LPA8/2016
ID intern unic:  363884
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 8
din  26.02.2016
privind drepturile consumatorilor
la încheierea contractelor
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 115     Data intrarii in vigoare : 29.09.2016
    Abrogată prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19

    MODIFICAT
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17


    NOTĂ:
    În textul Legii sintagma „Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei” prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul legal necesar pentru aplicarea prevederilor Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din  25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a  Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L304 din 22 noiembrie 2011.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Prezenta lege are scopul de a asigura un nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei interne.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege se aplică, în condiţiile şi în limitele stabilite de prevederile sale, oricărui contract încheiat între un comerciant şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractelor de  furnizare a gazelor naturale, contractelor de  furnizare a energiei electrice sau contractelor de furnizare a energiei termice, în măsura în care aceste utilităţi sînt furnizate pe bază contractuală.
    (2) Prezenta lege nu se aplică următoarelor tipuri de contracte:
    a) contracte de prestare a unor servicii sociale, inclusiv de cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de susţinere a familiilor şi a persoanelor în scopul depăşirii unor situaţii de dificultate;
    b) contracte avînd ca obiect serviciile de sănătate orientate spre nevoile populaţiei de ocrotire şi recuperare a sănătăţii, realizate prin folosirea cunoştinţelor profesionale medicale şi farmaceutice;
    c) contracte avînd ca obiect jocurile de noroc, care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară, inclusiv loterii, jocuri de cazinou și tranzacții de tipul pariurilor;
    d) contracte referitoare la servicii financiare;
    e) contracte pentru dobîndirea sau transferul unor drepturi asupra unui bun imobil, cu excepţia contractelor privind serviciile agenţilor imobiliari şi a celor privind închirierea unor spaţii în scopuri nerezidenţiale;
    f) contracte avînd ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanțială a unor clădiri existente sau închirierea de locuințe în scopuri rezidențiale, cu excepţia celor privind construcţia unor anexe la clădiri şi a celor privind repararea şi renovarea clădirilor;
    g) contracte privind pachetele de servicii turistice;
    h) contracte privind cazarea periodică, privind produsele de vacanţă pe termen lung, contracte de intermediere a produselor de vacanţă şi de intermediere a participării la un sistem de schimb;
    i) contracte care sînt autentificate, fie în virtutea legii, fie la cererea părţilor, de către un notar public care trebuie să se asigure, furnizînd informaţii juridice cuprinzătoare, că încheierea contractului survine numai după ce consumatorul a analizat cu atenţie aspectele juridice şi a luat cunoştinţă de sfera de aplicare juridică a acestuia;
    j) contracte avînd ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor produse de consum casnic curent, livrate fizic de către un comerciant care se deplasează frecvent sau periodic la domiciliul, reședința sau locul de muncă al consumatorului;
    k) contracte de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia art. 7 alin. (2)–(4) şi a art. 18 şi 21;
    l) contracte încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
    m) contracte încheiate cu  furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice prin telefon, Internet sau fax, stabilite de un consumator.
    (3) Prezenta lege nu se aplică contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora plata ce trebuie efectuată de consumator nu depăşeşte echivalentul  în  lei  a  10  euro  la  cursul  Băncii  Naţionale  a  Moldovei  din  ziua respectivă. În cazul în care consumatorul încheie în acelaşi timp 2 sau mai multe contracte avînd obiecte conexe, la aplicarea respectivului prag se ia în vedere costul total.
    (4) Prezenta lege nu aduce atingere normelor privind valabilitatea, încheierea sau efectele contractelor reglementate de alte acte legislative, în măsura în care aceste aspecte nu sînt reglementate de prezenta lege.
    (5) Prezenta lege nu împiedică oferirea de către comerciant a unor condiţii contractuale mai avantajoase pentru consumator.
    (6) Prezenta lege nu se aplică transferului drepturilor şi obligaţiilor deţinute de un consumator în baza unui contract încheiat cu un comerciant către un alt consumator.
    (7) În sensul prezentei legi, contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractele de  furnizare a gazelor naturale şi contractele de  furnizare a energiei electrice, în cazul în care acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate stabilită, contractele de furnizare a energiei termice şi contractele privind conținuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material nu se consideră nici contracte de vînzare-cumpărare, nici contracte de prestări servicii.
    (8) Prezenta lege nu se aplică conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material şi care sînt furnizate gratuit prin difuzarea informaţiei pe Internet, fără încheierea expresă a unui contract. Accesul gratuit la o pagină web sau o descărcare gratuită de pe o pagină web nu se consideră contract în sensul prezentei legi.
    (9) Faptul că un contract poate include opţiunea ce permite încheierea de alte contracte ulterioare sau o perioadă de probă gratuită nu modifică în esență natura contractului.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    (1) În cuprinsul prezentei legi se utilizează noţiunile comerciant și consumator în sensul Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, precum şi noţiunea mijloace electronice în sensul Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic.
    (2) În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale se definesc astfel:
    contract la distanță – orice contract negociat şi încheiat între comerciant și consumator în cadrul unui sistem de vînzări sau de prestări de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multe mijloace de comunicare la distanță, pînă la și în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator și care produce efecte obligatorii asupra lui;
    contract negociat în afara spaţiilor comerciale – contract între un comerciant şi un consumator, care întruneşte una din următoarele condiţii:
    a) este încheiat în prezența fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, într-un loc care nu este spațiul comercial al comerciantului;
    b) pentru acest contract consumatorului i s-a făcut o ofertă în aceleași circumstanţe ca cele menţionate la lit. a);
    c) este încheiat în spațiile comerciale ale comerciantului sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal și individual, într-un loc care nu este spațiul comercial al comerciantului, în prezența fizică simultană a acestuia şi a consumatorului, cu excepţia simplei distribuţii a informației promoţionale în apropiere de spațiile comerciale ale comerciantului;
    d) este încheiat în cursul unei deplasări organizate de comerciant în scopul sau urmărind efectul de a promova și a vinde consumatorului produsele sau serviciile respective;
    contract legat – contract prin care consumatorul obţine bunuri, lucrări, conţinuturi digitale, servicii sau alte prestaţii legate de un contract la distanță sau unul negociat în afara spațiului comercial, dacă aceste prestaţii sînt furnizate:
    a) de către acelaşi comerciant; sau
    b) de către un terţ, în baza unui acord între terţul respectiv şi acelaşi comerciant;
    conţinut digital – date produse şi livrate în format digital (programe de calculator, aplicaţii, jocuri, muzică, înregistrări video, texte etc., indiferent dacă sînt accesate prin descărcare sau prin flux continuu, de pe un suport material sau prin orice alte mijloace);
    funcţionalitate – modul în care poate fi utilizat conținutul digital, de exemplu:
    a) limba conținutului și, dacă diferă, limba oricăror instrucțiuni incluse în conținut;
    b) metoda de furnizare a conținutului: de exemplu, flux continuu, online, descărcare unică, acces la descărcare pe o perioadă determinată;
    c) durata de redare a conținutului pentru fișierele video sau audio;
    d) tipul și dimensiunea fișierului pentru fișierele descărcabile;
    e) dacă există sau nu un angajament din partea comerciantului sau a unei părți terțe de a întreține sau actualiza produsul;
    f) orice condiții de utilizare a produsului care nu sînt direct legate de interoperabilitate, precum:
    – urmărirea și/sau personalizarea;
    – necesitatea unei conexiuni la Internet pentru utilizarea produsului și a caracteristicilor sale tehnice (de exemplu, viteza minimă de descărcare și încărcare);
    – necesitatea pentru alți utilizatori de a avea un anumit software instalat (de exemplu, software de comunicare);
    g) orice limitări privind utilizarea produsului:
    – limitele privind durata în care un produs digital poate fi vizionat, citit sau utilizat ori privind numărul de utilizări;
    – limitele privind reutilizarea conținutului, de exemplu, în scopul realizării de copii private;
    – restricțiile pe baza locației dispozitivului consumatorului;
    – orice funcționalități condiționate de achiziții suplimentare, precum conținutul plătit, calitatea de membru al unui club sau componentele hardware ori software suplimentare;
    garanție comercială – orice angajament din partea comerciantului sau a unui producător față de consumator, în plus față de obligațiile legale referitoare la garanția de conformitate, de a rambursa prețul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreține bunurile în orice mod în cazul în care acestea nu corespund specificațiilor sau oricărei alte cerințe care nu este legată de conformitatea din certificatul de garanție sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului;
    interoperabilitate – informații referitoare la echipamentul hardware și mediul software standard cu care este compatibil conținutul digital, de exemplu, sistemul de operare, versiunea necesară, anumite caracteristici ale echipamentului hardware;
    licitaţie deschisă – metodă de vînzare prin care comerciantul oferă bunuri sau servicii consumatorilor care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană (cu prezenţa fizică) la licitație, prin intermediul unei proceduri de licitare transparente, concurențiale, condusă de un adjudecător, în care ofertantul cîștigător este obligat să achiziționeze bunurile sau serviciile;
    produs – orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vîndute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii; apa, gazul și energia electrică sînt considerate „produse” în sensul prezentei legi atunci cînd acestea sînt puse în vînzare în volum limitat sau în cantitate fixă;
    produse realizate conform specificaţiilor clientului – produse care nu sînt prefabricate, fiind realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;
    spaţiu comercial:
    a) orice unitate imobilă de vînzare cu amănuntul în care comerciantul sau persoana care acţionează în numele comerciantului își desfășoară activitatea  permanent; sau
    b) orice unitate mobilă de vînzare cu amănuntul în care comerciantul sau persoana care acţionează în numele comerciantului își desfășoară activitatea în mod obişnuit, inclusiv sezonier, şi care este în mod clar identificată ca spaţiu pentru vînzări către public;
    suport durabil – orice instrument (suport de hîrtie, CD-ROM, DVD, disc dur al calculatorului personal, stick de memorie USB, card de memorie, flash-card, e-mail, SMS, MMS, cont privat al consumatorului pe pagina web a comerciantului etc.) care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informații care îi sînt adresate personal, într-un mod accesibil, pentru referințe ulterioare, pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea utilizării ulterioare și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.
Capitolul II
CERINŢE FAȚĂ DE INFORMAŢIILE DESTINATE
CONSUMATORILOR PENTRU ALTE CONTRACTE
DECÎT CONTRACTELE LA DISTANŢĂ SAU
CONTRACTELE NEGOCIATE ÎN AFARA SPAŢIILOR
COMERCIALE
    Articolul 4. Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decît
                        contractele la distanţă sau contractele negociate în afara
                        spațiilor comerciale
    (1) Înainte ca un contract, altul decît un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, comerciantul îi furnizează consumatorului, într-un mod clar și inteligibil, următoarele informații, în cazul în care respectivele informații nu reies în mod evident din context:
    a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, în mod corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu produsele sau serviciile în cauză;
    b) denumirea completă sau prescurtată, în limba de stat, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale comerciantului persoană juridică, respectiv, numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale comerciantului persoană fizică, precum şi adresa sediului la care este stabilit şi numărul de telefon al acestuia;
    c) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare ori taxele poştale, sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;
    d) acolo unde este cazul, modalităţile de plată, livrare şi executare, data pînă la care sau termenul în care comerciantul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica comerciantului de soluționare a reclamațiilor, inclusiv termenul standard de livrare stabilit la art. 17;
    e) în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse, mențiunea privind existenţa serviciilor prestate după vînzare şi a garanțiilor comerciale, după caz, precum şi condiţiile aferente acestora (în special, adresa sediului în care se oferă serviciile prestate după vînzare şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă acestea sînt aplicabile);
    f) durata de valabilitate a contractului sau, pentru un contract cu o durată nedeterminată sau un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de reziliere a contractului;
    g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinuturile digitale;
    h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținuturilor digitale cu componentele hardware și software despre care comerciantul deţine informaţii sau despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că acesta deţine informaţii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, de furnizare a gazelor naturale și a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractelor de furnizare a energiei termice sau contractelor de furnizare a conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor pentru necesități curente, care sînt executate imediat, în momentul în care sînt încheiate.
    (4) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contract şi nu pot fi modificate decît în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.
Capitolul III
CERINŢE FAȚĂ DE INFORMAŢIILE DESTINATE
CONSUMATORILOR PENTRU CONTRACTELE LA
DISTANŢĂ ŞI CELE NEGOCIATE ÎN AFARA SPAŢIILOR
COMERCIALE ŞI DREPTUL DE REVOCARE A ACESTORA

