LPM20/2016
ID intern unic:  364089
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20
din  04.03.2016
cu privire la standardizarea naţională
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 170
    MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul și domeniul de aplicare a legii
    Prezenta lege se aplică activităţii de standardizare naţională și stabileşte cadrul legal pentru organizarea acesteia.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    aplicare a unui standard – utilizarea standardului în sfera de producţie, servicii, comerţ, achiziţii publice, activităţi de supraveghere a pieţei şi în alte domenii;
    anchetă publică a unui standard – acordarea unei perioade de timp suficiente pentru examinarea unui standard sau proiect de standard de către părţile interesate care pot prezenta observaţii şi propuneri scrise pe marginea acestora în scopul stabilirii consensului;
    conformitate cu un standard – îndeplinirea tuturor cerinţelor dintr-un standard;
    document de standardizare – orice specificaţie tehnică, alta decît un standard, adoptată de un organism de standardizare pentru aplicare repetată sau continuă şi a cărei respectare nu este obligatorie;
    Fond naţional de standarde – totalitatea standardelor şi altor documente de standardizare moldovenești, europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, deţinute de organismul naţional de standardizare;
    infrastructură a calităţii – ansamblu de entităţi care desfăşoară activităţi în domeniul standardizării, metrologiei, evaluării conformităţii și acreditării;
    organism de standardizare – organism care desfășoară activitate de standardizare, recunoscut la nivel naţional, regional sau internaţional, și care are ca funcţie principală, în conformitate cu statutul său, elaborarea şi aprobarea sau adoptarea de standarde ce sînt puse la dispoziţia publicului;
    organism naţional de standardizare – organism de standardizare recunoscut la nivelul Republicii Moldova, împuternicit să devină membru naţional în organizaţiile internaţionale şi regionale de standardizare corespunzătoare;
    parte interesată – persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritate publică, care are un interes sau o preocupare în activitatea de standardizare, şi anume: producători, asociaţii de consumatori, asociaţii sau organizaţii patronale sau sindicale, întreprinderi micro, mici şi mijlocii, instituţii de învăţămînt, de proiectare, de cercetare, laboratoare de încercări, organisme de certificare, autorităţi de supraveghere a pieţei şi alte persoane juridice şi fizice interesate;
    program de standardizare națională – program de lucru al organismului național de standardizare, care conţine lista cu temele ce fac obiectul activităţii de standardizare;
    proiect de standard – document ce conţine specificaţii tehnice referitoare la un subiect dat, care poate fi adoptat în conformitate cu regulile de standardizare națională, textul acestuia fiind rezultatul lucrărilor pregătitoare, şi care se distribuie în scopul prezentării observaţiilor şi propunerilor sau supunerii anchetei publice;
    proces – ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune, prin care se realizează un produs sau un serviciu;
    produs – orice produs fabricat industrial şi orice produs agricol, inclusiv produsele de pescărie;
    serviciu – orice activitate economică independentă, prestată în mod obişnuit în schimbul unei remuneraţii;
    sistem – ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune;
    referinţă directă la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative conform căreia singurul mijloc de a satisface condiţiile respective dintr-un act normativ este de a fi în conformitate cu standardele citate ca referinţă;
    referinţă indirectă la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative conform căreia unul dintre mijloacele de a satisface condiţiile respective dintr-un act normativ este de a fi în conformitate cu aceste standarde;
    referinţă datată la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative prin identificarea unuia sau mai multor standarde specifice în aşa fel încît revizuirile ulterioare ale acestor standarde să fie aplicabile doar în cazul modificării actului normativ;
    referinţă nedatată la standarde – referinţă la standarde în acte legislative și normative prin identificarea unuia sau mai multor standarde specifice în aşa fel încît revizuirile ulterioare ale acestor standarde să fie aplicabile fără a se impune necesitatea modificării actului normativ;
    specificaţie tehnică – document în care sînt prevăzute cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, un proces, un serviciu sau un sistem şi care stabileşte unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
    a) caracteristici necesare ale unui produs, inclusiv nivelurile de calitate, performanţă, interoperabilitate, protecţie a mediului, sănătate, siguranţă sau dimensiuni, precum şi cerinţele aplicabile produsului în ceea ce priveşte denumirea comercială, terminologia, simbolurile, încercările şi metodele de încercare, ambalarea, marcarea sau etichetarea şi procedurile de evaluare a conformităţii;
