LPM7/2016
ID intern unic:  363991
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 7
din  26.02.2016
privind supravegherea pieţei în ceea ce privește
comercializarea produselor nealimentare
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 146     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755


    NOTĂ:
    
În textul anexei, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Mediului” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    În vederea creării cadrului legal necesar pentru aplicarea prevederilor capitolelоr I şi III din Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru supravegherea pieţei în ceea ce priveşte produsele nealimentare pentru a asigura că respectivele produse îndeplinesc cerinţele esenţiale care oferă un nivel înalt de protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.
    (2) Prezenta lege se aplică produselor din domeniile reglementate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, pentru care există reglementări tehnice aplicabile ce transpun legislația comunitară de armonizare, precum şi altor produse destinate să fie puse la dispoziţie pe piaţă, pentru care există cerinţe esenţiale, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, cu excepţia produselor specificate la alin. (5).
    (3) Prezenta lege nu împiedică autorităţile de supraveghere a pieţei să aplice măsuri în conformitate cu Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (4) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte prevederi decît cele ale legislaţiei Republicii Moldova cu privire la supravegherea pieţei, se aplică dispoziţiile tratatelor internaţionale.
    (5) Prezenta lege nu se aplică:
    a) produselor alimentare;
    b) hranei pentru animale, plantelor şi animalelor vii;
    c) produselor de origine umană şi produselor de origine vegetală şi animală ce sînt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    d) substanțelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora;
    [Art.1 al.(5), lit.d) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    e) dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;
    f) produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar;
    g) automobilelor, aeronavelor şi echipamentelor din domeniul aeronautic;
    h) serviciilor.
    (6) Activitatea de supraveghere şi control al produselor/serviciilor menţionate la alin. (5) este reglementată prin lege.
    (7) Supravegherea pieţei se aplică produselor asamblate sau fabricate pentru uzul producătorului în cazul în care legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun prevăd dispoziții care se aplică acestor produse.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În cuprinsul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni:
    produs periculos, risc grav – în sensul Legii nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor;
    distribuitor, introducere pe piaţă, importator, legislație comunitară de armonizare, marcaj CE, producător, punere la dispoziţie pe piaţă, reprezentant autorizat – în sensul Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    colaborator vamal, punerea în liberă circulaţie, regim vamal  – în sensul Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000;
    sistem informaţional – în sensul Legii nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
    de asemenea, următoarele noţiuni principale se definesc astfel:
    agent economic – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi/sau distribuitorul;
    autorităţi de supraveghere a pieţei – organe centrale de specialitate sau autorităţile administrative subordonate acestora, abilitate să implementeze, în limita competenţelor, politica statului în domeniul supravegherii pieţei în conformitate cu prezenta lege;
    controlul caracteristicilor produselor (controlul produselor) – activitatea autorităţii de supraveghere a pieţei de verificare a caracteristicilor unui produs prin controlul documentaţiei şi, unde este cazul, prin prelevarea și examinarea mostrelor de produse şi efectuarea încercărilor de laborator pe baza eşantioanelor corespunzătoare;
    examinarea mostrelor de produse – controlul vizual al mostrelor de produse pentru a determina respectarea cerinţelor esenţiale stabilite;
    identificarea produselor – examinarea produselor în baza documentelor şi/sau a controlului organoleptic, fără aplicarea metodelor de încercări, pentru determinarea corespunderii acestora cu tipul (model, articol, modificare) specificat în documentele normative şi/sau de provenienţă;
    inspector – persoană împuternicită, prin delegaţie de control, să efectueze controlul respectării prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi a conformităţii produselor puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale;
    monitorizarea pieţei – totalitatea acţiunilor întreprinse de autorităţile de supraveghere a pieţei, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile actelor legislative şi normative şi/sau neconformităţile produselor puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale, fără a interveni în activitatea agenţilor economici;
    prescripţie – document emis în cadrul controlului produselor în cazul constatării unor încălcări ale prevederilor actelor legislative şi normative şi/sau a neconformităţii produselor introduse și/sau puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale, în vederea aplicării măsurilor corective şi care este executoriu pentru agentul  economic;
    produs – substanţă, preparat sau bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decît produsele alimentare, furajele, plantele şi animalele vii, produsele de origine umană şi produsele de origine vegetală ori animală care sînt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    program sectorial – program conform căruia autoritatea de supraveghere a pieţei efectuează activităţi de supraveghere a produselor în domeniul său de competenţă şi determină categoriile de produse sau de riscuri;
    rechemare – orice măsură ce are drept scop returnarea unui produs  care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final (consumatorului);
    retragere – orice măsură ce are drept scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unui produs în lanţul de distribuţie;
    supraveghere a pieţei – activităţi desfăşurate şi măsuri aplicate de autorităţile de supraveghere a pieţei pentru a asigura că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa ori alte aspecte ce țin de protecţia intereselor publice.
    Articolul 3. Principiile de bază ale supravegherii pieţei
    Principiile de baza ale supravegherii pieţei sînt:
    a) proporţionalitatea măsurilor corective aplicate de autorităţile de supraveghere a pieţei cu nivelul de risc pentru interesul public;
    b) obiectivitatea, imparţialitatea şi competenţa autorităţilor de supraveghere a pieţei şi ale organului vamal în efectuarea supravegherii pieţei;
    c) transparenţa supravegherii pieţei, disponibilitatea şi transparenţa informaţiilor în acest domeniu;
    d) coerenţa acţiunilor autorităţilor de supraveghere a pieţei şi ale organului vamal şi interacţiunea dintre acestea;
    e) inadmisibilitatea exercitării funcţiei de supraveghere a pieţei de către organismele de evaluare a conformităţii;
    f)  neadmiterea dublării funcţiilor autorităţilor de supraveghere a pieţei;
    g) protecţia drepturilor şi intereselor agenţilor economici şi ale consumatorilor (utilizatorilor) în cadrul supravegherii pieţei;
    h) promovarea transparenţei pieţei şi creşterea gradului de conştientizare a agenţilor economici privind responsabilitatea acestora faţă de consumatori (utilizatori) şi parteneri;
    i) inadmisibilitatea discriminării agenţilor economici şi prevenirea concurenţei neloiale;
    j) aplicarea unor măsuri uniforme de supraveghere a pieţei, indiferent de ţara de origine;
    k) efectuarea supravegherii pieţei prin activităţi planificate, sistematice şi prin îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora, prin analiză şi evaluare periodică;
    l) prevenirea conflictelor de interese în cadrul încercărilor de laborator asupra mostrelor de produse;
    m) asigurarea cooperării între agenţii economici, pe de o parte, şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal, pe de altă parte;
    n) sprijinirea şi încurajarea acţiunilor benevole ale agenţilor economici în conformitate cu obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei legi şi cu obligațiile de autocontrol al conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale stabilite şi/sau cu cerinţa generală de siguranţă;
    o) protecţia informaţiilor confidenţiale, obţinute în cadrul supravegherii pieţei;
    p) la aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor esenţiale, respectarea principiului proporţionalităţii între mărimea sancţiunii și prejudiciul cauzat de încălcarea admisă.
    Articolul 4. Prevederi generale privind supravegherea pieţei
    (1) Supravegherea pieţei se efectuează, în numele statului, de către autorităţile de supraveghere a pieţei, în condiţiile legii. Totalitatea autorităţilor de supraveghere a pieţei constituie un sistem de supraveghere a pieţei.
    (2) Supravegherea pieţei asigură faptul că produsele care sînt utilizate în conformitate cu scopul prevăzut sau în condiţii previzibile, instalate şi întreţinute în mod corespunzător, dar care totuşi pot aduce prejudiciu sănătăţii ori siguranţei utilizatorilor sau sînt neconforme în vreun alt mod cerinţelor esenţiale, stabilite de legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun, sînt retrase sau punerea acestora la dispoziţie pe piaţă este interzisă sau restricţionată şi garantează informarea în consecinţă a publicului, a autorităţii de coordonare a activităţilor de supraveghere a pieţei şi a altor autorităţi relevante de supraveghere a pieţei.
    (3) Sistemul de supraveghere a pieţei şi programul general de supraveghere a pieţei asigură că se pot lua măsuri eficiente în legătură cu orice categorie de produse, inclusiv cu cele reglementate de legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun, și cu produsele supuse evaluării periodice de către organismele acreditate de evaluare a conformităţii, la orice agent economic, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    (4) Supravegherea pieţei se efectuează conform programului general de supraveghere a pieţei sau conform programelor sectoriale, în care se specifică activităţile de supraveghere a pieţei.
    (5) Programul general şi/sau programele sectoriale se aduc la cunoştinţa publicului şi sînt evaluate şi revizuite periodic, o dată la 2 ani, iar rezultatele evaluării sînt făcute publice.
    Articolul 5. Confidenţialitatea informaţiilor
    (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei şi inspectorii acestora asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja secretele comerciale şi/sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia că informaţiile vor fi făcute publice, în temeiul prezentei legi, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor (utilizatorilor).
     (2) În sensul prezentei legi, nu vor fi considerate confidențiale, conform prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal sau privind secretul comercial, informaţiile:
    a) care permit identificarea produselor şi persoanelor fizice sau juridice care sînt producători, reprezentanți autorizați, importatori sau distribuitori ai acestor produse;
    b) privind proprietăţile de siguranţă ale produselor, inclusiv datele privind riscurile asociate cu consumul sau utilizarea acestora, şi acţiunile ce urmează să fie întreprinse de consumatori (utilizatori) pentru a evita aceste riscuri;
    c) privind măsurile corective luate, inclusiv de către agenţii economici din proprie iniţiativă, cu scopul de a preveni riscurile prezentate de aceste produse, privind natura şi durata unor astfel de măsuri;
    d) conţinute în declaraţia de conformitate;
    e) care nu pot fi atribuite, prin lege, la informaţii cu acces limitat.
    (3) Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, a secretelor comerciale şi a altor informaţii protejate prin lege nu poate împiedica autorităţile de supraveghere a pieţei să obţină informaţiile necesare pentru punerea eficientă în aplicare a activităţilor de supraveghere a pieţei, nici schimbul de informaţii între acestea sau cu autoritatea vamală sau cu alte autorități ale statului.
