HGO244/2016
ID intern unic:  363674
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 244
din  03.03.2016
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului
informaţional automatizat al Serviciului naţional unic
pentru apelurile de urgenţă 112
Publicat : 11.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 276
    În temeiul prevederilor  art. 17 alin. (5) din Legea nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art.533), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului  informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (se anexează).
    2. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor împreună cu entitățile subordonate vor asigura crearea, implementarea, dezvoltarea și mentenanța Sistemului  informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
    3. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul mijloacelor prevăzute anual în bugetul de stat, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                       Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 244. Chişinău, 3 martie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 244
din 3 martie 2016

CONCEPTUL TEHNIC
al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului
naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
INTRODUCERE
    Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului  naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112  (în continuare – Concept)  specifică cerințele de bază privind Sistemul informațional automatizat al Serviciului 112 (în continuare – SIA al Serviciului 112), precum și scopul creării acestuia, funcțiile de bază, pornind de la faptul că sarcina de bază a Serviciului 112 este asigurarea unei interfețe unice, crearea unui ghișeu unic de recepționare a apelurilor de urgență de la populație și transmiterea către serviciile specializate de urgență a solicitărilor de intervenție, și este elaborat în conformitate cu Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  nr.78 din 1 iunie 2006.
Capitolul I
INFORMAŢII GENERALE
    1. Dispoziţii generale
    Registrul de stat format de Sistemul informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (în continuare – RS 112) cuprinde date sistematizate referitoare la: apelurile și înștiințările de urgență primite la Serviciul 112 prin telefon sau alte mijloace de comunicații electronice, descrierile situațiilor de urgență, datele cu privire la locul aflării terminalului apelantului sau a dispozitivului declanşat, termenele şi rezultatele reacţionării și intervenției serviciilor specializate de urgenţă, datele despre victime şi despre persoana pe numele căreia a fost înregistrat numărul de telefon de la care a fost apelat Serviciul 112, datele cu privire la persoanele cu dizabilități înregistrate în cadrul Serviciului 112, care pot solicita asistenţa de urgență prin intermediul terminalelor telematice.
    RS 112 constituie o resursă informaţională de stat departamentală.
    2. Definiții
    În sensul prezentului Concept, noţiunile și termenii utilizați semnifică următoarele:
    concept – document tehnic, reglementat de Regulamentul tehnic RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ul”, care descrie ideologia creării și funcționării sistemului informaţional automatizat;
    dispecerat al serviciilor specializate de urgenţă – subdiviziune, desemnată de către serviciul specializat de urgenţă, care se  află în serviciu permanent şi care asigură reacţionarea la apelurile de urgenţă primite prin intermediul centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă, antrenarea forţelor de intervenţie şi coordonarea activităţilor lor ulterioare;
    eveniment – scenariu de comportament al obiectului informaţional luat în evidență în Sistemul informaţional automatizat. Lista evenimentelor cuprinde întreg ciclul de viaţă al obiectului informațional, începînd cu înregistrarea iniţială şi finalizînd cu scoaterea din evidenţă;
    Sistemul informaţional automatizat al Serviciului 112 – totalitate a mijloacelor software şi hardware, a echipamentelor şi  reţelelor de comunicaţii electronice care asigură funcţionarea Serviciului 112;
    MMS – Multimedia Messaging Service. Spre deosebire de SMS, tehnologia MMS permite expedierea imediată nu doar a textului, ci şi a altui conţinut multimedia: fotografii, muzică, mesaje vocale, videoclipuri;
    My SOS – dispozitiv, special proiectat pentru persoa-nele cu dezabilități, pentru transmiterea simultană a mesajelor formalizate ca mesaje SMS sau semnal de alarmă către Centrul de preluare a apelurilor de urgenţă.
    TEXT TEL – dispozitiv special destinat persoanelor cu dezabilități pentru testarea și trimiterea mesajelor de urgență.
    3. Destinaţia Sistemului informaţional automatizat
    SIA al Serviciului 112 este destinat evidenței tuturor apelurilor și înștiințărilor de urgență, localizării geografice a apelantului, transmiterii solicitărilor de intervenție către serviciile specializate de urgenţă, precum şi evidenţei rezultatelor reacţionării și intervenției acestora la fiecare apel de urgență.
    4. Scopurile şi sarcinile SIA al Serviciului 112
    1) Scopurile SIA al Serviciului 112:
    a) asigurarea unei interfețe unice de recepționare a apelurilor de urgență de la populație;
    b) organizarea interacţiunii eficiente și a schimbului de informații dintre Serviciul 112 și serviciile specializate de urgenţă;
    c) colectarea şi prelucrarea operativă a informaţiei privind situaţiile de urgenţă;
    d) formarea resursei informaţionale departamentale;
    e) evidența statistică şi analitică privind apelurile de urgență;
    2) SIA al Serviciului 112 are următoarele sarcini:
    a) asigurarea recepţionării, înregistrării şi prelucrării tuturor informaţiilor  privind situaţiile de urgenţă primite la Serviciul 112;
    b) transmiterea solicitărilor de intervenție și a datelor asociate apelurilor de urgență către serviciile specializate de urgenţă şi evidenţa informaţiei cu privire la rezultatele intervenţiei acestora pentru fiecare apel de urgență;
    c) asigurarea interacţiunii informaţionale cu sistemele informaţionale de stat, departamentale, teritoriale, în special cu Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, Registrul de stat al transportului, Sistemul informaţional naţional geografic, Sistemul informaţional medical integrat, Sistemul informaţional integrat al organelor de drept; 
    d) asigurarea securităţii informaţionale la formarea şi exploatarea resursei informaţionale a Serviciului 112.
    5. Principiile de creare a SIA al Serviciului 112
    SIA al Serviciului 112  este creat în baza următoarelor principii:
    1) de consecutivitate – elaborarea şi realizarea proiectului pe etape;
    2) de expansibilitate şi scalabilitate – posibilitatea extinderii şi modernizării în rezultatul creşterii numărului de servicii prestate;
    3) de productivitate – asigurarea nivelului necesar de productivitate şi eficacitate pentru soluţionarea sarcinilor de diferite categorii;
    4) de fiabilitate şi toleranţă la erori – sistemul trebuie să asigure prestarea garantată a serviciilor;
    5) de deschidere a arhitecturii – realizarea cu uşurinţă a integrării nu numai la nivel național, dar şi la nivel internaţional;
    6) de gestionare centralizată – gestionarea şi controlul trebuie realizate dintr-un centru unic (sau centre separate subordonate acestuia);
    7) de legalitate – crearea şi exploatarea SIA al Serviciului 112 în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
    8) de protecție a datelor cu caracter personal – datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare;
    9) de identificare de stat a obiectelor destinate înregistrării – utilizarea numărului de identificare al RS 112, atribuit fiecărui obiect informaţional;
    10) de securitate a datelor – asigurarea integrității şi confidenţialităţii informaţiei, disponibilităţii resurselor şi serviciilor informaţionale;
    11) de utilizare a produselor program şi a mijloacelor tehnice certificate și licenţiate.
