HPO47/2016
ID intern unic:  364099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 47
din  31.03.2016
pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova
cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și
 neutralității permanente a Republicii Moldova
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 180     Data intrarii in vigoare : 31.03.2016
    În temeiul art. 121 din Regulamentul Parlamentului,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova (se anexează).
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 47. Chişinău, 31 martie 2016.

 Anexă

DECLARAȚIA
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității,
independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova
    În temeiul legii supreme a societății și statului nostru – Constituția, recunoscînd caracterul incontestabil al principiilor independenței Republicii Moldova, bazate pe tendința seculară a poporului de a trăi într-un stat suveran, exprimată în proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și ținînd cont de statalitatea multiseculară continuă a poporului moldovenesc,
    Reconfirmîndu-și responsabilitatea în fața alegătorilor privind problema susținerii independenței, suveranității, integrității, unității și neutralității statului nostru – Republica Moldova,
    Conștientizînd că libertatea de opinie și exprimare, garantată de Constituție, nu poate fi utilizată pentru contestarea și defăimarea statului și poporului, iar credința Patriei și apărarea ei constituie o datorie sfîntă a fiecărui cetățean,
    Luînd în considerare cazurile tot mai frecvente de declarații și acțiuni publice care contravin principiilor fundamentale ale Constituției Republicii Moldova și care se referă, în primul rînd, la contestarea statalității moldovenești și a poporului moldovenesc sau la îndemnul de a desființa suveranitatea și independența țării prin alipirea la un alt stat,
    PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA:
    1) Își confirmă devotamentul față de principiul incontestabilității articolului 1 din Constituție, care stabilește că Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Diversele opinii cu privire la caracterul politic, social ori de altă natură nu trebuie să contravină acestui principiu. Niciun fel de declarații publice ori acțiuni ale persoanelor cu funcții înalte în stat nu trebuie să fie îndreptate spre contestarea ori încălcarea în mod direct a acestui principiu;
    2) Recunoaște că neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, proclamată de Constituție, reprezintă nu doar o manifestare a caracterului pașnic și prietenesc al existenței și dezvoltării statului nostru, dar și o necesitate conștientizată, o garanție a menținerii păcii și stabilității atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și în regiune în ansamblu. Contestarea principiului constituțional al neutralității permanente, precum și acțiunile îndreptate spre desființarea lui nu pot fi apreciate altfel decît un atac direct asupra Constituției, păcii și liniștii în țara noastră, asupra securității cetățenilor Republicii Moldova;
    3) Îi îndeamnă pe reprezentanții autorităților publice, elitei intelectuale, partidelor și mișcărilor politice, asociațiilor etnoculturale și organizațiilor sindicale, precum și pe toți cetățenii țării, să își unească eforturile în  respectarea și apărarea necondiționată a suveranității, independenței, indivizibilității, unității și neutralității Republicii Moldova. Unitatea societății pe această chestiune constituie o condiție de importanță vitală pentru dezvoltarea cu succes a țării și bunăstarea populației;
    4) Își asumă, în limitele competențelor, obligația de perfecționare a legislației Republicii Moldova în vederea contracarării și inadmisibilității atacurilor asupra principiilor constituționale ale independenței și neutralității țării noastre, inclusiv prin stabilirea înăspririi răspunderii pentru asemenea acțiuni;
    5) Se adresează către toate organismele internaționale, către țările lumii cu apelul de a susține inițiativa noastră de păstrare a suveranității, independenței, integrității teritoriale și neutralității Republicii Moldova, precum și de a contribui, pe măsură, la consolidarea eforturilor noastre îndreptate spre apărarea statalității moldovenești. Sîntem siguri că această susținere a Republicii Moldova în calitate de stat independent, suveran și neutru va constitui un aport considerabil la sporirea securității atît în regiune, cît și în Europa în ansamblu;
    6) Declară că, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului și unică putere legislativă, bazîndu-se pe principiile suveranității, democrației și supremației legii, va depune și în continuare toate eforturile pentru menținerea și consolidarea statalității Republicii Moldova, precum și pentru dezvoltarea social-economică a țării, sporirea bunăstării poporului și asigurarea securității cetățenilor.