HCNPF16/7/2016
ID intern unic:  364292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 16/7
din  08.04.2016
cu privire la reglementarea tranzacţiilor cu pachete unice
de
valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de
tranzacționare
al Bursei de Valori a Moldovei
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 564     Data intrarii in vigoare : 15.04.2016
    Ca urmare a examinării Regulamentului privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, prezentat spre coordonare Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în temeiul art.3, art.8 lit.b) şi lit.t), art.21 alin.(1), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.1 alin.(2) – (4), art.5 și art.74 din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă Regulamentul privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, aprobat de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei prin procesele-verbale nr.11/15 din 10.09.2015, nr.12/15 din 12.11.2015 și nr. 01/16 din 01.02.2016 (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                           Iurie FILIP


    Nr. 16/7. Chişinău, 8 aprilie 2016.

APROBAT:
Consiliul Bursei de Valori a Moldovei
(proces-verbal nr. 11/15 din 10 septembrie 2015,
proces-verbal nr. 12/15 din 12 noiembrie 2015,
proces-verbal nr. 01/16 din 1 februarie 2016)


REGULAMENT
privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete
unice de valori mobiliare
în cadrul  sistemului multilateral
de tranzacționare (M.T.F.) al Bursei de Valori a Moldovei

    Prezentul Regulament privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice  de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (M.T.F.) al Bursei de Valori a Moldovei, (în continuare - Regulament) a fost elaborat în baza Regulilor sistemului multilateral de tranzacționare (M.T.F.) al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, aprobate şi modificate de Consiliul B.V.M. (proces-verbal nr. 05/15 din 11 martie 2015, proces verbal nr. 08/15 din 1 iulie 2015, proces-verbal nr. 10/15 din 6 august 2015, proces-verbal nr. 11/15 din 10 septembrie 2015).
1. Noţiuni generale
    1.1. Prezentul Regulament este actul normativ de bază care reglementează modul de organizare a negocierilor și efectuare a tranzacţiilor cu pachete unice  în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (M.T.F.) al Bursei de Valori a Moldovei (în continuare – B.V.M.) şi este obligatoriu pentru executare de către toţi participanţii la procesul de tranzacţionare.
    1.2. Prezentul Regulament se aprobă de către Consiliul B.V.M.
    1.3. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţii stabilite de Regulile M.T.F., precum și următoarele semnificaţii:
    Pachet unic - valorile mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul M.T.F. realizate conform principiului: vînd-cumpăr totul sau nimic;
    Executarea tranzacţiei - îndeplinirea obligaţiunilor de livrare a valorilor mobiliare de către vînzător şi de plată a mijloacelor băneşti de către cumpărător;
    Participanţii la negocieri  -  Membrii  M.T.F., care îndeplinesc normele prezentului Regulament şi ale Regulilor M.T.F.;
    Participant la negocieri - vînzător  -  Membru al  M.T.F. care efectuează tranzacţia de vînzare a valorilor mobiliare cu pachet unic în numele propriu şi pe contul clientului sau în numele şi pe cont propriu;
    Participant la negocieri - cumpărător  - Membru al  M.T.F. care efectuează tranzacţia de cumpărare a valorilor mobiliare cu pachet unic  în numele propriu şi pe contul unui sau mai multor clienți și/sau pe cont propriu;
    Maklerul – persoana împuternicită să conducă negocierile cu pachete unice;
    Ziua A - ziua desfăşurării negocierilor;
    Negocieri cu strigare - modalitatea de desfăşurare a negocierilor cu pachete unice în conformitate cu principiile publicităţii, transparenţei şi egalităţii tuturor participanţilor;
    Principiul negocierilor cu strigare - a vinde la un preţ maximal.
    1.4.  În sensul prezentului Regulament, toate perioadele de timp indicate urmează a fi considerate ca fiind zile calendaristice, cu excepția celor separate, stabilite de Regulament.
2. Participanţii la negocierile cu  pachete unice
    2.1. Participanţii la negocierile cu pachete unice  sînt  Membrii M.T.F. care încheie tranzacţii în nume propriu şi pe contul clienţilor și/sau din nume şi  pe cont propriu.
    2.2. Participanţii la negocieri vor participa la tranzacţii prin intermediul Agenţilor de bursă acreditaţi.
    2.3. Participanții la negocieri – cumpărătorii, care efectuează tranzacții de cumpărare a valorilor mobiliare cu pachet unic pe contul mai multor clienți și/sau pe cont propriu, trebuie să respecte următoarele reguli:
    - pentru fiecare pachet unic expus la vînzare, participantul la negocieri - cumpărătorul poate fi reprezentat de un singur Agent de bursă;
    - cantitatea totală de valori mobiliare, pe care participantul la negocieri doreşte să le cumpere pe cont propriu și/sau pe contul mai multor clienți, trebuie să fie egală cu cantitatea valorilor mobiliare expuse la vînzare ca pachet unic;
    - ordinele la cumpărarea unui pachet unic pe cont propriu și/sau pe contul mai multor clienți,  pot fi recepționate și executate de către participantul la negocieri – cumpărător în limitele unui preț maximal de cumpărare.
