LPO215/2015
ID intern unic:  363277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 215
din  03.12.2015
pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul
Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere
pe distanţe lungi referitor la finanţarea pe termen lung a
Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea
transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în
Europa (EMEP)
Publicat : 19.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 38-42     art Nr : 83
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Republica Moldova aderă la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Protocolului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 215. Chișinău, 3 decembrie 2015.


PROTOCOLUL
la convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere
pe distanţe lungi referitor la finanţarea pe termen lung a programului
de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe
distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP)
Geneva, 28 septembrie 1984 
    Părţile Contractante,
    Reamintind că Convenţia  asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (denumită în continuare Convenţie) a intrat în vigoare la 16 martie 1983,
    Conştiente de importanţa Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (denumit în continuare EMEP), menţionat la art. 9 şi 10 din Convenţie,
    Conştiente de rezultatele pozitive obţinute pînă în prezent prin aplicarea EMEP,
    Recunoscînd că aplicarea EMEP a fost posibilă pînă în prezent datorită mijloacelor financiare furnizate de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi prin contribuţiile voluntare ale guvernelor,
    Avînd în vedere că finanţarea UNEP va continua numai pînă la sfîrşitul anului 1984 şi că suma acestei contribuţii şi a contribuţiilor voluntare ale guvernelor nu va acoperi integral costul aplicării planului de lucru al EMEP şi, în consecinţă, va fi necesară asigurarea finanţării pe termen lung după anul 1984,
    Luînd în considerare apelul Comisiei Economice pentru Europa către guvernele ţărilor membre ale Comisiei Economice pentru Europa, conţinut în Decizia B (XXXVIII), prin care Comisia Economică pentru Europa cere acestora să furnizeze, în conformitate cu modalităţile ce se vor conveni la prima reuniune a Organului Executiv al Convenţiei (denumit în continuare Organul Executiv), resursele financiare care să permită continuarea activităţii organismului executiv, în special în ceea ce priveşte EMEP,
    Luînd cunoştinţă de faptul că amintita Convenţie nu conţine nici o prevedere referitoare la finanţarea EMEP şi că este aşadar necesar să se ia măsurile corespunzătoare cu privire la această problemă,
    Luînd în considerare elementele care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unui instrument oficial care să completeze Convenţia, după cum se arată în recomandările adoptate de către Organul Executiv la prima sa sesiune (7-10 iunie 1983),
    au convenit următoarele:
Articolul 1
DEFINIŢII
    În sensul prezentului Protocol termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. Cota-parte ONU reprezintă cota-parte a unei părţi contractante pentru exerciţiul financiar în discuţie, conform  baremului cotelor-părţi stabilit pentru repartizarea cheltuielilor Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    2. Exerciţiu financiar reprezintă exerciţiul financiar al Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar expresiile bază anuală şi costuri anuale trebuie interpretate în consecinţă;
    3. Fondul General cu destinaţie specială reprezintă Fondul General cu destinaţie specială pentru finanţarea aplicării Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, care au fost create de către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    4. Zona geografică a activităţilor EMEP reprezintă zona care face obiectul supravegherii coordonate de către centrele internaţionale ale EMEP*.
    _________________________________
    * Centrele internaţionale ale EMEP sunt în prezent: Centrul de Coordonare pentru Chimie, Centrul pentru Sinteze Meteorologice - Est şi Centrul pentru Sinteze Meteorologice - Vest.
Articolul 2
FINANŢAREA EMEP
    Resursele EMEP acoperă cheltuielile anuale ale centrelor internaţionale care cooperează în cadrul EMEP pentru activităţile înscrise în programul de lucru al Organului Director al EMEP.
Articolul 3
CONTRIBUŢII
    1. În conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, finanţarea EMEP constă în contribuţii obligatorii completate cu contribuţiile voluntare. Contribuţiile pot fi vărsate în monedă convertibilă, monedă neconvertibilă sau în natură.
    2. Contribuţiile obligatorii se fac anual de către părţile contractante ale prezentului Protocol, care se găsesc în zona geografică a activităţilor EMEP.
