AMAEIE/2003
ID intern unic:  363231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD Nr. 2003
din  25.02.2003
ÎNTRE MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI MINISTERUL APĂRĂRII AL UCRAINEI CU PRIVIRE LA
COLABORAREA ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ANTIAERIEN
Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 34     art Nr : 361     Data intrarii in vigoare : 11.07.2003
    _____________________________
    *Semnat la Kiev la 25 februarie 2003.
    În vigoare din 11 iulie 2003.


    Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei în continuare - Părţi,
    bazându-se pe prevederile Acordului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei şi ţinând cont de prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei în domeniul apărării antiaeriene şi aviaţiei, semnate la 19 februarie 1993,
    dorind să dezvolte colaborarea în domeniul apărării antiaeriene între statele Părţilor,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    Părţile desfăşoară cooperarea în domeniul apărării antiaeriene pe principiul egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc şi în conformitate cu legislaţia naţională a statelor Părţilor.
Articolul 2
    În prezentul Acord, termenii definesc următoarele noţiuni:
   - aeronavă - aparat de zbor, aparat care se menţine în atmosferă datorită interacţiunii cu aerul, altele decât reacţiile aerului cu suprafaţa terestră şi care este în stare să manevreze în spaţiul tridimensional;
   - situaţii de forţă majoră - situaţii excepţionale, ce ameninţă securitatea zborului unei aeronave cât şi viaţa şi sănătatea oamenilor de la bordul ei şi ca rezultat impun echipajul aeronavei să intersecteze frontiera altui stat sau ca urmare a unei forţe de neînvins. Astfel de situaţii pot să apară şi în legătură cu defectarea aeronavei, lipsa rezervei de combustibil, incendiu la bord, îmbolnăvirea echipajului sau pasagerilor, condiţiile meteorologice dificile;
   - spaţiu aerian de frontieră - o parte a spaţiului aerian, care reprezintă o fâşie cu lăţimea de 25 kilometri şi se mărgineşte cu frontiera de stat.
Articolul 3
    Direcţiile principale de cooperare:
    - schimbul reciproc de experienţă în domeniul construirii şi aplicării în luptă a Trupelor de apărare antiaeriană;
    - informarea reciprocă dintre Părţi despre situaţia aeriană, meteorologică, ornitologică, de asemenea despre zborurile aeronavelor în zona de frontieră sau survolările planificate ale frontierei de stat;
    - elaborarea şi utilizarea simulatoarelor de perspectivă, precum şi schimbul cu cele existente (în baza unor contracte separate);
    - schimb de experienţă în pregătirea specialiştilor şi exploatarea tehnicii Trupelor de apărare antiaeriană;
    - pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor Trupelor de apărare antiaeriană în baza unor contracte separate;
    - schimb de experienţă în implementarea metodelor progresiste de organizare şi desfăşurare a pregătirii de luptă (inclusiv instruirea tragerii de luptă) a Trupelor de apărare antiaeriană ale Părţilor.
    Alte domenii de cooperare pot fi obiectul unor acorduri separate între Părţi.
Articolul 4
    Colaborarea între Părţile Contractante se va realiza în următoarele forme:
    - acordarea asistenţei aeronavelor în situaţii de forţă majoră;
    - acordarea asistenţei în exploatarea, repararea şi prelungirea resurselor de utilizare a armamentului şi tehnicii Trupelor de apărare antiaeriană;
    - întâlniri ale grupelor de reprezentanţi împuterniciţi ai Părţilor pentru analiza problemelor legate de implementarea prevederilor prezentului Acord;
    - participarea la activităţi comune.
    Alte domenii de cooperare, decât cele indicate în Articolul 4 al prezentului Acord, pot fi obiectul unor acorduri separate între Părţi.
Articolul 5
    Pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de cooperare Părţile stabilesc următoarele organe abilitate:
    - ale Părţii moldoveneşti: Secţia apărare antiaeriană a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale a Republicii Moldova;
    - ale Părţii ucrainene: Comandamentul principal al Trupelor de apărare antiaeriană ale Forţelor Armate ale Ucrainei.
Articolul 6
   1) Pentru informarea reciprocă despre zborurile aeronavelor şi acordarea de asistenţă echipajelor acestora aflate în spaţiul aerian al ambelor state ale Părţilor, organele abilitate stabilesc următoarele Puncte de comandament:
    a) în Republica Moldova: Punctul de Comandă Întrunit al Apărării Spaţiului Aerian şi Aviaţiei (P.C.Î. al Ap.Sp.Aer. şi Av.) al Armatei Naţionale a Republicii Moldova;
    b) în Ucraina: Punctul de Comandă al Trupelor de apărare antiaeriană ale Forţelor Armate ale Ucrainei.
    2) Părţile, prin Punctele de comandament, se informează reciproc despre:
    a) zborurile planificate ale aeronavelor în spaţiul aerian din apropierea frontierei;
    b) acordarea asistenţei echipajelor acestora în spaţiul aerian al statelor Părţilor.