    (4) Organul vamal şi alte autorităţi ale statului sînt obligate să asigure protecţia datelor cu caracter personal, secretelor comerciale şi a altor informaţii ale agenţilor economici, protejate prin lege, obţinute în cadrul activității acestora, inclusiv de la autorităţile de supraveghere a pieţei.
     (5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică de asemenea informaţiilor conţinute în sistemul naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei.
Capitolul II
Cadrul instituţional de supraveghere a pieţei
    Articolul 6. Autoritatea de coordonare a activităţilor
                       de supraveghere a pieţei
    (1) Organul central de specialitate responsabil de coordonarea activităţilor de supraveghere a pieţei este Ministerul Economiei și Infrastructurii (în continuare – autoritate de coordonare).
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (2) Autoritatea de coordonare are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează politica statului în domeniul supravegherii pieţei;
    b) coordonează evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de autorităţile de supraveghere a pieţei şi a efectelor acestor activităţi pe piaţă;
    c) elaborează programul general anual de supraveghere a pieţei în baza programelor sectoriale anuale şi îl aprobă prin ordinul său;
    d) publică programul general anual de supraveghere a pieţei pe pagina sa web oficială şi, după caz, îl pune la dispoziţia publicului prin alte mijloace de comunicare;
    e) stabileşte mecanisme adecvate de comunicare şi coordonare între autorităţile de supraveghere a pieţei;
    f) organizează şi coordonează schimbul de informaţii între  autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal;
    g) organizează activitatea Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei;
    h) asigură informarea publicului cu privire la autorităţile de supraveghere a pieţei, responsabilitățile, identitatea și competenţele acestora, precum şi la modul în care acestea pot fi contactate;
    i) reprezintă Republica Moldova în organismele regionale şi cele internaţionale de supraveghere a pieţei.
    (3) Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei (în continuare – Consiliul coordonator) este un organ consultativ pe lîngă autoritatea de coordonare, care are drept scop coordonarea activităţii de supraveghere a pieţei, desfăşurată  de autorităţile de supraveghere a pieţei.
    (4) Consiliul coordonator este constituit din reprezentanţi desemnaţi ai autorităților publice centrale, ai autorităţilor de supraveghere a pieţei, ai organului vamal, ai asociaţiilor obşteşti de consumatori şi ai asociaţiilor profesionale sectoriale.
    (5) Consiliul coordonator  are următoarele atribuţii principale:
    a) analizează și/sau propune mecanisme de coordonare a activităţii autorităţilor de supraveghere a pieţei ce activează în domeniile reglementate;
    b) evaluează periodic derularea activităţilor de supraveghere a pieţei de către  autorităţile corespunzătoare;
    c) instituie cadrul pentru elaborarea și actualizarea, după caz, a programului general anual de supraveghere a pieţei;
    d) stabileşte cadrul adecvat pentru formarea profesională a personalului specializat în controlul produselor puse la dispoziţie pe piaţă;
    e) participă la consultări privind cadrul legal, normativ şi instituţional în domeniul supravegherii pieţei.
    (6) Regulamentul Consiliului coordonator se aprobă de Guvern.
    Articolul 7. Autorităţile de supraveghere a pieţei
    (1) Domeniul de competenţă al autorităţilor de supraveghere a pieţei include tipurile de produse care fac obiectul reglementărilor tehnice.
    (2) Lista autorităţilor responsabile de supravegherea pieţei pe domenii reglementate este prezentată în anexa la prezenta lege.
    (3) Autorităţile de supraveghere a pieţei îşi îndeplinesc sarcinile în mod independent, imparţial şi nepărtinitor.
    (4) Atribuţiile principale ale autorităţilor de supraveghere a pieţei:
    a) implementează politica statului în domeniul supravegherii pieţei;
    b) elaborează, aprobă, monitorizează şi revizuiesc punerea în aplicare a programelor sectoriale pentru categoriile (tipurile) de produse sau de riscuri legate cu domeniile lor de competenţă;
    c) revizuiesc, ori de cîte ori este necesar, procedurile de control, propriul mod de organizare și funcţionare în scopul desfăşurării unei activităţi de control eficiente;
    d) efectuează controlul caracteristicilor produselor prin verificări ale documentaţiei şi, unde este cazul, efectuează prelevarea și examinarea mostrelor de produse şi încercări de laborator în baza unor eşantioane adecvate;
    e) aplică măsuri corective pentru a asigura că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale şi verifică dacă aceste măsuri sînt aplicate în mod efectiv;
    f) monitorizează acţiunile agenţilor economici privind retragerea de pe piață şi/sau rechemarea produselor pentru care s-au emis prescripţii de retragere şi/sau de rechemare;
    g) dispun, în temeiul prezentei legi, distrugerea (nimicirea) produselor periculoase sau aducerea acestora într-o stare care exclude utilizarea lor;
    h) generalizează practica de supraveghere a pieţei, examinează şi înaintează propuneri pe marginea proiectelor de acte legislative sau a altor acte normative din domeniul supravegherii pieţei;
    i) generalizează rezultatele supravegherii pieţei, analizează cauzele încălcărilor identificate, examinează şi înaintează propuneri de revizuire a reglementărilor tehnice în cazul în care cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile nu asigură un nivel adecvat de protecţie a intereselor publice;
    j) monitorizează piaţa sub aspectul conformităţii produselor puse la dispoziţia consumatorilor (utilizatorilor) cu cerinţele reglementărilor tehnice;
    k) intervin, printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ca urmare a notificării făcute de organul vamal privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a unui produs, și comunică acestuia decizia cu privire la acţiunile ce vor fi întreprinse, în termenul prevăzut la art. 31 alin. (1);
    l) iau măsuri pentru a stabili o cooperare cu agenţii economici cu privire la modul de a evita sau a reduce riscurile generate de produsele oferite de aceştia pe piaţă;
    m) monitorizează accidentele sau prejudiciile aduse sănătăţii, despre care se suspectează că au fost provocate de anumite produse, în condițiile statuate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
    n) urmăresc reclamaţiile sau rapoartele cu privire la riscurile care apar în legătură cu produsele ce fac obiectul legislației comunitare de armonizare sau al  reglementărilor tehnice care o transpun;
    o) urmăresc cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice legate de aspectele privind siguranţa produselor;
    p) prezintă, periodic ori la solicitare, rapoarte cu privire la efectele supravegherii pieţei în fața autorităţii de reglementare din domeniul în care ele activează;
    q) informează autoritatea de coordonare referitor la rezultatele evaluării activităţilor de supraveghere a pieţei;
    r) elaborează şi organizează programe de formare inițială și continuă a inspectorilor;
    s) iau măsuri adecvate de avertizare în timp util a consumatorilor (utilizatorilor) cu privire la produsele periculoase identificate pentru a reduce riscul de accidente sau de prejudicii aduse sănătății;
    t) pot solicita traducerea în limba de stat şi legalizarea documentaţiei tehnice a producătorului și a declaraţiei de conformitate pentru produsele care prezintă un risc grav;
    u) îndeplinesc alte sarcini stabilite prin lege în domeniul lor de activitate.
    (5) Autorităţile de supraveghere a pieţei cooperează cu agenţii economici în activități care pot preveni sau reduce riscurile provocate de produsele ce au fost puse la dispoziţie pe piaţă de aceştia.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei cooperează şi fac schimb de informaţii între ele, de asemenea cu organul vamal, cu organele centrale de specialitate, cu organele de drept, cu asociaţiile obşteşti de consumatori şi cu asociaţiile profesionale sectoriale.
    (7) Lista autorităţilor de supraveghere a pieţei, informaţiile privind domeniile lor de competenţă, coordonatele lor de contact sînt disponibile publicului prin intermediul paginilor web oficiale ale acestora şi a autorităţii de coordonare.
    Articolul 8. Drepturile generale, obligaţiile şi responsabilităţile
                       inspectorului şi ale conducătorului autorităţii de
                       supraveghere a pieţei
    (1) Inspectorul din cadrul autorității de supraveghere a pieței are dreptul:
    a) să efectueze controlul produselor în cazurile şi în modul prevăzute de prezenta lege, să verifice documentaţia produselor, precum şi să preleveze mostre de produse în volumul stabilit conform documentelor normative;
    b) să intre, în timpul programului de lucru al agentului economic, în baza legitimaţiei de serviciu, a deciziei de control şi a delegaţiei de control:
    – în încăperile comerciale şi de depozitare ale agentului economic şi în locurile menţionate la art. 14 alin. (6) lit. b) pentru controlul produselor şi al informaţiilor privind punerea în aplicare a măsurilor corective;
    – în locurile menţionate la art. 14 alin. (6) lit. c) pentru controlul produselor;
    c) să solicite documentele şi informaţiile necesare pentru efectuarea controlului, să efectueze copii de pe documentele ce se referă direct la obiectul controlului;
    d) să întocmească acte de control privind rezultatele acestuia;
    e) să elibereze prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate;
    f)  să elibereze prescripţii privind suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor în cazurile în care acestea nu sînt conforme cu cerinţele esenţiale;
    g) să se adreseze subdiviziunilor specializate ale poliției pentru a obţine sprijin la efectuarea controlului, în cazul în care agentul economic nu-i permite să îl efectueze;
    h) să participe la nimicirea sau la scoaterea din uz a produselor periculoase;
    i) să sesizeze autorităţile competente cu privire la produsele neconforme depistate sau cu privire la alte încălcări prevăzute de lege;
    j) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale cu privire la acestea;
    k) să utilizeze mijloace tehnice (foto, video) pentru acumularea probelor cu privire la săvîrșirea contravenției.
