HCNPFM14/5/2016
ID intern unic:  364283
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 14/5
din  31.03.2016
referitor la aprobarea Regulamentului privind circulația
valorilor mobiliare pe piața de capital
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 555     Data intrarii in vigoare : 15.04.2016


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1107 din 8 aprilie 2016
Ministru_________ Vladimir CEBOTARI    În temeiul art.1 alin.(2)-(4), art.5, art. 34, art. 59 alin. (3), art. 81 alin. (2), art. 87 alin. (4), art.147 alin.(8) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), art. 11 alin. (6) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 „Privind societățile pe acțiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art. 1), art.II din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007 „Pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art. 593),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, conform anexei.
    2. Se abrogă:
    - Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 22/2 din 15.04.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 738);
    - Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 12/4 din 10.03.2015 „Cu privire la unele măsuri provizorii pe piața de capital”, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 59-66, art. 479).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP

    Nr. 14/5. Chişinău, 31 martie 2016.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare
nr. 14/5 din 31 martie 2016

Regulament
privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe faţă de modul de circulaţie a valorilor mobiliare pe piaţa de capital, emise în formă de acţiuni şi obligaţiuni.
    2. Subiecţi ai prezentului Regulament sunt entităţile licenţiate şi autorizate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Națională), emitenţii de valori mobiliare, precum şi persoanele fizice şi juridice care deţin ori intenţionează să deţină valori mobiliare emise de emitenţii din Republica Moldova.
    3. Noțiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificația celor prevăzute în Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012) și actele normative subordonate Legii nr.171 din 11 iulie 2012.
    4. Tranzacţiile cu valori mobiliare emise de societăţi pe acţiuni se efectuează pe piața reglementată, în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacționare (MTF) sau în afara pieței reglementate și MTF.
    5. Tranzacţiile cu valori mobiliare în afara pieţei reglementate și MTF se înregistrează la societatea de registru, depozitarul central sau societatea de investiţii care desfăşoară activitate de custodie.
    6. Depozitarul central poate înregistra tranzacții în afara pieței reglementate și MTF doar în cazul în care desfășoară activitate de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare.
    7. Valorile mobiliare admise pe piața reglementată circulă pe piața reglementată conform Regulilor pieței reglementate și în afara acesteia conform Capitolului II din prezentul Regulament.
    8. Valorile mobiliare admise în cadrul MTF circulă în cadrul MTF conform Regulilor MTF şi în afara acestuia conform Capitolului II din prezentul Regulament.
    9. Valorile mobiliare care nu sunt admise pe piaţa reglementată și MTF circulă în afara pieței reglementate și MTF conform Capitolului II din prezentul Regulament.
    10. În cazul în care valorile mobiliare proprietate publică, valorile mobiliare sechestrate și valorile mobiliare în calitate de active ale unei societăți aflate în procedură de insolvabilitate sau lichidare nu corespund cerințelor de admitere spre tranzacționare pe piaţa reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate pe aceste piețe fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile respective, doar în scopul înstrăinării lor.
Capitolul II
CIRCULAȚIA VALORILOR MOBILIARE ÎN AFARA
PIEȚEI REGLEMENTATE ȘI MTF

Secțiunea 1. Tipurile de tranzacții
    11. În afara pieţei reglementate sau MTF se înregistrează următoarele tipuri de tranzacţii cu valori mobiliare:
    1) vînzare-cumpărare;
    2) depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni;
    3) încheierea contractelor de donaţie între persoane fizice;
    4) moştenire;
    5) vînzare-cumpărare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni şi art.27 alin.(8) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997);
    6) răscumpărarea şi/sau achiziţionarea de către emitent a valorilor mobiliare proprii în condițiile art. 78 și art. 79 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    61) achiziționarea acțiunilor proprii în cazul reorganizării emitentului”;
    [Pct.6 subpct.61) introdus prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    7) răscumpărarea acțiunilor obținute contra bonuri patrimoniale în condițiile art. 261 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    8) achiziţionarea sau retragerea obligatorie de către acţionarul majoritar a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari în condițiile art. 30 și art. 31 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    9) succesiunea valorilor mobiliare în cazul reorganizării sau lichidării persoanei juridice acţionar;
    10) înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent în condițiile art. 13 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    11) executarea actelor judecătorești executorii, în cazul în care valorile mobiliare constituie obiectul material al litigiului;
    12) vînzare-cumpărare, schimb, consolidarea pachetelor de acţiuni, transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit, achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare, în condiţiile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    13) transferurile valorilor mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999;
    14) transferurile rezultate din partajul bunurilor între soți în formă de valori mobiliare;
    15) realizarea dreptului la gaj sub formă de valori mobiliare pentru valorile mobiliare care nu sunt admise pe piaţa reglementată și MTF;
    16) tranzacții de înstrăinare a valorilor mobiliare nerealizate ca rezultat al expunerii la vînzare pe piața reglementată și în cadrul MTF conform Regulilor acestora pe parcursul unei perioade de cel puțin 30 de zile.