Capitolul II
CADRUL DE REGLEMENTARE A SIA
AL SERVICIULUI 112
    6. Actele normative de reglementare a creării și funcționării SIA al Serviciului 112:
    1) Constituția Republicii Moldova;
    2) Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007;
    3) Legea nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112;
    4) Hotărîrea Parlamentului nr. 153 din 15 iulie 2011 „Pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova”;
    5) Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 „Cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova”;
    6) Hotărîrea CE 91/396/ЕЕС din 29 iulie 1991, care specifică cerinţele de bază faţă de numărul european unic pentru apelurile de urgenţă 112;
    7) Directiva 98/10/CE din 26 februarie 1998 a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea furnizării unei reţele deschise (ONP) pentru telefonia vocală şi constituirea unui serviciu universal de telecomunicaţii într-un mediu concurenţial;
    8) Directiva 2002/22/CE din 7 martie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicații (Directiva privind Serviciul Universal);
    9) Recomandarea 2003/558/CE a Comisiei din 25 iulie 2003 privind prelucrarea informațiilor referitoare la localizarea apelantului în rețelele de comunicații electronice în scopul prestării serviciilor de apel de urgență pentru localizare;
    10) Decizia (ECC/DEC(08)05) din 27 iunie 2008 privind armonizarea benzilor de frecvenţă pentru implementarea aplicaţiilor radio digitale de Protecţie civilă şi combaterea situaţiilor excepţionale în spectrul radio de 380-470 MHz;
    11) Directiva 2010/40/UE din 7 iulie 2010 a Parlamentului European și Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte tipuri de transport.
    7. Actele normative de bază în domeniul informatizării
    1) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
    2) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
    3) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    4) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    5) Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea  acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”;
    6) Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013 „Cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”.
    8. Regulamentele tehnice și standardele în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor electronice
    1) Reglementarea tehnică RT 38370656-002:2006 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”, aprobată prin ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.78 din 1 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 95-97, art.335);
    2) SM ISO/CEI 15288:2015 „Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viaţă al sistemului”;
    3) SM ISO/CEI 12207:2014 „Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viaţă al software-ului”;
    4) SM ISO/CEI 27002:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei”;
    5) SM ISO/CEI 15408-1:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 1: Introducere şi model general”;
    6) SM ISO/CEI 15408-2:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 2: Cerinţe funcţionale de securitate”;
    7) SM ISO/CEI 15408-3:2014 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 3: Cerinţe de asigurare a securităţii”;
    8) SM ETSI TR 102 410 V1.1.1:2014 „Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe de bază pentru comunicaţii între persoanele fizice şi între persoane fizice şi autorităţi în timpul situaţiilor de urgenţă în curs de desfăşurare”;
    9) SM ETSI TS 102 181 V1.2.1:2014 „Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe pentru comunicaţii între autorităţi/organizaţii în timpul situaţiilor de urgenţă”;
    10) SM ETSI TS 102 182 V1.4.1:2014 „Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe pentru comunicaţii între autorităţi/organizaţii şi persoane fizice, grupuri sau publicul larg în timpul situaţiilor de urgenţă”.
Capitolul III
FUNCȚIILE SIA  AL SERVICIULUI 112
    9. SIA al Serviciului 112 asigură executarea atît a funcțiilor de bază ale sistemului informațional, cît și a funcțiilor specifice, determinate de destinaţia  acestuia, care sînt grupate în contururile funcționale specializate.
    10. Funcțiile de bază ale SIA al Serviciului 112
    1)  Formarea resursei informaționale. Funcțiile de bază în procesul de formare a bazei de date a SIA al Serviciului 112 sînt funcțiile de înregistrare, actualizare a datelor și scoaterea din evidenţă a obiectelor informaționale (schimbarea statutului obiectului). Aceste funcții se execută în funcţie de îndeplinirea unor sau altor scenarii de bază:
    a) înregistrarea inițială a obiectelor informaționale se efectuează după ce registratorul ia decizia de a include obiectul în RS 112. Totodată, fiecărui obiect informațional luat în evidență i se atribuie un identificator unic (cu excepția obiectelor informaționale împrumutate), care rămîne neschimbat pe toată perioada existenței obiectului în RS 112, iar în baza de date a SIA al Serviciului 112 se introduc date despre obiectul de evidență și atributele acestuia;
    b) actualizarea datelor SIA al Serviciului 112 constă în reînnoirea sistematică a bazei de date a acestuia în cazul schimbării sau completării atributelor obiectelor de evidență;
    c) scoaterea din evidenţă a obiectului informațional constă în schimbarea statutului obiectului, în baza deciziei registratorului, la intervenirea  unor evenimente, prin aplicarea unei mențiuni speciale, fapt care nu semnifică eliminarea fizică a datelor despre obiect din RS 112;
    d) informația se șterge fizic numai după expirarea termenului de păstrare a informației în arhiva electronică (10 ani).
Informația se introduce în SIA al Serviciului 112 doar în baza deciziei registratorului. Toate schimbările în sistem se păstrează în ordine cronologică.
    2) Organizarea suportului informațional. Informațiile din baza de date a RS 112 sînt oferite în funcție de nivelul de acces stabilit. Beneficiarii datelor din sistem sînt obligați să le folosească doar în scopuri legale.
Nivelul accesului utilizatorului datelor SIA al Serviciului 112 la informația solicitată este stabilit de legislație, în funcţie de statutul său juridic și regimul juridic al informației. În cazul depistării neconcordanțelor dintre datele care se conțin în documentele emise în cadrul funcţionării SIA al Serviciului 112 și datele din baza de date a RS 112, informația din baza de date a RS 112 se consideră de bază.
    3) Asigurarea securităţii și protecției informațiilor. Asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiilor la toate etapele de colectare, stocare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat care se referă la domeniul de competență al SIA al Serviciului112.
    4) Asigurarea calităţii informaţiei. Calitatea informaţiei se asigură prin crearea şi susţinerea componentelor sistemului de calitate, bazate pe abordarea procesuală.
    5) Asigurarea multilaterală a funcţionării RS 112. 
    11. Spaţiul funcţional al SIA al Serviciului 112
    Spaţiul funcţional al SIA al Serviciului 112 reprezintă un set de funcţii realizate de subsistemele informaționale automatizate, separate din cadrul SIA al Serviciului 112, care interacționează reciproc.