    b) metode şi procese de producţie utilizate în ceea ce priveşte produsele agricole, produsele destinate consumului uman şi animal şi produsele medicamentoase, precum şi metode şi procese de producţie aferente altor produse, în cazul în care au un efect asupra caracteristicilor acestora;
    c) caracteristici necesare ale unui serviciu, inclusiv nivelurile de calitate, performanţă, interoperabilitate, protecţie a mediului, sănătate, siguranţă, precum şi cerinţe aplicabile furnizorului în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie puse la dispoziţia beneficiarului;
    d) metode şi criterii de evaluare a performanţei produselor pentru construcţii, de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii, în legătură cu caracteristicile esenţiale ale acestora;
    specificaţie tehnică TIC – specificaţie tehnică din domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
    standard – specificaţie tehnică stabilită prin consens, adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie;
    standard moldovenesc – standard aprobat sau adoptat de organismul naţional de standardizare din Republica Moldova;
    standard european – standard adoptat de o organizaţie europeană de standardizare;
    standard armonizat – standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei Europene pentru aplicarea legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene;
    standard internaţional – standard adoptat de o organizație internaţională de standardizare;
    standard interstatal – standard adoptat de către Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie şi Certificare;
    standard moldovenesc conflictual – standard moldovenesc care are domeniu comun de aplicare cu un standard european, internaţional, interstatal sau al unei alte ţări şi care cuprinde condiţii în contradicţie cu cele din standardul european, internaţional, interstatal sau al unei alte ţări;
    standardizare – activitate specifică desfăşurată de un organism de standardizare recunoscut, prin care sînt elaborate, aprobate, adoptate, revizuite, modificate şi anulate standarde şi alte documente de standardizare;
    standardizare naţională – standardizare care se desfăşoară la nivelul unei ţări.
    Articolul 3. Obiectivele standardizării naţionale
    Activitatea de standardizare naţională este activitate de interes public general şi are următoarele obiective:
    a) creşterea competitivităţii economiei naţionale;
    b) înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului;
    c) protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, precum și a intereselor consumatorilor;
    d) protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor;
    e) asigurarea interschimbabilităţii şi compatibilităţii produselor;
    f) promovarea rezultatelor inovării şi progresului tehnic;
    g) facilitarea aplicării legislaţiei naționale;
    h) reprezentarea intereselor naţionale în activitatea de standardizare internaţională, europeană şi interstatală.
    Articolul 4. Principiile standardizării naţionale
    În activitatea de standardizare naţională se aplică următoarele principii:
    a) elaborarea şi adoptarea standardelor moldovenești pe bază de consens al părţilor interesate;
    b) participarea tuturor părţilor interesate;
    c) coerenţa şi disponibilitatea publică a standardelor;
    d) transparenţa şi eficienţa în activitatea de standardizare;
    e) caracterul voluntar al aplicării standardelor moldovenești;
    f) independenţa faţă de orice posibil interes particular;
    h) corelarea standardelor moldovenești cu evoluţia legislaţiei şi dezvoltarea ştiinţei și tehnicii;
    i) respectarea regulilor de standardizare europeană, internaţională și interstatală.
Capitolul II
SISTEMUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE
    Articolul 5. Organismul naţional de standardizare
    (1) Standardizarea naţională se realizează de către organismul naţional de standardizare.
    (2) În calitate de organism naţional de standardizare este recunoscut Institutul de Standardizare din Moldova.
    (3) Institutul de Standardizare din Moldova este o instituţie publică subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.
    (4) Institutul de Standardizare din Moldova îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege şi în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Standardizare din Moldova, aprobat de Guvern.
    (5) Directorul Institutului de Standardizare din Moldova este numit în funcţie pe bază de concurs, prin ordin al conducătorului organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.
    (6) Directorul Institutului de Standardizare din Moldova trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în domeniul infrastructurii calității de cel puţin 5 ani, inclusiv în funcţie de administrare de cel puţin 3 ani.
    (7) Raporturile de muncă cu directorul Institutului de Standardizare din Moldova încetează, prin ordin al conducătorului organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, în cazul pierderii cetăţeniei sau în alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare.