    Articolul 5. Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele
                        negociate în afara spaţiilor comerciale
    (1) Înainte ca un contract la distanţă sau negociat în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii pentru consumator, comerciantul trebuie să furnizeze consumatorului următoarele informații într-un mod clar și inteligibil:
    a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu produsele sau serviciile în cauză;
    b) denumirea completă sau prescurtată, în limba de stat, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale comerciantului persoană juridică sau, respectiv, numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale comerciantului persoană fizică;
    c) adresa sediului la care este stabilit comerciantul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia, în cazul în care sînt disponibile, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu comerciantul şi să comunice cu acesta în mod eficient, şi, dacă este cazul, adresa sediului şi identitatea comerciantului în numele căruia acţionează intermediarul;
    d) adresa locului în care comerciantul își desfășoară activitatea, în cazul în care aceasta este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c),  și, după caz, adresa poştală a comerciantului în numele căruia acționează intermediarul, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
    e) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care costul nu poate fi calculat din timp în mod rezonabil dată fiind natura produselor ori a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale ori de orice altă natură, sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sînt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde și costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat din timp, trebuie indicată modalitatea de calcul al preţului;
    f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci cînd acesta este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază;
    g) modalitățile de plată, livrare, executare, data pînă la care sau termenul în care comerciantul se angajează să livreze  produsele sau să presteze serviciile și, acolo unde este cazul, procedura de soluționare a reclamațiilor derulată de comerciant;
    h) în cazul în care există un drept de revocare, condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv conform art. 10 alin. (1), precum şi formularul-tip de revocare prevăzut în anexa nr. 1;
    i) acolo unde este cazul, faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de revocare și, pentru contractele la distanță, dacă  produsele, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării produselor;
    j) în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de revocare după formularea unei cereri în conformitate cu art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (10), informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite comerciantului costuri rezonabile în conformitate cu art. 13 alin. (6);
    k) în cazul în care dreptul de revocare nu este prevăzut în conformitate cu art. 15, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare sau, acolo unde este cazul, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de revocare;
    l) o mențiune referitoare la existența unei garanții legale privind conformitatea produselor;
    m) acolo unde este cazul, existența și condițiile de asistență după vînzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vînzare (inclusiv adresa sediului la care se prestează şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă acestea sînt aplicabile) și garanțiile comerciale;
    n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sînt definite de Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
    o) acolo unde este cazul, durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe o durată nedeterminată ori urmează să fie reînnoit în mod automat, condițiile de reziliere a contractului;
    p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului conform contractului;
    q) acolo unde este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor (cauţiunile, inclusiv blocarea unor sume pe contul de card al consumatorului) sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului;
    r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
    s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinentă a conținutului digital cu componentele hardware și software despre care comerciantul deţine informaţii sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că acesta deţine informaţii;
    t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, căreia i se supune comerciantul.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de  furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractelor de furnizare a energiei termice sau contractelor de furnizare a conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material.
    (3) În cazul unei licitații deschise, informațiile menționate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente ale licitantului.
    (4) Informațiile menționate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizînd Instrucțiunile privind exercitarea dreptului de revocare a contractului prevăzute în anexa nr. 2. Comerciantul respectă cerințele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit. h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucțiuni corect completate.
    (5) Informațiile menționate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanță sau din contractul negociat în afara spațiilor comerciale și nu pot fi modificate decît în cazul în care părțile contractante convin altfel în mod expres.
    (6) În cazul în care comerciantul nu îndeplinește cerințele în materie de informare cu privire la taxele suplimentare sau alte costuri, conform celor menționate la alin. (1) lit. e), sau cu privire la costurile aferente returnării produselor, conform celor menționate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele taxe sau costuri.
    (7) Informaţiile se prezintă în limba de stat, fără a exclude dreptul comerciantului de a le prezenta, suplimentar, şi în alte limbi de comunicare. La solicitarea consumatorului, comerciantul poate prezenta informaţiile într-o altă limbă decît limba de stat.
    (8) Dacă o dispoziţie privind conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile, prevăzută de Legea nr. 284-XV  din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic, contravine unei dispoziţii din prezenta lege, se aplică dispoziţiile prezentei legi.      
    (9) Sarcina probei în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor în materie de informare, stabilite în prezentul capitol, revine comerciantului.
    Articolul 6. Condiții de formă pentru contractele negociate în afara
                       spațiilor comerciale
    (1) În cazul contractelor negociate în afara spațiului comercial, comerciantul transmite informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) consumatorului pe suport de hîrtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informații vor fi lizibile și redactate într-un limbaj clar şi inteligibil.
    (2) Comerciantul transmite consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport de hîrtie ori, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. m).
    (3) În cazul în care consumatorul dorește ca prestarea unor servicii sau furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea de gaze naturale sau furnizarea energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, sau furnizarea de energie termică să înceapă în timpul perioadei de revocare prevăzute la art. 8 alin. (2), comerciantul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.