    În cadrul funcţionării SIA al Serviciului 112 sînt realizate următoarele funcţii specifice, grupate în contururi funcţionale:
    A. Conturul funcţional privind interacţiunea informaţională a tuturor componentelor SIA al Serviciului 112 „Administrarea şi monitorizarea acţiunilor participanților la SIA al Serviciului 112”  reprezintă un sistem integrat de control şi monitorizare privind formarea şi utilizarea resursei informaţionale a Serviciului 112 în domeniul evidenţei tuturor apelurilor de urgență şi a solicitărilor de intervenţie din partea Serviciului 112, precum şi a rezultatelor privind reacţionarea și intervențiile serviciilor specializate de urgenţă. 
    Acest contur include următoarele funcţii:
    1) asigurarea integrităţii logice a SIA al Serviciului 112;
    2) administrarea bazelor de date ale SIA al Serviciului 112;
    3) delimitarea drepturilor de acces pentru utilizatori, introducerea sistemului de parole; 
    4) asigurarea securităţii, protecţiei şi păstrării informaţiei în sistem conform standardelor internaţionale SM ISO/CEI 27002 „Tehnologii informaţionale. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţionale” şi SM ISO/CEI 15408 „Tehnologii Informaţionale. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei”;
    5) asigurarea respectării cerinţelor SIA al Serviciului 112 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    B. Conturul funcţional „Înregistrarea apelurilor de urgenţă” include următoarele funcţii:
    1) recepţionarea, înregistrarea şi prelucrarea apelurilor de urgență primite la numărul „112”;
    2) filtrarea apelurilor primite (în scopul identificării apelurilor false sau abuzive), direcţionarea acestora în regim automat către operatorii Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112;
    3) înregistrarea audio a convorbirilor telefonice; 
    4) recepţionarea, înregistrarea şi prelucrarea mesajelor primite prin intermediul faxului, dispozitivelor My SOS, Text TEL, portalului web, al mesajelor  SMS şi MMS;
    5) recepţionarea, înregistrarea şi prelucrarea înștiințărilor primite prin intermediul sistemelor de supraveghere video, sistemelor pentru apeluri de urgenţă E-call sau prin intermediul sistemelor de alertă sau alarmă; 
    6) transmiterea solicitărilor de intervenție, ce includ fişele apelurilor/mesajelor de urgenţă prelucrate, către dispeceratele corespunzătoare ale serviciilor specializate de urgenţă;
    7) schimbul de informaţii dintre locul de lucru automatizat al dispeceratului serviciilor specializate de urgenţă şi al operatorului Serviciului 112 în scopul obţinerii datelor suplimentare despre situațiile de urgență şi rezultatele reacţionării acestora. 
    Acest contur funcţional cuprinde funcțiile privind recepţionarea, înregistrarea şi prelucrarea oricăror înştiinţări sau solicitări de ajutor în caz de pericol pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, ordinea publică, integritatea proprietăţii sau a mediului efectuate la numărul 112, precum şi prin intermediul altor mijloace de comunicații electronice. Informaţia privind apelul de urgență se înregistrează de către operatorul Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112 în fişa apelului de urgenţă, care apare și pe ecranul operatorului dispeceratului serviciilor specializate de urgenţă. Totodată, operatorul dispeceratului serviciilor specializate de urgenţă ascultă convorbirea dintre operatorul Serviciului 112 şi apelant. O parte din informaţii sînt înregistrate de către SIA al Serviciului 112 în mod automat, spre exemplu informaţia cu privire la localizarea geografică a terminalului apelantului de la care a fost efectuat apelul, datele cu privire la posesorul acestuia. Interacțiunea dintre Centrul de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112 și dispeceratele serviciilor specializate de urgenţă se efectuează în baza unui regulament aprobat de comun acord. După transmiterea fișei apelului către serviciul specializat de urgenţă, operatorul  Serviciului 112 recepţionează de la acesta informaţia suplimentară cu privire la evenimente şi rezultatele intervenţiei.  
    C. Conturul funcţional „Suportul informaţional pentru adoptarea deciziilor” include următoarele funcţii:
    1) alegerea scenariului (acţiunilor operatorului Serviciului 112) în corespundere cu parametrii situației de urgență, introduşi în fişa apelului de urgenţă; 
    2) crearea scenariilor tipice şi includerea lor în interfaţa de utilizator a operatorului;
    3) determinarea automatizată a serviciului specializat de urgenţă necesar pentru intervenție, căruia, ulterior, i se va redirecționa solicitarea de intervenție la apelul sau mesajul de urgență; 
    4) verificarea faptului dacă apelurile recepţionate se referă la aceeași situație de urgență;
    5) pregătirea mesajului cu privire la situația de urgență (situaţia excepţională);
    6) asigurarea funcționalității listei situațiilor de urgență – căutarea în funcție de caracteristici, atribute, precum şi sortarea, imprimarea, căutarea după cuvîntul-cheie şi indiciul contextual; 
    7) crearea şi actualizarea ghidurilor și a clasificatoarelor, inclusiv a listei serviciilor specializate de urgenţă şi a subdiviziunilor acestora, a obiectelor de importanţă socială, a obiectelor de risc sporit;
    8) recepţionarea şi evidenţa informaţiei provenite de la alte sisteme informaţionale;
    9) controlul prezentării informaţiei de către serviciile specializate de urgenţă cu privire la faptul reacţionării la solicitările de intervenţie transmise de către operatorul Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112. 
    Acest contur funcțional este destinat soluţionării problemelor cu privire la suportul informaţional acordat operatorilor Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112 în procesul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu. 
    D.  Conturul funcţional „Suportul geoinformaţional de adoptare a deciziilor” include funcţiile subsistemului geoinformaţional, care asigură reflectarea operativă, în baza hărţilor electronice, a obiectelor şi informaţiilor.
    Acest contur include următoarele funcții:
    1) evidenţa coordonatelor spaţiale privind localizarea terminalului apelantului sau a altui dispozitiv, în baza informaţiei primite de la furnizorii de rețele sau servicii de comunicaţii electronice;  
    2) posibilitatea de a identifica pe hartă locul producerii situației de urgență şi de a localiza apelantul conform adresei (în cazul absenţei datelor din partea furnizorului de comunicaţii), precum şi de a naviga după hartă;
    3) evidenţa hărţilor electronice conform nivelurilor tematice: natural-geografic, sociodemografic, economic conform planului de adrese, comunicaţiilor inginereşti (inclusiv conductele de gaze, de apă, linii electrice) etc., care conţin diverse trăsături caracteristice ale zonei deservite;   
    4) posibilitatea trasării punctelor pe hartă, cu determinarea coordonatelor şi adresei punctului, precum şi crearea traseului. 
