*OMAEIEC1433-T-13/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  363335
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ORDIN Nr. 1433-T-13
din  27.11.2015
cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2394
    În temeiul art. 30 alin.(1) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aduce la cunoştinţa publică următoarele:
    a. La data de 23 octombrie 2015 a intrat în vigoare Protocolul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2015, semnat la Moscova la 13 octombrie 2015 şi la Chişinău la 23 octombrie 2015. Textul Protocolului se anexează.
    b. La data de 1 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Tratatul Internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 94 din 14 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 311).
    c. La data de 1 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), încheiat la München la 16 octombrie 2013, ratificat prin Legea nr. 57 din 9 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 115-123, art. 203).
    d. La data de 4 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Protocolul între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei, semnat la Chişinău la 4 noiembrie 2015. Textul Protocolului se anexează.
    e. La data de 6 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Înţelegerea, întocmită prin schimb de note, cu privire la corectarea erorilor în Acordul de comerţ liber între Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău la 11 septembrie 2014. Textul Înţelegerii se anexează.
    f. La data de 7 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Acordul între Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal, semnat la Madrid la 22 octombrie 2013, ratificat prin Legea nr. 12 din 21 februarie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 66-71, art. 136).
    g. La data de 14 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Protocolul, semnat la Chişinău la 12 mai 2015, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene de implementare a Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la 10 octombrie 2007. Textul Protocolului se anexează.
    h. La data de 1 ianuarie 2016 va intra în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Regatul Belgiei, semnat la Bruxelles la 12 septembrie 2012, ratificat prin Legea nr. 59 din 29 martie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 91, art. 286). Textul Acordului se anexează.
    i. La data de 1 ianuarie 2016 va intra în vigoare Aranjamentul administrativ, semnat la Bruxelles la 20 mai 2015, pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei, semnat la 12 septembrie 2012. Textul Aranjamentului se anexează.
    j. Textul în limba română al alineatului 1 al Articolului 46 din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, semnată la Viena la 23 mai 1969, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 ianuarie 1993 (Ediţia specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova “Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 4, pag. 53), se va citi după cum urmează:
    “Faptul că consimţămîntul unui stat de a fi legat printr-un tratat a fost exprimat cu violarea unei dispoziţii a dreptului său intern privitoare la competenţa de a încheia tratate, nu poate fi invocat de acest stat ca viciu de consimţămînt, afară numai dacă această violare a fost vădită şi nu priveşte o regulă de importanţă fundamentală a dreptului său intern.”
    2. A publica prezentul ordin, însoţit de textule tratatelor indicate la punctul 1, lit. a, d, e, g, h şi i, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
    ȘI INTEGRĂRII EUROPENE                                                Natalia GHERMAN

    Nr. 1433-T-13. Chişinău, 27 noiembrie 2015.


PROTOCOL
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse
privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie
pentru anul 2015

    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse, numite în continuare Părţi, întru realizarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie din 30 octombrie 1998 au convenit asupra celor ce urmează:
    1. Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei şi Comerţului al Federaţiei Ruse determină în comun din numele Părţilor Nomenclatorul de mărfuri livrate prin cooperarea de producţie de către agenţii economici din Republica Moldova şi Federaţia Rusă în anul 2015, inclusiv volumele livrărilor, precum şi listele agenţilor economici.
    În Nomenclator, volumele şi listele menţionate, ministerele date pot opera completări, coordonate în perioada de valabilitate a prezentului Protocol.
    În Nomenclatorul nu se includ mărfurile de consum finit, mărfurile supuse accizelor, precum şi mărfurile importul cărora este limitat prin introducerea măsurilor de protecţie sau dacă cererea la aceste mărfuri este asigurată integral din contul producţiei proprii.
    2. Livrările de mărfuri, indicate în punctul 1 al prezentului Protocol, se realizează din data intrării în vigoare a prezentului Protocol pînă la 31 decembrie 2015 conform Articolului 3 al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie din 30 octombrie 1998.
    3. În prezentul Protocol, cu acordul reciproc al Părţilor, pot fi introduse modificări, care se întocmesc prin protocoale separate.
    4. Divergenţele şi neînţelegerile apărute între Părţi în legătură cu interpretarea şi realizarea prezentului Protocol sînt soluţionate prin consultări şi negocieri reciproce între Părţi.
    5. Prezentul Protocol intră în vigoare din data semnării acestuia şi este valabil pînă la 31 decembrie 2015.