    (2) Inspectorul din cadrul autorității de supraveghere a pieței este obligat:
    a) să respecte prevederile prezentei legi şi ale altor legi care reglementează efectuarea controlului;
    b) în mod obiectiv şi imparţial, să efectueze controlul produselor în limita competenţelor definite prin lege;
    c) să asigure confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cadrul supravegherii pieţei;
    d) să prezinte legitimaţia de serviciu şi delegaţia de control;
    e) sa aducă la cunoştinţa conducătorilor agenţilor economici sau a persoanelor desemnate de aceștia rezultatele controalelor efectuate, în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Conducătorul autorităţii de supraveghere a pieţei are dreptul:
    a) să elibereze agenţilor economici prescripţii privind:
    – interzicerea punerii la dispoziție pe piaţă a produselor;
    – retragerea produselor de pe piață;
    – rechemarea produselor;
    b) să decidă prelevarea mostrelor de produse, cantitatea mostrelor prelevate, efectuarea încercărilor de laborator și parametrii testați;
    c) să dispună distrugerea produselor care prezintă un risc grav, interzise definitiv pentru comercializare, în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului;
    d) să încheie procese-verbale cu privire la contravenţii, să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.
    (4) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin, conducătorii şi inspectorii autorităţilor de supraveghere a pieţei poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) Autoritățile de supraveghere a pieței vor efectua controlul persoanelor care practică activitate de întreprinzător în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.15 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
Capitolul III
Planificarea şi monitorizarea activităţii
de supraveghere a pieţei

    Articolul 9. Planificarea activităţii de supraveghere
                        a pieţei
    (1) Supravegherea pieţei se efectuează în conformitate cu programele sectoriale, aprobate anual, pînă în data de 1 decembrie, pentru anul următor, de către autorităţile de supraveghere a pieţei în domeniile lor de responsabilitate.
    (2) Programul sectorial include implementarea activităţilor de supraveghere a pieţei pentru o categorie de produse, cu luarea în considerare a riscurilor pe care acestea le prezintă.
    (3) Gradele de risc pentru fiecare categorie de produse și criteriile de atribuire a produselor la nivelele corespunzătoare de risc se aprobă de către Guvern.
    (4) La elaborarea proiectelor de programe sectoriale, precum şi la modificarea acestora se va ţine cont de:
    a) rezultatele monitorizării efectuate de autorităţile de supraveghere a pieţei în domeniile lor de responsabilitate privind motivele, precum şi numărul de:
    –  petiţii ale consumatorilor (utilizatorilor), confirmate, referitoare la încălcarea dreptului acestora la produse sigure;
    – accidente şi cazuri de prejudicii aduse sănătății ca urmare a consumului (utilizării) produselor nesigure;
    b) analiza notificărilor incluse în sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase, precum şi a informaţiilor primite de la sistemele informaționale regionale şi internaţionale cu privire la produsele periculoase;
    c) analiza informaţiei incluse în sistemul naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei;
    d) rezultatele monitorizării executării măsurilor corective;
    e) informaţiile colectate în cadrul controalelor.
    (5) Programele sectoriale şi modificările aduse acestora sînt plasate pe pagina web oficială a autorităţii de supraveghere a pieţei în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei monitorizează punerea în aplicare a programelor sectoriale şi, dacă este necesar, evaluează periodic executarea acestora. Rezultatele monitorizării sînt incluse în rapoartele privind punerea în aplicare a programelor sectoriale.
    (7) Rapoartele pentru anul precedent şi, în caz de revizuire a programelor sectoriale, argumentele respective se prezintă, anual, pînă în data de 1 aprilie, la autoritatea de coordonare şi se aduc la cunoştinţa publicului prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi al paginilor web oficiale ale autorităţilor respective.
    Articolul 10.  Evaluarea rezultatelor activităţii de supraveghere
                           a pieţei
    (1) Autoritatea de coordonare evaluează, la fiecare 2 ani, rezultatele activităţii de supraveghere a pieţei la nivel naţional.
    (2) Pentru evaluarea activităţii de supraveghere a pieţei la nivel naţional se analizează:
    a) rezultatele monitorizării, incluse în rapoartele privind punerea în aplicare a programelor sectoriale şi a modificărilor la programele respective;
    b) competenţele şi responsabilităţile autorităţilor de supraveghere a pieţei, în special în ceea ce priveşte conformitatea lor cu obiectivele de supraveghere a pieţei;
    c) identificarea suprapunerii domeniilor de responsabilitate, în special în ceea ce priveşte impactul măsurilor de supraveghere a pieţei la comercializarea unor noi tipuri de produse;
    d) conformitatea produselor cu gradul de risc stabilit pentru acestea;
    e) numărul suficient de controale ale caracteristicilor produselor şi de decizii privind prelevarea şi efectuarea încercărilor de laborator asupra mostrelor de produse;
    f) proporţionalitatea masurilor corective aplicate cu nivelul de risc de prejudiciere a intereselor publice.
    (3) Autoritatea de coordonare elaborează raportul anual generalizat de evaluare a activităţii de supraveghere a pieţei şi îl prezintă, pînă în data de 15 aprilie, la Consiliul coordonator.
    (4) Autoritatea de coordonare prezintă Guvernului, pînă în data de 1 mai, raportul anual generalizat şi nota privind concluziile evaluării efectuate de către Consiliul coordonator privind rezultatele activităţii de supraveghere a pieţei şi, după caz, recomandări privind îmbunătăţirea organizării  acesteia.
    (5) Rezultatele evaluării supravegherii pieţei, precum şi concluziile, recomandările şi sugestiile se aduc la cunoştinţa publicului de către autoritatea de coordonare prin plasarea informației respective pe pagina sa web oficială şi, după caz, prin alte modalități.
Capitolul IV
Drepturile şi obligaţiile agenţilor economici
    Articolul 11. Drepturile agenţilor economici
    (1) În cadrul supravegherii pieţei, agenţii economici beneficiază de drepturile stabilite de prezenta lege şi de Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    (2) Agenţii economici, în cadrul supravegherii pieţei, au dreptul:
    a) să solicite inspectorilor care efectuează controlul produselor respectarea prevederilor legale;
    b) să primească, în modul stabilit de autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal, informaţiile necesare, accesibile şi corecte privind rezultatele controlului produselor;
    c) să solicite inspectorilor respectarea confidenţialităţii oricărei informaţii obţinute în cadrul controlului produselor, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege şi alte legi;
    d) să se adreseze în instanţa de judecată pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime;
    e) să ia, din proprie iniţiativă, măsuri de prevenire şi evitare a riscurilor prezentate de produsele pe care le pun la dispoziţie pe piaţă, să se asigure că aceste produse corespund cerinţelor esenţiale şi să elimine neconformităţile cu cerinţele esențiale stabilite.
    Articolul 12. Obligaţiile agenţilor economici
    (1) Obligaţiile agenţilor economici în cadrul supravegherii pieţei şi al controlului produselor sînt stabilite de prezenta lege, Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, de actele normative şi reglementările tehnice aplicabile.
    (2) În desfăşurarea activităţilor economice, agenţii economici sînt obligaţi să interacţioneze în mod eficient unii cu alţii în cadrul măsurilor corective aplicate în temeiul prezentei legi.
    (3) În cazul în care producătorul (importatorul) consideră sau are motive să creadă că un produs pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu cerinţele esenţiale, acesta ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce produsul în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau a-l rechema, după caz. Dacă produsul prezintă un risc, producătorul (importatorul) informează imediat autorităţile de supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cele privind neconformitatea şi orice măsură corectivă luată.
    (4) În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un produs pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu cerinţele esenţiale, acesta ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce produsul în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau a-l rechema, după caz. Dacă produsul prezintă un risc, distribuitorul informează imediat autorităţile de supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cele privind neconformitatea şi orice măsură corectivă luată.
    (5) Agenţii economici sînt obligaţi să prezinte autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere, documentaţia care ar permite identificarea agentului economic:
    a) care le-a furnizat produsul;
    b) căruia i-a fost furnizat produsul.
    (6) În cazul în care producătorul (importatorul) sau persoana care a furnizat produsul neconform nu poate fi identificată,  persoana care a introdus acest produs în circulaţie, în sensul prezentei legi, se consideră fiecare agent economic din lanţul de distribuţie a produsului, care, timp de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului, nu a prezentat documentele care permit identificarea şi adresa producătorului (importatorului) sau a persoanei care a furnizat acest produs.
    (7) Agentul economic este obligat să păstreze documentaţia specificată la alin. (5) pentru perioada stabilită în reglementările tehnice aplicabile, iar dacă un astfel de termen nu este stabilit, aceasta este păstrată de către:
    a) producător – o perioadă de 10 ani de la data punerii în circulaţie a produsului;
    b) reprezentantul autorizat, importator sau distribuitor – o perioadă de 10 ani de la data primirii produsului.
    (8) Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul agenţilor economici vor crea condiţiile necesare pentru efectuarea controlului produselor şi nu vor împiedica desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei.
Capitolul V
Activitatea de supraveghere a pieţei
    Articolul 13. Activităţile desfăşurate şi măsurile aplicate
                         de autorităţile de supraveghere a pieţei
    (1) Prin activitatea de supraveghere a pieţei se urmăreşte să se verifice dacă:
    a) produsele introduse/puse la dispoziţie pe piaţă și/sau puse în funcţiune îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;
    b) agenţii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile şi pun în aplicare măsurile corective dispuse de autorităţile de supraveghere a pieţei atunci cînd este cazul.
    (2) Activităţile desfăşurate şi măsurile aplicate de către autorităţile de supraveghere a pieţei cuprind:
    a) controlul produselor prin verificări ale documentaţiei şi, unde este cazul, prin prelevarea și examinarea mostrelor de produse şi încercări de laborator pe baza eşantioanelor corespunzătoare;
    b) măsurile corective, care includ:
    – suspendarea temporară sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor;
    – retragerea produselor de pe piață;
    – rechemarea produselor de la consumatori (utilizatori);
    c) controlul executării măsurilor corective aplicate; 
    d) prevenirea consumatorilor (utilizatorilor) cu privire la produsele periculoase depistate.
    (3) În cazurile prevăzute de prezenta lege, activităţile desfăşurate şi măsurile corective aplicate se referă la produsele care sînt:
    a) disponibile pe piaţă, inclusiv unităţi de produse sau părţi ale acestora care au intrat în circulaţie şi care sînt depozitate la producători (importatori);
    b) sub supraveghere vamală, în caz de suspendare a punerii în liberă circulaţie ca urmare a controlului conformităţii acestora.