    Funcţiile suportului geoinformaţional oferă posibilitatea de a reflecta situația de urgență pe harta electronică, de a soluţiona problemele ce ţin de localizare (determinarea coordonatelor sau căutarea şi poziţionarea obiectelor conform adresei), precum şi de a crea interpelări ţinînd cont de poziţionarea obiectelor în spaţiu, de a determina caracteristicile obiectelor în raza dată, de a modela situaţii complexe. La înregistrarea pe hartă a apelului cu privire la situația de urgență, apare informaţia despre regiunea în care s-a produs incidentul şi despre toate obiectele aflate în zona respectivă.   
    E. Conturul funcţional „Monitorizarea activităţii echipamentului tehnic” include următoarele funcţii: 
    1) înregistrarea şi prelucrarea semnalelor sistemelor de monitorizare, care urmăresc starea obiectelor infrastructurii tehnice:
    a) întreruperea alimentaţiei cu energie electrică (de la reţeaua electrică de bază sau de la sursele de energie electrică de rezervă);
    b) defectarea echipamentului staţiilor de lucru;
    c) deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrică a serverelor;  
    d) defectarea liniilor de comunicaţii;
    e) defectarea echipamentului serverului și a sistemelor de ventilare şi condiţionare;
    2) transmiterea semnalului prelucrat conform competenţei de serviciu în cadrul Serviciului 112, în concordanţă cu prevederile instrucțiunilor interne ale Serviciului 112;
    3) păstrarea, asigurarea accesului şi distribuirea, în cadrul Serviciului 112 a documentaţiei tehnice normative; 
    4) formarea şi gestionarea listei numărului necesar de piese de schimb, componente, dispozitive, instrumente şi materiale de consum, stabilite prin normativele aprobate.
    F. Conturul funcţional „Informaţia de referință” include următoarele funcţii: 
    1) înregistrarea solicitărilor; 
    2) evidenţa informaţiilor, materialelor video şi audio prezentate la solicitarea autorităţilor publice, persoanelor fizice sau juridice, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    Serviciul 112 furnizează informații autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice în strictă conformitate cu prevederile legislației și actelor normative în vigoare. Solicitările de prezentare a informațiilor se înregistrează în SIA al Serviciului 112.
    Funcţia comună pentru toate contururile funcţionale este funcţia formării rapoartelor statistice.
Capitolul IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A SIA AL SERVICIULUI 112
    12.  Posesorul RS 112
    Posesorul RS 112 este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    13. Deţinătorul RS 112
    Deţinătorul SIA al Serviciului 112 este Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
    14. Registratorii RS 112
    Registratorii RS 112 sînt:
    1) operatorii Serviciului 112, care înregistrează apelurile telefonice primite la numărul 112, mesajele primite prin fax, SMS, MMS, dispozitivele My SOS, TEXT TEL, mesajele de pe portalul web, mesajele comunicate prin intermediul sistemelor de supraveghere video, al sistemelor de alarmă, de avertizare, al sistemului apeluri de urgenţă E-call;
    2) operatorii dispeceratelor serviciilor specializate de urgenţă (Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Inspectoratul General al Poliţiei), care înregistrează informaţiile cu privire la evoluțiile situațiilor de urgență şi rezultatele reacţionării și intervenției serviciilor specializate de urgenţă.
    15. Furnizorii de informaţii în RS 112
    Furnizorii de informaţii în RS 112, care oferă informația ce se referă la situațiile de urgență, sînt: 
    1) Ministerul Afacerilor Interne;
    2) Ministerul Sănătăţii, inclusiv Centrul Național de Sănătate Publică;
    3) Ministerul Apărării;
    4) Serviciul de Informaţii şi Securitate;
    5) Inspectoratul Ecologic de Stat şi Garda Forestieră;
    6) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    7) furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice;
    8) alte întreprinderi şi instituţii pe adresa cărora a fost expediat mesajul cu privire la situaţia de urgenţă;
    9) întreprinderile din sectorul termoenergetic şi direcţiile locativ-comunale şi amenajare, reprezentate de serviciile de urgenţă ale acestora.
Capitolul V
DOCUMENTELE SIA AL SERVICIULUI 112
    16. Documentele utilizate în cadrul SIA al Serviciului 112 se divizează în următoarele categorii:
    1) documente de ieșire: documentele eliberate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
    2) documente tehnologice:
    a) regulamentele de interacţiune între Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă sau acordurile încheiate;
    b) regulamentele de interacţiune între Serviciul 112 şi alte persoane juridice sau acorduri încheiate;
    c) regulamentele interne şi instrucţiunile care stabilesc ordinea acţiunilor angajaţilor diferitor subdiviziuni ale Serviciului 112;
    d) registrele, rapoartele, documentele de însoţire;
    e) alte documente, conform cerințelor actelor normative în vigoare.
    Lista şi conţinutul documentelor se determină de actele normative ce reglementează raporturile juridice care apar între Serviciul 112 şi alte instituții, persoane fizice sau juridice (Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, Regulamentul Instituţiei publice „Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”, Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă, regulamentele de interacţiune între Serviciul 112, serviciile specializate de urgenţă și alte persoane juridice sau acorduri încheiate etc.).
Capitolul VI
RESURSA INFORMAŢIONALĂ
    17. Obiectele informaţionale
    Resursa informaţională a SIA al Serviciului 112 cuprinde următoarele obiecte informaţionale:
    1) apelul de urgență la Serviciul 112:
    a) apelul telefonic comunicat la numărul 112;
    b) mesajul expediat la Serviciul 112 prin intermediul faxului,  dispozitivelor My SOS,TEXT TEL, portalului web, SMS, MMS;
    c) semnalul primit prin sistemul E-call;
    d) semnalul sau mesajul primit prin sistemul apelului de urgenţă;
    e) semnalul emis de sistemul de alertă sau alarmă;
    f) semnalul video recepţionat de la camerele de supraveghere video;
    2) situația de urgență;
    3) subiecţii situaţiilor de urgenţă:
    a) persoanele fizice (obiect împrumutat din Registrul de stat al populaţiei);
    b) persoanele juridice (obiect împrumutat din Registrul de stat al unităţilor de drept);
    4) documentele din următoarele categorii:
    a) certificatele şi extrasele din RS 112;
    b) instrucţiunile şi regulamentele interne;
    5) evenimentul (obiect informaţional intrasistemic).
    18. Identificarea obiectelor informaţionale
    Identificarea obiectelor informaționale se efectuează prin utilizarea numărului de identificare unic pentru fiecare obiect al SIA al Serviciului 112 în parte:
    1) identificator al obiectului informaţional „apel de urgență primit la Serviciul 112” este numărul de identificare care are următoarea structură:
    YY NNNNNN, unde:
    YY – ultimele două cifre ale anului în care a fost înregistrat apelul de alarmă;
    NNNNNNN – numărul de ordine al apelării Serviciului 112 în anul respectiv.
