HANRE270/2015
ID intern unic:  363699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 270
din  16.12.2015
cu privire la aprobarea Metodologiei privind
aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare
prestate consumatorilor de către operatorii serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare
Publicat : 11.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 385
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 1102 din 23 februarie 2016
Ministru ______________ Vladimir CEBOTARI    În scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și consumatori, în temeiul art. 7 alineatul (2) lit. e) şi art. 35 alineatele (14) și (15) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (se anexează).
    2. Subdiviziunile Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza aplicarea de către titularii de licenţe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a Metodologiei aprobate.

    Sergiu CIOBANU                                                   Octavian LUNGU
    Director                                                                   Director

    Iurie ONICA                                                           Ghenadie PÂRŢU
    Director                                                                   Director

    Nr. 270/2015. Chişinău, 16 decembrie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 270/2015 din 16 decembrie 2015

METODOLOGIA
privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare
prestate consumatorilor
de către operatorii serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare

Secţiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare Metodologie)  are drept scop stabilirea modului de determinare, aprobare şi  aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare furnizate consumatorilor de către operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    2. Prezenta Metodologie stabileşte:
    a) serviciile auxiliare furnizate consumatorilor de către operator pentru care tarifele sunt  reglementate;
    b) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor incluse în calculul tarifelor pentru serviciile auxiliare;
    c) principiile, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
    3. Prezenta Metodologie este bazată pe următoarele principii de reglementare:
    a)  suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor necesare şi justificate pentru furnizarea  de către operator a serviciilor auxiliare, solicitate  de către consumatori;
    b) acoperirea  cheltuielilor operatorilor  necesare şi justificate pentru furnizarea serviciilor auxiliare;
    c) desfăşurarea de către operator a unei activităţi eficiente care va permite furnizarea consumatorilor a serviciilor auxiliare de calitate;
    d) asigurarea  transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
Secţiunea 2
DESCRIEREA TARIFELOR REGLEMENTATE PENTRU
FURNIZAREA SERVICIILOR AUXILIARE

