HBN73/2016
ID intern unic:  364210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 73
din  31.03.2016
cu privire la nivelul ratelor dobânzilor
Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 539     Data intrarii in vigoare : 31.03.2016
    În temeiul art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544) şi al prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.303 din 27 decembrie 2012), luând în consideraţie Raportul lunar privind situaţia macroeconomică, martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 19.0 până la 17.0 la sută anual.
    2. Se diminuează ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 22.0 până la 20.0 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 16.0 până la 14.0 la sută anual.
    3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                            Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 73. Chişinău, 31 martie 2016.