    Numărul în cauză este generat în mod automat în SIA al Serviciului 112 şi este atribuit fiecărui apel de urgență la Serviciul 112;
    2) identificator al obiectului informaţional „situația de urgență” este numărul de identificare care are următoarea structură:
    XX NNNNNNN, unde:
    XX – ultimele două cifre ale anului în care a fost înregistrată situația de urgență;
    NNNNNNN – numărul de ordine al situației de urgență, înregistrat în SIA al Serviciului 112 în anul respectiv;
    3) identificator al obiectului informaţional „persoană fizică” este numărul de identificare de stat al persoanei fizice din Registrul de stat al populaţiei (IDNP);
    4) identificator al obiectului informaţional „persoană juridică” este numărul de identificare de stat al unităţii de drept din Registrul de stat al unităţilor de drept (IDNO);
    5) identificator al obiectului informaţional „document”, format din:
    „tipul documentului” + „numărul” + „seria”;
    6) identificator al obiectului informaţional „eveniment”, format din:
    „data” + „numărul de ordine”.
    19. Scenariile de bază
    Scenariile de bază reprezintă o listă de evenimente ce se produc cu obiectul informaţional şi se ţin în evidenţă în SIA al Serviciului 112. Acestea se divizează în două grupe: prima – introducerea, actualizarea şi scoaterea obiectelor informaţionale din evidenţă, a doua – furnizarea informaţiei.
    Grupa scenariilor legate de introducerea şi actualizarea informaţiei interacţionează cu obiectele informaţionale ale SIA al Serviciului 112 după cum urmează:
    1) pentru obiectul informaţional „apel de urgență primit la Serviciul 112”:
    Luarea iniţială în evidenţă:
    a) la preluarea apelului telefonic la numărul 112;
    b) la preluarea mesajului primit la numărul 112 prin intermediul fax-ului, al dispozitivelor My SOS,TEXT TEL, al portalului web, SMS, MMS;
    c) la preluarea semnalului sau mesajului primit prin sistemul apelului de urgenţă;
    d) la preluarea semnalului emis de sistemul de alertă sau alarmă;
    e) la preluarea semnalului video transmis de camerele de supraveghere video;
    f) la preluarea semnalului primit prin sistemul E-call.
    Actualizarea datelor: la recepţionarea informaţiei suplimentare cu referinţă la apelul (mesajul) preluat anterior.
    Scoaterea din evidenţă (schimbarea statutului apelului sau  mesajului preluat): la transferarea apelului/mesajului din statut activ în cel inactiv, cu transmiterea ulterioară în baza de date de arhivă a apelurilor/mesajelor înregistrate;
    2) pentru obiectul informaţional „situația de urgență”:
    Luarea iniţială în evidenţă:
    a) după prelucrarea apelului telefonic primit la Serviciul 112;
    b) după prelucrarea mesajului expediat la numărul 112 prin intermediul fax-ului, dispozitivelor My SOS,TEXT TEL, portalului web, SMS, MMS;
    c) după prelucrarea semnalului sau mesajului primit prin sistemul apelului de urgenţă;
    d) după prelucrarea semnalului emis de sistemul de alertă sau alarmă;
    e) după prelucrarea semnalului video transmise de camerele de supraveghere video;
    f) după prelucrarea semnalului primit prin sistemul E-call.
    Actualizarea datelor:
    a) la transmiterea mesajului (fişei apelului de urgenţă) către dispeceratul serviciilor specializate de urgenţă de profil;
    b) la înregistrarea unui nou apel cu referinţă la situația de urgență înregistrată anterior;
    c) la recepţionarea informaţiei suplimentare cu referinţă la o situație de urgență înregistrată anterior;
    d) la recepţionarea informaţiei despre rezultatele intervenţiei de la serviciile specializate de urgenţă;
    e) la implicarea altor instituţii în lichidarea consecinţelor situației de urgență în cauză.
    Scoaterea din evidenţă (schimbarea statutului mesajului preluat): la transferarea statutului situației de urgență din activ în cel inactiv, respectiv transferarea informaţiei în baza de date de arhivă a situațiilor de urgență;
    3) pentru obiectul informaţional „persoană fizică”:
    Luarea iniţială în evidenţă:
    a) la înregistrarea apelului de către Serviciul 112, în cazul în care posesorul numărului de telefon  de la care a fost efectuat apelul este identificat de către sistem în mod automat;
    b) la înregistrarea apelului de către Serviciul 112, în cazul în care persoana care a apelat la Serviciul 112 şi persoana care necesită ajutor sînt persoane diferite;
    c) la formarea listelor persoanelor care pot apela la Serviciul 112 pentru ajutor prin expedierea unui fax, SMS, MMS sau prin utilizarea semnalului de tip „buton de alarmă”;
    d) la înregistrarea apelului de pe dispozitivele My SOS, TEXT TEL, portal web, conţin date despre persoana care a apelat la numărul 112 pentru ajutor;
    e) după prelucrarea semnalului primit prin sistemul E-call şi recepţionarea datelor din Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al transporturilor” despre posesorul mijlocului de transport implicat în accidentul rutier.
    Actualizarea datelor: la recepţionarea informaţiei suplimentare cu privire la persoanele fizice implicate într-o situaţie de urgenţă despre care Serviciul 112 a fost înștiințat anterior;
    Scoaterea din evidenţă:
    a) în cazul în care se stabilește că datele introduse iniţial cu privire la persoana fizică sînt greşite;
    b) în cazul schimbării domiciliului și stabilirea cu traiul permanent în afara teritoriului Republicii Moldova sau în cazul decesului persoanei incluse în lista persoanelor care pot apela Serviciul 112 pentru ajutor prin intermediul faxului, SMS, MMS;
    c) la transferarea adresărilor/situațiilor de urgență din statut activ în cel inactiv, adică transferarea informaţiei în baza de date de arhivă a situațiilor de urgență;
    4) pentru obiectul informaţional „persoană juridică”:
    Luarea iniţială în evidenţă:
    а) se efectuează la înregistrarea apelului de către Serviciul 112, în cazul în care persoana juridică, posesoare a numărului de telefon de la care a fost efectuat apelul, este identificată de către SIA al Serviciului 112 în mod automat;
    b) la înregistrarea altor apeluri la numărul 112, în cazul în care unul dintre subiecţii situaţiei de urgenţă este o persoană  juridică.
    Actualizarea datelor se efectuează: la recepţionarea informaţiei suplimentare despre persoanele juridice implicate într-o situaţie de urgenţă despre care Serviciul 112 a fost înștiințat anterior.
    Scoaterea din evidenţă se efectuează:
    а) la corectarea datelor introduse anterior privind persoana juridică, în cazul stabilirii faptului că datele introduse iniţial sînt greşite;
    b) la transferarea apelului/situației de urgență din  statut activ în cel inactiv, cu transferarea informaţiei în baza de date de arhivă a situațiilor de urgență;
    5) pentru obiectul informaţional „document”:
    Luarea iniţială în evidenţă:
    a) la ţinerea evidenţei documentelor  din RS 112;
    b) la ţinerea evidenţei regulamentelor şi instrucţiunilor interne.