    Articolul 14. Controlul produselor
    (1) În cadrul controlului produselor, autorităţile de supraveghere a pieţei iau în considerare gradul de risc pe care îl pot prezenta aceste produse şi informaţiile veridice cuprinse în reclamaţiile consumatorilor (utilizatorilor) privind neconformitatea acestora cu cerinţele esenţiale, precum şi alte informaţii referitoare la tipul respectiv de produse.
    (2) Controlul produselor se face prin controale planificate şi inopinate. Controalele planificate se efectuează la distribuitorii (importatorii) de produse, iar cele inopinate – la distribuitorii și producătorii (importatorii) de produse.
    (3) Controlul produselor poate fi efectuat la sediul autorităţii de supraveghere a pieţei sau la locul comercializării ori al depozitării acestora. Dacă este necesar, se poate combina controlul la sediul autorităţii de supraveghere a pieţei cu cel de la faţa locului.
    (4) În cadrul controlului produselor efectuat la sediul autorităţii de supraveghere a pieţei se verifică următoarele documente (sau copii de pe acestea) şi informaţii:
    a) declaraţia de conformitate sau certificatul de conformitate;
    b) documentele de însoţire ale produsului (inclusiv instrucţiunile de utilizare);
    c)  documentaţia tehnică pentru produs, în conformitate cu reglementarea tehnică aplicabilă;
    d) documentele care permit de a urmări originea produsului şi circulaţia în continuare a acestuia (contracte, documente de transport);
    e) documentele şi informaţiile privind punerea în aplicare a măsurilor corective, inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse de agentul economic privind retragerea produsului de pe piață şi/sau rechemarea acestuia de la consumatori;
    f) notificările şi alte informaţii primite de la autorităţile de supraveghere a pieţei, organul vamal, agenţii economici și organismele de evaluare a conformităţii în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (5) În cadrul controlului produselor la faţa locului se verifică documentele (sau copiile de pe acestea) şi informaţiile menţionate la alin. (4), de asemenea  se prelevă și se examinează mostrele de produse și, după caz, se fac încercări de laborator ale acestora.
    (6) Controlul produselor la faţa locului se efectuează:
    a) în încăperile comerciale şi depozitele agenţilor economici;
    b) în locurile de utilizare a produsului, în timpul instalării şi/sau după punerea în funcţiune a acestuia;
    c) în locurile stabilite pentru vămuire de către Serviciul Vamal, în caz de suspendare a punerii în liberă circulaţie, cu acordul organului vamal.
    (7) Durata controlului produselor la faţa locului nu poate depăşi, la distribuitor, 2 zile lucrătoare, iar la producător – 3 zile lucrătoare. Prelungirea termenului de efectuare a controlului la faţa locului nu este permisă.
    (8) Dacă în urma controlului s-a stabilit că produsele sînt periculoase, prezintă risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale, în baza documentelor prezentate de agentul economic (contracte, documente de însoţire) se urmăreşte originea acestora pe tot lanţul de distribuție pînă la producător (importator) şi circulaţia în continuare a acestora pe lanţul de distribuţie pentru a identifica agentul economic care a furnizat aceste produse, precum şi toţi agenţii economici cărora le-au fost furnizate respectivele produse.
    (9) În cazul în care agenţii economici prezintă rapoarte de încercări sau certificate de conformitate emise de organismele de evaluare a conformităţii acreditate, autorităţile de supraveghere a pieţei iau în considerare aceste documente.
    (10) Autorităţile de supraveghere a pieţei au dreptul să solicite organismelor de evaluare a conformităţii acreditate informaţii referitoare la evaluarea conformităţii unor anumite produse, procedurile de evaluare aplicate, certificatele de conformitate emise şi revocate sau refuzul eliberării acestora, iar organismele de evaluare trebuie  să răspundă unor astfel de solicitări în ziua în care acestea au fost primite.
    (11) Dacă în urma activităţilor de supraveghere a pieţei se depistează produse periculoase, care prezintă  risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale, dar care sînt însoţite de certificate de conformitate, autorităţile de supraveghere a pieţei informează în acest sens organismele de evaluare a conformităţii care au eliberat certificatele respective, precum şi organismul naţional de acreditare, pentru a se aplica măsuri conform legii.
    (12) Dacă în cadrul controlului produselor se stabilesc semne de fraudă, încălcări ale proprietăţii intelectuale sau alte infracţiuni care cad sub incidenţa urmăririi penale, autorităţile de supraveghere a pieţei furnizează aceste informaţii autorităţilor corespunzătoare.
    (13) În cazul în care controlul produselor a fost efectuat în baza reclamaţiilor consumatorilor, conform prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 2)  lit. a) şi ale art. 16 alin. (1) lit. b), autorităţile de supraveghere a pieţei prezintă consumatorilor rezultatele acestui control în limitele admise de legislaţia privind secretul comercial şi cea privind protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 15. Cerinţe specifice privind controlul
                         produselor la distribuitor (importator)
    (1) Controlul produselor la distribuitor (importator) se efectuează în cadrul:
    1) controalelor planificate conform programelor sectoriale;
    2)  controalelor inopinate:
    a) în urma reclamaţiilor consumatorilor (utilizatorilor) referitoare la produsele neconforme, precum şi a sesizărilor autorităţilor publice centrale şi locale, ale organelor de drept, ale asociaţiilor obşteşti de consumatori, care conţin informaţii despre distribuirea unor produse ce au provocat prejudicii interesului public sau despre defectul produselor care poate provoca astfel de prejudicii, sau despre lipsa informaţiei privind producătorul unor astfel de produse, dar care conţin informaţii despre distribuitorul de la care au fost achiziţionate (depistate) aceste produse;
    b) ca urmare a informaţiilor producătorului, care prezintă dovezi că:
    – nu a pus în circulaţie produse care sînt periculoase, prezintă riscuri şi/sau care nu corespund cerinţelor esenţiale;
    – produsele sînt periculoase, prezintă risc şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale din cauza acţiunilor sau inacţiunilor distribuitorului acestor produse.
    În cazurile menţionate la lit. b) trebuie să fie stabilit agentul economic din lanţul de aprovizionare care a pus la dispoziție pe piață astfel de produse, precum şi agentul economic ale cărui acţiuni sau inacţiuni au făcut ca produsele să fie periculoase, să prezinte riscuri şi/sau să nu corespundă cerinţelor esenţiale.
    (2) În cadrul controlului produselor la distribuitor (importator), conform prevederilor alin. (1) pct. 1) şi pct. 2) lit. a), se utilizează una sau mai multe din următoarele acţiuni într-o combinaţie adecvată:
    a) controlul prezenţei marcajului CE pe produs (după caz, numărul de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat), în cazul în care aplicarea acestuia este prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă;
    b) controlul prezenţei documentelor care trebuie să însoţească produsul (inclusiv instrucţiunile de utilizare), al etichetei, al altor mărci/semne, în cazul în care acestea sînt stabilite de actele normative, inclusiv de reglementarea tehnică aplicabilă, precum şi al conformității lor cu cerinţele esenţiale;
    c) controlul disponibilității și al valabilității declaraţiei de conformitate sau a certificatului de conformitate, în cazul în care reglementarea tehnică aplicabilă stabileşte însoţirea obligatorie a produsului cu o astfel de declaraţie sau certificat de conformitate în cadrul distribuirii acestuia;
    d) prelevarea şi examinarea mostrelor de produs şi identificarea producătorului acestuia;
    e) efectuarea încercărilor de laborator asupra mostrelor, în cazul în care există motive de a suspecta că, în pofida conformităţii declarate, produsul este periculos, prezintă risc şi/sau nu corespunde cerinţelor esenţiale.
    (3) În cadrul controlului produselor la distribuitor (importator), conform alin. (1) pct. 2) lit. b), se verifică documentele care conţin informaţii despre originea produselor şi documentele care pun produsele în circulaţie ulterioară (contracte, facturi de expediţie).
    (4) În cazul în care distribuitorul (importatorul), în termen de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului, nu a prezentat documentele ce conţin informaţii despre originea produselor, distribuitor (importator) este considerat agentul economic care a introdus produsele pe piață. Atunci cînd se efectuează controlul produselor conform prevederilor alin. (1) pct. 2) lit. b), se verifică condiţiile de depozitare a produselor respective.
    Articolul 16. Cerinţe specifice privind controlul
                         produselor la producător (importator)
    (1)  Controlul produselor la producător (importator) se efectuează:
    a) ca urmare a rezultatelor controlului produselor la distribuitor sau atunci cînd există un motiv de a suspecta că, în pofida conformităţii declarate, produsul este periculos, prezintă risc şi/sau nu corespunde cerinţelor esenţiale datorită acţiunilor sau inacţiunilor producătorului;
    b) în urma reclamaţiilor consumatorilor (utilizatorilor) referitoare la produsele neconforme, precum şi a sesizărilor autorităţilor publice centrale şi locale, ale organelor de drept, ale asociaţiilor obşteşti de consumatori, care conţin informaţii despre distribuirea produselor care au provocat prejudicii interesului public sau despre defectul produselor care poate provoca astfel de prejudicii (cu indicarea informaţiilor de identificare a agentului economic care a pus în circulaţie aceste produse, confirmarea documentară privind existenţa unor astfel de daune, descrierea defectului), precum şi informaţii care permit identificarea producătorului;
    c) în cazul în care parvin notificări operative sau alt fel de informaţii de la organismele autorizate din alte state privind produsele care prezintă un risc grav, dacă producătorul (importatorul) acestora este identificat şi este rezident în Republica Moldova.