    (4) În ceea ce privește contractele negociate în afara spațiilor comerciale, în care consumatorul a solicitat în mod expres serviciile comerciantului pentru a efectua lucrări de reparație sau de întreținere, iar comerciantul și consumatorul își îndeplinesc imediat obligațiile ce le revin, suma ce trebuie plătită de consumator nedepășind echivalentul în lei a 200 euro la cursul Băncii Naţionale a Moldovei din ziua respectivă:
    a) comerciantul furnizează consumatorului informațiile menționate la art. 5 alin. (1) lit. b) și c) și informații referitoare la preţ sau la modul de calculare a prețului, împreună cu o estimare a preţului total, pe suport de hîrtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil; comerciantul furnizează informațiile menționate la art. 5 alin. (1) lit. a), h) și k), dar poate opta să nu le furnizeze pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul își dă acordul în mod expres;
    b) confirmarea contractului, transmisă în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol, conține informațiile menționate la art. 5 alin. (1).
    Articolul 7. Condiții de formă pentru contractele la distanţă
    (1) În cazul contractelor la distanță, comerciantul transmite informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau pune la dispoziția consumatorului respectivele informații în mod corespunzător cu mijlocul de comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj clar şi inteligibil. În măsura în care informația respectivă este prezentată pe un suport durabil, aceasta va fi lizibilă.
    (2) Dacă un contract la distanță care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă consumatorul la plata unor sume, comerciantul aduce la cunoștința consumatorului de o manieră clară și foarte vizibilă, imediat înainte ca acesta să facă comanda, informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), e), o) și p). În cazul contractelor încheiate prin intermediul unor pagini web, respectivele informaţii se afișează în imediata apropiere a confirmării solicitate pentru efectuarea comenzii.
    (3) Comerciantul se asigură că consumatorul dispune de posibilitatea de a stabili momentul în care își asumă obligația de a plăti comerciantului. În acest scop, consumatorului i se atrage atenția, în mod specific, printr-o formulare lipsită de ambiguitate, asupra faptului că efectuarea comenzii atrage după sine obligația de a plăti comerciantului.
    (4) Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcție similară, butonul sau funcția similară se etichetează de o manieră lizibilă doar cu mențiunea „Comandă cu obligaţie de plată” sau „Cumpără acum”, sau „Plăteşte acum”, sau „Confirmă cumpărătura”, sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligaţia efectuării unei plăţi către comerciant. Dacă comerciantul încalcă prevederile prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.
    (5) Paginile web prin intermediul cărora se efectuează comerţul electronic vor indica clar și lizibil, cel mai tîrziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricție în ceea ce privește livrarea şi care sînt mijloacele de plată acceptate.
    (6) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, comerciantul furnizează consumatorului, prin mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informații menționate la art. 5 alin. (1) sînt furnizate consumatorului de către comerciant într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.
    (7) Fără a aduce atingere alin. (6), în cazul în care comerciantul îi telefonează consumatorului în vederea încheierii unui contract la distanță, comerciantul îşi prezintă identitatea la începutul conversației cu consumatorul, dacă este cazul, prezintă identitatea persoanei în numele căreia telefonează și specifică scopul comercial al apelului.
    (8) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanță printr-un apel telefonic iniţiat de comerciant, comerciantul trebuie să confirme oferta făcută consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimțămîntul în scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.
    (9) Comerciantul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanță și cel tîrziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Confirmarea respectivă include:
    a) informațiile menționate la art. 5 alin. (1), cu excepția cazului în care comerciantul a transmis deja informațiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă; şi
    b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil, expres, al consumatorului cu privire la ofertă și confirmarea potrivit cu art. 15 alin. (1) lit. m).
     (10) În cazul în care consumatorul dorește ca prestarea unor servicii sau furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, sau furnizarea gazelor naturale ori a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, sau furnizarea energiei termice să înceapă în timpul perioadei de revocare prevăzute la art. 8 alin. (2), comerciantul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.
    (11) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea contractelor şi plasarea comenzilor prin mijloace electronice, stabilite prin Legea nr. 284-XV  din  22 iulie 2004 privind comerţul electronic.
    (12) În cadrul unui contract de abonament pentru furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, fiecare furnizare de conţinut digital individual efectuată din contul abonamentului nu se consideră un contract nou în sensul prezentei legi.
    (13) Atunci cînd conţinutul digital include opţiuni adiţionale de cumpărare integrate, comerciantul informează consumatorul, înainte de cumpărarea conţinutului digital, că asemenea opţiuni adiţionale de cumpărare îi pot fi oferite, inclusiv despre modalitățile de plată pentru asemenea cumpărături adiţionale. În asemenea cazuri, comerciantul solicită, în conformitate cu art. 21, consimțămîntul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de cea asupra căreia s-au înţeles anterior, prin care se remunerează obligaţia contractuală principală a comerciantului. Setările predefinite pentru plăţi nu trebuie să permită cumpărăturile adiţionale fără consimțămîntul explicit din partea consumatorului. Dacă sistemul prevede intervale de timp în care se păstrează valabilitatea autentificării în scopul efectuării cumpărăturilor adiţionale integrate, comerciantul nu aplică în mod automat setările predefinite, ci solicită consimțămîntul explicit din partea consumatorului privind intervalul de timp aplicabil.
    Articolul 8. Dreptul de revocare
    (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 15, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a revoca un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de revocare şi fără a suporta alte costuri decît cele prevăzute la art. 12 alin. (3) şi art. 13.
    (2) Fără a aduce atingere art. 9, perioada de revocare menţionată la alin. (1) din prezentul articol expiră într-un termen de 14 zile calendaristice:
    a)  în cazul contractelor de prestări servicii, din ziua care urmează datei încheierii contractului;
    b)  în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, din ziua care consumatorul sau o parte terţă, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor sau obţine controlul asupra produselor conform art. 19 alin. (1), sau:
    –  în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă  produse multiple ce vor fi livrate separat,  din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
    –  în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decît transportatorul, și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau ultimei piese;
    –  în cazul contractelor de livrare periodică a produselor pe o perioadă determinată de timp, din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