    2.4. Participanții la negocieri vor asigura existența valorilor mobiliare, expuse la vînzare cu pachete unice, pe un cont depozitar, deschis la D.N.V.M./depozitarul central.
3. Pregătirea negocierilor
    3.1. Cererea de participare la negocierile cu pachete unice urmează a fi depusă la B.V.M. de către Agentul de Bursă nu mai devreme de ziua A-30 şi nu mai tîrziu de trei zile lucrătoare înainte de ziua începerii negocierilor, orele 12.00, iar cererea pentru vînzarea  pachetului unic cu o  valoare  ce depășește suma de 1 000 000,00 lei – nu mai tîrziu de cinci zile lucrătoare înainte de ziua începerii negocierilor, orele 12.00.
    3.2. În cerere se indică data începerii negocierilor şi perioada de valabilitate a cererii. Conform perioadei de valabilitate cererile pot fi de două tipuri:
    - cererea simplă, cu perioada de valabilitate ce nu poate depăşi 10 zile, sau
    - cererea cu perioada de valabilitate prelungită, în vederea căutării potențialului cumpărător la un preț acceptabil (cererea PP). Pentru cererile PP, după expirarea termenului stabilit pentru o cerere simplă, se începe perioada de expunere prelungită, pe durata căreia B.V.M. va efectua reducerea în trei etape a preţului cu un interval de 10 zile, iar în cazul lipsei potențialilor cumpărători, după reducerea preţului de trei ori, valorile mobiliare se vor negocia la prețul propus de către cumpărător.
    3.3. În cerere, de asemenea, se indică prețul inițial de vînzare în conformitate cu ordinul recepționat de la client, care pentru cererile PP nu poate fi mai mic decît:
    a) ultimul preț înregistrat ca urmare a tranzacțiilor derulate în cadrul M.T.F.  în decurs de 12 luni, precedente datei depunerii cererii, dar în cazul inexistenței acestui preț,
    b) valoarea nominală (fixată) a valorilor mobiliare.
    3.4. În baza cererilor depuse B.V.M. va întocmi planul de negocieri cu respectarea ordinii cronologice a înregistrării cererilor depuse la vînzarea pachetelor unice conform numărului de înregistrare.
    3.5. Cu planul de negocieri Membrii M.T.F. pot lua cunoştinţă în sala de tranzacţionare, pe pagina web al B.V.M. şi/sau să-l primească în departamentul corespunzător al B.V.M.
    3.6. Cererile de vînzare vor fi înregistrate în Registrul de înregistrare a cererilor, care se va ţine manual şi va cuprinde informaţia conţinută în cerere, precum şi:
    -  data depunerii cererii;
    -  numărul unic de înregistrare al cererii.
    3.7. După înregistrarea cererii un exemplar al cererii va fi restituit Membrului M.T.F. cu semnătura persoanei care a înregistrat-o, iar un exemplar va  rămîne la B.V.M.
    3.8. Pentru înregistrarea cererii B.V.M. va percepe o taxă de înregistrare în valoare de 100 lei.
    3.9. Cererea poate fi revocată nu mai tîrziu de ora 12.00 a zilei A-1.
    3.10. Cererea pentru participarea la negocieri se  prezintă  prin perfectarea formularului de cerere (anexa nr. 1 la prezentul Regulament). Dacă cererea nu cuprinde toată informaţia necesară sau sînt necorespunderi, înregistrarea cererii poate fi refuzată.
4. Desfăşurarea licitaţiilor
    4.1. Locul desfăşurării negocierilor cu pachete unice este sala de tranzacţionare a B.V.M. Licitaţiile se desfăşoară zilnic începînd cu ora 11:00, cu excepţia zilelor de odihnă şi a sărbătorilor oficiale. În caz de necesitate timpul desfăşurării licitaţiilor poate fi modificat prin ordinul Preşedintelui B.V.M.
    4.2. Pentru participare la negocieri Membrul M.T.F. trebuie să se înregistreze în Lista de participare la negocieri în ziua corespunzătoare, care va cuprinde următoarea informaţie: codul individual al Agentului de bursă-reprezentantul Membrului M.T.F., data şi ora înregistrării, semnătura Agentului de bursă. Participanţii la negocieri se înregistrează de la orele 9.00 pînă la orele 10.45. Membrului înregistrat i se înmînează o planşetă cu numărul său de înregistrare.