    Actualizarea datelor:
    a) la introducerea modificărilor într-un document întocmit;
    b) la introducerea modificărilor într-o instrucţiune sau regulament.
    Scoaterea din evidenţă:
    a) la nimicire;
    b) la transmiterea documentului persoanei care l-a solicitat;
    c) la anularea instrucţiunii sau regulamentului;
    6) pentru obiectul informaţional „eveniment”:
    Luarea iniţială în evidenţă se efectuează la înregistrarea evenimentului.
    Actualizarea datelor se efectuează la luarea deciziilor corespunzătoare de către persoanele responsabile la toate etapele din ciclul tehnologic de prelucrare a informaţiei cu referinţă la evenimentul în cauză.
    Scoaterea din evidenţă se efectuează la anularea evenimentului.
    Lichidarea fizică din baza de date a informației privind toate obiectele informaționale are loc după expirarea termenului de 10 ani de aflare a informației în arhivele electronice ale SIA al Serviciului 112.
    20. Datele
    Datele RS 112 reprezintă o totalitate a atributelor obiectelor informaţionale şi includ:
    a) date privind apelul de urgență
    b) identificatorul apelului;
    c) categoria apelului;
    d) tipul adresării;
    e) timpul înregistrării apelului/recepţionării mesajului;
    f) fişierul audio al apelului înregistrat;
    g) statutul;
    datele privind localizarea terminalului de la care a fost efectuat apelul:
    a) coordonatele de localizare;
    b) numărul de telefon, adresa poştei electronice, adresa protocolului internet (IP);
    c) datele privind furnizorul serviciilor de comunicaţii care a comunicat coordonatele de localizare a apelantului sau datele referitoare la  adresa acestuia;
    d) tipul dispozitivului, al senzorului care a emis semnalul de alarmă;
    1) date referitoare la situația de urgență înregistrate în SIA al Serviciului 112:
    a) identificatorul situației de urgență;
    b) categoria situației de urgență;
    c) istoria;
    d) informaţia referitoare la situația de urgență primită de la serviciile specializate de urgenţă;
    e) fişierul video cu referinţă la situația de urgență în cauză;
    f) gradul de pericol;
    g) coordonatele de localizare, adresa la care s-a produs situaţia de urgenţă;
    h) datele referitoare la obiectul unde s-a produs situaţia de urgenţă;
    i) datele referitoare la mijlocul de transport care a suferit un accident rutier, inclusiv conform informaţiei furnizate de sistemul E-call;
    j) codul serviciului specializat de urgență pe adresa căruia a fost expediată solicitarea de intervenție;
    k) timpul transmiterii solicitării de intervenţie către serviciile specializate de urgenţă;
    l) codul serviciilor mobilizate suplimentar;
    m) timpul transmiterii solicitării de intervenţie către fiecare serviciu implicat suplimentar;
    n) datele privind informaţia suplimentară prezentată la solicitarea serviciilor specializate de urgenţă;
    o) statutul;
    datele de bază cu privire la rezultatele intervenţiei:
    a) echipajul mobil trimis pentru intervenţie;
    b) datele referitoare la măsurile întreprinse;
    c) datele privind descrierea stării situaţiei de urgenţă;
    d) timpul soluționării situaţiei de urgenţă;
    e) timpul recepţionării informaţiei de la serviciul specializat de urgenţă;
    2) date referitoare la persoana fizică:
    a) numărul de identificare (IDNP);
    b) categoria persoanei (apelant, victimă, martor, membru al echipajului de intervenție, persoană cu dezabilități etc.);
    c) numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii pentru persoanele care solicită Serviciului 112 ajutor prin expedierea unui fax, SMS, MMS sau prin utilizarea semnalului de tip „buton de alarmă”, precum și pentru persoanele fără IDNP;
    d) informaţiile suplimentare despre starea fizică sau psihică a persoanei fizice;
    e) statutul;
    3) date referitoare la persoana juridică:
    a) numărul de identificare (IDNO);
    b) categoria persoanei (parte vătămată, parte implicată, solicitant, apelant, posesor al terminalului de la care a fost efectuat apelul la numărul 112);
    c) informaţiile suplimentare despre persoana juridică (datele de contact ale persoanelor responsabile de pază, protecție antiincendiară, existența contractului cu serviciile de pază);
    d) statutul;
    4) documente:
    a) numărul de identificare al documentului;
    b) tipul documentului;
    c) seria;
    d) numărul;
    e) data eliberării;
    f) de către cine a fost eliberat/executat;
    g) statutul documentului;
    5) date referitoare la eveniment:
    a) numărul de identificare al evenimentului;
    b) tipul evenimentului;
    c) statutul;
    d) data şi ora înregistrării evenimentului;
    e) codul angajatului Serviciului 112 care a iniţiat evenimentul;
    f) codul Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112;
    g) datele recepţionate din alte sisteme informaţionale automatizate (inclusiv statutul datelor supuse verificării, data verificării, tipul deciziei, codul angajatului care a efectuat verificarea);
    h) tipul deciziei adoptate;
    i) codul angajatului Serviciului 112 care a luat decizia.
    Pentru obiectele informaţionale „persoană fizică” şi „persoană juridică”, împrumutate nemijlocit în RS 112, se păstrează doar numerele de identificare de stat (IDNP sau  IDNO respectiv). Toate datele suplimentare necesare referitoare la persoanele fizice şi unităţile de drept pot fi accesate din Registrul de stat al populaţiei sau Registrul de stat al unităţilor de drept.
    21. Clasificatoarele
    În vederea asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei păstrate în SIA al Serviciului 112, precum şi pentru o clasificare corectă a obiectelor în acesta, se utilizează sistemul de clasificatoare elaborate în baza clasificatoarelor naţionale ale Republicii Moldova şi a directivelor europene:
    a) clasificatoarele internaţionale;
    b) clasificatoarele naţionale ale Republicii Moldova;
    c) clasificatoarele intrasistemice, elaborate în baza clasificatoarelor internaţionale, a clasificatoarelor naţionale ale Republicii Moldova şi a directivelor europene.
    Clasificatoarele intrasistemice se elaborează şi se utilizează în cadrul SIA al Serviciului 112 doar în cazurile absenţei clasificatoarelor naţionale şi internaţionale aprobate.