    c) în cazul contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și  de canalizare, al contractelor de  furnizare a gazelor naturale și contractelor de  furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, al contractelor de furnizare a energiei termice sau de furnizare de conţinuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material, de la data încheierii contractului.
    (3) În cazul contractelor de vînzare-cumpărare, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de revocare şi înainte de dobîndirea posesiei fizice asupra produselor.
    (4) Prezenta lege nu împiedică părţile contractante să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de revocare.
    (5) În cazul în care consumatorul încheie un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale pentru produse multiple, acesta are dreptul să revoce contractul doar integral, pentru toate produsele ce fac obiectul acestuia, dacă părţile nu convin altfel. 
    Articolul 9. Omisiunea informațiilor privind dreptul de revocare
    (1) În cazul în care comerciantul nu a transmis consumatorului informațiile privind dreptul de revocare conform art. 5 alin. (1) lit. h), perioada de revocare expiră la 12 luni de la sfîrșitul perioadei inițiale de revocare stabilite în conformitate cu art. 8 alin. (2).
    (2) În cazul în care comerciantul a transmis consumatorului informațiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menționată la art. 8 alin. (2), perioada de revocare expiră în 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul primește informațiile respective.
    Articolul 10. Exercitarea dreptului de revocare
    (1) Înainte de expirarea perioadei de revocare, consumatorul informează comerciantul cu privire la decizia sa de revocare a contractului. În acest scop, consumatorul are posibilitatea:
    a) de a folosi formularul-tip de revocare prevăzut în anexa nr. 1;
    b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care să-şi exprime decizia de revocare a contractului.
    (2) Consumatorul îşi exercită dreptul de revocare în perioada de revocare menţionată la art. 8 alin. (2) şi art. 9 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.
    (3) Comerciantul are dreptul, în afara posibilităților menționate la alin. (1), să acorde consumatorului opțiunea de a completa și de a transmite, în format electronic, pe pagina web a comerciantului, fie formularul-tip de revocare prevăzut în anexa nr. 1, fie o altă declarație neechivocă pusă la dispoziţie de comerciant. În aceste cazuri, comerciantul comunică consumatorului, fără întîrziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de revocare. În cazul în care în declaraţia pusă la dispoziţie pe pagina web a comerciantului se solicită şi alte informaţii suplimentare de la consumator, întrebările suplimentare vor fi prezentate în mod separat, fiind posibilă transmiterea declaraţiei şi fără a oferi răspunsuri la asemenea întrebări.
    (4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de revocare în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol îi revine consumatorului.
    (5) Declaraţia prin care consumatorul îşi exprimă decizia de revocare a contractului poate să se refere, în mod explicit, la decizia de revocare sau la alte cuvinte similare neechivoce atîta timp cît consumatorul şi contractul respectiv sînt identificabili. Simpla restituire a produsului sau refuzul de a primi livrarea, sau neridicarea produsului de la oficiul poştal, fără o declaraţie neechivocă în acest sens, nu se consideră exercitare valabilă a dreptului de revocare.
    Articolul 11. Efectele revocării
    Exercitarea dreptului de revocare stinge obligațiile părților contractante:
    a) de a executa contractul la distanţă sau contractul negociat în afara spaţiului comercial; sau
    b) de a încheia un contract la distanţă sau unul negociat în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul a făcut o ofertă.
    Articolul 12. Obligaţiile ce revin comerciantului în cazul revocării
    (1) Comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, acolo unde este cazul, pe cele ce acoperă costurile livrării produselor de către consumator, fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat despre decizia de revocare a contractului în conformitate cu art. 10.
    (2) Comerciantul rambursează sumele prevăzute la alin. (1) în aceeaşi monedă în care le-a primit de la consumator, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul şi-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de plată și cu condiția să nu cadă în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Obligaţia de rambursare nu se aplică comisioanelor bancare achitate de consumator pentru plata sumelor respective către comerciant, precum şi pierderilor suportate de consumator în legătură cu convertirea în altă monedă a sumelor primite, în cazul în care contul bancar al consumatorului este în altă monedă decît cea în care s-a efectuat plata iniţială şi rambursarea.
    (3) Fără a aduce atingere alin. (1) și (2), comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decît livrarea standard oferită de comerciant.
    (4) Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși  produsele, în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, comerciantul poate amîna rambursarea pînă la data recepționării produselor care au făcut obiectul vînzării sau pînă în momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către comerciant, luîndu-se în considerare data cea mai apropiată.
    Articolul 13. Obligațiile consumatorului în cazul revocării contractului
    (1) Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși  produsele, consumatorul trimite înapoi produsele sau le înmînează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepţioneze produsele, fără întîrzieri nejustificate și în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care acesta i-a comunicat comerciantului decizia sa de revocare a contractului în conformitate cu art. 10. Termenul este respectat dacă produsele sînt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.
    (2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care comerciantul acceptă să suporte acele costuri sau a cazului în care comerciantul nu a informat consumatorul  despre obligația lui de a suporta aceste costuri. Costurile directe legate de returnarea produselor nu includ costurile administrative, de manipulare sau depozitare, suportate de comerciant în legătură cu returnarea produselor.
    (3) În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, potrivit cărora produsele sînt  livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, comerciantul preia produsele pe cheltuiala sa dacă  acestea, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
    (4) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor ce rezultă din manipularea acestora, alta decît cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a produselor. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare ale produsului, consumatorul este obligat să-l mînuiască și să-l inspecteze cu grija necesară, în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un spaţiu comercial. Determinarea modului de funcţionare a produsului nu presupune stabilirea faptului că produsul este lipsit de orice vicii materiale. Deteriorarea ambalajului prin simpla deschidere a acestuia nu serveşte temei pentru despăgubire dacă produse similare sînt expuse în mod obişnuit fără ambalaj în spaţiile comerciale ale comerciantului.
    (5) Comerciantul are dreptul să reducă suma rambursată consumatorului, în conformitate cu art. 12 alin. (1) și (2), pentru a acoperi diminuarea valorii produsului ce rezultă din manipularea necorespunzătoare a acestuia în perioada de exercitare a dreptului de revocare, alta decît cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produsului. Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil de diminuarea valorii produsului în cazul în care comerciantul a omis să-l informeze cu privire la dreptul de revocare în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h).