    (2) În cadrul controlului produselor la producător se utilizează una sau mai multe din următoarele acţiuni într-o combinaţie adecvată:
    a) controlul prezenţei marcajului CE pe produs (după caz, numărul de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat), în cazul în care aplicarea acestuia este prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă;
    b) controlul prezenţei documentelor ce trebuie să însoţească produsul (inclusiv instrucţiunile de utilizare), al etichetei, al altor mărci/semne, în cazul în care acestea sînt prevăzute de actele normative, inclusiv de reglementarea tehnică aplicabilă, precum şi al conformității lor cu cerinţele esenţiale;
    c) controlul disponibilității și valabilității declaraţiei de conformitate sau a certificatului de conformitate, în cazul în care reglementarea tehnică aplicabilă stabileşte obligaţia însoţirii produselor cu o astfel de declaraţie, precum şi al corespunderii declaraţiei de conformitate cu cerinţele esențiale;
    d) verificarea descrierii generale a produsului şi a informaţiei privind documentaţia de proiectare;
    e) examinarea mostrelor de produs;
    f) dacă există suficiente motive rezonabile în  baza cărora s-ar putea stabili că produsul este periculos, prezintă risc şi/sau este neconform cerinţelor esenţiale:
    – verificarea documentaţiei tehnice pentru produs privind corespunderea cu cerinţele reglementării tehnice aplicabile;
    – verificarea documentelor privind sistemul de management al calităţii, dacă acesta este prevăzut de reglementarea tehnică aplicabilă acestui tip de produs.
    (3) În cadrul controlului produselor conform prevederilor alin. (1) lit. b) şi c) se efectuează prelevare de mostre şi încercări de laborator asupra mostrelor.
    Articolul 17. Prelevarea şi încercările de laborator
                         asupra mostrelor de produse
    (1) Prelevarea mostrelor de produse şi încercările de laborator asupra acestora se efectuează în baza deciziei motivate, scrise, a conducătorului autorităţii de supraveghere a pieţei.
    (2) Metoda de prelevare şi cantitatea eşantionului corespund cerinţelor documentului normativ pentru produsul în cauză. Dacă documentul normativ pentru produs prevede un control total sau nu este stabilită cantitatea mostrelor prelevate, se admite controlul selectiv, cu aplicarea metodelor de control statistic.
    (3) Încercările de laborator asupra mostrelor de produse prelevate se efectuează în laboratoarele de încercări acreditate, în baza unor acorduri încheiate cu acestea de către autorităţile de supraveghere a pieţei. Parametrii testați se stabilesc de către autoritățile de supraveghere a pieței, în funcţie de domeniul de acreditare a laboratorului de încercări.
    (4) Nu se permite efectuarea încercărilor asupra mostrelor de produse prelevate în laboratoarele de încercări acreditate implicate în evaluarea conformităţii produselor şi deţinute de către producătorii sau distribuitorii acestor produse.
    (5) Pentru efectuarea încercărilor, autorităţile de supraveghere a pieţei au dreptul să apeleze la serviciul unui laborator de încercări acreditat, care a efectuat încercări în vederea evaluării conformităţii aceluiaşi produs, numai cu condiţia că nu există un conflict de interese şi că responsabilitatea pentru luarea deciziilor le revine autorităţilor de supraveghere a pieţei.
    (6) Agentul economic poate, pe propria răspundere, să pună la dispoziţie pe piaţă loturile de produse din care au fost prelevate mostre pentru încercări de laborator de către autoritatea de supraveghere a pieţei.
    (7) Termenul de efectuare a încercărilor de laborator nu va depăşi 14 zile lucrătoare din data prelevării mostrelor. Termenul respectiv poate fi mai mare dacă documentul normativ privind metodele de încercări pentru un anumit tip de produs stabileşte un termen mai mare.
    Articolul 18. Măsuri corective pentru produsele care
                         prezintă un risc grav
    (1) Dacă autoritatea de supraveghere a pieţei constată că produsul prezintă un risc grav, care necesită o intervenţie rapidă, inclusiv un risc grav ale cărui efecte nu sînt imediate, aceasta prescrie agentului economic măsuri privind retragerea produsului de pe piață, rechemarea produsului sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a acestuia.
    (2) Decizia privind existența unui risc grav prezentat de un produs se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare natura pericolului și probabilitatea apariției sale.
    (3) Produsul nu poate fi considerat drept unul care prezintă un risc grav numai pentru motivul că există oportunităţi de a atinge un nivel mai ridicat de siguranţă a produsului sau că alte produse oferite pe piaţă prezintă un grad mai redus de risc.
    (4) Reglementarea tehnică pentru un anumit tip de produs poate stabili alte măsuri corective decît cele prevăzute în prezentul articol.
    Articolul 19. Măsuri corective pentru produsele care
                         nu corespund cerinţelor esenţiale
    (1) În cazul în care în cadrul controlului produselor se constată că produsul nu corespunde cerinţelor esenţiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 18, autoritatea de supraveghere a pieţei, în regim de urgenţă, prescrie agentului economic măsuri pentru a aduce acest produs în conformitate cu cerinţele esenţiale în termen de cel mult o lună de la data înmînării prescripţiei contra semnătură sau de la data expedierii ei prin scrisoare recomandată ori în alt termen, mai mic, stabilit în mod expres în prescripţie.
    (2) Dacă autoritatea de supraveghere a pieţei constată că produsul nu corespunde cerinţelor esenţiale şi, în acelaşi timp, acesta prezintă un risc grav, se aplică măsurile corective prevăzute la art. 18 alin. (1).
    (3) Decizia privind existența unui risc grav prezentat de un produs se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare natura pericolului și probabilitatea apariției sale.
    (4) Autoritatea de supraveghere a pieţei va prescrie agentului economic să ia măsuri pentru a aduce produsul în conformitate cu cerinţele esențiale, în perioada specificată la alin. (1), în cazul în care a stabilit:
    a) folosirea și aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă;
    b) neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului de acest document, în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru;
    c) întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite în reglementarea tehnică aplicabilă;
    d) neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile;
    e) neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformității notificat alături de marcajul CE, atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru.
    (5) Dacă în urma analizei informaţiei privind rezultatele implementării şi/sau a verificării executării măsurilor corective conform art. 25 se stabileşte că produsul nu corespunde cerinţelor esenţiale sau corespunde parţial, se aplică măsurile corective prevăzute la art. 18 alin. (1).
    (6) Reglementarea tehnică pentru un anumit tip de produs poate stabili alte măsuri corective decît cele prevăzute de prezentul articol.
    Articolul 20. Suspendarea temporară a punerii
                          la dispoziţie pe piaţă a produselor
    (1) Suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor se aplică pentru a aduce produsele în conformitate cu cerinţele esențiale în cazurile  prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (4).
    (2) Suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor conform alin. (1) din prezentul articol se aplică în cazurile prevăzute de prezenta lege dacă există o oportunitate de a aduce aceste produse în conformitate cu cerinţele esenţiale. Aceste restricţii se aplică produselor disponibile pe piaţă, inclusiv celor din depozitele producătorilor (importatorilor), şi/sau produselor aflate la consumatori (utilizatori).
    (3) Ajustarea produselor la cerinţele esențiale se efectuează la locul de reşedinţă (amplasare) al consumatorului (utilizatorului) sau la locul amplasării distribuitorului, producătorului (importatorului) sau a agentului economic care a efectuat lucrări de întreţinere şi reparație a produselor, precum şi în alte locuri în care produsele respective pot fi ajustate la cerinţele esențiale stabilite.
    (4) Ajustarea produselor la cerinţele esenţiale se efectuează din contul agentului economic care, prin acţiunile sau omisiunile sale, a adus produsele în starea necorespunzătoare cerinţelor esențiale stabilite.
    (5) Suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor se aplică în cazul în care se ia decizia privind conformarea produselor cu cerinţele esenţiale pentru perioada de valabilitate a restricţiei respective.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, pot, de asemenea, aplica restricţii privind punerea în circulaţie sau distribuirea produselor.
    Articolul 21. Interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă
                         a produselor
    (1) Interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor este aplicată în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) şi art.19 alin. (5) din prezenta lege şi în cazurile prevăzute de Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (2) Interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor nu se aplică activităţilor legate de returnarea unor astfel de produse către producător (importator) sau distribuitor în cadrul măsurilor de retragere, de rechemare sau de transfer al acestor produse pentru a fi distruse sau scoase din uz.
    Articolul 22. Retragerea produselor de pe piață şi rechemarea
                          produselor de la consumatori (utilizatori)
    (1) Retragerea produselor de pe piață şi/sau rechemarea produselor de la consumatori (utilizatori) se aplică în cazul produselor puse la dispoziţie pe piaţă sau al celor furnizate consumatorilor (utilizatorilor) în situațiile prevăzute de prezenta lege şi Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (2) Retragerea produsului de pe piață presupune restituirea către producător (importator) a tuturor unităţilor de produs aflate în posesia distribuitorilor.
    (3) Rechemarea produsului presupune restituirea către producător (importator) a tuturor unităţilor de produs ce au fost furnizate consumatorilor (utilizatorilor).
    (4) Retragerea de pe piață sau rechemarea produsului se efectuează de către producător (importator) din proprie inițiativă sau în conformitate cu prescripţia autorităţii de supraveghere a pieţei și se aplică în cazul în care:
    a) măsurile întreprinse de agentul economic nu conduc la prevenirea sau evitarea riscurilor pe care le prezintă produsul, sau la furnizarea unui produs conform cu cerinţele esenţiale;
    b) aplicarea oricăror altor măsuri nu poate asigura prevenirea sau evitarea riscurilor pe care le prezintă produsul, sau furnizarea unui produs conform cu cerinţele esenţiale.
    (5) Rechemarea produselor este utilizată ca o măsură excepţională.
    (6) Produsele retrase de pe piață şi/sau rechemate la iniţiativa producătorului (importatorului) fie se aduc în conformitate cu cerinţele esenţiale sau într-o stare în care să nu mai prezinte vreun risc, ulterior revenind la proprietarul acestora, fie sînt distruse sau scoase din uz.
    (7) Dacă retragerea de pe piață sau rechemarea produselor este efectuată conform prescripţiei autorităţii de supraveghere a pieţei, aceasta oferă producătorului (importatorului) una din măsurile preconizate la alin. (6) şi, în cazul în care producătorul (importatorul) nu a luat măsuri adecvate în perioada definită de autoritatea de supraveghere a pieţei, aceasta, de comun acord cu producătorul (importatorul), decide distrugerea produselor sau scoaterea acestora din uz.
