HCNPFC8/14/2016
ID intern unic:  364166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 8/14
din  26.02.2016
cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului cu privire la modul de percepere
a taxelor și plăților de către Comisia Naţională
a Pieţei Financiare
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 495
ÎNREGISTRAT:
nr. de înregistrare 1106
din 31 martie 2016
Ministrul justiţiei
_______Vladimir CEBOTARI


    În temeiul art.6 alin.(1)-(3), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1)-(2) și art.25  alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Hotărîrii Parlamentului nr.237 din 17 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.670),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de percepere a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/8 din 6 septembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.165-167, art.616), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.518 din 12 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Punctul 29 va avea următorul cuprins:
    ”29. Plățile din editarea publicației periodice de specialitate a C.N.P.F. se achită din profitul net al perioadei de gestiune al publicației periodice pînă la data de 10 aprilie a perioadei ulterioare perioadei de gestiune”.
    2. După punctul 341 se completează cu punctele 342 și 343 cu următorul cuprins:
     „342. Plata pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele deținătorilor de valori mobiliare se achită anual de către emitenții de valori mobiliare pînă la prezentarea raportului anual în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, iar de către emitenții care nu sunt obligați să dezvăluie informația - pînă la desfășurarea adunărilor generale anuale ale acționarilor, dar nu mai tîrziu de data de 1 iulie. Plata respectivă se transferă de către emitenții de valori mobiliare pe contul curent al C.N.P.F. Societatea de registru/depozitarul central cu care emitentul are contract încheiat vor solicita confirmarea încasării plății de la emitentul de valori mobiliare pînă la eliberarea listei acționarilor pentru organizarea adunării generale anuale a acționarilor.
     343. Taxa de administrare și funcționare a Fondului de Compensare a Investitorilor se încasează anual la data de 1 iulie de pe contul bancar în care se acumulează mijloacele Fondului”.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                  Iurie FILIP

    Nr. 8/14. Chişinău, 26 februarie 2016.