    4. Tariful pentru furnizarea serviciului auxiliar reprezintă contravaloarea cheltuielilor necesare şi justificate, suportate de operator pentru realizarea tuturor operaţiunilor legate de furnizarea serviciului auxiliar, deplasarea personalului operatorului la locul furnizării serviciului auxiliar, utilizarea în procesul furnizării serviciului auxiliar a materialelor, a mijloacelor de transport, a mașinilor şi mecanismelor necesare, efectuarea de către personalul operatorului a lucrărilor necesare pentru furnizarea  serviciului auxiliar şi întocmirea, după caz, a actului de furnizare a serviciului auxiliar solicitat de consumator.
    5. Prezenta Metodologie prevede reglementarea tarifelor pentru serviciile auxiliare care sunt furnizate consumatorilor doar de către operatorul care furnizează serviciul  public de alimentare cu apă şi de canalizare la reţelele publice ale căruia  sunt racordate instalaţiile interne de  apă şi de canalizare ale consumatorului.
    6. Operatorul furnizează consumatorilor următoarele categorii de servicii auxiliare:
    1) instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative;
    2) branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă;
    3) racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la reţeaua publică de canalizare;
    4) branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă;
    5) racordarea la reţeaua publică de canalizare în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea racordurilor de canalizare;
    6)  reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă  ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale;
    7) reconectarea la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare ale  consumatorilor, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumatori a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale;
    8) deconectarea de la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, la solicitarea  consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă;
    9) deconectarea de la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractului pentru furnizarea serviciului public de canalizare;
    10) reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului;
    11) reconectarea la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului;
    12) instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului;
    13) demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului;
    14) demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea şi sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în urma verificării se constată că contorul corespunde normelor;
    15)  demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea  şi sigilarea contorului  în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului;
    16) demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui alt contor, în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat;
    17) sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator;
    18) eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.
    7. Conform prezentei Metodologii, se vor determina, aproba şi aplica următoarele tarife  la  serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor:
    1) tarife distincte pentru instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative;
    2) tarife pentru branşarea instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă;
    3) tarife pentru racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la reţeaua publică de canalizare;
    4) tarife pentru branşare la reţeaua publică de alimentare cu apă în cazul cînd  consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă;
    5) tarife pentru racordare la reţeaua publică de canalizare în cazul cînd consumatorii au asigurat executarea racordurilor de canalizare;
    6) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă  ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcări de către consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale;
    7) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare ale  consumatorilor, care anterior au a fost deconectate de către operator din cauza încălcării de către consumatori a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale;
    8) tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, la solicitarea  consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea  serviciului public de alimentare cu apă;
    9) tarife pentru deconectare de la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, la solicitarea consumatorului, cu excepţia cazurilor de reziliere a contractelor pentru furnizarea serviciului public de canalizare;
    10) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului;