    (8) Simultan cu emiterea prescripţiei de retragere de pe piață sau de rechemare a produselor, autoritatea de supraveghere a pieţei poate să decidă interzicerea sau suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a acestor produse. Atunci cînd se ia decizia asupra unei măsuri corective (interzicerea sau suspendarea temporară), se va lua în considerare riscul pe care îl prezintă produsul şi/sau neconformitatea lui cu cerinţele esenţiale, precum şi posibilitatea de a aduce produsul în conformitate cu cerinţele esenţiale sau într-o stare în care produsul să nu mai prezinte vreun risc.
    (9) Prescripţia de retragere de pe piață şi/sau de rechemare a produselor include cerinţa obligatorie de informare de către producătorul (importatorul) sau distribuitorul acestor produse a consumatorilor (utilizatorilor), precum şi a altor distribuitori de astfel de produse, cu privire la cauzele retragerii din circulaţie sau ale rechemării de la consumatori.
    (10) Producătorul (importatorul) care recheamă produsele cu scopul de a le distruge sau a le scoate din uz, cu acordul consumatorului (utilizatorului), compensează valoarea totală a produselor rechemate (cu excepţia livrării gratuite a produselor către consumator (utilizator) sau a înlocuirii cu produse similare).
    (11) În perioada de punere în aplicare a prescripţiei de retragere şi/sau de rechemare a produselor, autoritatea de supraveghere a pieţei monitorizează măsurile luate de agenţii economici pentru a retrage produsele de pe piață şi/sau a le rechema de la consumatori pentru a determina:
    a) corespunderea măsurilor luate cu activităţile planificate care vizează retragerea şi/sau rechemarea produselor;
    b) conlucrarea producătorului (importatorului) cu distribuitorii din lanţul de distribuție a produsului;
    c) eficienţa acţiunilor producătorului (importatorului) privind returnarea produsului din reţeaua de distribuţie şi/sau rechemarea acestuia de la consumatori (utilizatori).
    Articolul 23. Adoptarea măsurilor corective
    (1) Măsurile corective sînt puse în aplicare în mod proporțional, prin prescripţiile emise de autorităţile de supraveghere a pieţei.
    (2) Prescripţia privind aplicarea măsurilor corective se emite în baza:
    a) rezultatului controlului efectuat în funcţie de caracteristicile produsului, inclusiv al controlului efectuat în temeiul notificării organului vamal privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a produsului în conformitate cu art. 30 alin. (6);
    b) rezultatelor monitorizării privind eficienţa interdicției de punere la dispoziţie pe piaţă a produsului în conformitate cu art. 25 alin. (9);
    c) informaţiilor prezentate de către agenţii economici conform art. 12 alin. (3) şi (4) despre produsele care prezintă risc sau care nu sînt conforme cerinţelor esenţiale;
    d) informaţiilor despre produsele care nu corespund cerinţei generale de siguranţă, prezentate de agenţii economici care intră sub incidența prevederilor  Legii nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (3) Prescripţia poate fi modificată sau revocată în baza analizei informaţiilor privind îndeplinirea acesteia şi/sau ca urmare a controlului prevăzut la art. 25. Prescripţiile pot fi modificate de către autorităţile de supraveghere a pieţei ținînd cont de obiecţiile, explicaţiile, contraargumentele şi informaţiile prezentate de către agenţii economici conform alin. (10) din prezentul articol.
    (4) Prescripțiile se emit, se modifică sau se abrogă de către conducătorul autorităţii de supraveghere a pieţei sau de către inspectorul din cadrul acesteia în conformitate cu competenţele stabilite prin prezenta lege.
    (5) Prescripţia de interzicere, de suspendare a punerii la dispoziţie pe piaţă, de retragere de pe piață sau de rechemare a produselor va include, obligatoriu:
    a) motivele şi temeiurile legale care stau la baza ei;
    b) măsurile corective şi acţiunile specifice conexe care urmează a fi întreprinse/respectate de agentul economic;
    c) volumul total al produselor (lotul de produse) de o anumită marcă (model, articol, modificare) sau al unor părţi din  acestea, numărul lor de serie;
    d) termenul-limită de executare;
    e) căile şi termenul de contestare;
    f) termenul-limită în care agentul economic informează autoritatea de supraveghere a pieţei și îi prezintă probe cu privire la executarea prescripţiei.
    (6) Măsurile corective se aplică, după caz, tuturor produselor unei anumite mărci (model, articol, modificare), unei părţi a acestora sau unor serii.
    (7) Atunci cînd se emite prescripţia de retragere de pe piață sau de rechemare a produselor, se examinează posibilitatea implicării distribuitorilor și consumatorilor (utilizatorilor) acestor produse în procesul de punere în aplicare a măsurilor corective.
    (8) Perioada de punere în aplicare a prescripţiei trebuie să fie justificată şi va fi stabilită ținînd cont de natura riscului şi/sau de neconformităţile cu cerinţele esențiale stabilite, de volumul de produse care trebuie aduse în conformitate cu cerinţele esenţiale sau retrase de pe piață, sau rechemate, precum şi de posibilităţile reale ale agentului economic de a executa prescripţia. Perioada de executare poate fi modificată la cererea argumentată a agentului economic pentru a-i permite o executare mai eficientă a măsurii respective. O astfel de cerere poate fi depusă în orice moment, dar înainte de expirarea termenului-limită de executare a prescripţiei.
    (9) Înainte de a emite prescripţia, autoritatea de supraveghere a pieţei notifică agentul economic despre posibilitatea prezentării explicaţiilor şi a obiecţiilor la proiectul prescripţiei.
    (10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, agentul economic prezintă informaţii despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii sau evitării riscurilor sau prejudicierii intereselor publice, despre eliminarea neconformităţilor la produsele ce fac obiectul prescripţiei, iar în caz de dezacord, prezintă explicaţii, obiecţii şi dovezi care justifică poziţia sa. Această perioadă poate fi prelungită de către autoritatea de supraveghere a pieţei, în mod rezonabil, la cererea agentului economic.
    (11) Explicaţiile, obiecţiile şi informaţiile prezentate de agentul economic se examinează obligatoriu şi se păstrează la autoritatea de supraveghere a pieţei.
    (12) În cazul în care informaţiile specificate la alin. (10) nu sînt prezentate în termenul stabilit, autoritatea de supraveghere a pieţei emite prescripţia privind aplicarea unor măsuri corective.
    (13) În cazul în care trebuie luate în mod urgent măsuri corective cu scopul de a preveni sau a evita riscul prejudicierii intereselor publice, autoritatea de supraveghere a pieţei poate decide luarea măsurilor corective fără a acorda agentului economic posibilitatea de a se exprima anterior emiterii prescripţiei respective. În acest caz, agentul economic are dreptul să prezinte informaţiile, conform alin. (10), în orice moment după emiterea prescripţiei, dar înainte de expirarea termenului-limită de executare a acesteia. Autoritatea de supraveghere a pieţei va lua în considerare informaţiile primite pentru a evalua caracterul adecvat şi proporţionalitatea măsurii corective aplicate, iar rezultatele unei astfel de revizuiri se aduc la cunoştinţa agentului economic.
    (14) Neprezentarea sau neprezentarea în termenul stabilit de lege, sau refuzul de a oferi explicaţii, obiecţii şi/sau informaţii la emiterea prescripţiei nu privează agentul economic de dreptul de a contesta în instanţa de judecată prescripţia respectivă.
    (15) Blanchetele prescripţiilor se elaborează şi se aprobă de către autorităţile de supraveghere a pieţei şi sînt documente de strictă evidenţă.
    Articolul. 24. Evaluarea riscurilor
    (1) Orice măsură de interzicere sau de suspendare a punerii la dispoziţie pe piaţă, de retragere de pe piață sau de rechemare a produselor, luată în conformitate cu prezenta lege sau cu Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor, trebuie să fie proporţională cu nivelul de risc sau cu prejudiciul ce ar putea fi adus intereselor publice de către produsele respective (în continuare – nivel de risc).
    (2) Nivelul de risc este determinat de către autoritatea de supraveghere a pieţei prin evaluarea riscurilor existente sau care ar putea să apară (în continuare – evaluarea riscurilor).
    (3) Evaluarea riscurilor se bazează pe analiza criteriilor de evaluare a riscurilor. Aceasta ia în considerare condiţiile normale şi cele previzibile de utilizare a produsului.
    (4) Criteriile de evaluare a riscurilor sînt:
    a) pericolele care afectează sau pot afecta sănătatea și siguranța oamenilor prin utilizarea produselor;
    b) categoriile de consumatori care pot utiliza aceste produse;
    c) tipurile de leziuni pe care le poate provoca consumatorilor utilizarea acestor produse;
    d) caracteristicile şi gravitatea leziunilor ce pot rezulta din prejudiciul adus unor anumite categorii de consumatori prin utilizarea produselor;
    e) efectele care decurg din leziuni.
    (5) Guvernul aprobă Metodologia privind evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare destinate consumatorilor şi selectarea masurilor corective, care prevede criteriile de evaluare a riscurilor, condiţiile şi circumstanţele în care autorităţile de supraveghere a pieţei aleg măsurile corective.
    Articolul 25. Controlul executării prescripţiilor
    (1) În cadrul monitorizării executării măsurilor corective, autoritatea de supraveghere a pieţei:
    a) analizează informaţiile prezentate de către agentul economic privind executarea prescripţiilor;
    b) efectuează controlul privind modul de îndeplinire a recomandărilor din prescripţie de către agentul economic;
    c) monitorizează eficienţa acţiunilor întreprinse de către agentul economic ca urmare a măsurilor corective.
    (2) Agentul economic, în termenul stabilit de prescripţie, prezintă (expediază) autorităţii de supraveghere a pieţei informaţii, însoţite de probe, care confirmă executarea prescripţiei.
    (3) În cazul în care agentul economic nu a prezentat în termenul stabilit informaţii privind executarea prescripţiei sau informaţiile prezentate sînt insuficiente pentru a demonstra eficienţa punerii în aplicare a prescripției, autoritatea de supraveghere a pieţei verifică modul de executare a prescripţiei de către agentul economic.