    4.3. Negocierile cu  pachete unice de valori mobiliare în cadrul M.T.F. se desfăşoară în următoarea ordine stabilită:
    -  negocierile sînt deschise de Makler prin anunţarea începerii negocierilor la data respectivă;
    -  Maklerul anunţă numărul poziţiei de vînzare din planul de negocieri, precum şi condiţiile vînzării;
    - Agentul de bursă, interesat în achiziţionarea pachetului unic, ridică planşeta, anunţînd preţul pe care intenţionează să-l ofere;
    - parte a acordului încheiat este considerat Agentul de bursă care a oferit preţul maximal la care se obligă să cumpere;
    - dacă în urma repetării de trei ori  a  preţului propus, nimeni nu oferă un alt preţ, Maklerul anunţă  „Nr., preţul, trei, Adjudecat !”;
    - Agentul de bursă, care a oferit preţul maximal anunţat de către Makler, se va considera parte a acordului;
    - fraza „Nr., preţul, trei, Adjudecat!” înseamnă numărul participantului înscris pe planşetă, preţul oferit şi cuvintele „trei, Adjudecat!” vor însemna  stabilirea  definitivă a acordului părţilor;
    - dacă pentru un pachet lipseşte oferta reconvenţională de cumpărare, Maklerul purcede la anunţarea următoarei poziţii a planului de negocieri;
    -  dacă oferta de cumpărare parvine de la mai mulţi participanţi, Maklerul va desfăşura negocierile în ordinea creşterii preţului. După fiecare ofertă de creştere a preţului, Maklerul va începe o nouă numărătoare;
    - fixarea acordului părţilor de către Makler prin stipularea condiţiilor de bază ale tranzacţiei în cartela de înregistrare (anexa nr. 2 la prezentul Regulament).
    4.4. Negocierile cu pachetele unice în baza cererilor PP se  desfăşoară cu respectarea următoarelor condiții speciale:
    - cererea PP se include în planul de negocieri la un preț inițial C în conformitate cu punctul 3.3. al prezentului Regulament;
    - dacă în decurs de 10 zile pachetul unic nu a fost vîndut la prețul C, B.V.M. va modifica prețul în planul de negocieri în modul următor:
    În planul de negocieri se include prețul cu prima reducere C1, care va fi egal:
    a) cu preţul C redus pînă la 20% conform cererii depuse la BVM de către participantul la negocieri-vînzător nu mai tîrziu de ora 12.00 a ultimei zile de expunere a valorilor mobiliare la prețul C, dar în cazul lipsei cererii participantului la negocieri – vînzător,
    b) cu preţul C minus 20%.
    La acest preț poziția va fi inclusă în planul de negocieri pentru o perioadă de 10 zile pentru căutarea potenţialului  cumpărător. În cazul lipsei cumpărătorului cu preţul C1 va fi aplicat preţul cu a doua reducere C2, care va fi egal:
    a) cu preţul C1  redus pînă la 20% conform cererii depuse la BVM de către participantul la negocieri-vînzător nu mai tîrziu de ora 12.00 a ultimei zile de expunere a valorilor mobiliare la prețul C, dar în cazul lipsei cererii participantului la negocieri – vînzător,
    b) cu preţul C1 minus 20%.
    Cu acest preț poziția va fi inclusă în planul de negocieri pentru o perioadă de 10 zile. În cazul lipsei cumpărătorului la prețul cu a doua reducere (C2) în planul de negocieri va fi inclus preţul cu a treia reducere C3, care va fi egal:
    a) cu preţul C2 redus pînă la 20% conform cererii depuse la BVM de către participantul la negocieri-vînzător nu mai tîrziu de ora 12.00 a ultimei zile de expunere a valorilor mobiliare la prețul C, dar în cazul lipsei cererii participantului la negocieri – vînzător,
    b) cu preţul C2 minus 20%.
    Cu acest preț poziția va fi inclusă în planul de negocieri pentru o perioadă de 10 zile.