    11) tarife pentru reconectare la reţeaua publică de canalizare a instalaţiilor interne de canalizare, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului;
    12) tarife pentru instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului;
    13) tarife pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului;
    14) tarife pentru demontarea, verificarea metrologică de expertiză, remontarea şi sigilarea contorului în cazul cînd consumatorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză, iar în urma verificării se constată că contorul corespunde normelor;
    15) tarife pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea  şi sigilarea contorului  în cazul cînd acesta a fost deteriorat din vina consumatorului;
    16) tarife pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui alt contor în cazul cînd contorul deteriorat nu poate fi reparat;
    17) tarife pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator;
    18) tarife pentru eliberarea, la solicitarea consumatorului, din arhiva operatorului a copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de consumator operatorului.
Secţiunea 3
DETERMINAREA TARIFELOR PENTRU
SERVICIILE AUXILIARE
   8. Prezenta Metodologie prevede că  tarifele pentru serviciile auxiliare  furnizate de către operator se determină în baza următoarei formule generale:
    unde:
    – tariful pentru  furnizarea tipului concret de serviciu de tip „y” din categoria  „z” de servicii auxiliare furnizate de operator;
    – cheltuielile materiale nemijlocit utilizate de operator pentru furnizarea  serviciului de tip  „y” din categoria „z” de servicii auxiliare;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la furnizarea serviciului de tip  „y” din categoria „z” de serviciu auxiliar;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în  furnizarea serviciului de tip  „y” din categoria „z” de servicii auxiliare;
    ICDA- indicele cheltuielilor de distribuire  şi administrative  ale operatorului la furnizarea  serviciului de tip  „y” din categoria „z” de servicii auxiliare, care se stabilesc în mărime de 14.5  %  pentru toate serviciile auxiliare furnizate;
    RN– rentabilitatea operatorului de la furnizarea serviciului auxiliar  care se stabileşte în mărime de 5 % din cheltuielile operatorului suportate la furnizarea serviciului auxiliar respectiv;
    y – tipul concret de serviciu auxiliar furnizat de operator consumatorului. Tipurile concrete de servicii „y” din fiecare categorie de servicii auxiliare „z” se vor identifica de către operatori în baza indicatorilor specifici de influenţă asupra cheltuielilor şi, respectiv, asupra tarifelor  pentru  serviciile auxiliare.
    La aceşti indicatori specifici se referă: numărul contoarelor instalate; lungimea branşamentului de apă/a racordului de canalizare; materialul branşamentului de apă/racordului de canalizare (oţel, plastic etc.); diametrul branşamentului de apă/racordului de canalizare; metodele de deconectare/reconectare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorului de la/la reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare (prin intermediul robinetului de închidere, sau deconectare fizică de la reţea); distanţa medie de deplasare în raza localităţii deservite de operator etc.;
    z – categoria de servicii auxiliare supuse reglementării. Categoriile  de servicii auxiliare, furnizate consumatorilor, sunt indicate în punctul 6 din prezenta Metodologie.
    9. Tarifele pentru  serviciile auxiliare se vor calcula ca tarife medii anuale pentru fiecare categorie de servicii auxiliare furnizate, diferenţiate în funcţie de tipul acestor servicii. Totodată, la furnizarea unor tipuri de servicii cu o gamă largă  de indicatori specifici de influenţă asupra cheltuielilor şi tarifelor, prezenta Metodologie prevede determinarea, aprobarea şi aplicarea unor tarife de furnizare a serviciului auxiliar de tip standard, bazat pe o unitate concretă a indicatorului specific de influenţă majoră, şi a unui alt tarif suplimentar celui standard. Astfel de tarife se vor aplica în cazul tarifelor distincte pentru instalarea contoarelor în apartamentele blocurilor locative, în cazul  tarifelor pentru branşare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la reţeaua publică de alimentare cu apă, a tarifelor pentru racordarea instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului la reţeaua publică de canalizare şi a tarifelor pentru eliberarea din arhiva operatorului a copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de consumator operatorului şi  solicitate de consumator.
    10. Tarifele distincte pentru instalarea contoarelor de apă în apartamentele blocurilor locative se determină în baza următoarei formule:

    unde:
    – tariful distinct pentru instalarea în apartament a „N” contoare de apă;
    – tariful distinct standard, aferent instalării în apartament doar a unui contor, care se determină în baza formulei:

    unde:
    – include cheltuielile materiale utilizate la instalarea primului contor: costul contorului, robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, sigiliilor, armaturii şi altor materiale necesare instalării contorului în apartament şi întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contoarelor;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la instalarea primului contor, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului de instalare în apartament a unui contor determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului la consumator, efectuării lucrărilor de instalare şi sigilare a contorului, întocmirii proceselor-verbale de dare în exploatare a contoarelor în apartament;
    N – numărul de contoare necesar de a fi instalate în apartament.
    – tariful distinct pentru instalare în apartament a  unui contor suplimentar, care se determină  în baza formulei:

    unde:
    include costurile materialelor utilizate la instalarea unui contor suplimentar: costul contorului, robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, sigiliilor, armaturii şi altor materiale necesare instalării contorului în apartament;
    operatorului cu personalul necesare pentru instalarea în apartament a unui contor  suplimentar celui standard. În calcul, la determinarea acestor cheltuieli, se vor lua doar cheltuielile cu personalul care nemijlocit sunt legate de instalarea unui contor suplimentar celui standard. La determinarea acestor cheltuieli nu se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum şi timpul necesar întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare a contorului, dat fiind că acestea se iau în consideraţie la determinarea  cheltuielilor variantei standard.
    11. Tarifele pentru branşarea (racordarea) instalaţiilor  interne de apă (de canalizare) ale consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă (de canalizare) se determină în baza următoarei formule:

    unde:
    – tariful pentru branşarea (racordarea) instalaţiilor  interne de apă (de canalizare) ale consumatorului la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), în dependenţă de tipul serviciului furnizat „y”, identificat reieşind din indicii specifici de influenţă: categoria  consumatorului, lungimea branşamentului de apă/racordului de canalizare, tipul materialului branşamentului de apă/racordului de canalizare, diametrul branşamentului de apă etc.;
    L – lungimea branşamentului de apă (racordului de canalizare), m;
    – tariful pentru realizarea unui branşament (racord de canalizare) standard, determinat  pentru tipul „y” de serviciu aferent realizării unui branşament de apă (racord de canalizare) standard, corespunzător lungimii de 5 m. Acest tarif se determină în baza formulei:

    unde:
    – include cheltuielile materiale utilizate la montarea branşamentului de apă (racordului de canalizare) standard: costul conductelor necesare pentru realizarea  branşamentului de apă/racordului de canalizare, costul  robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile, armaturilor, sigiliului, altor materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor de terasament și pentru executarea branșamentului de apă (racordului de canalizare) şi branşarea (racordarea) acestora la reţea. La furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar în cheltuielile materiale  nu se includ cheltuielile ce ţin de procurarea contorului, în cazul în care se branşează un bloc locativ sau o  casă individuală, deoarece în aceste cazuri cheltuielile respective sunt suportate de operator din contul tarifului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă,  iar la consumatorii noncasnici sunt suportate de aceşti consumatori.;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la montarea branșamentului de apă (racordului de canalizare) standard, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de branşare (racordare) a instalaţiilor interne ale consumatorului de tipul „y” la reţelele publice de alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării unui branşament de apă (racord de canalizare) cu lungimea de 5 m, varianta standard. La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de terasament, timpul executării branşamentului de apă (racordului de canalizare) şi de conectare a acestuia la reţelele publice de alimentare cu apă (de canalizare), timpul pentru instalarea robinetului de închidere, filtrului, clapetei reversibile şi armaturilor necesare, timpul pentru montarea şi sigilarea contorului la consumatorii noncasnici, timpul pentru întocmirea actului de dare în exploatare a branşamentului (racordului). La furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar, în cheltuielile cu personalul  nu se includ cheltuielile ce ţin de efectuarea lucrării de instalare a contorului la consumatorii casnici din casele individuale şi la blocurile locative, deoarece aceste lucrări  se efectuează de operator şi sunt incluse în tariful de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă.
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît branşarea instalaţiilor interne de apă, cît şi racordarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor cu personalul pentru realizarea branşamentului de apă standard.
    – tariful pentru serviciul de branşare (racordare) de tipul „y”, corespunzător  realizării 1 m de branşament de apă (racord de canalizare) suplimentar celui standard, care se determină conform formulei:

    unde:
    – include cheltuielile materiale utilizate la montarea 1 m de branşament de apă (racord de canalizare), suplimentar branşamentului de apă (racordului de canalizare) standard. Cheltuielile materiale utilizate la montarea 1 m de branşament de apă (racord de canalizare) constituie costul 1 m de conductă necesară pentru realizarea 1 m de branşament de apă (racord de canalizare) și costul altor materiale utilizate. Celelalte cheltuieli materiale sunt incluse în tariful pentru furnizarea serviciului de branşare (racordare) standard;
    – cheltuielile operatorului cu personalul, necesare pentru realizarea  1 m de branşament de apă (racord de canalizare), suplimentar celui standard constituie cheltuielile cu personalul necesare montării 1 m de branşament de apă (racord de canalizare). Celelalte cheltuieli cu personalul sunt incluse în tariful pentru furnizarea serviciului de branşare (racordare) standard.
    12. Tarifele pentru branşare (racordare) la reţeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare, în cazul cînd executarea branşamentelor de apă, racordurilor de canalizare a fost asigurată de către consumatori, se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la conectarea branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) şi anume costul robinetului, sigiliului, armaturii şi altor materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor de conectare a branşamentului (racordului de canalizare)  la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar în cheltuielile materiale  nu se includ cheltuielile ce ţin de procurarea contorului, în cazul în care se branşează un bloc locativ sau o  casă individuală, deoarece în aceste cazuri cheltuielile respective  sunt suportate de operator din contul tarifului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, iar la consumatorii noncasnici sunt suportate de aceşti consumatori;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la conectarea branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile  operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de branşare (racordare) a instalaţiilor interne ale consumatorului de tipul „y” la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării conectării branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum, unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de conectare a branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare, timpul instalării robinetului şi armaturilor necesare, timpul necesar întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare a contorului. La furnizarea acestui tip de serviciu auxiliar, în cheltuielile cu personalul nu se includ cheltuielile ce ţin de efectuarea lucrării de instalare a contorului la consumatorii din casele individuale şi la blocurile locative, deoarece  aceste lucrări se efectuează de operator şi sunt incluse în tariful de furnizare  a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît branşarea instalaţiilor interne de apă, cît şi racordarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor cu personalul pentru realizarea conectării branşamentului de apă, prin aplicarea unui coeficient de reducere determinat în baza cheltuielilor necesare și justificate.
    13. Tarifele pentru reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă a instalaţiilor interne de apă  (de canalizare) ale consumatorului, care anterior au fost deconectate de către operator din cauza încălcări de către consumator a normelor de utilizare şi/sau a clauzelor contractuale se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la reconectarea instalaţiilor interne de apă (de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) şi anume costul sigiliului  şi altor materiale necesare utilizate la efectuarea lucrărilor de deconectare şi reconectare  la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă (de canalizare).
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît reconectarea  instalaţiilor interne de apă, cît şi reconectarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci costul combustibilului se include numai în tariful pentru reconectarea instalaţiilor interne de apă;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la reconectarea branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile  operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului de reconectare a instalaţiilor interne de apă ale consumatorului de tipul „y” la reţelele publice de alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării reconectării instalaţiilor interne de apă (de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum şi de la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de deconectare, de reconectare a branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare, timpul necesar întocmirii actului de reconectare şi procesului-verbal de dare în exploatare a contorului.
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atât reconectarea instalaţiilor interne de apă, cât şi reconectarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum şi de la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor cu personalul pentru reconectarea  instalaţiilor interne de apă, prin aplicarea unui coeficient de reducere determinat în baza cheltuielilor necesare și justificate.
    14. Tarifele pentru deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă (de canalizare), la solicitarea  consumatorului, se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la deconectarea instalaţiilor interne de apă (de canalizare) de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) necesare efectuării lucrărilor de deconectare de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă (de canalizare);
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la deconectarea instalațiilor interne de apă (de canalizare) de la rețeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile  operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în  furnizarea serviciului de deconectare a instalaţiilor interne de apă (de canalizare) ale consumatorului de tipul „y” de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), corespunzătoare realizării deconectării instalaţiilor interne de apă (de canalizare) de la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de deconectare, timpul întocmirii actului de deconectare.
    În cazul în care personalul operatorului efectuează în aceeaşi zi, atît deconectarea instalaţiilor interne de apă, cît şi deconectarea instalaţiilor interne de canalizare, atunci timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum se ia în consideraţie numai la determinarea cheltuielilor cu personalul pentru realizarea deconectării instalaţiilor interne de apă, prin aplicarea unui coeficient de reducere determinat în baza cheltuielilor necesare și justificate.
    15. Tarifele pentru reconectarea la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă  (de canalizare) ale consumatorului, care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la reconectarea instalaţiilor interne de apă (de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) şi anume costul sigiliului şi altor materiale necesare şi utilizate la efectuarea lucrărilor de reconectare la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalaţiilor interne de apă (de canalizare);
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare) a instalațiilor interne de apă (de canalizare) la rețeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), care anterior au fost deconectate la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de reconectare a instalaţiilor interne de apă (de canalizare) ale consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă (de canalizare). La determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, timpul efectuării lucrărilor de reconectare a branşamentului de apă (racordului de canalizare) la reţeaua publică de alimentare cu apă (de canalizare), timpul aplicării sigiliilor la contor, timpul necesar întocmirii actului de reconectare şi procesului-verbal de dare în exploatare a contorului.
    16. Tarifele pentru instalarea şi sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului se determină conform formulei:

    unde:
    – include cheltuielile materiale utilizate la instalarea şi sigilarea contorului, inclusiv costul sigiliului  şi întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contorului;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la instalarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea  serviciului de instalare şi sigilare a contorului determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului la locul de consum, efectuării lucrărilor de instalare şi sigilare a contorului, întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare a contorului.
    17. Tarifele pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la demontarea şi remontarea contorului, inclusiv a sigiliilor, armaturii şi altor materiale necesare demontării şi remontării contorului şi întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contorului;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la demontarea, remontarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de demontare, remontare şi sigilare a contorului determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului de două ori la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de demontare, de remontare şi sigilare a contorului, întocmirii proceselor- verbale de demontare şi dare în exploatare a contorului.
    Tarifele pentru demontarea, remontarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului se aplică şi în cazul în care consumatorul a solicitat efectuarea verificării metrologice de expertiză şi în rezultatul verificării se constată că contorul corespunde normelor.
    18. Tarifele pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea  şi sigilarea contoarelor  în cazul cînd acestea au fost deteriorate din vina consumatorilor se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la demontarea, reparaţia, remontarea şi sigilarea contorului şi anume costul sigiliului şi a altor materiale şi piese de schimb necesare pentru demontarea, reparaţia, remontarea şi sigilarea contorului, întocmirea actului de demontare a contorului deteriorat şi a procesului-verbal de dare în exploatare a contorului după remontare. În cheltuielile materiale se includ şi cheltuielile ce ţin de verificarea metrologică a contorului, după ce a fost reparat;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor necesare la demontarea, reparația, remontarea și sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea serviciului de demontare, reparaţie, verificare metrologică, remontare şi sigilare a contorului deteriorat din vina consumatorului reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului la locul de consum şi de la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de demontare, de reparaţie, de remontare şi de sigilare a contorului, timpul întocmirii actului de demontare a contorului şi timpul întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare  a contorului.
    În situaţia în care tariful pentru demontarea, reparaţia, verificarea metrologică, remontarea şi sigilarea contorului, când acesta a fost deteriorat din vina consumatorului este mai mare decât tariful pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui contor nou, în cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat, atunci operatorul va aplica tariful pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui contor nou în toate situaţiile de deteriorare a contorului de către consumator.
    19. Tarifele pentru demontarea contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui  contor nou, în cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la montarea contorului nou şi anume costul contorului nou, costul sigiliului şi a altor materiale necesare pentru montarea, sigilarea contorului nou, întocmirea actului de demontare a contorului deteriorat şi a procesului-verbal de dare în exploatare a contorului nou;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport necesare la demontarea contorului deteriorat și instalarea unui contor nou, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea  serviciului de demontare a contorului deteriorat din vina consumatorului şi instalarea unui contor nou, în cazul când contorul deteriorat nu poate fi reparat, se determină reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de demontare a contorului deteriorat, timpul întocmirii actului de demontare a contorului deteriorat, timpul efectuării lucrărilor de montare a contorului nou şi sigilării acestuia şi timpul întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare  a contorului.
    20. Tarifele pentru sigilarea contorului, la solicitarea consumatorului, în cazul deteriorării de către consumator a sigiliului aplicat de operator se determină conform formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la sigilarea contorului şi anume costul sigiliului aplicat de operator şi a altor materiale necesare pentru sigilarea contorului şi întocmirea actului respectiv;
    – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport necesare la sigilarea contorului, inclusiv costul combustibilului utilizat;
    – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat la furnizarea  serviciului de sigilare a contorului, determinate reieşind din durata de timp aferentă deplasării personalului operatorului  la locul de consum, timpul efectuării lucrărilor de şi sigilare a contorului, întocmirii procesului-verbal de dare în exploatare a contorului.
    21. Tarifele pentru  eliberare consumatorului, la solicitare, a copiilor de pe acte şi de pe proiect, prezentate de către consumator operatorului şi păstrate în  arhiva operatorului, se determină conform următoarei formule:

    unde:
    – tariful pentru eliberare, la solicitarea consumatorului, a copiilor de pe acte şi de pe proiect din arhiva operatorului, aferente  acestui consumator;
    – numărul total de foi  format  A4 necesar de a fi copiate de operator pentru a fi eliberate consumatorului.
    – tariful standard pentru furnizarea serviciului de eliberare din arhiva operatorului a copiilor solicitate de pe acte şi de pe proiect, prezentate de către consumator operatorului şi păstrate în arhiva operatorului, corespunzător eliberării copiei a 1 foi format A4, care se determină în baza formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la eliberarea copiei a 1 foi format A4 standard şi anume costul 1 foi de hârtie şi a tonerului utilizat la copiere;
    – cheltuielile operatorului cu personalul, necesare pentru preluarea actelor şi a proiectului din arhivă, pentru efectuarea copiilor necesare şi eliberarea consumatorului a unei copii standard de pe acte şi proiect din arhiva operatorului, corespunzătoare 1 foi  format A4.
    – tariful pentru eliberarea din arhiva operatorului a copiei 1 foi format A4, suplimentar la cea standard, care se determină în baza formulei:

    unde:
    – sunt cheltuielile materiale utilizate la eliberarea copiei a 1 foi format A4, suplimentar celei standard şi anume costul 1 foi de hârtie şi a tonerului utilizat la copiere;
    – cheltuielile operatorului cu personalul   pentru eliberarea   din arhiva operatorului a copiei 1 foi de format A4, suplimentar celei standard.
Secţiunea 4
DETERMINAREA CHELTUIELILOR
    22. Cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și mecanismelor se determină direct pentru fiecare tip de serviciu „y” din  categoria „z” de serviciu auxiliar.
     În cheltuielile materiale se includ toate costurile materialelor, pieselor,  energiei  pentru furnizarea serviciului auxiliar solicitat de consumator. Cheltuielile materiale  necesare pentru furnizarea serviciului auxiliar se determină de operator reieşind din normele justificate de consum a materialelor, cantitatea necesară pentru furnizarea serviciului auxiliar, preturile de achiziţie a materialelor de către operator în urma  achiziţiilor efectuate în baza Regulamentului aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    23. Cheltuielile cu personalul includ sumele pentru retribuirea  muncii personalului nemijlocit  încadrat în procesul de furnizare consumatorului a serviciului auxiliar, determinate  reieşind din salariul mediu al personalului care efectuează lucrările, durata de timp necesară pentru realizarea de către personalul operatorului a tuturor operaţiunilor legate de furnizarea serviciului auxiliar respectiv, sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate din sumele de retribuire a muncii personalului  operatorului nemijlocit încadrat în furnizarea serviciului auxiliar.
    La determinarea cheltuielilor cu personalul timpul deplasării personalului operatorului la locul de consum unde urmează să fie furnizat serviciul auxiliar, se calculează reieşind din distanţa medie de deplasare în raza localităţii deservite de operator.
    24. Cheltuielile cu personalul se determină de operator pentru fiecare tip de serviciu „y” din categoria „z  de servicii auxiliare.
    25. Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor se determină reieșind din timpul în care acestea nemijlocit sunt utilizate la furnizarea tipului concret de serviciu auxiliar și includ cheltuielile cu amortizarea și costul combustibilului utilizat. Costul combustibilului utilizat la furnizarea serviciului auxiliar se calculează reieşind din distanţa medie de deplasare a mijloacelor de transport, în raza localităţii deservite de operator, pentru a furniza serviciul auxiliar. În timpul de utilizare a mijloacelor de transport, mașinilor şi mecanismelor la furnizarea serviciilor se include şi  timpul  deplasării acestora la consumator conform prevederilor prezentei Metodologii. În cazul în care pentru anumite tipuri de servicii auxiliare se vor stabili tarife standard şi tarife suplimentare celor standard, cheltuielile privind utilizarea transportului, mașinilor şi mecanismelor aferente duratei de timp necesare pentru deplasare în scopul furnizării serviciului auxiliar se vor include doar în tariful serviciului standard.
Secţiunea 5
DETERMINAREA, APROBAREA ŞI APLICAREA
TARIFELOR LA SERVICIILE AUXILIARE

    26. În conformitate cu prezenta Metodologie tarifele la serviciile auxiliare furnizate de operatori se determină anual separat pentru  fiecare tip concret de serviciu „y” furnizat din categoria „z” de servicii auxiliare. Tarifele se determină de operatori şi, conform prevederilor din tabelele 1-4 din anexa la prezenta Metodologie şi se prezintă:
    1) Consiliilor locale – pentru examinare şi aprobare, iar Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică - spre examinare şi avizare, a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş și în cazul titularilor de licențe care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună.
    2) Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – pentru examinare şi aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliul local respectiv  a delegat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  dreptul deplin de aprobare a tarifelor și în cazul titularilor de licențe care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună.
    3) Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – pentru examinare şi aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de Consiliile locale și în cazul titularilor de licențe care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de sat/comună.
    27. În cazul când operatorii, în conformitate cu prevederile punctului 26, subpunctul 1) al prezentei Metodologii, prezintă la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică tarifele pentru  serviciile auxiliare spre avizare, Agenţia va examina materialele, va pregăti şi prezenta operatorului şi Consiliului local avizul privind cuantumul tarifelor necesare de a fi aprobate, în termen de 30 de zile calendaristice, termen care poate fi prelungit, după necesitate, cu 30 zile calendaristice.
    28. Tarifele la serviciile auxiliare se aprobă pentru fiecare categorie şi fiecare tip de serviciu auxiliar, în dependenţă de indicatorii specifici  de influenta asupra nivelului acestora. Tarifele la  serviciile auxiliare  nu  pot fi modificate de operatori.
    29. În tarifele pentru branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare nu se includ cheltuielile aferente  realizării lucrărilor de desfacere şi refacere a carosabilului şi/sau a trotuarelor. În cazul cînd astfel de lucrări sunt necesare de efectuat, operatorul va  adăuga, la tarifele la  serviciile auxiliare respective cheltuielile aferente efectuării acestor lucrări, determinate pe bază de deviz de cheltuieli, semnat de consumator şi operator.
    30. Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de consiliile locale se publică în mass-media locală. Tarifele la serviciile auxiliare aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    31. Operatorii sunt obligaţi să  publice tarifele la serviciile auxiliare la sediile lor şi să le plaseze  pe paginile lor web oficiale.

    anexa