Secțiunea 2. Efectuarea tranzacţiilor în afara
pieței reglementate sau MTF
    12. Tranzacţiile specificate în pct.11 se efectuează direct între părţile tranzacţiei şi se înregistrează în registrul deținătorilor de valori mobiliare, cu excepția tranzacţiilor specificate în pct.11 sbpct. 1) care pot fi înregistrate și în sistemul de evidență a activelor clienților societății de investiții care desfășoară activitate de custodie a valorilor mobiliare.
    13. Tranzacţiile specificate în pct.11 sbpct. 4),9)-11),14),16) pot fi înregistrate în sistemul de evidență a activelor clienților societății de investiții doar în cazul în care valorile mobiliare se află în custodie la societatea de investiții.
    14. Vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare emise de entitățile de interes public poate fi efectuată în cazul în care volumul cumulat al acestor tranzacţii, efectuate de către o persoană direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu depăşeşte 1% din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă emise de emitent.
    15. Vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare admise în cadrul MTF pot fi înregistrate la societatea de registru şi depozitarul central în cazul în care volumul cumulat al acestor tranzacţii, efectuate de către o persoană direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu depăşeşte 10% din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă emise de emitent.
    16. Transmiterea valorilor mobiliare în calitate de active ale unei societăți aflate în proces de insolvabilitate către creditorii societății se efectuează cu acordul expres al creditorului și după expunerea lor la vînzare pe piața reglementată sau MTF în conformitate cu Regulile acestora.
    17. Pentru înregistrarea tranzacţiilor în afara pieţei reglementate şi MTF societatea de investiţii, societatea de registru şi depozitarul central percep taxe conform Legii nr.192-IV din 12.11.1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și hotărârii Comisiei Naţionale cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale pe anul respectiv.
    [Pct.17 în redacția HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
Secțiunea 3. Documentele necesare efectuării
tranzacției în afara pieței reglementate și MTF

    18. Tranzacţiile în afara pieței reglementate și MTF se efectuează în baza dispoziţiei de transmitere, cu excepția pct. 23, precum şi documentelor ce identifică persoanele implicate în aceste tranzacții (inclusiv actele de împuternicire ale reprezentanţilor, după caz), la care se anexează documentele aferente tranzacției în conformitate cu prezentul Regulament.
    19. La înregistrarea tranzacțiilor cu valori mobiliare în afara pieței reglementate și MTF se completează declarația respectării cerinţelor legislaţiei cu privire la concurenţă în conformitate cu Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, precum şi se prezintă informația ce identifică beneficiarul efectiv, în condiţiile legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Legii nr.171 din 11 iulie 2012.
    [Pct.19 modificat prin HCNPF50/5 din 12.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1708]
    20. Tranzacțiile cu acţiunile băncii se efectuează inclusiv cu respectarea prevederilor Legii nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor și Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 4 iulie 2013.
    [Pct.20 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    21. Tranzacțiile cu acţiunile asigurătorului/reasigurătorului se efectuează inclusiv cu respectarea prevederilor Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări și Regulamentului privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale  nr.13/3 din 3 aprilie 2008.
    22. Documentele necesare înregistrării tranzacţiei în afara pieței reglementate și MTF se prezintă societății de registru, societății de investiții sau depozitarului central în original sau în copie autentificată/legalizată conform legislaţiei în vigoare. Persoanele fizice şi juridice nerezidente prezintă toate documentele necesare pentru înregistrarea tranzacţiei în afara pieței reglementate și MTF traduse în limba de stat şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Actele oficiale străine prezentate nu pot depăși 3 (trei) luni de la data eliberării.
    23. Temei pentru înregistrarea de către societatea de investiții a tranzacției de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare servește contractul de vînzare-cumpărare.