    3. Contribuţiile voluntare pot fi făcute de părţile contractante ale prezentului Protocol şi de către semnatari, chiar dacă teritoriul lor se găseşte în afara zonei geografice a activităţilor EMEP, dar, la recomandarea Organului Director al EMEP şi sub rezerva aprobării Organului Executiv, şi de către orice alt stat, organizaţie sau persoană fizică care doreşte să contribuie la programul de lucru.
    4. Costurile anuale ale programului de lucru sunt acoperite din contribuţiile obligatorii. Contribuţiile în bani şi cele în natură, cum ar fi cele ale statelor în care îşi au sediul centrele internaţionale, sunt specificate în programul de lucru. Contribuţiile voluntare, la recomandarea Organului Director şi sub rezerva aprobării de către Organul Executiv, pot fi utilizate fie pentru reducerea contribuţiilor obligatorii, fie pentru finanţarea unor activităţi specifice din cadrul EMEP.
    5. Contribuţiile obligatorii şi cele voluntare sunt vărsate în Fondul General cu destinaţie specială.
Articolul 4
REPARTIZAREA COSTURILOR
    1. Contribuţiile obligatorii se fac în conformitate cu dispoziţiile anexei la prezentul Protocol.
    2. Organul Executiv va analiza necesitatea modificării anexei:
    (a) dacă bugetul anual al EMEP creşte de două ori şi jumătate în raport cu bugetul anual adoptat pentru anul intrării în vigoare a prezentului protocol sau pentru anul ultimei modificări a anexei, dacă acesta este ulterior;
    (b) dacă Organul Executiv, la recomandarea Organului Director, desemnează un nou centru internaţional; sau
    (c) la 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol sau la 6 ani de la ultima modificare a anexei, în funcţie de data care este mai recentă.
    3. Modificările la anexă sunt adoptate prin consens de către Organul Executiv.
Articolul 5
BUGETUL ANUAL
    Bugetul anual al EMEP este stabilit de către Organul Director al EMEP şi adoptat de către Organul Executiv cu cel puţin un an înaintea începerii exerciţiului financiar căruia i se aplică.
Articolul 6
AMENDAMENTE LA PROTOCOL
    1. Orice Parte Contractantă a prezentului Protocol poate propune amendamente la el.
    2. Textul amendamentelor propuse este înaintat în scris Secretarului Executiv al Comisiei Economice pentru Europa, care îl comunică tuturor Părţilor Contractante ale Protocolului. Organul Executiv examinează amendamentele propuse la următoarea sesiune anuală, cu condiţia ca aceste propuneri să fi fost comunicate Părţilor Contractante ale Protocolului de către Secretarul Executiv al Comisiei Economice pentru Europa cu cel puţin 90 zile înainte.
    3. Un amendament la prezentul Protocol, altul decît amendamentul la anexa la Protocol, se adoptă prin consens de către reprezentanţii Părţilor Contractante ale Protocolului şi intră în vigoare pentru Părţile Contractante ale Protocolului care l-au acceptat în a 90-a zi ulterioară zilei în care două treimi din numărul Părţilor Contractante au depus la depozitar instrumentele lor de acceptare a amendamentului. Amendamentul intră în vigoare pentru orice Parte Contractantă în a 90-a zi ulterioară datei la care respectiva parte şi-a depus instrumentul de acceptare a amendamentului.
Articolul 7
SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR
    Dacă apare un diferend între două sau mai multe Părţi Contractante ale prezentului Protocol, cu privire la interpretarea sau la aplicarea Protocolului, atunci Părţile Contractante în cauză trebuie să caute o soluţie prin negociere sau prin orice altă metodă de soluţionare a diferendelor pe care o consideră acceptabilă.
Articolul 8
SEMNAREA
    1. Prezentul Protocol este deschis pentru semnare statelor membre ale Comisiei Economice pentru Europa, statelor care au statut consultativ pe lîngă Comisia Economică pentru Europa în temeiul paragrafului 8 din Rezoluţia 36 (IV), adoptată de Consiliul Economic şi Social la 28 martie 1947, şi organizaţiilor regionale de integrare economică, constituite de către statele suverane ale Comisiei Economice pentru Europa şi care au competenţe pentru negocierea, încheierea şi aplicarea acordurilor internaţionale în problemele legate de prezentul Protocol, cu condiţia ca statele şi organizaţiile implicate să fie părţi ale Convenţiei, la Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite din Geneva, de la 25 septembrie pînă la
5 octombrie 1984 inclusiv, apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York pînă la 4 aprilie 1985.
    2. În problemele care ţin de domeniul lor de competenţă organizaţiile regionale de integrare economică menţionate anterior pot, în nume propriu, să îşi exercite drepturile şi să se achite de responsabilităţile pe care prezentul Protocol le conferă statelor membre. În astfel de cazuri statele membre ale acestor organizaţii nu sunt abilitate să îşi exercite drepturile în mod individual.
Articolul 9
RATIFICAREA, ACCEPTAREA, APROBAREA
ȘI ADERAREA

