LPM28/2016
ID intern unic:  364218
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 28
din  10.03.2016
privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii
asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 194
    MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – (1)  Prezenta lege stabileşte regulile şi condiţiile în care se realizează:
    a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
    b) utilizarea partajată a elementelor de infrastructură fizică amplasate pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice;
    c) utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a furnizării serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali;
    d) autorizarea construirii (instalării), demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele.
    (2) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra reţelelor de comunicaţii electronice speciale, asupra sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi a infrastructurii asociate acestor reţele.
    (3) Prezenta lege se aplică tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile legii, indiferent de poziţia lor pe piaţă, şi nu aduce atingere măsurilor ex-ante (obligaţiilor speciale preventive) ce pot fi impuse conform art. 43–50 şi 54–57 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 şi conform reglementărilor emise în temeiul acesteia.
    (4) Nici un act oficial şi nici o măsură administrativă emise de către o autoritate publică centrală sau locală nu pot interzice ori limita dreptul de acces sau posibilitatea oferirii accesului pe proprietăţi şi la infrastructura fizică, cu excepţia actelor şi măsurilor necesare, rezonabile pentru asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii acestor proprietăţi şi a infrastructurii găzduite de proprietăţile în cauză.
    Art. 2.  – (1) În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    acces pe proprietăţi – accesul pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, clădiri sau alte imobile şi structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată în scopul folosirii acestora pentru construirea (instalarea), întreţinerea, demontarea, înlocuirea, transferul sau retehnologizarea reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
    infrastructura fizică – construcţii amplasate pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, drumuri, străzi, pasaje, viaducte, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, colectoare, canale, conducte, stîlpi, piloni, turnuri, clădiri sau alte imobile şi structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată, care pot fi utilizate pentru construirea (instalarea) reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi infrastructura fizică interioară a clădirilor, destinată să găzduiască reţele de acces interne, cablate;
    acces la infrastructura fizică – punerea la dispoziţia unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice autorizat conform legii, în condiţiile art. 5 şi 6, a construcţiilor amplasate pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, a drumurilor, străzilor, pasajelor, viaductelor, podurilor, tunelurilor, galeriilor tehnico-edilitare, colectoarelor, canalelor, conductelor, stîlpilor, pilonilor, turnurilor, clădirilor sau altor imobile şi structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată, care pot fi utilizate pentru construirea (instalarea) reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi a infrastructurii fizice interioare a clădirilor;
    infrastructura asociată – servicii asociate, infrastructuri şi alte instalaţii ori elemente asociate unei reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu public de comunicaţii electronice, care permit şi/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei reţele şi/sau respectivului serviciu ori dispun de acest potenţial şi cuprind, inter alia, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, nişele, cutiile de distribuţie, canalele, tuburile, conductele, pilonii, turnurile, antenele, elementele de reţea pasive şi alte construcţii de susţinere;
    acces la infrastructura asociată – punerea la dispoziţia unui furnizor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice autorizat conform legii, în condiţiile art. 21 şi 22, a elementelor de infrastructură asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice în scopul construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi/sau colocării şi conectării echipamentului şi/sau a altor elemente asociate unei reţele publice de comunicaţii electronice aflate în proprietatea acestui furnizor pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali;
    drept exclusiv – drept acordat în exclusivitate unui singur furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice printr-un act normativ sau administrativ, care îi rezervă dreptul de acces pe o anumită proprietate publică sau privată în vederea construirii (instalării) ori furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice şi/sau în vederea desfăşurării altor activități din domeniul comunicaţiilor electronice într-o anumită zonă geografică sau îi conferă avantaje legale şi/sau de reglementare ce afectează substanţial capacitatea altor furnizori de a-şi exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în acelaşi scop şi/sau de a desfăşura o activitate similară în aceeaşi zonă geografică și în aceleaşi condiţii;
    drept special – drept acordat unui număr limitat de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice printr-un act normativ sau administrativ, care:
    a) le rezervă dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării) ori furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice şi/sau desfăşurării altor activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, într-o anumită zonă geografică, altfel decît pe baza unor criterii transparente, nediscriminatorii, obiective şi proporţionale; sau
    b) le conferă, altfel decît în conformitate cu aceste criterii, avantaje legale sau de reglementare ce afectează substanţial capacitatea oricărui alt furnizor de a-şi exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în acelaşi scop și/sau de a desfăşura o activitate similară în aceeaşi zonă geografică și în aceleaşi condiţii; 
    serviciu asociat – serviciu asociat unei reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu public de comunicaţii electronice, care permite şi/sau asigură furnizarea de servicii publice de comunicaţii electronice prin intermediul respectivei reţele şi/sau al respectivului serviciu sau dispune de acest potenţial şi cuprinde, inter alia, conversia numerelor sau sisteme cu o funcţie echivalentă, sisteme de acces condiţionat, ghiduri de programe electronice şi alte servicii, cum ar fi serviciile de identificare, localizare şi prezenţă.
    (2) În cuprinsul prezentei legi sînt aplicabile de asemenea noţiunile definite la art. 2 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.
    Art. 3. – (1) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (denumită în continuare Agenţie), în limita competenţelor sale, stabilite de prezenţa lege şi Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, asigură respectarea prezentei legi de către titularii dreptului de proprietate şi furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice  în vederea obţinerii şi exercitării dreptului de acces pe proprietăţi şi de utilizare partajată a infrastructurii fizice şi/sau a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, în scopul promovării concurenţei loiale şi durabile, al atragerii investiţiilor eficiente în infrastructură şi al susţinerii inovaţiilor, care să permită obţinerea de beneficii maxime pentru utilizatorii finali. Prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 referitoare la misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale şi alte aspecte privind organizarea activităţii Agenţiei se vor aplica, mutatis mutandis, de asemenea în domeniile de activitate care îi sînt încredinţate prin prezenta lege.
    (2) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere competenţelor Agenţiei, stabilite prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, de a impune în sarcina furnizorilor de reţele sau servicii publice de comunicaţii electronice, desemnaţi cu putere semnificativă pe anumite pieţe relevante, obligaţii privind accesul la infrastructura asociată.
    (3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sînt obligați să notifice Agenția despre lansarea unor proiecte privind construcția (instalarea) de rețele sau elemente de infrastructură asociate acestor rețele.