    24. Temei pentru înregistrarea de către societatea de registru sau depozitarul central a tranzacției de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare servește dispoziția de transmitere și contractul de vînzare-cumpărare.
    25. În cazul depunerii valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale se prezintă următoarele documente:
    1) procesele-verbale (deciziile) ale organelor abilitate ale societăţilor comerciale care transmit (pentru deţinătorii de acţiuni – persoane juridice) şi care primesc valorile mobiliare sub formă de aport în capitalul social, întocmite conform legislaţiei;
    2) decizia organului înregistrării de stat cu privire la înregistrarea modificărilor privind majorarea capitalului social al societăţii din contul valorilor mobiliare transmise. Persoanele juridice nerezidente, pentru care majorarea capitalului social nu este obligatorie spre înregistrare la organul înregistrării de stat al țării de origine, prezintă situațiile financiare care confirmă majorarea capitalului social din contul valorilor mobiliare transmise ca aport.
    26. În cazul donaţiei valorilor mobiliare se prezintă următoarele documente:
    1) contractul de donaţie; și, după caz,
    2) certificatul de căsătorie sau documentele ce confirmă gradul de rudenie/afinitate între donator şi donatar.
    27. În cazul moştenirii valorilor mobiliare se prezintă certificatul de moştenitor eliberat de notar.
    28. În cazul achiziţionării de către emitent a valorilor mobiliare proprii în condiţiile art.78 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 se prezintă următoarele documente:
    [Pct.28 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    1) procesul-verbal al organului competent, prevăzut de statut, care a luat decizia de achiziţionare a valorilor mobiliare ale emitentului;
    2)  avizul Comisiei Naţionale la achiziţionarea valorilor mobiliare, după caz;
    3) documentele ce confirmă înştiinţarea acţionarilor despre oferta de achiziționare;
    4) lista acționarilor de la care sunt achiziționate valorile mobiliare.
    281) În cazul achiziționării acțiunilor proprii ca rezultat al reorganizării emitentului se prezintă următoarele documente:
    1) hotărârea Comisiei Naţionale privind eliberarea autorizaţiei de reorganizare;
    2) bilanțul de repartiție.
    [Pct.281 introdus prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    29. În cazul răscumpărării de către emitent a acţiunilor plasate conform Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 se prezintă următoarele documente:
    1) procesul-verbal al organului competent, prevăzut de statut, la care s-a aprobat decizia care acordă dreptul acţionarului de a cere răscumpărarea acţiunilor, modul de determinare a preţului de răscumpărare;
    2) lista persoanelor care au solicitat răscumpărarea;
    3) declaraţia pe proprie răspundere a emitentului ce confirmă realizarea evenimentului care a condiţionat cererea de răscumpărare;
    4) dovada realizării plăţilor pentru acţiunile răscumpărate către fiecare dintre acţionarii nominalizaţi;
    5) hotărîrea Comisiei Naţionale privind eliberarea autorizaţiei de reorganizare în cazul reorganizării emitentului prin dezmembrare.
    30. În cazul achiziţionării (răscumpărării) sau retragerii obligatorii conform Legii nr.171 din 11 iulie 2012 şi Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, acţionarul majoritar prezintă cererea de achiziţionare obligatorie sau cererea de retragere obligatorie, confirmarea privind plata valorilor mobiliare răscumpărate şi, după caz, acordul în scris dintre persoanele afiliate care deţin mai mult de 90% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, care va prevedea date privind numărul de acţiuni ce vor fi procurate de către fiecare persoană afiliată – în cazul în care acţiunile vor fi procurate de mai multe persoane.
    31. În cazul succesiunii valorilor mobiliare ca rezultat al reorganizării acţionarului se prezintă următoarele documente:
    1) decizia organului înregistrării de stat cu privire la înregistrarea reorganizării persoanei juridice;
    2) hotărîrea Comisiei Naţionale privind eliberarea autorizaţiei de reorganizare, în cazul în care persoana care se reorganizează este o societate pe acţiuni;
    3) actul de predare-primire a activelor, în care sunt specificate și valorile mobiliare;
    4) permisiunea scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la reorganizare, în cazul în care acţionarul implicat în procesul de reorganizare este o instituţie financiară.
    32. În cazul succesiunii valorilor mobiliare ca rezultat al lichidării acţionarului se prezintă următoarele documente:
    1) decizia organului înregistrării de stat cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice;
    2) procesul-verbal al organului competent al persoanei juridice sau hotărîrea instanţei de judecată în care este indicată repartiţia activelor, inclusiv a valorilor mobiliare;
    3) actul de predare-primire a activelor în care sunt specificate şi valorile mobiliare.