    (8) Atribuţiile directorului Institutului de Standardizare din Moldova sînt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Standardizare din Moldova.
    (9) Guvernul asigură ca Institutul de Standardizare din Moldova să dispună de spaţiu cu titlu gratuit şi de resurse financiare pentru îndeplinirea adecvată a atribuţiilor în calitate de organism naţional de standardizare pe plan naţional, european, internaţional şi interstatal.
    Articolul 6. Atribuţiile principale ale organismului
                       naţional de standardizare
    (1) Organismul naţional de standardizare are următoarele atribuţii principale:
    a) stabilirea regulilor de standardizare naţională;
    b) elaborarea, aprobarea şi realizarea programului de standardizare naţională;
    c) elaborarea şi aprobarea standardelor moldovenești;
    d) adoptarea standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, precum şi adoptarea altor documente de standardizare ca standarde moldovenești;
    e) examinarea periodică, modificarea, revizuirea, reconfirmarea şi anularea standardelor moldovenești;
    f) evidenţa standardelor moldovenești;
    g) asigurarea disponibilităţii publice a informaţiilor referitoare la standardele moldovenești şi a altor publicaţii relevante privind standardizarea naţională;
    h) comercializarea standardelor;
    i) constituirea, înregistrarea şi coordonarea activităţii comitetelor tehnice de standardizare;
    j) elaborarea şi publicarea Buletinului de standardizare şi a altor publicaţii din domeniul standardizării naţionale;
    k) participarea la activitatea de standardizare europeană, internaţională şi interstatală;
    l) reprezentarea Republicii Moldova ca membru în organizaţiile europene, internaţionale şi interstatale de standardizare şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al organizaţiilor corespunzătoare;
    m) colaborarea în domeniul standardizării cu organismele de standardizare din alte ţări şi alte organizaţii;
    n) participarea la schimbul de informaţii privind standardele şi activitatea de standardizare în cadrul sistemelor de standardizare european, internaţional şi interstatal;
    o) dezvoltarea şi gestionarea Fondului naţional de standarde;
    p) asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de standardizare;
    q) prestarea serviciilor în domeniul standardizării;
    r) avizarea, la solicitarea autorităţilor publice, a proiectelor de acte legislative și normative care au legătură cu standardele şi standardizarea, inclusiv a proiectelor de liste cu standarde moldovenești care adoptă standardele europene armonizate sau de liste cu alte standarde moldovenești la care se face referinţă în actele legislative şi normative;
    s) participarea la programe şi proiecte în standardizare cu finanţare naţională, europeană, internaţională sau interstatală;
    t) promovarea aplicării standardelor şi standardizării;
    u) exercitarea, în legătură cu scopul său principal, a oricăror altor atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
    (2) Organismul naţional de standardizare are dreptul exclusiv privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)–l) şi n)–p).
    (3) Pentru serviciile prestate prevăzute la alin. (1) lit. h), j), q) şi u), organismul naţional de standardizare are dreptul să încaseze plăţi.
    (4) Nomenclatorul şi tarifele serviciilor în domeniul standardizării prestate contra plată de către organismul naţional de standardizare, precum şi Metodologia de determinare a tarifelor la serviciile prestate de către organismul naţional de standardizare sînt aprobate de Guvern.
    Articolul 7. Consiliul de standardizare
    (1) Consiliul de standardizare este, pe lîngă organismul naţional de standardizare, un organ consultativ pe probleme de strategie şi dezvoltare în domeniul standardizării naţionale.
    (2) Consiliul de standardizare este constituit din reprezentanţi ai părţilor interesate. Membru permanent al Consiliului de standardizare este un reprezentant al organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii.
    (3) Modul de constituire, organizare, componenţa Consiliului de standardizare, modul de selectare şi atribuţiile funcţionale ale membrilor Consiliului de standardizare sînt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, care se elaborează şi se aprobă de organismul naţional de standardizare.
    (4) Consiliul de standardizare are următoarele atribuţii principale:
    a) participă la elaborarea politicii naţionale de standardizare;
    b) avizează documentele privind strategia de activitate a organismului naţional de standardizare;
    c) avizează programul de standardizare naţională;
    d) avizează regulile de standardizare naţională;
    e) audiază rapoartele anuale privind activitatea organismului naţional de standardizare;
    f) alte atribuţii ce rezultă din prevederile prezentei legi şi regulile de standardizare naţională.