    (4) Agenţia este împuternicită să soluţioneze şi/sau să medieze, în condiţiile stabilite de prezenta lege şi Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, litigiile dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice și cele dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin sau controlează proprietăţile publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, legate de obţinerea şi exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi de utilizare partajată a infrastructurii fizice şi/sau a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice. Decizia în litigiu va fi emisă de către Agenţie în cel mult 30 de zile calendaristice de la data sesizării. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care urmează a fi anunţate părţile implicate în litigiu. Decizia Agenţiei este obligatorie pentru părţile implicate în litigiu. Orice decizie emisă de Agenţie poate fi contestată în instanţa de judecată competentă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000. Decizia emisă de Agenţie este document executoriu în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24 decembrie 2004.
     (5) Agenţia va colabora cu alte instituţii relevante, inclusiv autorităţi de reglementare sectorială, în vederea asigurării accesului pe proprietăţi şi a utilizării partajate a infrastructurii fizice.
Capitolul II
DREPTUL DE ACCES PE PROPRIETĂŢI ŞI DE UTILIZARE
PARTAJATĂ
A INFRASTRUCTURII FIZICE
    Art. 4. – (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au drept de acces pe proprietăţi publice sau private şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în condiţiile prezentei legi, ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 şi ale Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. Persoanele ce deţin ori administrează proprietăţi publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, au obligaţia de a negocia cu bună-credinţă cu aceşti furnizori contracte de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice pe care le deţin sau le administrează.
    (2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru necesităţi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, au drept de acces pe proprietăţi publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice amplasate pe, deasupra, în ori sub astfel de proprietăţi în condiţiile prezentei legi.
    (3) Dreptul de acces pe o proprietate privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, şi condiţiile realizării accesului persoanelor care furnizează reţele de comunicaţii electronice exclusiv pentru necesităţi proprii se negociază de către părţi în condiţiile legii.
    (4) Dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de uz (folosinţă) pentru executarea lucrărilor necesare construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, care se exercită în condiţiile prezentei legi, cu respectarea principiului minimei afectări aduse proprietăţii şi drepturilor proprietarului acesteia, fiind stabilit printr-un contract încheiat cu proprietarul, şi se extinde pe toată durata de funcţionare a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
    (5) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de următoarele drepturi:
    a) de a executa lucrări necesare construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelei publice de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate acesteia;
    b) de a asigura funcţionarea normală a reţelei de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate acesteia, de a efectua reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;
    c) de trecere subterană, pe suprafaţă sau aeriană pentru construirea (instalarea), întreţinerea, demontarea, înlocuirea, transferul sau retehnologizarea reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, cu acordul titularului dreptului de proprietate;
    d) de a obţine restrîngerea sau încetarea unor activităţi din zona de protecție a rețelelor ce ar putea pune în pericol reţelele publice de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau persoanele care efectuează lucrări de construcție (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a acestor reţele;
    e) de acces la utilităţile publice.
    Art. 5. – Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi publice, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condiţiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei  proprietăţilor publice sau interesului public faţă de proprietăţile în cauză;
    b) lucrările de acces pe proprietăţi se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective;
    c) există acordul titularului dreptului de proprietate publică sau al titularului dreptului de administrare, sau al concesionarului, sau al locatarului ori al titularului unui alt drept de folosinţă împuternicit corespunzător de către titularul dreptului de proprietate asupra proprietăţii publice pentru care se solicită dreptul de acces şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice de a încheia un contract, în care să fie stabilite condiţiile de exercitare a dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată sau, în cazul refuzului acestuia, să existe o decizie prealabilă a Agenţiei sau o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă care să ţină loc de contract între părţi.
    Art. 6. – (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi private, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condiţiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu afectează sau afectează într-o măsură nesemnificativă destinaţia sau dreptul de folosinţă a proprietăţilor în cauză, prejudiciul cauzat proprietății urmînd a fi recuperat din contul furnizorului;
    b) destinaţia sau dreptul de folosinţă a proprietăţilor în cauză nu este afectat în mod permanent de o restrîngere suplimentară prin efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi în cazul în care un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice a efectuat deja lucrări de acces pe aceste proprietăţi;
    c) lucrările de acces pe proprietăţi se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, prevăzute de reglementările în domeniile respective;
    d) există acordul titularului dreptului de proprietate privată, al titularului dreptului de administrare, al concesionarului, al locatarului sau al titularului unui alt drept de folosinţă împuternicit corespunzător de către titularul dreptului de proprietate asupra proprietăţii private pentru care este solicitat dreptul de acces şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice de a încheia un contract în care să fie stabilite condiţiile de exercitare a dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată sau, în cazul refuzului acestuia, să existe o decizie prealabilă a Agenţiei ori o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă care să ţină loc de contract între părţi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces (de utilizare partajată a infrastructurii fizice) pe proprietăţile comune, inclusiv pe cele din condominii.
    Art. 7. – (1) Condiţiile de acces pe proprietăţile publice, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, vor fi făcute publice şi vor fi accesibile pentru toate persoanele interesate.
    (2) Condiţiile menţionate la alin. (1) vor respecta principiile transparenţei, proporţionalităţii, obiectivităţii şi vor fi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice.
    (3) Autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară, au obligaţia de a publica pe pagina web oficială, atunci cînd aceasta există, şi de a afişa în locuri vizibile la propriul sediu informaţia privind condiţiile în care se realizează dreptul de acces la această proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice respective, inclusiv documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte pentru confirmarea îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 5. Informația va fi făcută publică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii primei cereri privind exercitarea dreptului de acces la o anumită proprietate publică şi/sau de utilizare partajată a unei infrastructuri fizice.
    (4) În cazul în care autorităţile sau entităţile menţionate la alin. (3) intenţionează să modifice şi/sau să completeze condiţiile de acces la proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice stabilite în conformitate cu prezentul articol, acestea au obligaţia de a aduce la cunoștință noile condiţii, prin mijloacele prevăzute la alin. (3), cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data punerii lor în aplicare. Modificarea şi/sau completarea condiţiilor de acces la proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice se poate efectua  cel mult o dată în decursul a 12 luni succesive.