    Semnat la Chişinău la 23 octombrie 2015 şi la Moscova la 13 octombrie 2015,  în două exemplare, fiecare în limbile română şi rusă, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

    Pentru Guvernul                         Pentru Guvernul
    Republicii Moldova                    Federaţiei Ruse

    ____________________          ___________________


PROTOCOL
între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal
de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi
Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei,
Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea
controlului în comun în punctul de trecere internaţional
„Pervomaisc-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei

    Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei (în continuare - „Părţi”), conducîndu-se de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene din 11 martie 1997, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
    Părţile organizează controlul în comun în punctul internaţional rutier de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene „Pervomaisc-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei (în continuare - punct de trecere).
Articolul 2
    Amplasarea organelor de control şi a instituţiilor de prestare a serviciilor ale ambelor Părţi, ce acţionează în conformitate cu legislaţia statelor Părţilor, se realizează în conformitate cu schema grafică, care este parte integrantă a Schemei tehnologice de organizare a controlului în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi bunurilor în punctul de trecere „Pervomaisc -Cuciurgan” (în continuare - Schema tehnologică).
    Realizarea controlului în comun este asigurată de conducerea punctului de trecere. În conformitate cu prezentul Protocol, conducerea punctului de trecere este alcătuită din şeful subdiviziunii corespunzătoare din cadrul Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova, şeful subdiviziunii corespunzătoare din cadrul Serviciului Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, şeful secţiei „Cuciurgan” a Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, şeful postului vamal „Rozdilna” al Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei.
Articolul 3
    Părţile efectuează controlul de frontieră, vamal şi de alte tipuri conform principiilor „ghişeului unic”, „opririi unice”, controlului selectiv al mărfurilor şi mijloacelor de transport, în conformitate cu Schema tehnologică, care se elaborează şi se coordonează de conducerea punctului de trecere în 30 de zile din data semnării prezentului Protocol.
    Ordinea schimbului de informaţii se stabileşte de către Părţi în cadrul Schemei tehnologice.
    La necesitate, conducerea punctului de trecere poate introduce modificări şi completări în Schema tehnologică.
Articolul 4
    În vederea organizării controlului în comun se stabilesc normele de regim, care se elaborează şi se aprobă de către conducerea punctului de trecere în termen de 30 de zile din data semnării prezentului Protocol.
Articolul 5
    Partea ucraineană asigură securitatea angajaţilor organelor de control şi ai instituţiilor de prestare a serviciilor ale părţii moldoveneşti în timpul îndeplinirii de către aceştia a atribuţiilor de serviciu în punctul de trecere.
Articolul 6
    Efectuarea controlului în comun începe nu mai tîrziu de 12 luni din momentul intrării în vigoare a prezentului Protocol. Data şi ora se stabileşte în comun de către Părţi în Actul de pregătire.
Articolul 7
    În cazul apariţiei divergenţelor la aplicarea sau interpretarea prevederilor prezentului Protocol, Părţile le vor soluţiona pe cale de consultări şi negocieri.
    Părţile, de comun acord, pot introduce modificări şi completări la prezentul Protocol, perfectate într-un Protocol separat, care va fi parte integrantă a prezentului Protocol.
Articolul 8
    Prezentul Protocol intră în vigoare din data semnării.
    Prezentul Protocol se încheie pe un termen de un an şi acţiunea acestuia se prelungeşte automat pentru următoarele perioade de un an, dacă nici una dintre Părţi nu va înştiinţa în scris cealaltă Parte, pe căile diplomatice, cu o lună înainte de expirarea perioadei următoare, despre intenţia sa de a înceta acţiunea prezentului Protocol.
    Fiecare dintre Părţi poate denunţa prezentul Protocol, prin notificarea în scris a celeilalte Părţi, prin canale diplomatice, privind intenţia sa. În acest caz, prezentul Protocol îşi încetează acţiunea după 30 (treizeci) de zile din data primirii de către cealaltă Parte a unei astfel de notificări.
    Întocmit în or. Chişinău  la 4 noiembrie 2015, în două exemplare, fiecare în limbile română, ucraineană şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Protocol, textul în limba rusă va prevala.

    Pentru Departamentul Poliţiei                               Pentru Administraţia Serviciului
    de Frontieră al Ministerului Afacerilor                 Grăniceresc de Stat al Ucrainei
    Interne al Republicii Moldova

    Pentru Serviciul Vamal                                           Pentru Serviciul Fiscal de Stat

    de pe lîngă Ministerul Finanţelor                           al Ucrainei

    al Republicii Moldova


    2015/97271321_eng


    2015/97271321_ro

    DI/2/291.4-14848_ro

    CHAPTER IV_eng

    CHAPTER IV_tr


    protocol_eng

    protocol_ro

    acord_ro

    aranjament_ro