    22. Interacţiunea cu alte sisteme informaţionale
    SIA al Serviciului 112 interacționează cu următoarele sisteme informaţionale automatizate:  
    1)  Sistemul informaţional automatizat al Furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice – conține informația de localizare primară, numele abonatului, precum și adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru reţelele de telefonie fixă; 
    2)  Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” – conţine datele personale ale persoanelor fizice şi datele privind actele de identitate ale acestora;
    3)  Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor de drept” – conţine datele de înregistrare ale unităţilor de drept şi documentele de înregistrare ale acestora;
    4) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al transporturilor” – conţine date despre mijloacele de transport şi starea tehnică a acestora, unele agregate numerotate, posesorii şi împuternicirile acestora, asigurarea de răspundere civilă auto, precum şi despre documentele şi numerele de înmatriculare eliberate;
    5)  Sistemul informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” – conţine date despre obiectele de infrastructură tehnico-edilitară;
    6)  Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” – conţine date privind toate sesizările înregistrate despre contravenţii, dosarele penale intentate, contravenţiile administrative şi persoanele care figurează în acestea;
    7)  Sistemul informaţional automatizat „Registrul obiectelor păzite” – conţine date despre organizaţiile de pază şi obiectele păzite de acestea, precum şi despre deplasările acestor obiecte spre recepţionarea notificării; 
    8)  Sistemul informaţional automatizat „Registrul accidentelor rutiere” – conţine date despre accidentele rutiere, mijloacele de transport şi persoanele implicate în accidente rutiere, precum şi despre deciziile organelor competente în baza rezultatelor examinării (cercetării) cazurilor de accidente rutiere;
    9)  Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” – conţine date cu privire la încălcările regulilor de securitate a circulaţiei rutiere, situaţia rutieră în intersecţii, condiţiile rutiere, fluxurile de transport;
    10) Sistemul informaţional automatizat  „Registrul  de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova” – conţine date cu privire la unităţile administrativ-teritoriale  (raioane, oraşe (municipii), sate  (comune), localităţi, inclusiv cele desfiinţate), precum şi despre elementele de bază ale infrastructurii urbane  (străzi, clădiri) calificate ca adrese ale obiectelor fizice;
    11) Sistemul informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile” – conţine date cu privire la bunurile imobile, la drepturile de proprietate, la grevările acestora, precum şi la valoarea bunurilor imobile în scopul impozitării;
    12) Sistemul informaţional automatizat „Asistenţa medicală primară” – conţine date cu privire la solicitările de intervenţie înregistrate ale cetăţenilor adresate instituţiilor medicale, inclusiv serviciului de asistenţă medicală urgentă, cu referire la starea de sănătate a persoanelor fizice care au beneficiat de servicii medicale;
    13) Serviciul informaţional „Situații excepționale” al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – conține date cu privire la situațiile excepţionale înregistrate.
    Înregistrarea înștiințărilor cu privire la situaţiile de urgenţă în RS 112 are drept consecinţă iniţierea automată a anumitor evenimente în cadrul sistemelor informaţionale automatizate departamentale ale serviciilor specializate de urgenţă care recepţionează apelul prelucrat privind situaţia de urgenţă de la Serviciul 112. Astfel, de exemplu, după înregistrarea și prelucrarea apelului cu privire la situațiile de urgență cu context criminal în cadrul Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112, apelul și datele asociate acestuia sînt direcţionate către dispeceratul regional al Inspectoratului General de Poliţie şi transmise concomitent în Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, unde informația în cauză se înregistrează în conturul privind evidenţa automatizată a sesizărilor despre infracţiuni. În continuare, informaţiile cu privire la rezultatele acţiunilor întreprinse sînt reflectate atît în fişa apelului de urgenţă din SIA al Serviciului 112, cît şi în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice. O interacţiune similară a SIA al Serviciului 112 are loc şi cu alte sisteme informaţionale automatizate departamentale, şi anume cu: Sistemul Informaţional automatizat „Registrul obiectelor păzite”, Sistemul informațional automatizat „Registrul accidentelor rutiere”, Sistemul informaţional automatizat „Asistenţa medicală primară”, Serviciul  informaţional „Situații excepționale” al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
    Datele recepționate din celelalte registre sînt utilizate în scopul acordării asistenţei informaţionale serviciilor specializate de urgenţă antrenate în soluţionarea situaţiilor de urgenţă.
Capitolul VII
INFRASTRUCTURA INFORMAŢIONALĂ
DE COMINICAȚII ELECTRONICE
    23. Nivelurile de infrastructură
    Infrastructura informaţională de comunicații electronice a SIA al Serviciului 112 este structurată în două niveluri: 
    1) Centrul de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112;
    2) dispeceratele serviciilor specializate de urgenţă.
    Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă ale Serviciului 112 sînt localizate în municipiul Chişinău, în cadrul infrastructurii deţinătorului SIA al Serviciului 112. Centrul principal conține baza de date principală, care asigură, în regim de lucru permanent, funcționarea ambelor centre: centrul principal și centrul secundar. Centrul secundar conține baza de date de rezervă, care se sincronizează permanent cu datele din baza de date principală.
    Fiecare  centru serveşte drept centru de rezervă pentru celălalt centru. În cazul „cedării” unuia dintre centre sau în cazul în care capacitatea de trecere a sistemului informaţional și de comunicaţii electronice a unuia din centre nu permite deservirea calitativă a traficului de apeluri recepţionate, în corespundere cu cerinţele stabilite, întregul trafic al apelurilor sau o parte a acestuia este transferat în mod automat către celălalt centru.
    Schema de interconexiune a Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112 cu reţeaua publică de telefonie prin intermediul conexiunilor SIP este prezentată în următoarea figură.
    Figură. Interconexiunea Centrului de preluare a apelurilor de urgență cu reţeaua publică de telefonie prin intermediul conexiunilor SIP

    Funcţia de bază a Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă al Serviciului 112 constă în asigurarea primirii, prelucrării, stocării şi transmiterii informaţiei către dispeceratele serviciilor specializate de urgenţă. 
    Dispeceratele serviciilor specializate de urgenţă sînt amplasate în cadrul Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi al Inspectoratului General de Poliţie. Principala funcţie a acestui nivel constă în recepţionarea solicitărilor de intervenție din partea Serviciului 112. 
    În dispeceratele serviciilor specializate de urgenţă sînt prevăzute locuri de muncă automatizate, care să permită obţinerea accesului la funcţiile, resursele şi serviciile necesare ale SIA al Serviciului 112, conform competenței serviciilor specializate de urgenţă stabilite în Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112.
    24. Complexul hardware şi software
    Lista produselor hardware şi software utilizate la crearea infrastructurii informaţionale și de comunicații electronice a SIA al Serviciului 112 este determinată de către Serviciul 112, de comun acord cu furnizorul soluției de implementare a sistemului informaţional automatizat şi cu furnizorul naţional de transmitere a datelor.