    (4) Autoritatea de supraveghere a pieţei iniţiază verificarea cu privire la executarea prescripţiei în cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepţionării informaţiei agentului economic privind executarea prescripţiei, iar în caz de neprezentare a informației, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de prezentare a acesteia, stabilit în prescripţie.
    (5) Controlul privind executarea prescripţiei se efectuează prin controlul produselor pentru care s-au aplicat masurile corective conform cerinţelor stabilite la art. 14. Dacă este necesar, sînt examinate mostrele de produse şi, dacă există motive să se creadă că produsele sînt periculoase, prezintă riscuri şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale, vor fi prelevate din nou mostre ale produselor respective şi efectuate încercări de laborator asupra acestora.
    (6) Dacă în urma analizei informaţiei privind executarea prescripţiei şi/sau în urma controlului privind punerea ei în aplicare se constată faptul executării complete şi eficiente a prescripției (cu excepţia celei de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor), autoritatea de supraveghere a pieţei face în prescripţie înscrierea privind executarea acesteia.
    (7) Dacă în urma analizei informaţiei privind executarea prescripţiei şi/sau în urma controlului privind modul de punere în aplicare a acesteia se constată neexecutarea sau executarea parţială a prescripției, sau faptul că prescripţia nu a fost executată efectiv, autoritatea de supraveghere a pieţei emite imediat o nouă prescripţie privind modificarea prescripţiei respective. Aceste modificări pot include aplicarea de noi măsuri corective.
    (8) După executarea prescripţiei, cu excepţia prescripţiei de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor, autoritatea de supraveghere a pieţei monitorizează eficienţa măsurilor corective luate. Această monitorizare se efectuează, în conformitate cu programele sectoriale, prin controlul produselor pentru care s-au aplicat măsuri corective la etapa de distribuire.
    (9) Monitorizarea eficienţei interdicției de punere la dispoziţie pe piaţă a produselor constă în urmărirea respectării acestei interdicţii în reţeaua de comerţ. Dacă în urma monitorizării se va constata disponibilitatea pe piaţă a produselor care au fost supuse acestei interdicții, autoritatea de supraveghere a pieţei va solicita producătorului (importatorului) retragerea de pe piață sau rechemarea acestora. Dacă se constată faptul furnizării sistemice pe piaţă a produselor pentru care s-a emis interdicţia de punere la dispoziţie pe piaţă, autoritatea de supraveghere a pieţei dispune efectuarea unui control al caracteristicilor acestor produse la producător (importator).
    Articolul 26. Informarea consumatorilor (utilizatorilor)
                         cu privire la produsele care prezintă un
                          risc grav
    În scopul prevenirii consumatorilor cu privire  la pericole şi al reducerii riscului prejudicierii intereselor publice, autorităţile de supraveghere a pieţei difuzează/plasează în timp util, prin intermediul mass-media şi al Internetului, informaţiile relevante cu privire la produsele care prezintă un risc grav.
    Articolul 27. Contestarea controlului şi/sau
                         a rezultatelor acestuia
    Actele şi acţiunile autorităţilor de supraveghere a pieţei sau ale funcţionarilor din cadrul acestora pot fi contestate în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
Capitolul VI
Controlul produselor introduse
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
    Articolul 28. Controlul privind siguranţa şi conformitatea
                          produselor importate
    (1) Organul vamal efectuează, în mod corespunzător și la o scară adecvată, controale privind caracteristicile produselor înainte de punerea acestora în liberă circulaţie cu scopul de a preveni introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor care prezintă un risc grav pentru sănătate, siguranță, mediu sau orice alt interes public.
    (2) Organul vamal efectuează verificarea produselor în locurile stabilite de Serviciul Vamal pentru vămuire, prin controlul documentelor şi, unde este cazul, identifică produsele în baza eşantioanelor corespunzătoare şi a informaţiilor prezentate:
    a) prin sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase;
    b) de autorităţile de supraveghere a pieţei referitor la produsele care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale specificate la alin. (5) şi (6).
    (3) În cadrul controlului produselor, organul vamal ia în considerare informaţiile furnizate de către autorităţile de supraveghere a pieţei, precum şi alte informaţii relevante.
    (4) În cadrul controlului documentelor, organul vamal verifică documentaţia pe suport de hîrtie sau în format electronic, care trebuie să însoţească livrarea produselor pe piaţă în conformitate cu legislația comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun.
    (5) În cadrul identificării produselor, organul vamal verifică prezența marcajului CE pe produs, în cazul în care cerinţa respectivă este prevăzută de reglementarea tehnică aplicabilă acestui tip de produs, precum şi respectarea normelor de aplicare a marcajului CE.
    (6) Organul vamal este informat cu privire la produsele care prezintă un risc grav prin intermediul sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei.
    (7) Organul vamal efectuează schimb de informaţii necesare, în format electronic, cu autorităţile de supraveghere a pieţei, informații care vor fi folosite în scopuri vamale, dar şi pentru monitorizarea eficientă a produselor şi pentru supravegherea pieţei.
    (8) În cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei, în conformitate cu art. 19 şi 32, au luat măsuri corective privind introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova al unui produs ce nu  corespunde cerinţelor esenţiale, acestea informează organul vamal despre produsul în cauză.
    (9) Informaţia autorităţii de supraveghere a pieţei referitoare la produsele ce nu sînt conforme cu cerinţele esenţiale include:
    a) date care permit identificarea produselor respective;
    b) informaţii privind tipul şi termenul de executare a măsurilor corective luate în privința unor astfel de produse;
    c) informaţii despre originea şi lanţul de aprovizionare ale produselor.
    (10) Autoritățile responsabile de supravegherea pieței în domeniile reglementate, prevăzute în anexa la prezenta lege, vor conlucra cu Serviciul Vamal în vederea stabilirii mecanismului de control al produselor pentru punerea acestora în liberă circulație. Regulamentul privind procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal se aprobă de Guvern.
    Articolul 29. Competenţele organului vamal
    Organul vamal, în cadrul verificării produselor importate, are următoarele atribuţii principale:
    a) participă la implementarea politicii statului în domeniul supravegherii pieţei;
    b) contribuie, în limita competenţelor, la asigurarea securităţii economice a statului;
    c) efectuează, în conformitate cu art. 28, controlul documentelor şi/sau identificarea produselor înainte de punerea acestora în liberă circulaţie pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    d) decide suspendarea punerii în liberă circulaţie a produselor prezentate pentru control vamal şi vămuire în cazurile şi în  modul prevăzute de prezenta lege;
    e) permite plasarea produselor aflate sub supraveghere vamală în destinația vamală  distrugere, cu respectarea prevederilor Codului vamal, ale prezentei legi și ale altor acte normative în vigoare;
    f) generalizează rezultatele monitorizării produselor, analizează cauzele încălcărilor comise şi înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi normativ;
    g) cu suportul autorităților de supraveghere a pieței, asigură formarea inițială şi instruirea continuă a colaboratorilor vamali care efectuează controlul produselor;
    h) elaborează şi pune în aplicare măsuri de îmbunătăţire a performanţelor proprii în controlul produselor;
    i)  informează autorităţile de supraveghere a pieţei şi publicul cu privire la rezultatele controlului produselor.
    Articolul 30. Suspendarea punerii în liberă circulaţie
                         a produselor
    (1) Organul vamal suspendă punerea în liberă circulaţie a unui produs prezentat pentru control vamal şi vămuire în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor art. 28, s-a constatat:
    a) că produsul prezintă caracteristici care, în condiţiile unei instalări, întreţineri şi utilizări corespunzătoare, indică asupra existenţei unui risc grav în ceea ce priveşte sănătatea, siguranţa, mediul sau orice alt interes public menţionat la art. 1 alin. (1);
    b) lipsa documentaţiei pe suport de hîrtie sau în format electronic care trebuie să însoţească furnizarea produselor pe piaţă în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile sau ale altor documente normative;
    c) lipsa marcajului CE și/sau a altor marcaje suplimentare, prevăzute de reglementarea tehnică aplicabilă acestui tip de produs;
    d) că marcajul CE și/sau alte marcaje suplimentare au fost aplicate pe produs în mod fals sau în mod înşelător.
    (2) Decizia de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produselor se emite de către conducătorul organului vamal sau adjunctul său. Formularul  deciziei de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produselor se elaborează şi se aprobă de către Serviciul Vamal.
    (3) În decizia de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produsului se indică lotul concret de produse (model, articol, modificare) sau elementele individuale ale acestuia.
    (4) Decizia organului vamal de a suspenda punerea în liberă circulaţie a produselor ca urmare a controlului acestora poate fi atacată în instanţa de judecată.
    (5) Organul vamal notifică autoritatea de supraveghere a pieţei cu privire la suspendarea punerii în liberă circulaţie a lotului de produse. În notificarea respectivă se indică produsul, motivele şi termenul pentru care este valabilă suspendarea, numele şi adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă există) şi/sau ale importatorului, precum şi alte informaţii necesare, care să ateste faptul încălcării.
    (6) În baza notificării recepționate de la organul vamal, autoritatea de supraveghere a pieței efectuează verificarea caracteristicelor produselor pentru care a fost suspendată punerea în liberă circulație. Dacă este necesar, controlul produselor aflate sub supraveghere vamală se poate face la locul depozitării acestora. Controlul se efectuează ţinînd cont de informaţia organului vamal privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a produselor.
    (7) Autoritatea de supraveghere a pieței prelevă mostre ale produselor care se află sub supraveghere vamală pentru efectuarea încercărilor de laborator în modul prevăzut de Codul vamal. Încercările de laborator asupra mostrelor de produse aflate sub supraveghere vamală se efectuează în modul prevăzut de prezenta lege. O copie a procesului-verbal privind prelevarea mostrelor şi a raportului de încercări se prezintă  la organul vamal.
    Articolul 31. Punerea în liberă circulaţie a produselor
                         a căror vămuire a fost suspendată
    (1) În cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării punerii în liberă circulaţie a produselor în conformitate cu art. 30, organul vamal nu a fost notificat în scris cu privire la vreo acţiune luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, aceste produse sînt puse  în liberă circulație în modul stabilit.