    Articolul 8. Comitetele tehnice de standardizare
    (1) Comitetele tehnice de standardizare sînt structuri de lucru ale organismului naţional de standardizare, create în diverse domenii ale economiei naţionale pentru realizarea activității de standardizare la nivel naţional, european, internaţional și interstatal.
    (2) Comitetele tehnice de standardizare se constituie de către organismul naţional de standardizare, la propunerea părţilor interesate. Participarea la activitatea comitetelor tehnice de standardizare este deschisă tuturor părţilor interesate.
    (3) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comitetelor tehnice de standardizare se stabileşte prin regulile de standardizare naţională.
    (4) Atribuţiile principale ale comitetelor tehnice de standardizare sînt:
    a) elaborarea, modificarea, examinarea periodică şi revizuirea standardelor moldovenești;
    b) înaintarea propunerilor privind adoptarea, anularea şi înlocuirea standardelor moldovenești;
    c) examinarea proiectelor de standarde europene, internaţionale şi interstatale;
    d) examinarea standardelor europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări în vederea adoptării acestora ca standarde moldovenești;
    e) alte atribuţii ce rezultă din prevederile prezentei legi şi regulile de standardizare naţională.
    Articolul 9. Regulile de standardizare naţională
    (1) Organismul naţional de standardizare stabileşte regulile de standardizare naţională în conformitate cu regulile de standardizare europeană, internaţională şi interstatală.
    (2) Regulile de standardizare naţională cuprind:
    a) modul de constituire, organizare şi funcţionare a comitetelor tehnice de standardizare;
    b) modul şi condiţiile de participare la standardizarea naţională a părţilor interesate;
    c) modul de participare la standardizarea europeană, internaţională şi interstatală;
    d) modul de elaborare, aprobare, publicare, examinare periodică, aplicare, revizuire, modificare şi anulare a standardelor moldovenești;
    e) modul de adoptare ca standarde moldovenești a standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări;
    f) modul şi condiţiile de aplicare a standardelor moldovenești, inclusiv a standardelor anulate sau înlocuite;
    g) modul de evidenţă a standardelor moldovenești;
    h) alte prevederi privind activitatea de standardizare.
    (3) Regulile de standardizare naţională se aprobă prin ordin al conducătorului organismului naţional de standardizare şi se publică pe pagina web oficială a organismului naţional de standardizare.
Capitolul III
STANDARDELE MOLDOVENEȘTI
ŞI APLICAREA LOR
    Articolul 10. Standardele moldovenești
                         Standarde moldovenești sînt:
    a) standardele moldovenești elaborate la nivelul Republicii Moldova şi aprobate de organismul naţional de standardizare;
    b) standardele europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, adoptate ca standarde moldovenești de către organismul naţional de standardizare.
    Articolul 11. Elaborarea şi aprobarea
                         standardelor moldovenești
    (1) Standardele moldovenești se elaborează de comitetele tehnice de standardizare şi se aprobă de organismul naţional de standardizare.
    (2) Standardele moldovenești se elaborează în limba de stat.
    (3) Standardele moldovenești se identifică cu indicativul alcătuit din sigla SM, numărul standardului şi anul publicării acestuia. Sigla SM semnifică „standard moldovenesc” şi se aplică numai pe standardele moldovenești.
    (4) Standardele moldovenești se bazează pe realizările moderne ale ştiinţei şi tehnicii.
    (5) Proiectele de standarde moldovenești se plasează, pe o perioadă de 60 de zile, pe pagina web oficială a organismului naţional de standardizare pentru anchetă publică.
    Articolul 12.  Adoptarea standardelor şi altor
                          documente de standardizare europene,
                          internaţionale, interstatale şi ale altor
                          ţări ca standarde moldovenești
    (1) Standardele şi alte documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări se pun în aplicare în Republica Moldova prin adoptarea acestora ca standarde moldovenești conform regulilor de standardizare naţională şi regulilor stabilite de organizaţiile de standardizare respective.