Capitolul VIII
SECURITATEA ŞI PROTECŢIA SIA
AL SERVICIULUI 112
    25. Definiţie
    Securitatea SIA al Serviciului 112 presupune starea de protecţie a resurselor şi infrastructurii informaţionale, prin care se asigură veridicitatea, integritatea, confidenţialitatea, disponibilitatea şi autenticitatea resurselor informaționale.  Sistemul securităţii informaţionale reprezintă totalitate a acțiunilor juridice, organizatorice, economice şi  tehnologice orientate spre prevenirea pericolelor asociate resurselor şi infrastructurii informaţionale.
    26. Pericole asociate securităţii informaţionale
    Prin pericol pentru securitatea informaţională se înţelege un eveniment sau o acţiune potenţial posibilă, orientată spre cauzarea unui prejudiciu resurselor sau infrastructurii informaţionale.
    Principalele pericole pentru securitatea informaţională a SIA al Serviciului 112 sînt:
    1) colectarea şi/sau utilizarea ilegală a informaţiei;
    2) încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei;
    3) încălcarea confidenţialităţii informaţiei;
    4) încălcarea integrităţii logice şi a integrităţii fizice a informaţiei;
    5) încălcarea funcţionării infrastructurii informaţionale;
    6) acţiunea fizică asupra componentelor infrastructurii informaţionale;
    7) inserarea în produsele software şi hardware a componentelor care realizează funcţii neprevăzute în documentaţia cu privire la aceste produse;
    8) elaborarea şi răspîndirea programelor care afectează funcţionarea normală a sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, precum şi a sistemelor securităţii informaţionale;
    9) nimicirea, deteriorarea şi suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor şi sistemelor de prelucrare a informaţiei, de telecomunicaţii şi comunicaţii;
    10) influenţa asupra sistemelor cu parolă-cheie de protecţie a sistemelor automatizate de prelucrare şi transmitere a informaţiei;
    11) compromiterea cheilor şi mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei;
    12) scurgerea informaţiei prin canale tehnice;
    13) implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informaţiei în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare şi transmitere a informaţiei prin canalele de comunicaţii, precum şi în încăperile de serviciu ale autorităţilor;
    14) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informaţie mecanice sau a altor suporturi;
    15) interceptarea informaţiei în reţelele de transmitere a datelor şi în liniile de comunicaţii, decodificarea acestei informaţii şi/sau răspîndirea informaţiei false;
    16) utilizarea tehnologiilor informaţionale necertificate, a mijloacelor de protecţie a informaţiei, a mijloacelor de informatizare, de telecomunicaţii şi comunicaţii necertificate în procesul creării şi dezvoltării infrastructurii informaţionale;
    17) accesul neautorizat la resursele informaţionale;
    18) încălcarea restricţiilor legale privind accesul și divulgarea informaţiei.
    Surse ale pericolelor pot fi infractorii, personalul instituțiilor şi utilizatorii de rea-credinţă.
    27. Scopurile şi sarcinile de asigurare a securităţii informaţionale
    Pentru asigurarea edificării sistemului eficient de asigurare a securităţii informaționale ale obiectelor SIA al Serviciului 112 sînt necesare:
    1) identificarea cerinţelor securităţii informaţiei specifice pentru fiecare obiect al protecţiei în cauză;
    2) respectarea cerinţelor actelor normative naţionale şi  internaţionale;
    3) utilizarea celor mai bune practici (standarde, metodologii) pentru asigurarea securităţii informaţionale;
    4) determinarea subdiviziunilor responsabile pentru asigurarea securităţii informaţionale;
    5) distribuirea între subdiviziuni a sferelor de responsabilitate în asigurarea securităţii informaţionale;
    6) în baza gestionării riscurilor de securitate a informaţiei, determinarea cerințelor tehnice și organizatorice, care constituie politica de securitate informaţională a obiectului protecţiei;
    7) realizarea cerinţelor politicii de securitate informaţională prin implementarea metodelor software şi hardware şi a mijloacelor de protecţie a informaţiei corespunzătoare;
    8) realizarea sistemului de management al securităţii informaţionale.
    Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt:
    1) asigurarea confidenţialităţii informaţiei, prevenirea accesului la informaţie fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare;
    2) asigurarea integrităţii logice a informaţiei, prevenirea introducerii, actualizării şi nimicirii neautorizate a informaţiei;
    3) asigurarea integrităţii fizice a informaţiei;
    4) asigurarea protecţiei infrastructurii informaţionale împotriva deteriorării şi tentativelor de modificare a funcţionării.
    Mecanismele de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt:
    1) autentificarea şi autorizarea;
    2) controlul accesului;
    3) înregistrarea acţiunilor şi auditul;
    4) criptarea informaţiei;
    5) analizarea și modelarea fluxurilor informaționale (sistemele CASE);
    6) monitorizarea reţelelor;
    7) detectarea şi prevenirea intruziunilor (IDS/IPS);
    8) prevenirea  scurgerii informaţiei confidenţiale (sistemului DLP);
    9) analizatori de protocoale;
    10) mijloacele de programare antivirus;
    11) ecrane între reţele (firewall);
    12) sistemele copierii de rezervă;
    13) sistemele de alimentare fără întrerupere cu energie electrică;
    14) organizarea pazei, securității;
    15) mijloacele de prevenire a accesului neautorizat în clădiri și încăperi;
    16) mijloacele de analiză a sistemelor de protecţie;
    17) alte mecanisme.
    Utilizarea mecanismelor de asigurare a securităţii informaţionale se planifică la etapa de proiectare a sistemelor şi infrastructurii informaţionale.
    Una dintre cele mai vulnerabile verigi ale sistemului securităţii informaţionale constituie factorul uman și respectarea procedurilor stabilite. De aceea, un element important al securităţii informaţionale se consideră instruirea personalului privind metodele şi procedeele de asigurare a securității informaționale.
    28. Sistemul de protecţie a datelor cu caracter personal
    Organizarea sistemului de protecție a datelor cu caracter personal constituie o parte componentă a mecanismului de asigurare a securităţii informaționale a SIA al Serviciului 112.
    Sistemul de protecţie a datelor cu caracter personal se constituie în baza:
    1) raportului privind rezultatele efectuării auditului intern;
    2) listei datelor cu caracter personal care trebuie să fie protejate;
    3) actului de clasificare a sistemului informaţional care prelucrează date cu caracter personal;
    4) modelelor de pericole pentru securitatea datelor cu caracter personal;
    5) prevederilor privind delimitarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
    6) documentelor de reglementare şi politicilor de securitate elaborate.
    Accesarea datelor cu caracter personal ale persoanei fizice din resursele și sistemele informaționale de stat, precum și păstrarea și actualizarea acestora în baza de date a SIA al Serviciului 112  este posibilă doar în cazurile preluării apelurilor de urgență de către Serviciul 112.