    (5) Informaţia prevăzută la alin. (3) va cuprinde:
    a) entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererii de acces pe proprietăţi;
    b) caracteristicile proprietăţii sau ale infrastructurii fizice care constituie obiectul dreptului de acces sau de utilizare partajată, zonele în care se poate realiza dreptul de acces;
    c) tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice (în cazul în care sînt aplicabile) şi condiţiile în care acestea se aplică, precum şi principiile în baza cărora acestea au fost stabilite, în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor;
    d) orice limitări tehnice privind exercitarea dreptului de acces sau de utilizare partajată, ce rezultă din caracteristicile, destinaţia sau interesul public ale proprietăţii;
    e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces sau de utilizare partajată, inclusiv condiţiile privind documentele ce trebuie prezentate de către acesta.
    Art. 8. – (1) Autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară, au obligaţia să transmită Agenţiei condiţiile de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice stabilite conform art. 7, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acestor condiţii, de asemenea o copie a materialului publicat pe pagina web cuprinzînd aceste condiţii, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestuia.
    (2) În baza informaţiilor prezentate în conformitate cu alin. (1), Agenţia va crea, va actualiza şi va pune la dispoziţia publicului, pe pagina sa web oficială, o bază de date care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv condițiile de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum şi entitățile responsabile de acordarea dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată.
    Art. 9. – (1) Autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară şi titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, au dreptul să stabilească tarife pentru dreptul de acces pe proprietăţile respective sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor. Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţi și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi să fie stabilite în baza următoarelor criterii:
    a) să acopere prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor;
    b) să fie proporţionale cu afectarea proprietăţii respective;
    c) să se ia în considerare, atunci cînd este cazul, plusul de valoare adusă proprietăţii prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
    (2) Tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, menţionate la alin. (1), se stabilesc în baza unei metodologii de calcul elaborate de către Agenţie, supusă consultării publice şi aprobată de Guvern.
    (3) Autorităţile publice centrale sau locale, precum şi orice alte instituţii publice sau entităţi, titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, nu au dreptul să stabilească impozite, taxe, tarife, chirii pentru locaţiunea spaţiilor interne şi externe sau alte plăți suplimentare faţă de cele ce rezultă din contractele încheiate de către parţi în condiţiile prezentei legi pentru folosinţa proprietăţii publice ori a proprietăţii comune, inclusiv a celei din condominii, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pentru construirea sau instalarea acestor reţele ori pentru desfăşurarea altor activităţi legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, reglementat prin prezenta lege.
    (4) Tariful pentru dreptul de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora va lua forma unei plăţi unice, stabilită în conformitate cu alin. (1) şi (2) din prezentul articol şi achitată la încheierea contractului, în conformitate cu art. 14.
    (5) Exercitarea dreptului de uz asupra unor imobile proprietate publică sau privată, sau aflate în proprietate comună, inclusiv a celor din condominii, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice în vederea întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferării cablurilor, echipamentelor şi a altor elemente de infrastructură asociată reţelelor respective, instalate în incinta acestor proprietăţi, se realizează cu titlu gratuit.
    (6) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stîlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, datorează tarife doar persoanei care deţine sau controlează elementele de infrastructură, în condiţiile contractuale stabilite cu aceasta în conformitate cu prezenta lege.
    (7) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care instalează reţele pe elemente de infrastructură fizică, care datorează tarife pentru utilizarea partajată a acestor elemente, nu datorează tarife pentru accesul la aceste elemente.
    (8) În cazul proprietăţii publice date în concesiune, închiriate sau date în administrare ori în folosinţă, condiţiile în care se exercită dreptul de acces la aceasta sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, inclusiv tarifele maxime, vor fi stabilite și publicate în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 și ale prezentului articol de către titularii dreptului de administrare, iar titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă le vor stabili doar atunci cînd această posibilitate se prevede în mod expres în actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosinţă.
    Art. 10. – (1) Pentru obţinerea şi exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate publică, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă a proprietăţii sau elementului de infrastructură fizică respectiv o cerere de acces, însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condiţiilor de acces.
    (2) Cererea de acces se va transmite prin:
    a) depunerea acesteia de către reprezentantul împuternicit al solicitantului sub semnătură;
    b) scrisoare recomandată cu aviz de primire.
    Data transmiterii cererii este considerată data aplicării semnăturii de către persoana responsabilă a titularului dreptului de proprietate sau al dreptului de administrare, sau a concesionarului, sau a locatarului ori a titularului unui alt drept de folosinţă, prin care se confirmă depunerea cererii, sau data primirii scrisorii recomandate, înscrisă în avizul de primire.
    (3) Cererea de acces va conţine următoarele informaţii:
    a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrări de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
    b) proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată;
    c) scopul solicitării dreptului de acces sau de utilizare partajată a proprietății sau infrastructurii fizice respective;
    d) lucrările ce urmează a fi efectuate;
    e) durata estimativă a lucrărilor.
    (4) Entitatea sesizată va prelua cererea spre soluţionare, atunci cînd această posibilitate este prevăzută în actele prin care i s-a acordat dreptul de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă ori, după caz, o va transmite, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de proprietate sau de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic.
    (5) Titularul dreptului de proprietate sau al dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă, atunci cînd ultimii sînt competenți să soluţioneze cererea, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 7 şi va comunica solicitantului soluţia motivată în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces pe proprietate sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.
    (6) Cererea la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut la alin. (5) se consideră acceptată tacit. În acest caz, solicitantul va transmite o notificare, prin depunere sub semnătură sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cu privire la data de la care urmează să înceapă lucrările de acces pe proprietatea publică, dată care nu poate fi stabilită mai devreme de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. De la această dată se datorează şi tarifele pentru acces pe proprietăţi sau pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice, dacă acestea sînt aplicabile.
    (7) Prevederile alin. (6) din prezentul articol nu se aplică în cazul în care nu au fost publicate condiţiile în care se exercită dreptul de acces sau de utilizare partajată, după caz, conform prevederilor art. 7.
    (8) Cererea de acces, transmisă titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă în vederea obţinerii şi exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, se analizează respectînd principiile transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării. În cazul în care cererea este incompletă, se solicită completarea acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, termenul prevăzut la alin. (5) prelungindu-se astfel cu termenul în care solicitantul va completa cererea.