    În cadrul fiecărei reduceri a prețului negocierile vor fi desfăşurate în modul stabilit la punctul 4.3. al prezentului Regulament;
    - dacă în perioada desfăşurării procedurii de reducere în trei etape a prețului, valorile mobiliare nu au fost vîndute, poziția va rămîne în planul de negocieri, fără indicarea prețului inițial, pentru o perioadă de 5 zile și negocierile vor fi desfășurate, cu prezența obligatorie a participantului la negocieri-vînzătorul, în modul următor:
    În cazul în care există un potențial cumpărător, negocierile încep  cu prețul propus de către cumpărător (prețul Cx). Maklerul va anunța acest preț, iar vînzătorul va da acordul său de a vinde valorile mobiliare la acest preț. Dacă sunt mai mulți doritori la achiziționarea pachetului unic de valori mobiliare, negocierile vor fi desfășurate în conformitate cu punctul 4.3. al prezentului Regulament. Dacă vînzătorul nu îşi exprimă acordul pentru prețul propus de către cumpărător, acesta anunță prețul, mai puțin de care negocierile nu sunt posibile. Dacă cumpărătorul nu este de acord cu prețul anunțat de către vînzător, acordul părților se consideră neîncheiat. Dacă cumpărătorul acceptă condițiile vînzătorului, el ridică planșeta, iar Maklerul începe numărătoarea pentru fixarea acordului părților. În cazul în care sunt mai mulți doritori la achiziționarea pachetului unic de valori mobiliare, negocierile se vor desfășura în conformitate cu punctul 4.3. al prezentului Regulament;
    - acordul părţilor se fixează de către Makler prin stipularea condiţiilor de bază ale tranzacţiei în cartela de înregistrare (anexa nr. 2 la prezentul Regulament);
    - participantul la negocieri-vînzătorul este în drept să depună cerere privind retragerea pachetului unic de la negocieri, dar nu mai tîrziu de ora 12.00 a zilei precedente datei de retragere;
    - valorile mobiliare expuse spre vînzare, dar nerevendicate, precum și cele retrase de la negocieri, pot fi expuse repetat spre vînzare ca pachet unic în cadrul M.T.F. în modul stabilit de prezentul Regulament;
    4.5. Maklerul are dreptul, la solicitarea Agentului de bursă sau din proprie inițiativă, pentru scurt timp să întrerupă negocierile, să clarifice informaţia cu privire la valorile mobiliare expuse la vînzare, să facă observaţii participanţilor la negocieri, să facă anunţuri cu caracter general la începutul şi/sau la sfîrşitul negocierilor şi să anunţe în timpul negocierilor pauze scurte (nu mai mari de 5 minute).
    4.6. La finele negocierilor Maklerul anunţă  încheierea acestora.
    4.7. La finele negocierilor Maklerul perfectează şi semnează împreună cu participanţii la negocieri-cumpărătorii cartela de  înregistrare.
    4.8. Funcţiile de Makler sunt exercitate de Preşedintele şedinţei de tranzacţionare, care de asemenea coordonează şi asigură corectitudinea desfăşurării negocierilor cu pachetele unice de valori mobiliare în conformitate cu prezentul Regulament. Preşedintele B.V.M. are dreptul să intervină operativ în procesul de desfăşurare a negocierilor, inclusiv să le întrerupă în limitele competenţei sale.
5. Înregistrarea şi executarea tranzacţiilor
    5.1. Temei pentru înregistrarea  în M.T.F. a tranzacţiei cu pachete unice de valori mobiliare va servi cartela de înregistrare semnată de participantul la negocieri - cumpărătorul şi autentificată de către Makler.
    5.2. Cartela de înregistrare se va perfecta conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament: cîte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar pentru B.V.M.
    5.3. După finalizarea negocierilor, dar nu mai tîrziu de ziua A+1, participanții la  negocieri înregistrează tranzacţia în Secţia tranzacţiilor directe a M.T.F.-ului în conformitate cu Regulile M.T.F. Data înregistrării tranzacției în M.T.F. se consideră ziua T.
    5.4. Decontările tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare vor fi efectuate în  conformitate cu Regulile  D.N.V.M./depozitarului central.
6. Dispoziţii finale
    6.1. Orice litigiu ce ţine de înregistrarea sau executarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare va fi soluţionat pe cale amiabilă între părţi. În cazul imposibilităţii ajungerii la un consens, litigiul va fi soluţionat de Comisia Arbitrală a B.V.M. sau în instanţa de judecată.
    6.2. Membrul M.T.F. este responsabil pentru veridicitatea informaţiei indicate în cerere, prezentarea în termenul stabilit a cererilor la B.V.M. şi executarea corespunzătoare a ordinelor clienţilor.
    6.3. Pentru încălcarea normelor prezentului Regulament Comisia Disciplinară a B.V.M. va aplica Membrilor M.T.F. sancţiunile corespunzătoare.
    6.4. Operarea modificărilor şi completărilor la prezentul Regulament ţine de competenţa Consiliului B.V.M. la propunerea Preşedintelui B.V.M. cu acceptarea ulterioară a C.N.P.F.
    6.5. Prezentul Regulament  se acceptă de C.N.P.F. și intră în vigoare din momentul publicării.

    anexa nr.1

    anexa nr.2