    1. Prezentul Protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari.
    2. Prezentul Protocol este deschis pentru aderare statelor şi organizaţiilor menţionate la articolul 8 paragraf 1 începînd din 5 octombrie 1984.
    3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va îndeplini funcţia de depozitar.
Articolul 10
INTRAREA ÎN VIGOARE
    1. Prezentul Protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care:
    (a) instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse de cel puţin 19 state şi de organizaţiile menţionate la articolul 8 paragraf 1, care se găsesc în zona geografică a activităţilor EMEP; şi
    (b) totalul cotelor-părţi ONU ale acestor state şi organizaţii depăşeşte 40%.
    2. Pentru fiecare stat şi organizaţie menţionată la articolul 8 paragraf 1, care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul Protocol sau au aderat la acesta atunci cînd condiţiile de intrare în vigoare enunţate la paragraful 1 au fost îndeplinite, Protocolul intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii de către fiecare stat sau organizaţie a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.
Articolul 11
RETRAGEREA
    1. În orice moment după expirarea unui interval de cinci ani începînd de la data la care prezentul Protocol a intrat în vigoare pentru una dintre Părţile Contractante. Partea respectivă se poate retrage din aceasta printr-o notificare scrisă, adresată depozitarului. Retragerea îşi produce efectele în a nouăzecea zi care urmează primirii notificării de către depozitar.
    2. Retragerea nu aduce atingere obligaţiilor financiare ale Părţii Contractante care se retrage pînă la data la care retragerea devine efectivă.
Articolul 12
TEXTE AUTENTICE
    Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză şi rusă sunt în egală măsură autentice, se depune la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    Drept care, subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi, au semnat prezentul Protocol.
    Adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984.

ANEXA
menţionată la art. 4 din Protocolul la Convenţia din 1979 asupra
poluării atmosferice transfrontiere
pe distanţe lungi, referitor la
finanţarea pe termen lung a Programului de
cooperare pentru
supravegherea şi evaluarea transportului
la distanţă lungă
a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP)


    Contribuţiile obligatorii pentru repartizarea cheltuielilor pentru finanţarea Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) sunt calculate, începînd din 1995, după următoarea schemă*:
    _____________________________________
    * Ordinea în care Părţile Contractante sunt menţionate în prezenta anexă depinde de sistemul de repartizare a costurilor, convenit de organismul executiv al Convenţiei. Prin urmare, înscrierea pe listă este o caracteristică specifică Protocolului pentru finanţarea EMEP.

Părţile
Scara EMEP de contribuţii (%)
Belarus
0.0442

Bosnia şi Herţegovina

0.0093
Bulgaria
0.0303
Canada
voluntar
Croaţia
0.0908
Cipru
0.0885
Republica Cehă
0.4727
Estonia
0.0233
Ungaria
0.2794
Letonia
0.0233
Liechtenstein
0.0140
Malta
0.0349
Monaco
0.0093
Norvegia
1.5041
Polonia
0.8801
România
0.1350
Federaţia Rusă
2.7940
Serbia şi Montenegro
0.0466
Slovacia
0.1001
Slovenia
0.1886
Elveţia
2.9663
Turcia
1.0245
Ucraina
0.1234
Statele Unite ale Americii
voluntar
 
 
Austria
2.2050
Belgia
2.6287
Danemarca
1.7439
Finlanda
1.2154
Franţa
15.0552
Germania
22.7457

Republica Elenă

1.2550
Irlanda
0.6845
Italia
11.7926
Luxemburg
0.1863
Ţările de Jos
4.0467
Portugalia
1.0757
Spania
5.8646
Suedia
2.3906

Regatul Unit

12.8898

Comunitatea Europeană

3.3376
Total
100.0000PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE
TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON LONG-TERM FINANCING
OF THE COOPERATIVE PROGRAMME FOR MONITORING AND
EVALUATION OF THE LONG-RANGE TRANSMISSION OF AIR
POLLUTANTS IN EUROPE (EMEP)