    33. La executarea actelor judecătorești executorii, în cazul în care valorile mobiliare constituie obiectul material al litigiului se prezintă următoarele documente:
    1) actele judecătorești definitive și irevocabile, în caz de executare benevolă; 
    2) documentele executorii stabilite la art. 11 lit. a)-b), e)-f) și h) din Codul de executare al Republicii Moldova, în caz de executare silită.
    34. În cazul înstrăinării sau transmiterii acţiunilor de tezaur de către emitent se prezintă următoarele documente:
    1) procesul-verbal al organului competent, prevăzut de statut privind înstrăinarea sau repartizarea acţiunilor de tezaur;
    2) lista persoanelor cărora le sunt înstrăinate sau repartizate acţiunile de tezaur;
    3) dovada achitării acțiunilor de tezaur.
    35. În cazul transferurilor valorilor mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în proces de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999 se prezintă documentele stabilite în conformitate cu art. 4 din Legea nr.387-XV din 25 noiembrie 2004 privind transmiterea valorilor mobiliare şi a cotelor de participare nesolicitate în condiţiile Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999.
    36. În cazul vînzării-cumpărării, schimbului, consolidării pachetelor de acţiuni, transmiterii valorilor mobiliare cu titlu gratuit, achitării cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare în condiţiile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, se prezintă următoarele documente:
    1) contractul de vînzare-cumpărare prin concurs comercial sau investițional;
    2) contractul de achiziționare pentru consolidarea pachetelor de acțiuni ale statului;
    3) hotărîrea de Guvern sau a vînzătorului la transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit;
    4) contractul de achitare (compensare), în cazul achitării cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare.
    37. În cazul partajului bunurilor în formă de valori mobiliare se prezintă acordul dintre soţi şi certificatul de căsătorie/divorţ sau actele judecătorești definitive și irevocabile.
    38. Documentele necesare înregistrării tranzacției de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni sunt stabilite la art.27 alin.(8) lit. e) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997.
    39. În cazul realizării gajului valorilor mobiliare se prezintă următoarele documente:
    1) avizul de executare a gajului și/sau documentele executorii stabilite la art. 11 lit. a)-b), e)-f), h) și n) din Codul de executare al Republicii Moldova;
    2) actul de transmitere a valorilor mobiliare în custodie, după caz;
    3) contractul de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare.
    40. Societatea de registru, societatea de investiții sau depozitarul central, întru executarea tranzacției în afara pieței reglementate și MTF, sunt obligate să solicite de la părțile implicate în tranzacție și documentele ce confirmă respectarea cerințelor minime față de prețul de tranzacționare prevăzute la Secțiunea 4 din prezentul Regulament.
    [Pct.40 în redacția HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    41. Societăţile pe acţiuni ale căror valori mobiliare nu sunt admise pe piaţa reglementată sau în cadrul MTF vor prezenta societăţii de registru sau depozitarului central, care asigură ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, informaţia privind situaţiile financiare nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune.
    42. Societăţile de registru şi depozitarul central vor prezenta, în termen de până la 3 zile lucrătoare, la solicitarea scrisă a societăţilor de investiţii care desfăşoară activitate de custodie, informaţia privind situaţiile financiare ale societăţii pe acţiuni, recepţionată conform pct.41, doar în scopul calculării mărimii taxelor în vederea achitării acestora potrivit pct.17.
    [Pct.42 în redacția HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    43. În procesul de colectare, stocare, prelucrare şi utilizare a datelor cu caracter personal, societatea de registru, societatea de investiții și depozitarul central sunt obligate să asigure regimul de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal prelucrate, în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Secțiunea 4. Cerinţe minime faţă de preţul valorilor mobiliare
tranzacţionate în afara pieței reglementate și MTF

    44. În cazul tranzacțiilor stabilite la pct.11 subpct.1) - 3), 5), 14) – 16), părţile sunt în drept să efectueze tranzacţia la preţul liber convenit între ele şi în condiţiile contractuale stabilite de acestea. Cu titlu de recomandare, la stabilirea prețului sau valorii valorilor mobiliare tranzacţionate, părțile se vor orienta spre cel puțin unul din următoarele criterii:
    1) valoarea nominală a acțiunilor;
    2) prețul mediu ponderat înregistrat pe piața reglementată sau MTF;
    3) ultimul preț înregistrat pe piața reglementată sau MTF;
    4) valoarea activelor nete per acțiune conform ultimei situații financiare a emitentului;
    5) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.