    (9) Dreptul de acces şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice poate fi refuzat doar în cazuri obiective şi temeinic justificate, care pot fi legate inclusiv de:
    a) caracterul neadecvat din punct de vedere tehnic al proprietăţii sau infrastructurii fizice la care a fost solicitat accesul pentru a găzdui elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau ale infrastructurii asociate;
    b) disponibilitatea de spaţiu pentru a le găzdui;
    c) integritatea şi securitatea reţelelor deja instalate;
    d) riscul de interferenţe între serviciile de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice instalate deja pe aceeaşi proprietate sau infrastructură fizică.
Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.
    (10) Refuzul acordării dreptului de acces la proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice sau nesoluționarea în termen a cererii de acces și/sau de utilizare partajată, precum și nepublicarea în termen a condiţiilor de acces şi/sau de utilizare partajată pot fi atacate la Agenţie, părţile implicate în litigiu avînd ulterior dreptul de a contesta decizia Agenţiei în instanţa de judecată competentă.
    Art. 11. – (1) În zonele sau pe proprietăţile în care există anumite restricţii privind executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, stabilite conform legislaţiei în vigoare, astfel încît alte elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sînt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii electronice, vor fi utilizate în comun, în conformitate cu prevederile art. 20–23.
    (2) În măsura în care condiţiile de acces stabilite conform prevederilor art. 7 nu sînt îndeplinite, iar în zona sau pe proprietatea respectivă sînt instalate alte elemente de infrastructură asociată, titularul dreptului de proprietate ori de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă a proprietăţii publice îl va informa pe solicitant privind utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată deja instalate. Solicitantul se poate adresa persoanei care deţine sau controlează aceste elemente şi, dacă este cazul, Agenţiei în conformitate cu prevederile art. 20 şi 21.
    (3) Titularul dreptului de proprietate ori de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă a proprietăţii publice, în caz de necesitate, va solicita furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice includerea în contract a unor clauze ce limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone sau pe anumite proprietăţi, astfel încît să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică.
    (4) Clauzele stabilite în conformitate cu alin. (3) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură asociată şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.
    Art. 12. – (1) Acordarea sau menţinerea unor drepturi exclusive sau drepturi speciale în vederea construirii (instalării) reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele pe, deasupra, în ori sub proprietatea publică sau în vederea furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele este interzisă.
    (2) În cazul proiectelor de instalare a infrastructurii fizice, realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor publice centrale ori locale sau finanţate total ori parţial din fonduri publice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de acces la această infrastructură, în condiţiile prezentei legi, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.
    (3) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică, în cazul prevăzut la alin. (2), se stabilesc cu avizul Agenţiei.
    (4) Acordarea unor drepturi exclusive sau drepturi speciale privind construirea (instalarea) ori furnizarea de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele sau implementarea unor proiecte de instalare a infrastructurii fizice în condiţiile alin. (2) este interzisă şi poate fi atacată de orice persoană interesată în instanţa de judecată competentă.
    Art. 13. – (1) În vederea obţinerii şi exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condiţiile art. 6, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o cerere de acces prin:
    a) depunerea acesteia de către reprezentantul împuternicit al solicitantului sub semnătură;
    b) scrisoare recomandată cu aviz de primire.
    Data transmiterii cererii este considerată data aplicării semnăturii de către persoana responsabilă a titularului dreptului de proprietate sau de administrare, prin care se confirmă depunerea cererii, sau data primirii scrisorii recomandate, înscrisă în avizul de primire.
    (2) Cererea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) datele de identificare şi de contact ale solicitantului;
    b) elementele de reţea şi/sau de infrastructură asociată, ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate şi/sau infrastructură fizică;
    c) infrastructura fizică şi/sau părţile proprietăţii care urmează a fi utilizate pentru amplasarea elementelor de reţea şi/sau de infrastructură asociată;
    d) durata estimativă a lucrărilor;
    e) condiţiile în care vor fi realizate intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură asociată ce urmează a fi amplasate.
    (3) Titularul dreptului de administrare, sesizat în conformitate cu alin. (1), va prelua cererea spre soluţionare, atunci cînd este prevăzută această posibilitate în actele în baza cărora i s-a acordat dreptul de administrare, sau o va transmite, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de proprietate.
    (4) Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, atunci cînd ultimul este competent să soluţioneze cererea, va comunica solicitantului acordul sau dezacordul său motivat pentru efectuarea lucrărilor de acces şi/sau pentru utilizarea partajată a infrastructurii fizice şi condiţiile de acces şi/sau de utilizare partajată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.
    (5) Dreptul de acces sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice poate fi refuzat doar în cazuri obiective şi temeinic justificate, prevăzute la art. 10 alin. (9). Motivele care au determinat respingerea cererii sînt comunicate solicitantului în formă scrisă.
    (6) Refuzul acordării dreptului de acces la proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice sau nesoluţionarea în termen a cererii de acces şi/sau de utilizare partajată pot fi atacate la Agenţie, părţile implicate în litigiu avînd ulterior dreptul de a contesta decizia Agenţiei în instanţa de judecată competentă.
    (7) Condiţiile de acces pe proprietatea privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate privată, vor fi proporţionale, obiective şi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi vor cuprinde:
    a) tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile private sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, propuse pentru negociere directă între proprietari şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită dreptul de acces, condiţiile în care se aplică aceste tarife, în funcţie de elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice şi elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor;
    b) orice limitări tehnice privind exercitarea dreptului de acces sau de utilizare partajată, care rezultă din caracteristicile de uz ale proprietăţii;
    c) procedura detaliată care trebuie să fie urmată de solicitantul dreptului de acces sau de utilizare partajată, inclusiv condiţiile privind documentele ce trebuie prezentate de către acesta.
    (8) Atunci cînd sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces pe proprietate sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice decît din motive obiective şi temeinic justificate.
    (9) În cazul în care titularul dreptului de proprietate sau de administrare solicită achitarea unor tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietăţile private şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, cuantumul lor final se stabilește prin negociere directă între titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, atunci cînd ultimul este competent să soluţioneze cererea, şi furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită dreptul de acces, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1). Tarifele stabilite pentru dreptul de acces pe proprietăţile private şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice nu pot depăşi tarifele maxime aplicate în cazul exercitării dreptului de acces pe proprietăţile publice, calculate conform metodologiei prevăzute la art. 9 alin. (2).