    3) În mesajele de informare reciprocă se indică: data, timpul, tipul aeronavei, traiectul, înălţimea şi scopul executării zborului.
   4) În cazul descoperirii unor obiecte aeriene neidentificate în spaţiul aerian din apropierea frontierei Punctele de comandament întreprind acţiuni pentru identificarea acestora şi acordă asistenţă reciprocă în elucidarea situaţiei.
Articolul 7
    1) Pentru schimbul de informaţie se folosesc mijloacele existente de transmisiuni, mijloacele automatizate de transmisiuni între Punctele de comandament ale apărării antiaeriene ale Părţilor.
    2) Costurile pentru utilizarea canalelor de transmisiuni sunt achitate de partea, pe teritoriul statului căruia se află.
    3) Părţile asigură funcţionarea permanentă a canalelor de transmisiuni.
Articolul 8
    1) În cazul încălcării frontierei de stat de către aeronavele Părţilor Contractante din cauza pierderii orientării sau influenţei condiţiilor meteorologice dificile, Punctele de comandament ale organelor abilitate ale Părţilor îşi coordonează acţiunile în vederea asigurării înapoierii aeronavelor sau aterizării sigure a acestora.
    2) În cazul apariţiei situaţiilor de forţă majoră Punctele de comandament pun la dispoziţie (la cerere) datele necesare pentru soluţionarea incidentului.
    3) Pentru elucidarea situaţiei Punctele de comandament ale reprezentanţilor împuterniciţi, în situaţiile menţionate în punctele 1 şi 2 ale prezentului articol, comunică următoarele date: tipul aeronavei, locul aflării, înălţimea şi direcţia de zbor, indicativul pilotului, descrierea incidentului şi caracterul ajutorului necesar, timpul de zbor, consumul de combustibil şi ultimele ordine de dirijare transmise.
Articolul 9
    Părţile se obligă să acorde asistenţă reciprocă în ce priveşte repararea şi restabilirea mijloacelor de apărare antiaeriană în baza unor contracte separate, încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Părţilor.
Articolul 10
    1) În caz de necesitate, Părţile pot pune la dispoziţie, în baza unor contracte separate, poligoanele şi mijloacele necesare pentru executarea tragerilor de luptă.
    2) În cadrul întâlnirilor de lucru ale reprezentanţilor împuterniciţi ai Părţilor se analizează realizarea prevederilor prezentului Acord şi se discută activităţile planului de colaborare bilaterală între Părţi pentru anul următor.
    3) Activităţile generale includ:
    a) schimb de experienţă în pregătirea specialiştilor şi exploatarea tehnicii Trupelor de apărare antiaeriană;
    b) participarea observatorilor şi a subunităţilor militare la activităţile organizate de Părţi.
Articolul 11
    1) Pentru asigurarea cooperării, între Punctele de comandă ale reprezentanţilor împuterniciţi ai Părţilor se instalează legătură directă. Zilnic, la orele 05.00 şi 17.00 GMT, şefii turelor de serviciu ai Punctelor de comandă asigură verificarea acestei legături.
    2) În cazul întreruperii legăturii directe vor fi utilizate legăturile de telecomunicaţii internaţionale.
    Telefoanele de contact:
    - ale Părţii moldoveneşti: or. Chişinău - tel. 583-449; 525-495 (ofiţerul de serviciu operativ al P.C.Î. al Ap. A.A. şi Av. al Armatei Naţionale);
    - ale Părţii ucrainene: or. Kiev - tel. 226-32-85 (ofiţerul de serviciu operativ al Trupelor de apărare antiaeriană ale Forţelor Armate ale Ucrainei).
    3) În scopul perfecţionării informării reciproce Părţile preconizează crearea unei legături de transmisiuni electronice.
    4) Schimbul de informaţii se va efectua în limba rusă.
Articolul 12
    Orice divergenţe cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Acord se vor soluţiona prin negocieri între Părţi.
Articolul 13
    1) Prezentul Acord va intra în vigoare la ziua schimbului de notificări în scris despre îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
    2) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani şi se va prelungi în mod automat pentru noi perioade de cinci ani, dacă cu şase luni înainte de expirarea perioadei ordinare nici una din Părţi nu va notifica în scris cealaltă Parte despre intenţia sa de a-l denunţa.
    3) Fiecare Parte poate propune în orice moment amendamente la prezentul Acord. Amendamentele convenite vor fi perfectate în protocoale separate şi devin părţi integrante ale prezentului Acord. Protocoalele vor fi semnate de reprezentanţii împuterniciţi ai Părţilor şi vor intra în vigoare în conformitate cu modul stabilit pentru prezentul Acord.
    Realizat la Kiev la 25 februarie anul 2003 în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească, ucraineană şi rusă, toate textele având aceeaşi valoare.
    În caz de divergenţe în interpretarea sau aplicarea prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.