    [Pct.44 în redacția HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    45. Pentru înregistrarea tranzacțiilor altele decât cele stabilite la pct.44, prețul sau valoarea tranzacției se determină în felul următor:
    1) moştenirea valorilor mobiliare și executarea actelor judecătorești executorii, în cazul în care valorile mobiliare constituie obiectul material al litigiului, se va efectua la  valoarea nominală a valorilor mobiliare;
    2) succesiunea valorilor mobiliare ca rezultat al reorganizării sau lichidării acţionarului se va efectua la:
    a) valoarea acţiunilor stabilită în bilanţul de reorganizare sau lichidare; sau după caz la:
    b) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare;
    3) achiziţionarea sau răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare proprii se va efectua la preţul stabilit în conformitate cu art.79 alin.(5) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    4) achiziţionarea valorilor mobiliare proprii ca rezultat al reorganizării emitentului se va efectua la valoarea activelor nete ce se transmit;
    5) înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent se va efectua la preţul stabilit în conformitate cu art.13 alin.(8)–(10) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    6) răscumpărarea acţiunilor obţinute contra bonuri patrimoniale se va efectua la preţul stabilit în conformitate cu art.261 alin.(8) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997;
    7) retragerea obligatorie de către acţionarul majoritar a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari se va efectua la preţul stabilit în conformitate cu art.30 alin.(1) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    8) achiziţionarea obligatorie de către acţionarul majoritar a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari se va efectua la preţul stabilit în conformitate cu art.31 alin.(1) sau alin.(6) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;
    9) transferul valorilor mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999 se va efectua la valoarea nominală, dacă alt preţ nu este specificat în dispoziţia de transmitere;
    10) transmiterea de către stat a valorilor mobiliare cu titlu gratuit se va efectua la valoarea nominală;
    11) vânzarea valorilor mobiliare ale statului prin concurs comercial sau investiţional, consolidarea pachetelor de acţiuni ale statului prin achiziţionare de acţiuni (procurare/schimb), achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare se va efectua la preţul stabilit în condiţiile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi actele normative aprobate de Guvern.
    [Pct.45 în redacția HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
Secțiunea 5. Particularitățile tranzacționarii de către societățile
de investiții a valorilor mobiliare în afara pieței reglementate sau MTF

    46. Societatea de investiţii este obligată să dezvăluie publicului larg cererea sau oferta de valori mobiliare în cazul în care nu există contrapartea în tranzacţie la data depunerii acestor cereri şi oferte.
    47. Dezvăluirea informaţiei conform pct.46 se efectuează prin intermediul unui sistem electronic unic de concentrare a cererilor şi ofertelor de valori mobiliare, accesibil publicului larg (în continuare – sistem de cotare), aflat în administrare comună de societăţile de investiţii. Pînă la crearea sistemului de cotare societățile de investiții pot comunica între ele referitor la cererile şi ofertele de valori mobiliare conținînd datele din pct. 49 cu utilizarea următoarelor mijloace de comunicare: pagina web a operatorului de piață sau de sistem, pagina web proprie a societății de investiții, telefon, fax, e-mail.
    48. Sistemul de cotare în mod obligatoriu asigură accesul la distanţă şi actualizarea informaţiei în timp real.
    49. Societatea de investiţii este obligată să dezvăluie şi să actualizeze imediat în sistemul de cotare pentru a reflecta în timp real fără a se limita la:
    a) denumirea societăţii de investiţii;
    b) denumirea emitentului, codul ISIN;
    c) preţul şi cantitatea de valori mobiliare;
    d) data și ora introducerii cotației.
    50. Societatea de investiţii are sarcina exclusivă de a dezvălui şi actualiza în sistemul de cotare cererea şi oferta de valori mobiliare.
    51. Dezvăluirea cererii şi ofertei de valori mobiliare se efectuează în baza ordinelor clienţilor.
Secțiunea 6. Răspunderea
    52. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament societățile pe acțiuni, societățile de investiții, societățile de registru şi depozitarul central poartă răspundere în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
    53. Litigiile apărute în procesul circulaţiei valorilor mobiliare pe piaţa de capital vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau judiciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.