    (2) Standardele şi alte documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări se adoptă la nivel naţional ca standarde moldovenești prin una dintre următoarele metode:
    a) elaborare a versiunii în limba de stat, care reprezintă publicarea standardului în limba de stat a acestuia, asigurînd un grad identic de corespondenţă a conţinutului tehnic şi a formei de prezentare a ambelor documente;
    b) filă de confirmare, care se efectuează prin reproducerea standardului şi publicarea unei pagini de titlu naţionale;
    c) notificare, care reprezintă publicarea unui anunţ naţional de adoptare, acesta urmînd să conţină cel puţin indicativul, titlul, anul emiterii standardului, prevederea că acest standard a obţinut statut de standard moldovenesc şi data de la care standardul obţine statut de standard moldovenesc.
    (3) Standardele şi alte documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, care sînt adoptate ca standarde moldovenești, se identifică cu indicativul alcătuit din sigla SM, urmată de combinaţia de litere şi cifre ce identifică standardele respective adoptate, precum şi anul adoptării la nivel naţional.
    (4) Standardele şi alte documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, adoptate ca standarde moldovenești prin metoda filei de confirmare sau metoda notificării, pînă la publicarea versiunii oficiale în limba de stat, se aplică în versiunea oficială în limba originalului, cu excepţia celor la care se face referinţă în actele normative.
    (5) În cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează.
    (6) Specificaţiile tehnice europene din domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor se adoptă de către organismul național de standardizare ca specificaţii tehnice TIC moldovenești, la solicitarea oricărei părţi interesate.
    (7) Standardele moldovenești se aprobă sau se adoptă prin decizia organismului naţional de standardizare.
    Articolul 13. Examinarea periodică a standardelor
                         moldovenești
    (1) Standardele moldovenești se examinează periodic pentru a stabili dacă acestea pot fi aplicate în continuare. Rezultatul examinării periodice a standardelor moldovenești este reconfirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea acestora.
    (2) Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează cel puţin o dată la 5 ani de la data aprobării sau de la data ultimei reconfirmări, modificări sau revizuiri.
    Articolul 14. Aplicarea standardelor moldovenești
    (1) Aplicarea standardelor moldovenești, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2) şi (3), are caracter voluntar.
    (2) Aplicarea unui standard moldovenesc poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul ţării sau pe plan local, numai printr-un act normativ în care se face referinţă directă la acest standard, în cazul în care considerentele de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii oamenilor, a mediului şi a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.
    (3) Aplicarea unui standard moldovenesc poate deveni obligatorie pentru părţile care declară conformitatea cu acest standard printr-un contract, marcă, declaraţie, certificat sau orice altă formă.
    (4) La declararea conformității cu un standard moldovenesc printr-un contract, marcă, declaraţie, certificat sau orice altă formă se va face dovada deţinerii legale a standardului respectiv.
    (5) Dreptul de interpretare oficială a prevederilor din standardele moldovenești aparţine în exclusivitate organismului naţional de standardizare.
    Articolul 15. Referinţe la standardele moldovenești
    (1) În scopul facilitării aplicării legislaţiei, standardele moldovenești pot fi utilizate ca referinţe directe, indirecte, datate sau nedatate în actele legislative și normative.
    (2) Referinţele la standardele moldovenești în actele normative, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 14 alin. (2), vor specifica explicit că aplicarea acestor standarde reprezintă modalitatea recomandată, fără a fi singura însă, pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele din actele normative respective.
    (3) În actele normative pot fi făcute referinţe directe numai la standardele moldovenești publicate în limba de stat.
    Articolul 16. Disponibilitatea publică şi difuzarea
                         standardelor
    (1) Standardele moldovenești, europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, inclusiv proiectele acestora, sînt considerate opere ştiinţifice în sensul Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi sînt protejate prin dreptul de autor.
    (2) Dreptul de autor asupra standardelor moldovenești aparţine organismului naţional de standardizare.
    (3) Asigurarea respectării şi valorificarea pe teritoriul Republicii Moldova a dreptului de autor asupra standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări se efectuează de organismul naţional de standardizare în conformitate cu regulile stabilite de organizaţiile de standardizare respective.
    (4) Informaţiile privind standardele moldovenești şi rezumatele acestora sînt publice, fiind disponibile pe pagina web oficială a organismului naţional de standardizare şi în publicaţiile acestuia.