    (2) Dacă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării punerii în liberă circulaţie a produselor de către organul vamal, acesta este notificat în scris de către autoritatea de supraveghere a pieţei referitor la faptul că aceste produse nu prezintă un risc grav pentru interesul public sau nu pot fi considerate neconforme cerinţelor esenţiale aplicabile, produsele în cauză sînt repuse în liberă circulaţie, cu condiţia ca toate celelalte cerinţe şi formalităţi legate de această procedură să fie îndeplinite.
    Articolul 32. Măsuri corective aplicate produselor
                         a căror punere în liberă circulaţie a fost
                         suspendată
    (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei care a primit notificarea de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produselor a constatat că aceste produse prezintă un risc grav, aceasta va lua măsuri pentru a preveni introducerea produselor respective în circulaţie prin emiterea prescripţiei de interzicere a punerii la dispoziţie a produselor pe piaţă şi va solicita organului vamal interzicerea punerii lor în liberă circulaţie, cu indicarea obligatorie a vizei „Produs periculos – nu se autorizează punerea în liberă circulaţie în conformitate cu Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor” pe factura comercială care însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor relevant sau, în cazul în care datele sînt procesate electronic, în sistemul de procesare a datelor.
    (2) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei care a primit notificarea de suspendare a punerii în liberă circulaţie a produselor a constatat că produsele nu sînt conforme cu cerinţele esenţiale stabilite de reglementările tehnice aplicabile, aceasta aplică măsurile restrictive prevăzute de prezenta lege, care pot include şi interdicţia de introducere a acestor produse în circulaţie. În cazul emiterii prescripţiei de interzicere a punerii la dispoziţie a produselor pe piaţă, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită organului vamal să nu permită punerea acestor produse în liberă circulaţie şi să indice obligatoriu viza „Produs neconform – nu se autorizează punerea în liberă circulaţie în conformitate cu Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor” pe factura comercială care însoţeşte produsul şi pe orice alt document însoţitor relevant sau, în cazul în care datele sînt procesate electronic, în sistemul de procesare a datelor.
    (3) În cazul în care produsele prevăzute la alin. (1) şi (2) sînt ulterior plasate într-un regim vamal diferit de cel care prevede punerea lor în liberă circulaţie pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi în cazul în care autorităţile de supraveghere a pieţei nu au obiecţii, viza enunţată la alin. (1) şi (2) este aplicată, în aceleaşi condiţii, pe documentele necesare controlului vamal şi procedurilor de vămuire asociate regimului vamal declarat.
    (4) Produsele care prezintă un risc grav și se află sub supraveghere vamală sînt scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate în destinația vamală distrugere, cu acordul scris al autorității de supraveghere a pieței, dacă acest lucru este considerat a fi necesar și proporțional riscului respectiv.
    (5) Produsele prevăzute la alin. (2), pentru care se aplică măsurile restrictive prevăzute de prezenta lege, cu excepția interdicţiei de punere în liberă circulaţie, pot fi plasate sub regim vamal de antrepozit vamal sau în depozit provizoriu,  pe perioada stabilită în mod expres în prescripție, pentru  a le aduce în conformitate cu cerințele esențiale stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă.
    (6) Autorităţile de supraveghere a pieţei informează, în conformitate cu art. 28 alin. (3), (6) şi (8), organul vamal şi autoritatea de coordonare cu privire la produsele la care s-a identificat un risc grav sau o neconformitate în sensul alin. (1) şi (2) din prezentul articol.
Capitolul VII
Asigurarea informaţională şi financiară
a activităţii de supraveghere a pieţei
    Articolul 33. Schimbul de informații cu privire
                         la produsele periculoase
    (1) Pentru schimbul de informații cu privire la produsele ce prezintă un risc grav este creat și gestionat sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase în conformitate cu Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    (2) Informaţiile introduse în sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase se fac publice în măsura şi modul prevăzute de Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.
    Articolul 34. Sistemul naţional de informare și comunicare
                          pentru supravegherea pieţei
    (1) Sistemul naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei este creat şi gestionat pentru a sprijini, în regim automatizat, măsurile de supraveghere a pieţei, acesta fiind compatibil cu Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al controalelor”.
    (2) Sistemul naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei este format din sistemul electronic de comunicare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal.
    [Art.34 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.34 al.(3) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Informaţiile conţinute în sistemul naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei sînt puse la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei, organului vamal şi a autorităţii de coordonare.
    [Art.34 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Informaţiile transmise între autorităţile de supraveghere a pieţei şi între acestea și organul vamal sînt utilizate pentru schimbul de informaţii conform prevederilor art. 28 alin. (8) şi (9), ale art. 30 alin. (5), ale art. 31 şi art. 32 alin. (1) şi (2).
    (6) Funcţionarea sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei este asigurată de către autoritatea de coordonare.
    (7) Autoritatea de coordonare creează şi menţine un sistem general de arhivare şi schimb de informaţii pe suport digital privind activităţile de supraveghere a pieţei, programele sectoriale şi informaţiile conexe acestora, privind sancţiunile aplicate.
    (8) Autorităţile de supraveghere a pieţei asigură evidenţa şi arhivarea rezultatelor controalelor, utilizînd înregistrările pe suport de hîrtie şi în format electronic, creînd şi păstrînd baza de date a controalelor pentru o perioadă de 7 ani.
    (9) În sensul art. 32 alin. (6), autorităţile de supraveghere a pieţei, în baza informaţiei recepţionate, prezintă autorităţii de coordonare informaţiile de care dispun, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul, originea şi lanţul de distribuţie ale produsului, riscul aferent, natura şi durata măsurilor restrictive luate, contactele cu agenţii economici vizaţi şi orice măsuri voluntare luate de către agenţii economici.
    (10) Fără a aduce atingere art. 5 alin. (3) sau legislaţiei privind accesul la informaţie, se asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor. Protejarea confidenţialităţii, care se va face în limitele admise de legislaţia privind secretul comercial şi cea privind protecţia datelor cu caracter personal, nu trebuie însă să împiedice difuzarea de către autorităţile de supraveghere a pieţei a informaţiilor relevante pentru asigurarea eficienţei activităţilor de supraveghere a pieţei.
    (11) Conceptul tehnic şi regulamentul de funcţionare a sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei şi privind modul de furnizare și preluare a informaţiilor sînt aprobate de Guvern.
    Articolul 35. Finanţarea activităţii de supraveghere
                         a pieţei
    (1) Mijloacele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii de supraveghere a pieţei se raportează la cheltuielile autorităţilor corespunzătoare, în limita mijloacelor alocate anual de la bugetul de stat şi din alte surse, conform prevederilor legale.
    (2) Cheltuielile pentru prelevarea mostrelor de produse şi cele pentru efectuarea încercărilor de laborator (analizelor, măsurărilor) sînt suportate de către autorităţile de supraveghere a pieţei.
    (3) Dacă  în urma încercărilor de laborator (analizelor, măsurărilor) asupra mostrelor de  produs se constată că produsul este periculos, prezintă risc şi/sau nu corespunde cerinţelor esenţiale, cheltuielile pentru prelevarea de mostre, precum şi cele pentru efectuarea încercărilor de laborator sînt suportate de agentul economic supus controlului.
    (4) În cazul în care controlul a fost iniţiat la solicitarea agentului economic, cheltuielile aferente, inclusiv cele prevăzute la alin. (2), sînt suportate de agentul economic respectiv.
    (5) Fondurile internaţionale de asistenţă tehnică pot fi utilizate pentru:
    a) asigurarea instituirii şi funcţionării sistemului de schimb rapid de informaţii cu privire la produsele periculoase, precum şi a sistemului naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei;
    b) instruirea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor implicaţi în supravegherea pieţei şi controlul produselor;
    c) punerea în aplicare a măsurilor de cooperare internaţională în domeniul siguranţei produselor, supravegherii pieţei şi controlului produselor;
    d) dotarea laboratoarelor de cercetări/încercări.
    Articolul 36. Cooperarea dintre autorităţile de supraveghere
                          a pieţei și organele abilitate cu funcții de control
    Cooperarea dintre autorităţile de supraveghere a pieţei și organele abilitate cu funcţii de control se efectuează prin:
    a) organizarea unor controale complexe, care implică participarea mai multor autorităţi de supraveghere a pieţei;
    b) asigurarea schimbului de informaţii.
    Articolul 37. Cooperarea cu autorităţile competente
                         ale altor ţări
    (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal pot coopera cu autorităţile competente ale altor ţări în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi asistenţa tehnică pentru a facilita accesul la sistemele de schimb de informaţii cu privire la produsele ce prezintă un risc grav și pentru a promova activităţile de evaluare a conformității și supraveghere a pieţei.
    (2) Cooperarea în domeniul siguranței produselor și supravegherii pieței se realizează prin:
    a) schimbul de informaţii privind produsele care prezintă un risc grav, inclusiv participarea la sistemele informaționale regionale şi internaţionale privind produsele periculoase;
    b) schimbul de informaţii privind evaluarea riscurilor, metodele de testare și rezultatele obținute, evoluțiile științifice recente și alte aspecte relevante pentru activitățile de cont rol;
    c) schimb de experienţă profesională, servicii de expertiză şi cele mai bune practici de instruire şi perfecționare a specialiştilor;
    d) participarea la proiecte comune în domeniul siguranței produselor, prin activități comune de supraveghere a pieței și control al produselor, inclusiv prin evaluări comune (teste) ale produselor şi participarea la campanii de informare;
    e) îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu autorităţile de supraveghere a pieței din alte state cu privire la trasabilitatea, retragerea și rechemarea produselor care prezintă riscuri sau care nu corespund cerințelor esențiale stabilite.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 38
    La momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Comisia Europeană va fi notificată cu privire la autorităţile de supraveghere a pieţei şi domeniile lor de competenţă, în conformitate cu legislaţia comunitară de armonizare sau cu reglementările tehnice care o transpun, precum şi privind sancţiunile aplicabile agenţilor economici pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi.
    Articolul 39
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea unei perioade de 12 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi: 
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prevederile prezentei legi;
    b) va aduce în concordanţă actele sale normative cu prevederile prezentei legi;
     c) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 7. Chișinău, 26 februarie 2016.

    anexa
    [Anexa modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]