    The Contracting Parties,
    Recalling that the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (hereinafter referred to as „the Convention”) entered into force on 16 March 1983,
    Aware of the importance of the „Cooperative programme for the monitoring and evaluation of the long- range transmission of air pollutants in Europe” (hereinafter referred to as EMEP), as provided for in Articles 9 and 10 of the Convention,
    Cognizant of the positive results achieved so far in the implementation of EMEP,
    Recognizing that the implementation of EMEP has hitherto been made possible by financial means provided by the United Nations Environment Programme (UNEP) and by voluntary contributions from Governments,
    Bearing in mind that since the UNEP contribution will continue only until the end of 1984, and that since this contribution together with the voluntary contributions from Governments have been inadequate to support fully the EMEP work plan, it will therefore be necessary to provide for long-term funding after 1984,
    Considering the appeal of the Economic Commission for Europe to ECE member Governments, contained in its decision B (XXXVIII), to make available, on a basis to be agreed at the first meeting of the Executive Body for the Convention (hereinafter referred to as the „Executive Body”), the financial resources to enable the Executive Body to carry out its activities, in particular as regards the work of EMEP,
    Noting that the Convention does not contain any provisions for financing EMEP and that it is, therefore, necessary to make appropriate arrangements regarding this matter,
    Considering the elements to guide the drafting of a formal instrument supplementing the Convention, as listed in recommendations adopted by the Executive Body at its first session (7-10 June 1983),
    Have agreed as follows:
Article 1
DEFINITIONS
    For the purposes of the present Protocol:
    1. „UN assessment rate” means a Contracting Party’s rate for the financial year in question in the scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations.
    2. „Financial year” means the financial year of the United Nations, and „annual basis” and „annual costs” shall be construed accordingly.
    3. „General Trust Fund” means the General Trust Fund for the Financing of the Implementation of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, which has been established by the Secretary- General of the United Nations.
    4. „Geographical scope of EMEP” means the area within which, coordinated by the international centres of EMEP,* monitoring is carried out.
    _________________________________
    * The international centres are at present: the Chemical Co-ordinating Centre, the Meteorological Synthesizing Centre-East and the Meteorological Synthesizing Centre-West.
Article 2
FINANCING OF EMEP
    The financing of EMEP shall cover the annual costs of the international centres cooperating within EMEP for the activities appearing in the work programme of the Steering Body of EMEP.
Article 3
CONTRIBUTIONS
    1. In accordance with the provisions of this article the financing of EMEP shall consist of mandatory contributions, supplemented by voluntary contributions. Contributions may be made in convertible currency, non-convertible currency, or in kind.
    2. Mandatory contributions shall be made on an annual basis by all Contracting Parties to the present Protocol which are within the geographical scope of EMEP.
    3. Voluntary contributions may be made by the Contracting Parties or Signatories to the present Protocol, even if their territory lies outside the geographical scope of EMEP, as well as, subject to approval by the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body of EMEP, by any other country, organization or individual which wishes to contribute to the work programme.
    4. The annual costs of the work programme shall be covered by the mandatory contributions. Contributions in cash and in kind, such as those provided by host countries for international centres, shall be specified in the work programme. Voluntary contributions may, subject to the approval by the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body, be utilized either for reducing the mandatory contributions or for financing specific activities within the scope of EMEP.
    5. Mandatory and voluntary contributions in cash shall be deposited in the General Trust Fund.
Article 4
SHARING OF COSTS
    1. Mandatory contributions shall be made in accordance with the terms of the Annex to the present Protocol.
    2. The Executive Body shall consider the need to amend the Annex:
    (a) If the annual budget of EMEP increases by a factor of two and a half times the level of the annual budget adopted for the year of entry into force of the present Protocol or for the year of last amendment of the Annex, whichever is later; or
    (b) If the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body, designates a new international centre; or
    (c) Six years after the entry into force of the present Protocol, or six years after last amendment to the Annex, whichever is later.
    3. Amendments to the Annex shall be adopted by consensus of the Executive Body.
Article 5
ANNUAL BUDGET
    An annual budget for EMEP shall be drawn by the Steering Body of EMEP, and shall be adopted by the Executive Body not later than one year in advance of the financial year to which it applies.
Article 6
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL
    1. Any Contracting Party to the present Protocol may propose amendments to it.
    2. The text of proposed amendments shall be submitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall communicate them to all Contracting Parties to the Protocol. The Executive Body shall discuss the proposed amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been circulated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to the Contracting Parties to the Protocol at least 90 days in advance.
    3. An amendment to the present Protocol, other than an amendment to its Annex, shall be adopted by consensus of the representatives of the Contracting Parties to the Protocol and shall enter into force for the Contracting Parties to the Protocol which have accepted it on the ninetieth day after the day on which two-thirds of those Contracting Parties have deposited with the depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after the date on which that Contracting Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.
Article 7
SETTLEMENT OF DISPUTES
    If a dispute arises between two or more Contracting Parties to the present Protocol as to its interpretation or application, they shall seek a solution by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.
Article 8
SIGNATURE
    1. The present Protocol shall be open for signature at the United Nations Office in Geneva from 28 September 1984 until 5 October 1984 inclusive, then at the Headquarters of the United Nations in New York until 4 April 1985, by the member States of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe, pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations, constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe, which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by the present Protocol, provided that the States and organizations concerned are parties to the Convention.
    2. In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which the present Protocol attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.
Article 9
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL
AND ACCESSION