    (5) Standardele moldovenești, inclusiv cele la care se fac referinţe în actele normative, sînt disponibile publicului prin comercializarea acestora.
    (6) Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea şi difuzarea standardelor moldovenești, europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări se admit numai dacă există acordul scris în prealabil al organismului naţional de standardizare.
    (7) Pentru reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea şi difuzarea standardelor moldovenești, europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, organismul naţional de standardizare poate încasa taxe conform art. 6 alin. (4).
Capitolul IV
ACTIVITATEA DE STANDARDIZARE
    Articolul 17. Planificarea activităţii de standardizare
    (1) Elaborarea şi adoptarea standardelor moldovenești se efectuează în conformitate cu programul de standardizare naţională.
    (2) Organismul naţional de standardizare elaborează anual programul de standardizare naţională în baza propunerilor părţilor interesate.
    (3) Programul de standardizare naţională cuprinde următoarele direcţii ale activităţii de standardizare naţională:
    a) elaborarea standardelor moldovenești;
    b) adoptarea standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări ca standarde moldovenești;
    c) modificarea, examinarea periodică şi revizuirea standardelor moldovenești.
    (4) Programul de standardizare naţională va conţine indicativul şi/sau titlul standardului propus spre elaborare, modificare, examinare periodică, revizuire sau adoptare, termenul planificat pentru aprobare sau adoptare a standardului, altă informaţie relevantă, după caz.
    (5) Proiectul programului de standardizare naţională se supune consultării publice, pe o perioadă de 30 de zile, prin publicarea acestuia pe pagina web oficială a organismului naţional de standardizare.
    (6) Programul de standardizare naţională se avizează de către Consiliul de standardizare şi se aprobă de către conducătorul organismului naţional de standardizare.
    (7) Programul de standardizare naţională aprobat se publică pe pagina web oficială a organismului naţional de standardizare şi în Buletinul de standardizare.
    (8) Programul de standardizare naţională aprobat poate fi rectificat pe parcursul anului ori de cîte ori este necesar, cu respectarea procedurii pentru elaborarea, aprobarea şi publicarea acestuia.
    (9) Orice parte interesată poate înainta organismului naţional de standardizare propuneri de elaborare, modificare, revizuire sau adoptare a unui standard moldovenesc, cu respectarea regulilor de standardizare naţională.
    Articolul 18. Participarea la activitatea de standardizare
                          națională, internaţională, europeană
                          şi interstatală
    (1) Orice parte interesată din Republica Moldova poate să participe la activitatea de standardizare naţională în conformitate cu regulile de standardizare naţională.
    (2) Participarea la standardizarea europeană, internaţională şi interstatală este de interes public general şi se efectuează de organismul naţional de standardizare în conformitate cu regulile stabilite de organizaţiile de standardizare respective.
    (3) Orice parte interesată din Republica Moldova poate să participe, prin intermediul organismului naţional de standardizare, la standardizarea europeană, internaţională şi interstatală, cu respectarea regulilor de standardizare.
    (4) Organismul naţional de standardizare reprezintă Republica Moldova, în calitate de membru, în următoarele organizaţii europene, internaţionale şi interstatale de standardizare:
    a) CEN – Comitetul European de Standardizare;
    b) CENELEC – Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică;
    c) ETSI – Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii;
    d) ISO – Organizaţia Internaţională de Standardizare;
    e) IEC – Comisia Electrotehnică Internaţională;
    f) EASC – Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie şi Certificare.
    (5) Sumele necesare pentru achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor de standardizare europene, internaţionale şi interstatale se prevăd distinct, anual, în bugetul de stat.
    Articolul 19.    Organul central de specialitate al
                          administraţiei publice responsabil
                          de infrastructura calităţii
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii este Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (2) În domeniul standardizării, organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează şi promovează politica naţională în domeniul standardizării;
    b) asigură, conform regulamentului aprobat de acesta, monitorizarea activităţii de standardizare, desfăşurată de către organismul naţional de standardizare;
    c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al organismului naţional de standardizare;
    d) participă la activitatea Consiliului de standardizare prin desemnarea unui membru permanent în componenţa acestuia;
    e) reprezintă Republica Moldova în relațiile oficiale de colaborare în domeniul standardizării, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    f) asigură măsurile necesare în vederea corelării politicilor naţionale cu politicile Uniunii Europene în domeniul standardizării;
    g) alte atribuţii ce rezultă din prevederile prezentei legi şi altor acte normative.