    (10) În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriate sau date în folosinţă, prevederile prezentului articol se aplică concesionarului, locatarului sau titularului unui alt drept de folosinţă  numai atunci cînd responsabilitatea acordării dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată revine acestuia conform actelor prin care i s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosinţă.
    Art. 14. – (1) Titularii dreptului de acces, instituit în condiţiile art. 5 sau art. 6, cu excepţia cazului prevăzut la art. 10 alin. (6), îşi pot exercita acest drept numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv împuternicit în mod corespunzător sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, iar în cazul prevăzut la art. 6 alin. (2), cu gestionarul (administratorul) imobilului, contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept.
    (2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, contractul prevăzut la alin. (1) poate fi încheiat cu concesionarul sau cu locatarul, sau cu titularul unui alt drept de folosinţă numai atunci cînd această clauză este prevăzută în mod expres în actele prin care li s-a acordat dreptul respectiv.
    (3) Condiţiile stabilite în contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie proporţionale, obiective şi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful.
    (4) Dacă, în urma negocierii contractului, unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice i se oferă condiţii mai favorabile, inclusiv privind tariful, decît cele prevăzute în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 7 sau cele prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice, aceleași condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
    (5) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:
    a) zonele sau proprietăţile în/pe care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile reale, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de construcție (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură asociată, inclusiv lucrări de intervenţie sau reparaţii cu caracter de urgenţă;
    b) condiţiile în care proprietarul sau administratorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice sau la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora ori ar putea afecta buna lor întreţinere şi funcţionare sau care ar necesita transferul acestora;
    c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pentru care se exercită dreptul de acces;
    d) tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, dacă acest tarif este aplicabil.
    (6) Clauzele incluse în contractele încheiate în condiţiile prezentului articol care interzic utilizarea partajată a
infrastructurii asociate sau prevăd drepturi exclusive ori drepturi speciale privind instalarea ori furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice sînt nule de drept.
    (7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol în baza căruia se exercită dreptul de acces este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobînditorilor imobilului. Prevederile prezentului alineat se aplică corespunzător şi dreptului de acces, exercitat în baza art. 10 alin. (6).
    (8) În termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului privind accesul pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă are obligaţia:
    a) de a publica acest contract pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există;
    b) de a transmite acest contract, în copie, Agenţiei, Agenţia avînd obligaţia de a pune această copie a contractului la dispoziţia oricărei persoane interesate, la solicitarea acesteia.
    (9) Contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se publică de către Agenţie pe pagina sa web oficială.
    Art. 15. – (1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 14 nu este încheiat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces sau în cazul refuzului de a acorda dreptul de acces ori al nesoluţionării în termen a cererii de acces potrivit prevederilor art. 10 sau art. 13, solicitantul se adresează Agenţiei pentru soluţionarea prealabilă a litigiului.
    (2) În cazul în care cererea este întemeiată, Agenţia emite în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, cu excepţia situaţiilor excepţionale, o decizie care este obligatorie pentru părţile litigiului şi care ţine loc de contract între părţi.
    (3) Decizia Agenţiei, emisă în condiţiile alin. (2) din prezentul articol, poate fi atacată în instanţa de judecată competentă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    (4) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică în conformitate cu decizia Agenţiei sau cu hotărîrea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată:
    a) titularul dreptului de administrare sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă are obligaţia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei Agenţiei sau de la data la care a rămas definitivă și irevocabilă hotărîrea judecătorească, să o publice pe pagina sa web oficială, dacă aceasta există, ori să o facă publică prin alte modalități;
    b) furnizorii de rețele publice de comunicaţii electronice care au drept de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite, în copie, Agenţiei hotărîrea judecătorească, iar Agenţia are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate, la solicitarea acesteia.
    (5) Decizia Agenţiei sau hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă este aplicabilă în mod corespunzător și în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (7).
    Art. 16. – (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au drept de acces numai în măsura în care acest drept este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză.
    (2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi exercitat numai după transmiterea, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea începerii lucrărilor, a unei notificări scrise titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă asupra imobilului respectiv, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţie cu caracter de urgenţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor de înlăturare a deranjamentelor din reţea în timpul prevăzut de indicatorii de calitate stabiliţi de Agenţie.
    (3) Titularul dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă nu are dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 14 sau prin decizia Agenţiei ori prin hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă, emisă în conformitate cu art. 15, sau în baza dreptului de acces exercitat în condițiile art. 10 alin. (6).
    (4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţie cu caracter de urgenţă pentru prevenirea ori înlăturarea consecinţelor unei calamităţi naturale fie a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţie necesare pentru asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) din prezentul articol au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă asupra imobilului respectiv. Modalităţile de transmitere a notificării se stabilesc în contractul încheiat potrivit art. 14 sau prin decizia Agenţiei ori prin hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă emisă în conformitate cu art. 15.
    Art. 17. – (1) Dreptul de acces instituit în condiţiile art. 10 alin. (6), art. 14 sau ale art. 15 nu afectează existenţa dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice utilizate în comun, ori asupra reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele.
    (2) Exercitarea dreptului de acces instituit în condiţiile art. 10 alin. (6), art. 14 sau ale art. 15 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cît mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţă.
    (3) Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor, poate compensa titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă cheltuielile necesare pentru aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
    Art. 18. – (1) Titularul dreptului de acces instituit în condiţiile art. 10 alin. (6), ale art. 14 sau ale art. 15 are dreptul să solicite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă, în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, tăierea arborilor şi/sau a arbuştilor, precum şi a ramurilor ori a rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri în conformitate cu actele normative în vigoare.
    (2) Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării titularul dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă nu efectuează operaţiunile menționate la alin. (1), furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are dreptul să realizeze aceste operaţiuni după transmiterea unei notificări cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor.
    (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cît mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul ambiant.
    Art. 19. – (1) Titularul dreptului de acces instituit în condiţiile art. 14 sau art. 15 are obligaţia să demonteze şi să transfere elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, cînd această demontare și transfer sînt necesare pentru construirea unor clădiri sau pentru efectuarea unor lucrări de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare, sau concesionar, sau locatar ori titularul unui alt drept de folosinţă în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit art. 14 sau prin decizia Agenţiei ori prin hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă emisă în conformitate cu art. 15.
