învelitor intervine în situaţii de urgenţă prin îndepărtarea persoanelor accidentate din zona de pericol, eliberarea persoanelor prinse sub dărîmături, anunţarea operativă a salvatorilor, personalului responsabil.
    În activitatea profesională, Învelitorul cunoaște și utilizează corect utilajele, uneltele şi materiale puse în operă şi echipamente de protecție.
    Tipurile de instrumente utilizate în procesul de muncă sunt: mașina de prelucrare a lemnului, mașina de șlefuit lemn, ferăstrăul manual/electric, burghiul electric/ mașina de găurit beton/lemn, pistolul de lipit, arzătorul cu flacără, balonul cu gaz, stingătorul, scara mobilă, podețele din metal, schelele.
    Uneltele utilizate în procesul de lucru sunt: nivela, firul cu plumb, ciocanul/ciocanul de cauciuc, cleștele, rîndeaua manuală/electrică, ruleta din metal, firul marcator, metru manual, toporul, perforatorul, setul de șurubelnițe, şurubelniţa cu acumulator, cuțite de construcții, mătura/aspiratorul/căușul, unghiul drept (90), freza, foarfecele pentru metal/sirmă, mistria, prelungitorul electric, suportul de tăiere sub unghi, creionul special cu mină de grafit, creioane speciale pentru tablă, perii, ruloul pentru ulei, lopeţile, sfoara, scoabele, tijele metalice filetate cu piulițe și șaibe, cofrajul metalic, şpaclu, sîrma, şuruburile, unghia de capră, sculele de mînă, dispozitivele manuale de îndoit scule pentru trasat etc.
    Materialele specifice activităţii puse în operă de către Izolator sunt: cheresteaua, elementele prefabricate din lemn, şurupurile, cuiele, accesoriile, plasticul, acul de trasat, dispozitivele de fixare a distanțierelor, distanțierul, tabla profilată, tabla plană moale/semidură zincată, tabla plană moale/semidură vopsită, tabla acoperită cu granule ceramice, tabla de cupru/titan/inox/aluminiu/zinc etc; vata minerală, amestecul uscat etc.
    Echipamente de protecție utilizate de către muncitorul Izolator constau din: salopetă, bocanci, cască, mănuși, ochelari de protecţie, respirator, genunchiere, centură de siguranță, căști antizgomot şi dispozitive de protecție (indicatoare, îngrădiri, panglică).
    Competențe-cheie relevante
Nr.
Competențe-cheie

Gradul de solicitare

Manifestare
mare
mediu
mic
1.

De comunicare în limba română

x
 
 

În actul transmiterii/înțelegerii adecvate a mesajelor scrise și verbale în diverse situații profesionale, pentru a colabora în echipă/cu conducerea, pentru interpretarea corectă a instrucțiunilor/actelor normative specifice/ textelor cu conținut tehnic de referință, pentru formare continuă/autoformare etc.

2.

De comunicare în limbă maternă si în limbi străine 

 
 
x

În actul transmiterii/înțelegerii adecvate a mesajelor scrise și verbale în situații specifice ocupației (instrucțiuni tehnice, dialog de interes profesional etc.)

3.

În matematică, științe și tehnologie 

 
x
 

În activități profesionale/formare profesională continuă/relații interpersonale prin: înțelegerea și utilizarea operațiilor matematice de bază și proprietăților acestora pentru a soluționa probleme ergonomice; înțelegerea cauzalității progreselor/regreselor în domeniu; construirea comportamentului propriu în raport cu mediul înconjurător, pe baza cunoașterii relației „cauză - efect”; utilizarea instrumentelor tehnologice

4.
Digitale
 
 
x

În activități profesionale/formare profesională continuă/relații interpersonale prin: utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală; utilizarea resurselor informatice digitale destinate activității la locul de muncă, învățării și odihnei

5.

De a învăța să înveți

 
x
 
 

În acțiuni de formare/autoformare, din diverse surse, independent/în echipă, în scopul asigurării calității lucrărilor, eficientizării proceselor de executare a acestora și previziunii progreselor tehnologice de referință

6.
Sociale și civice 
x
 
 

În activități profesionale/formare profesională continuă /relații interpersonale prin: comunicare /colaborare constructivă; acțiuni de protecție a mediului/a sănătății consumatorilor; activități pro-ecologice; respectarea simbolurilor de stat, a meseriei/profesiei, a întreprinderii / locului de muncă, a familiei, a colegilor de echipă și a conducerii

7.
Antreprenoriale şi spirit de iniţiativă 
 
x
 

În activități profesionale prin: analizarea relației „costuri - beneficii”, „cerințe - oportunități” în scopul luării deciziilor la locul de muncă/în afara acestuia/în cotidian; elaborarea și implementarea unui proiect; inițierea și gestionarea schimbărilor; identificarea punctelor slabe și punctelor forte, oportunităților și riscurilor într-o activitate concretă

8.
Exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale
 
 
x

În activități profesionale / formare profesională continuă /relații interpersonale prin: utilizarea mijloacelor artistice pentru autocunoaștere și auto-exprimare; aprecierea artei diferitelor culturi; identificarea oportunităților economice și de utilizare a artei la locul de muncă; exprimarea creativității; respectarea diversității valorilor persoanelor de alte culturi


    Competenţe generale
    1. Perfecționarea și optimizarea metodelor și procedeelor utilizate în procesul de realizare a lucrărilor de învelire, de învelire/izolare cu material în rulou sau în foi.
    2. Interpretarea documentației tehnice în vederea respectării normativelor la executarea procesului de învelire/izolare cu material în rulou sau în foi.
    3. Gestionarea eficientă a resurselor materiale, umane și de timp.
    4. Întreținerea instrumentelor, dispozitivelor și a utilajelor în stare perfectă de funcționare.
    5. Respectarea cadrului legislativ și normativ de referință în procesul de realizare a atribuțiilor profesionale.
    6. Aplicarea şi respectarea procedurilor de calitate a lucrărilor executate.
    7. Gestionarea eficientă a situațiilor de risc și urgență;
    8. Respectarea cerințelor, principiilor și valorilor profesionale pentru crearea unui mediu de lucru adecvat.
    9. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
    10. Aplicarea normelor de protecție a mediului în activitatea profesională.

    competențe