    Articolul 20. Rolul autorităţilor publice în relaţiile
                        cu organismul naţional de standardizare
    (1) Pentru asigurarea coerenţei între actele legislative și normative şi standardele moldovenești și pentru promovarea politicilor din domeniile sale de competenţă, autorităţile publice participă la activitatea de standardizare prin desemnarea reprezentanţilor în comitetele tehnice de standardizare respective.
    (2) Autorităţile publice au obligaţia să consulte organismul naţional de standardizare în procesul de elaborare a actelor normative care fac referinţe la standardele moldovenești sau au legătură cu standardizarea naţională.
    (3) În scopul realizării prevederilor art. 12 alin. (5), autorităţile publice colaborează cu organismul naţional de standardizare în vederea identificării şi anulării standardelor moldovenești conflictuale.
    (4) Autorităţile publice colaborează cu organismul naţional de standardizare în vederea implementării standardelor moldovenești în domeniile sale de competenţă.
    (5) Autorităţile publice pot propune elaborarea, aprobarea, adoptarea, modificarea, revizuirea sau anularea standardelor moldovenești pentru buna aplicare a unor acte normative şi pentru promovarea politicilor din domeniile sale de competenţă.
Capitolul V
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR
DE STANDARDIZARE
    Articolul 21. Sursele de finanţare
    Sursele de finanţare a activităţii de standardizare sînt:
    a) sursele financiare de la bugetul de stat;
    b) veniturile colectate de organismul naţional de standardizare, obţinute din:
    – plăţile încasate în baza art. 6 alin. (3);
    – donaţii, sponsorizări şi din alte surse legale;
    c) resursele proiectelor finanţate din surse externe.
    Articolul 22. Destinaţia mijloacelor financiare
    Sursele financiare de la bugetul de stat, precum şi veniturile colectate ale Institutului de Standardizare din Moldova se utilizează pentru:
    a) realizarea programului de standardizare naţională în partea ce ţine de adoptarea standardelor europene, internaţionale şi interstatale ca standarde moldovenești, inclusiv publicarea versiunii în limba de stat a acestora;
    b) întreţinerea organismului naţional de standardizare;
    c) reprezentarea Republicii Moldova, în calitate de membru, în cadrul organizaţiilor de standardizare europene, internaţionale şi interstatale menţionate la art. 18 alin. (4), inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru al acestora;
    d) elaborarea standardelor moldovenești în domeniile de interes pentru economia naţională;
    e) colaborarea cu organismele de standardizare ale altor ţări;
    f) dezvoltarea şi gestionarea Fondului naţional de standarde;
    g) dezvoltarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale pentru activitatea organismului naţional de standardizare;
    h) promovarea standardelor şi standardizării;
    i) implementarea, certificarea şi menţinerea în cadrul organismului naţional de standardizare a sistemelor de management conform standardelor europene şi internaţionale;
    j) dezvoltarea bazei tehnico-materiale a organismului naţional de standardizare;
    k) consolidarea capacităţilor instituţionale ale organismului naţional de standardizare, inclusiv prin instruirea şi stimularea personalului acestuia;
    l) finanţarea altor cheltuieli necesare alinierii sistemului naţional de standardizare la cel european şi internaţional.
    Articolul 23. Bugetul de venituri şi cheltuieli
                         al Institutului de Standardizare
                         din Moldova
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului de Standardizare din Moldova se aprobă anual de către organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Institutul de Standardizare din Moldova prezintă organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii rapoarte privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Mijloacele financiare din bugetul de stat ale Institutului de Standardizare din Moldova se gestionează prin sistemul trezorerial în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 24
    Prezenta lege este compatibilă cu prevederile articolelor 1, 2, 3, 4 alin. (4), 7 şi 17 şi este parţial compatibilă cu prevederile articolelor 5 alin. (1), 6, 13 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 316 din 14 noiembrie 2012.
    Articolul 25
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 99–102, art. 328).
    Articolul 26
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va asigura schimbarea denumirii Institutului Naţional de Standardizare în Institutul de Standardizare din Moldova;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 20. Chişinău, 4 martie 2016.