    (2) Cînd demontarea sau transferul elementelor reţelelor de comunicaţii electronice ori al elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora este necesar pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decît proprietarul sau titularul dreptului de administrare, sau concesionarul, sau locatarul ori titularul unui alt drept de folosinţă, cheltuielile vor fi suportate de acestea dacă prin contractul încheiat între părţi în condiţiile art. 14 sau prin decizia Agenţiei ori prin hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă emisă în conformitate cu art. 15 nu s-a stabilit altfel.
Capitolul III
UTILIZAREA PARTAJATĂ A INFRASTRUCTURII ASOCIATE
REŢELELOR PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

    Art. 20. – (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au dreptul, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de a negocia şi încheia contracte de acces şi utilizare partajată a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele cu persoanele juridice sau fizice care deţin ori controlează elementele respective de infrastructură.
    (2) Contractul de acces şi utilizare partajată a elementelor de infrastructură asociată se va încheia în formă scrisă.
    (3) Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii unei cereri ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se poate adresa la Agenţie.
    Art. 21. – (1) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (3), Agenţia, după o perioadă corespunzătoare de consultări publice și respectînd principiul proporţionalităţii, va impune unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice care deţine sau controlează elemente de infrastructură asociată obligaţia de a permite unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice utilizarea partajată a acestor elemente în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi furnizării serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) utilizarea partajată a infrastructurii asociate este posibilă din punct de vedere tehnic şi fezabilă din punct de vedere economic;
    b) utilizarea partajată a infrastructurii asociate este necesară în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice sau a ordinii publice ori pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
    c) utilizarea partajată a infrastructurii asociate nu afectează din punct de vedere tehnic reţelele publice de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea şi integritatea acestora, şi nu face esenţial mai costisitoare utilizarea elementelor de infrastructură sau activitatea persoanei care deţine sau controlează aceste elemente;
    d) utilizarea partajată a infrastructurii asociate nu necesită executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construcție sau amenajare din partea furnizorului care deţine sau controlează elementele de infrastructură respective;
    e) există capacitate disponibilă pentru a satisface cererea de utilizare partajată a infrastructurii asociate; la stabilirea capacităţii disponibile se va avea în vedere capacitatea ocupată, precum şi capacitatea rezervată prin planurile de dezvoltare ale persoanei care deţine sau controlează elemente de infrastructură pentru o perioadă de cel mult 24 de luni.
    (2) Atunci cînd evaluează proporționalitatea impunerii obligaţiei potrivit alin. (1) din prezentul articol, Agenţia trebuie să ia în considerare factorii menţionaţi la art. 47 alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.
    (3) În cazul impunerii obligaţiei de utilizare partajată a infrastructurii asociate, Agenţia stabilește şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de repartizare a costurilor de utilizare în comun a infrastructurii asociate.
    (4) Proprietarul sau gestionarul infrastructurii fizice interioare a unei clădiri existente ori nou-construite şi furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice care are deja instalată în această infrastructură o reţea internă de acces sînt obligaţi să acorde şi altor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice, la cererea acestora, dreptul de acces şi de utilizare partajată a acestei infrastructuri, în condiţii echivalente şi nediscriminatorii, respectînd principiul proporţionalităţii, în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali.
    (5) În cazul acordării dreptului de acces la canalizare pentru efectuarea unor lucrări de construcție (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv de întreţinere sau reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea ori înlăturarea consecinţelor unei calamităţi naturale, sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţie necesare pentru asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, accesul reprezentanţilor furnizorului beneficiar sau al terţilor împuterniciţi de acesta se va realiza în urma unei notificări prealabile, transmisă furnizorului proprietar al canalizării, iar efectuarea acestor lucrări se va face doar în prezenţa şi sub supravegherea reprezentanţilor acestuia. Costurile aferente suportate de furnizorul proprietar al canalizării se vor recupera din contul furnizorului beneficiar, conform condiţiilor contractului de acces şi de utilizare partajată a infrastructurii asociate, care însă nu vor depăși tarifele maxime aplicate în cazul exercitării dreptului de acces pe proprietățile publice, calculate conform metodologiei prevăzute la art. 9 alin. (2).
    Art. 22.  – (1) În cazul în care duplicarea elementelor de infrastructură este ineficientă din punct de vedere economic sau imposibilă fizic, Agenţia, după o perioadă de consultări publice, va impune unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice obligaţia de a permite altor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice să utilizeze în mod partajat traseele sistematizate şi/sau cablajele instalate în clădiri sau pînă la primul punct de concentrare ori de distribuţie a reţelei din afara clădirii, ţinînd cont de tehnologia utilizată.
    (2) Prin ineficienţă economică se subînţelege imposibilitatea recuperării în termen rezonabil a investiţiilor în cazul duplicării elementelor de infrastructură ale unei reţele interne de acces de către un furnizor autorizat care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii electronice la solicitarea utilizatorilor din clădirile în care un alt furnizor are deja construită o astfel de reţea.
    (3) În cazul în care se impune obligaţia prevăzută la alin. (1), Agenţia stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare (suportare) a costurilor legate de utilizarea în comun a infrastructurii, avînd în vedere riscurile aferente realizării investiţiei iniţiale.
    (4) Măsurile luate de Agenţie în temeiul prezentului articol trebuie să fie obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.
    Art. 23. – Impunerea obligaţiei de utilizare partajată a infrastructurii asociate şi a condiţiilor în care se realizează aceasta, potrivit art. 21 şi art. 22, se stabileşte printr-un act regulatoriu aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei, cu respectarea procedurii de consultare publică.
    Art. 24. – (1) Agenţia are dreptul să solicite furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanelor care controlează sau deţin elemente de infrastructură asociate acestor reţele toate informaţiile necesare pentru aplicarea art. 21–23, de asemenea pentru emiterea avizului prevăzut la art. 12 alin. (3).