    (6) Atunci cînd consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după transmiterea cererii conform art. 6 alin. (3) sau art. 7 alin. (10), consumatorul îi plăteşte comerciantului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat pînă în momentul în care consumatorul l-a informat pe comerciant cu privire la exercitarea dreptului de revocare în raport cu totalul de prestaţii prevăzute de contract. Suma proporţională care trebuie plătită comerciantului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă consumatorul demonstrează că preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat. Valoarea de piață se stabilește prin comparație cu prețul unui serviciu echivalent, prestat de alți comercianți, din momentul încheierii contractului.
    (7) În cazul contractelor avînd drept obiect atît produse cît și servicii, normele prevăzute de prezenta lege cu privire la returnarea produselor se aplică la aspectele legate de produse, iar regimul de compensare pentru servicii se aplică aspectelor legate de servicii.
    (8) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
    1) prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea gazelor naturale sau furnizarea energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, sau pentru furnizarea energiei termice, în totalitate sau parțial, în cursul perioadei de revocare, dacă:
    a) comerciantul nu i-a furnizat informaţii în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h) sau j); sau
    b) consumatorul nu a cerut în mod expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de revocare în conformitate cu art. 6 alin. (3) şi art.7 alin. (10);
    2) furnizarea, în totalitate sau parțială, a conținutului digital care nu este livrat pe un suport material dacă:
    a) consumatorul nu şi-a dat acordul expres prealabil privind începerea executării înainte de sfîrşitul perioadei de 14 zile calendaristice menţionate la art. 8; sau
    b) consumatorul nu a confirmat că îşi pierde dreptul de revocare în momentul în care îşi dă consimţămîntul;
    c) comerciantul nu a furnizat confirmarea potrivit cu art. 6 alin. (2) sau cu art. 7 alin. (9).
    (9) Cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2) şi în prezentul articol, exercitarea dreptului de revocare nu atrage răspunderea consumatorului.
    Articolul 14. Efectele exercitării dreptului de revocare  asupra contractelor
                         legate
    (1) Fără a aduce atingere art. 19 din Legea nr. 202 din 12 iulie 2013 privind contractele de credit pentru consumatori, în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de revocare din cadrul unui contract la distanță sau al unui contract negociat în afara spațiului comercial în conformitate cu art. 8–13 din prezenta lege, orice contract legat încetează în mod automat, fără costuri pentru consumator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 12 alin. (3) şi la art. 13 din prezenta lege.
    (2) În cazul în care consumatorul îl informează pe comerciant despre decizia sa de revocare a unui contract la distanță sau a unui contract negociat în afara spațiului comercial în conformitate cu art. 8–13, comerciantul este obligat să-i informeze în acest sens, într-un termen rezonabil, pe comercianţii cu care consumatorul a încheiat contracte legate în raport cu contractul revocat.
    Articolul 15. Exceptări asupra dreptului de revocare
    (1) Se exceptează de la dreptul de revocare prevăzut la art. 8–14 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele negociate în afara spaţiilor comerciale următoarele tipuri de contracte:
    a) contractele de prestări servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către comerciant;
    b) contractele de furnizare de produse sau servicii al căror cost depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare, pe care comerciantul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de revocare;
    c) contractele de furnizare de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
    d) contractele de furnizare de produse care sînt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
    e) contractele de furnizare de produse sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
    f) contractele de furnizare de produse care sînt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
    g) contractele de furnizare de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile calendaristice şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care comerciantul nu le poate controla;
    h) contractele în cazul cărora consumatorul i-a solicitat în mod expres comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, comerciantul prestează alte servicii, în afara celor solicitate în mod expres de consumator, sau furnizează alte produse decît piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de revocare se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
    i) contractele de furnizare de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
    j) contractele de furnizare de ziare, reviste și alte publicații periodice, cu  excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
    k) contractele încheiate în cadrul unei licitații deschise;
    l) contractele de prestare de servicii de cazare, pentru alte scopuri decît cel rezidențial, servicii de transport de mărfuri, inclusiv închirierea unităţilor de transport în scop de transport de mărfuri la o anumită zi, servicii de închiriere de autovehicule pentru transportul de pasageri, care includ cel mult 8 locuri în afară de cel al şoferului, servicii de catering sau în legătură cu agrementul, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
m) contractele de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres prealabil al consumatorului și cu confirmarea acestuia că, în momentul în care îşi dă acordul, el își va pierde dreptul de revocare.
    (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul în care comerciantul nu a obținut acordul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizînd opțiuni incluse în mod automat sau clauze din condiţiile contractuale standard, pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita executarea serviciilor înainte de expirarea perioadei de revocare.
Capitolul IV
ALTE DREPTURI ALE CONSUMATORILOR
    Articolul 16. Condiții de aplicare
    (1) Prevederile art. 17 și 19 se aplică în cazul contractelor de vînzare-cumpărare. Aceste articole nu se aplică contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu  apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, nici contractelor de furnizare a energiei termice, nici celor de furnizare a conținutului digital care nu este livrat pe un suport material.
    (2) Prevederile art. 18, 20 şi 21 se aplică contractelor de vînzare-cumpărare și celor de prestări servicii, de asemenea contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de  furnizare a energiei electrice, contractelor de furnizare a energiei termice sau contractelor de furnizare de conținut digital.
    Articolul 17. Livrarea
    (1) Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, comerciantul livrează produsele transferînd posesiunea sau controlul asupra produselor către consumator, fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului.