    1. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by Signatories.
    2. The present Protocol shall be open for accession as from 5 October 1984 by the States and Organizations referred to in article 8, paragraph 1.
    3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will perform the functions of the depositary.
Article 10
ENTRY INTO FORCE
    1. The present Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on which:
    (a) Instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited by at least nineteen States and Organizations referred to in article 8, paragraph 1, which are within the geographical scope of EMEP; and
    (b) The aggregate of the UN assessment rates for such States and Organizations exceeds 40 per cent.
    2. For each State and Organization referred to in article 8, paragraph 1, which ratifies, accepts or approves the present Protocol or accedes thereto after the requirements for entry into force laid down in paragraph 1 above have been met, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or Organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 11
WITHDRAWAL
    1. At any time after five years from the date on which the present Protocol has come into force with respect to a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw from it by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the depositary.
    2. Withdrawal shall not affect the financial obligations of the withdrawing Party until the date on which the withdrawal takes effect.
Article 12
AUTHENTIC TEXTS
    The original of the present Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
    IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Protocol.
    DONE at Geneva, this twenty-eighth day of September one thousand nine hundred and eighty-four.


PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE
TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON LONG-TERM FINANCING
OF THE COOPERATIVE PROGRAMME FOR MONITORING AND
EVALUATION OF THE LONG-RANGE TRANSMISSION OF AIR
POLLUTANTS IN EUROPE (EMEP)

    Annex referred to in article 4 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air
    Pollution on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the
    Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP)

    Mandatory contributions for sharing of costs for financing EMEP, shall, from 2004 onwards, be calculated according to the following scale*:
    _____________________________
    * The order in which the Contracting Parties are listed in this annex is specifically made in relation to the cost-sharing system agreed upon by the Executive Body for the Convention. Accordingly, the listing is a feature which is specific to the Protocol on the Financing of EMEP

Parties
EMEP scale of contributions (%)
Belarus
0.0442

Bosnia and Herzegovina

0.0093
Bulgaria
0.0303
Canada
voluntary
Croatia
0.0908
Cyprus
0.0885
Czech Republic
0.4727
Estonia
0.0233
Hungary
0.2794
Latvia
0.0233
Liechtenstein
0.0140
Malta
0.0349
Monaco
0.0093
Norway
1.5041
Poland
0.8801
Romania
0.1350

Russian Federation

2.7940

Serbia and Montenegro

0.0466
Slovakia
0.1001
Slovenia
0.1886
Switzerland
2.9663
Turkey
1.0245
Ukraine
0.1234
United States
voluntary
 
 
Austria
2.2050
Belgium
2.6287
Denmark
1.7439
Finland
1.2154
France
15.0552
Germany
22.7457
Greece
1.2550
Ireland
0.6845
Italy
11.7926
Luxemburg
0.1863
Netherlands
4.0467
Portugal
1.0757
Spain
5.8646
Sweden
2.3906
United Kingdom
12.8898

European Community

3.3376
Total
100.0000