    (2) În vederea asigurării aplicării dispoziţiilor art. 21–23, Agenţia are atribuţia de realizare a unui inventar digital detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate acestora. Toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite Agenţiei, precum şi de a actualiza anual, pînă în data de 1 iulie a fiecărui an, informaţii complete privind natura, disponibilitatea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice pe care le operează şi a elementelor de infrastructură asociate acestora. Realizarea inventarului digital detaliat presupune crearea unei hărţi digitale a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sînt puse la dispoziţia Agenţiei în termen de 12 luni de la data adoptării unei hotărîri a Consiliului de administraţie al Agenţiei, prin care se stabileşte modalitatea de aplicare şi formatul informaţiilor ce trebuie transmise.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi solicitate motivat, în formă scrisă şi/sau în format electronic, stabilindu-se totodată şi termenul pînă la care acestea vor fi transmise, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
Capitolul IV
AUTORIZAREA CONSTRUIRII REŢELELOR PUBLICE
DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

    Art. 25. – (1) La realizarea planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de proiectare şi construire a imobilelor, de reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor sau a reţelelor de utilităţi publice se va ţine cont de necesitatea construirii (instalării) reţelelor publice de comunicaţii electronice.
    (2) Autorizarea construirii (instalării) reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele se efectuează de către emitentul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, în modul stabilit de Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
    (3) Autorităţile administraţiei publice care eliberează autorizaţii de construire sau care coordonează realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) pe unele proprietăţi publice sau private, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizaţiei, vor publica anunţuri privind înregistrarea unei astfel de cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru respectivele lucrări, astfel încît să existe posibilitatea realizării coordonate, în condiţiile prezentei legi, a unor lucrări de construire (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
    (4) Anunţul va fi publicat pe pagina web oficială a autorităţii respective, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul autorităţii şi va cuprinde informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.
    (5) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietăţi în acelaşi timp cu lucrările de construcție a imobilelor, de reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autorităţile administraţiei publice pot stabili restricţii pentru acordarea autorizaţiilor de construire (instalare) a reţelelor publice de comunicaţii electronice în zona sau pe proprietăţile respective, pentru o perioadă de pînă la 24 de luni, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1), anunţate, în condiţiile prezentului articol, cu cel puţin 6 luni înainte.
    (6) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au dreptul de a construi (instala) în raza municipiilor şi a oraşelor reţele noi magistrale de cablu numai prin metoda subterană, inclusiv în canalizări subterane sau utilizînd în comun în aceste scopuri orice altă infrastructură subterană aflată în proprietate publică ori privată, sau utilizînd la maximum în acest scop spaţiile libere din canalizările existente ale furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice. Această limitare nu se aplică reţelelor de cablu instalate între clădiri, blocuri de locuit sau deasupra străzilor şi drumurilor.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), instalarea reţelelor noi magistrale de cablu prin metoda aeriană se admite dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) lipseşte posibilitatea tehnică de instalare a acestora prin metoda subterană;
    b) persoanele care deţin sau controlează infrastructura subterană ce ar permite instalarea reţelelor noi magistrale de cablu prin metoda subterană refuză, în mod obiectiv şi temeinic justificat, să acorde dreptul de acces sau de utilizare partajată a acesteia.
    (8) La construirea (desfăşurarea) reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile se admite construirea de noi turnuri pentru staţiile de bază în preajma  unui turn deja existent din reţeaua unui furnizor autorizat numai în cazul în care acest turn nu are capacităţile necesare din punct de vedere tehnic sau utilizarea partajată a acestuia nu este fezabilă din punct de vedere economic.
    Art. 26. – (1) În cadrul proiectelor pentru realizarea lucrărilor de construcție a obiectivelor cu destinaţie de locuinţă (cu excepţia caselor individuale), de unitate de învăţămînt, financiar-bancară, de birouri sau de hotel se vor prevedea trasee sistematizate cablate şi spaţii tehnologice pentru instalarea echipamentelor şi altor elemente de infrastructură a reţelelor interne de acces în bandă largă.
    (2) Autorizarea lucrărilor de construcție (instalare) a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele, inclusiv a reţelelor interne de acces în bandă largă, coordonarea proiectelor de realizare a traseelor sistematizate cablate şi a spaţiilor tehnologice pentru instalarea echipamentelor şi a altor elemente de infrastructură a reţelelor interne de acces în bandă largă se vor face în baza normelor tehnice specifice, aprobate prin hotărîre de Guvern sau, după caz, în baza documentelor normative în construcţii ale organelor administraţiei publice centrale de specialitate, emise în condiţiile legii şi în limita competenţelor acestora şi aprobate la nivel de ramură.
    (3) Normele tehnice specifice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde şi stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă care trebuie să fie asigurată de traseele sistematizate, cablate corespunzător, pentru diferite categorii de construcţii, inclusiv parametrii tehnici ai cablurilor, parametrii constructivi ai elementelor de infrastructură fizică interioară a clădirilor (spaţii tehnologice, nişe, cutii de distribuţie, tuburi, conducte etc.) capabile să găzduiască reţele interne de acces, care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de construcție (instalare) a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele.
    Art. 27. – Lucrările cu acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
    a) autorizarea executării lucrărilor de construcție;
    b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona drumurilor, căilor ferate, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri;
    c) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona de protecţie aeroportuară şi de protecţie a navigaţiei aeriene;
    d) condiţiile de efectuare a lucrărilor tehnico-edilitare;
    e) calitatea în construcţii;
    f)  supravegherea de stat a sănătăţii publice;
    g) protecţia mediului înconjurător;
    h) protecţia muncii;
    i) ocrotirea monumentelor.
    Art. 28. – (1) În zona drumurilor, nu poate fi acordat accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietăţi în care:
    a) după efectuarea lucrărilor de acces, se îngustează lăţimea necesară a amprizei drumurilor;
    b) lucrările de acces împiedică circulaţia autovehiculelor;
    c) lucrările de acces periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
    (2) În zona drumurilor, reţelele publice subterane de comunicaţii electronice vor fi instalate în rigole, prin canalizări, prin canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri, precum şi pe orice altă infrastructură subterană aflată în proprietate publică sau privată.
    Art. 29. – Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care efectuează lucrări de construcție (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora sau persoanele împuternicite în acest sens au obligaţia de a marca traseele reţelelor în condiţiile stabilite prin normele tehnice specifice prevăzute la art. 26 alin. (2).
    Art. 30. – Instalarea elementelor de reţea publică de comunicații electronice pe zidurile interioare şi exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform prevederilor art. 26 alin. (2).
    Art. 31. – (1) În zonele de protecţie a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, stabilite prin normele tehnice specifice prevăzute la art. 26 alin. (2), nu se pot efectua lucrări ce ar putea afecta aceste elemente fără o coordonare prealabilă, în scris, cu furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice care deţine sau controlează aceste elemente.