    (2) În cazul în care comerciantul nu și-a îndeplinit obligația de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar de 15 zile calendaristice, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care comerciantul nu livrează produsele în termenul suplimentar, consumatorul are dreptul de a rezolvi sau, după caz, de a rezilia contractul.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică contractelor de vînzare-cumpărare în cazul în care comerciantul a refuzat, printr-o declaraţie lipsită de echivoc, să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esențială avînd în vedere toate circumstanțele care însoţesc încheierea contractului, sau în cazul în care consumatorul informează comerciantul, înainte de încheierea contractului, că livrarea la o dată precisă sau cel tîrziu la o dată determinată este esențială. În aceste cazuri, dacă comerciantul nu livrează produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul are dreptul de a rezolvi sau, după caz, de a rezilia contractul imediat.
    (4) La rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, comerciantul rambursează, fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de cel mult 7 zile calendaristice de la rezoluțiunea, respectiv rezilierea contractului, toate sumele plătite în temeiul contractului.
    (5) În plus faţă de rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), consumatorul poate recurge la alte metode de apărare a drepturilor sale prevăzute de lege.
    Articolul 18. Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plată
    (1) Se interzice comercianților să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depășesc costul suportat de comerciant pentru utilizarea respectivului mijloc de plată. Reducerile acordate consumatorilor pentru utilizarea anumitor mijloace de plată nu se consideră comisioane pentru utilizarea tuturor celorlalte mijloace de plată disponibile dacă acestea se bazează pe interesul legitim al comerciantului de a încuraja utilizarea anumitor mijloace de plată care sînt mai eficiente pentru activitatea sa comercială, dar nu pe acoperirea costurilor de utilizare a unor alte mijloace de plată.
    (2) Prevederile alin. (1) nu interzic comercianţilor să perceapă preţuri diferite pentru acelaşi produs sau serviciu atunci cînd acesta este comercializat prin canale de vînzări diferite.
    Articolul 19. Transferarea riscului
    (1) În cazul contractelor în care comerciantul expediază produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decît transportatorul, intră în posesia fizică a produselor sau obţine controlul asupra produselor. Se consideră că consumatorul a dobîndit posesia fizică a produselor în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decît transportatorul, le-a primit. Se consideră că consumatorul are controlul asupra produselor în cazul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decît transportatorul, are acces la bunuri pentru a le utiliza ca un proprietar sau le poate revinde.
    (2) Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către comerciant, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.
    (3) În cazul returnării produselor în conformitate cu art. 13 alin. (1), riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat comerciantului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decît transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.
    Articolul 20. Comunicarea prin telefon
    (1) În cazul în care un comerciant operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea сomerciantului, mai mult decît tariful de bază pentru serviciul de telefonie utilizat pentru efectuarea apelului respectiv. Comerciantul nu are dreptul să utilizeze în acest scop numere telefonice pentru servicii cu tarif special (Premium rate numbers).
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a taxa aceste apeluri.
    Articolul 21. Plăţi suplimentare
    (1) Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, comerciantul solicită consimțămîntul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de cea asupra căreia s-au înţeles anterior prin care se remunerează obligaţia contractuală principală a comerciantului.
    (2) În cazul în care comerciantul nu a obținut consimțămîntul explicit din partea consumatorului însă l-a dedus, utilizînd opțiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară sau prin acceptarea condiţiilor generale, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăţi.
Capitolul V
MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE
    Articolul 22. Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei
                          în domeniul drepturilor consumatorilor la încheierea
                         contractelor la distanţă şi a contractelor negociate în afara
                         spaţiilor comerciale
    (1) Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei cu privire la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor la distanţă şi a contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale este Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.
    (2) Pentru a stopa încălcările prevederilor prezentei legi, consumatorii sau reprezentanţii lor legali şi asociaţiile obşteşti de consumatori care, potrivit legii, au un interes legitim în protejarea consumatorilor pot:
    a) să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care au săvîrşit încălcări ale prezentei legi; sau
    b) să sesizeze Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei pentru ca aceasta să iniţieze acţiuni în instanţă împotriva comercianţilor pentru încălcarea prezentei legi.
    (3) Autorităţile publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor şi comercianţii concurenţi pot sesiza Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei în legătură cu încălcarea prevederilor prezentei legi, pentru ca aceasta să iniţieze acţiuni în instanţă împotriva comercianţilor pentru încălcarea prezentei legi.
    Articolul 23. Cerinţe de punere în aplicare a prezentei legi
    (1) Cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel, consumatorii nu pot renunţa la drepturile ce le-au fost conferite prin prezenta lege. Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrîng, în mod direct sau indirect, drepturile prevăzute de prezenta lege nu este obligatorie pentru consumator.
    (2) Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei va întreprinde măsurile necesare pentru informarea consumatorilor şi a comercianţilor cu privire la dispoziţiile prezentei legi şi, după caz, va încuraja comercianţii şi responsabilii de codurile de conduită, așa cum sînt aceștia definiţi în Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, să informeze consumatorii cu privire la codurile lor de conduită.
    Articolul 24. Vînzarea nesolicitată
    Consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de furnizare nesolicitată de produse, de apă şi servicii de canalizare, de gaze naturale, de energie electrică, de energie termică sau de conținut digital sau în caz de prestare nesolicitată de servicii, interzisă prin art. 13 din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, care stabilește norme privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii. În asemenea cazuri, absenţa unui răspuns din partea consumatorului în urma unei astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un consimțămînt.
    Articolul 25. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia civilă şi cea contravenţională.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 26
    Toate termenele incluse în prezenta lege se interpretează în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova.
    Articolul 27
    Prezenta lege intră în vigoare după expirarea unei perioade de 6 luni de la data publicării.
    Articolul 28
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce în concordanță legislaţia în vigoare cu prezenta lege;
    b) va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 8. Chișinău, 26 februarie 2016.


Anexa nr. 1

Formular-tip de revocare a contractului
(completaţi şi restituiţi prezentul formular doar dacă doriţi
să revocaţi contractul)

1. Către

[Aici comerciantul introduce denumirea sa, adresa sediului său şi, dacă sînt disponibile, numărul său de fax şi adresa sa de poştă electronică]

2. Vă informez/Vă informăm*) prin prezenta cu privire la revocarea de către mine/noi a contractului referitor la vînzarea următoarelor produse*)/prestarea următoarelor servicii *)

 

3. Comandat(e) la data *)/ primit(e) la data *)

 

4. Numele consumatorului (consumatorilor)

 

5. Adresa consumatorului (consumatorilor)

 

6. Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hîrtie)

 

7. Data

 
Anexa nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind exercitarea dreptului de revocare a contractului
    1. Dreptul de revocare
    Aveţi dreptul de a revoca prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.
    Perioada de revocare expiră după 14 zile calendaristice începînd din ziua [se introduce una din formulările potrivit pct. 1 din Instrucţiuni de completare].
    Pentru a vă exercita dreptul de revocare trebuie să ne informați [se introduc informațiile potrivit pct. 2 din Instrucţiuni de completare] cu privire la decizia dumneavoastră de revocare a contractului, utilizînd o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau poşta electronică). În acest scop, puteți folosi modelul de revocare alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie [se introduce formularea potrivit pct. 3 din Instrucţiuni de completare].
    Pentru a respecta termenul-limită de revocare este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea perioadei de revocare.
    2. Consecinţele revocării
    Dacă revocaţi contractul, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării (cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales o altă modalitate de livrare decît cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile calendaristice de la data la care sîntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de revocare a contractului. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări [se introduce formularea potrivit pct. 4 din Instrucţiuni de completare].
    [Se introduce una din formulările potrivit pct. 5 din Instrucţiuni de completare].
    [Se introduce formularea potrivit pct. 6 din Instrucţiuni de completare].
    3. Instrucţiuni de completare
    1. Introduceți una din următoarele formulări între ghilimele:
    a) în cazul unui contract de prestări servicii, al unui contract pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, al unui contract de furnizare a gazelor naturale, al unui contract de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, al unui contract de furnizare a energiei termice sau al unui contract de furnizare de conținuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material: „încheierii contractului”;
    b) în cazul unui contract de vînzare-cumpărare: „în care dumneavoastră sau o parte terță, alta decît transportatorul, indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a produselor sau obţineţi controlul asupra produselor”;
    c) în cazul unui contract privind produse multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat: „în care dumneavoastră sau o parte terță, alta decît transportatorul, indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a ultimului produs”;
    d) în cazul unui contract privind livrarea unui produs constînd din mai multe loturi sau părți: „în care dumneavoastră sau o parte terță, alta decît transportatorul, indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese”;
    e) în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată: „în care dumneavoastră sau o parte terță, alta decît transportatorul, indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a primului produs”.
    2. Introduceți numele dvs., adresa sediului dvs. și, dacă este cazul, numărul dvs. de telefon, numărul dvs. de fax și adresa dvs. de poştă electronică.
    3. Dacă pe pagina dvs. web oferiți consumatorului opțiunea de a completa și transmite electronic informațiile privind revocarea contractului, introduceți formularea: „De asemenea, puteți completa și transmite pe cale electronică, de pe pagina noastră web [introduceți adresa de Internet], formularul-tip de revocare sau orice altă declarație neechivocă. Dacă folosiți această opțiune, vă vom transmite fără întîrziere, pe un suport durabil (de exemplu, prin poşta electronică), confirmarea de primire a cererii de revocare.”
    4. Pentru contractele de vînzări, în care nu v-ați oferit să recuperați produsele, în caz de revocare, introduceți următoarea formulare: „Putem amîna rambursarea pînă la data la care primim înapoi produsele sau pînă în momentul în care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.”
    5. În cazul în care consumatorul a recepționat produse în legătură cu contractul, introduceți una din următoarele formulări:
    a) „Vom recupera produsele.”; sau
    „Expediați produsele sau înmînați-le direct nouă sau … [se introduce numele și adresa sediului persoanei autorizate de dumneavoastră să primească produsele, dacă este cazul], fără întîrzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile calendaristice de la data la care ne-ați comunicat despre revocarea contractului. Termenul este respectat dacă produsele sînt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.”;
    b) „Vom suporta costul returnării produselor.”;
    „Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor.”
    Într-un contract la distanță, dacă nu vă oferiți să suportați costul returnării produselor, iar produsele, prin natura lor, nu pot fi în mod normal returnate prin poștă: „Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor, [introduceți cuantumul] lei.”; sau, dacă costul returnării produselor nu poate fi calculat în mod rezonabil, în avans: „Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor. Costul aproximativ este estimat la maximum [introduceți cuantumul] lei.”; sau
    În cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă și au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii contractului: „Vom recupera produsele și vom suporta costurile aferente.”; și
    c) „Sînteți responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decît cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.”
    6. În cazul unui contract de prestări servicii, al unui contract privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, al unui contract de furnizare a gazelor naturale, a unui contract de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, sau al unui contract de furnizare a energiei termice, introduceți formularea: „Dacă ați solicitat începerea prestării serviciilor, a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare/furnizării gazelor naturale/furnizării energiei electrice/furnizării energiei termice [tăiați mențiunile inutile] în perioada de revocare, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate pînă în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului privind revocarea contractului, în raport cu totalul de prestaţii prevăzute de contract.”