    (2) Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecţie să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi.
    (3) Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor ce efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încît să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia.
Capitolul V
RESPONSABILITĂŢI
    Art. 32. – (1) Persoanele juridice şi fizice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere conform legislaţiei contravenţionale în vigoare.
    (2) Pentru verificarea respectării prevederilor prezentei legi, personalul de control împuternicit al Agenţiei sau al Inspecţiei de Stat în Construcţii, după caz, are dreptul, conform atribuţiilor ce le revin prin lege, să efectueze controale şi să solicite informaţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 33. – Prezenta lege transpune parțial Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24 aprilie 2002, modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 18 decembrie 2009, de asemenea Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 249 din 17 septembrie 2002.
    Art. 34. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:
    - art. 25 alin. (6) şi alin. (7), care se vor pune în aplicare după ce Agenţia va realiza inventarul detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociate, prevăzut la art. 24 alin. (2);
    - art. 30, care se va pune în aplicare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a normelor tehnice specificе prevăzute la art. 26 alin. (2).
    Art. 35. – Normele tehnice specifice prevăzute la art. 26 alin. (2) se vor elabora, conform competenţelor atribuite prin lege, de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, şi vor fi propuse Guvernului spre aprobare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    [Art.35 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    Art. 36. – Agenţia:
    – în termen de 3 luni, va elabora contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora și îl va publica pe pagina sa web oficială;
    – în termen de 5 luni, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.
    Art. 37. – În termen de 6 luni, Guvernul:
    – va aproba Metodologia de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce în concordanţă legislaţia în vigoare cu prezenta lege;
    – va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;
    – va asigura simplificarea procedurii de autorizare a construirii (instalării) elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură asociate acestor reţele.
    Art. 38. – (1) Titularii dreptului de administrare sau concesionarii, sau locatarii ori titularii unui alt drept de folosinţă asupra unor imobile proprietate publica în care au fost realizate lucrări de acces ori la care s-a solicitat accesul în vederea realizării unor astfel de lucrări (inclusiv utilizarea partajată a infrastructurii fizice) pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia de a publica condiţiile în care se realizează dreptul de acces şi/sau de utilizare partajată, după caz, în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) În cazul nerespectării obligaţiei de publicare a condiţiilor în care se realizează dreptul de acces potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi în cazul stabilirii unor condiţii de acces, tarife ori obligaţii fără respectarea prevederilor prezentei legi, orice persoană interesată se poate adresa Agenţiei în vederea obligării titularilor dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarilor, sau locatarilor ori titularilor unui alt drept de folosinţă să stabilească şi să publice condiţiile de acces, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (3) În cazul proiectelor de instalare a infrastructurii fizice, realizate ori în curs de realizare, prevăzute la art. 12 alin. (2), autorităţile publice centrale sau locale care participă ori sprijină realizarea acestor proiecte sau le finanţează au obligaţia de a transmite Agenţiei condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la aceste infrastructuri, în vederea aplicării art. 12 alin. (3), în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Agenţia poate cere modificarea sau completarea condiţiilor propuse.
    Art. 39. – (1) Construcţiile noi cu destinaţie de locuinţă (cu excepţia caselor individuale), de unitate de învăţămînt, financiar-bancară, de birouri sau de hotel, pentru care se eliberează autorizaţii de construire după intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi prevăzute cu:
    a) o infrastructură pentru reţelele interne de acces, inclusiv trasee sistematizate cablate, care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă pînă la punctele terminale ale reţelei publice de comunicaţii electronice;
    b) un spaţiu tehnologic (punct de concentrare) situat în interiorul imobilului şi accesibil furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, prin intermediul căruia se poate efectua conectarea la reţelele interne de acces care permit furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul lucrărilor majore de renovare, reconstrucție sau reparație capitală a clădirilor existente (lucrări de construcție sau lucrări de inginerie civilă care includ modificări structurale ale infrastructurii fizice interioare).
    (3) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. (1) şi alin. (2) din prezentul articol se stabilesc prin normele tehnice specifice prevăzute la art. 26 alin. (2).
    (4) Dotarea cu trasee sistematizate cablate şi spaţii tehnologice pentru instalarea echipamentelor şi a altor elemente de infrastructură a reţelelor interne de acces în bandă largă se execută în corespundere cu normele tehnice specifice, prevăzute la art. 26 alin. (2). În cazul lipsei acestor dotări, darea în exploatare a obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se interzice.
    (5) În documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului (planurile urbanistice) a municipiilor şi oraşelor, în proiectele de construire, reabilitare sau reconstruire a străzilor municipale şi orăşeneşti, a drumurilor publice naţionale şi/sau de construire a tronsoanelor noi, după intrarea în vigoare a prezentei legi, se va prevedea în mod obligatoriu construirea unei canalizări subterane capabile să găzduiască reţele publice de comunicaţii electronice.
    (6) Dotarea cu canalizări subterane a obiectivelor prevăzute la alin. (5) se execută în corespundere cu normele tehnice specifice, stabilite pentru construcţia de drumuri, străzi şi căi de acces. În cazul lipsei acestor dotări, darea în exploatare a obiectivelor se interzice.
    (7) Procedura de dare în exploatare a obiectivelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (5) se va efectua cu participarea nemijlocită a personalului de control împuternicit al Agenţiei.
    Art. 40. – (1) La solicitarea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, clauzele cuprinse în contractele de acces pe imobile proprietate publică, încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi modificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării condiţiilor pentru exercitarea dreptului de acces, potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (1), în vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) La solicitarea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau la inițiativa titularilor drepturilor de proprietate, clauzele cuprinse în contractele deja încheiate, prin care se stabileşte accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică construită în cadrul proiectelor prevăzute la art. 12 alin. (2), vor fi modificate în vederea asigurării respectării condiţiilor tehnice şi economice stabilite în conformitate cu dispoziţiile art. 38  alin. (3).
    Art.41. – La expirarea termenului prevăzut la art.38 alin. (1) se abrogă orice alte acte normative sau administrative prin care se instituie obligaţia titularilor dreptului de acces pe proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate publică de a plăti taxe, tarife ori impozite şi orice alte plăți sau contribuţii pentru drepturi similare dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată altfel decît în baza unui contract de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, după caz, încheiat în condiţiile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 28. Chişinău, 10 martie 2016.