HBNC25/2016
ID intern unic:  364341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 25
din  18.02.2016
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului
dreptului de
proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
nr.130 din 4 iulie 2013
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 613
COORDONAT
prin Înscrierea protocolară
a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 9/11 din 3 martie 2016

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1108 din 8 aprilie 2016
ministru________Vladimir CEBOTARI    În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d), art.11 alin. (1), art.27 și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), art.15-156 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 4 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.1420), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 22 august 2013 cu nr.934, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 7 subpunctul 2) textul „de 5%” se substituie cu cuvintele „cotei substanțiale”;
    2) la punctul 12 textul „dintr-un cont personal în alt cont personal şi înscrierile în sistemul registrului” se exclude;
    3) la punctul 14 textul „registratorul/deţinătorul nominal” se substituie cu textul „persoana care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare sau persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului”;
    4) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, indiferent de cota vizată, la documentele prezentate persoanei care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare sau persoanei care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului se vor anexa, obligatoriu, trei exemplare ale declaraţiei privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei fizice sau juridice care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii, conform anexei nr.1 sau, după caz, anexei nr.2 la prezentul regulament. Declarația va fi semnată nemijlocit de către persoana fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al persoanei juridice care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii cu autentificarea prin semnătura şi ștampila persoanei care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare sau persoanei care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului care a înregistrat dreptul de proprietate asupra acţiunilor băncii respective. În termen de 3 zile din data înregistrării dreptului de proprietate, persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare sau persoana care efectuează custodia valorilor mobiliare în numele clientului va expedia Băncii Naţionale și băncii–emitente de acțiuni, prin scrisori oficiale, cîte un exemplar al declaraţiei. Cheltuielile aferente expedierii scrisorilor și declaraţiilor respective vor fi suportate de persoana fizică sau persoana juridică care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii.”;
    5) În anexa nr.1:
    a) denumirea va avea următorul cuprins:
DECLARAŢIE
privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei fizice
care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii
”;
    b) primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Subsemnatul ________________________________________________, cu domiciliul în __________________________________________, adresa de corespondență _______________________________, telefon __________________, fax ________________, posesor al actului de identitate tip _____________________ seria ____________ nr.________, eliberat de ___________ la data de _______________, valabil pînă la data de ____________, în calitate de persoană fizică care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii ______________________, deținător al numărului de acțiuni ___________unități, care constituie o cotă de participare în capitalul social al băncii în mărime de ______ %, și conform ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                           (se indică denumirea, numărul și data documentului care atestă dreptul de proprietate asupra unei cote de participare în capitalul social al băncii)
    voi deține acțiuni ale băncii în număr de _______, care vor constitui o cotă de ________________% din capitalul social al băncii şi ____________% din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele:”;
    c) după textul „Persoane juridice: ___________________”, textul „Şi împreună deţinem:” se substituie cu textul „Şi împreună vom deține:”;
    d) după textul „Specificaţi prevederile acordurilor existente cu alţi acţionari referitoare la bancă: _________________________________________” se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „După caz, specificați persoana/ele de contact (cu condiţia că aceasta/acestea posedă limba de stat a Republicii Moldova) cu indicarea următoarei informații:
    ______________________________________________________________ (numele, prenumele),
    ______________________________________________________________ (locul de muncă),
    ______________________________________________________________ (funcţia),
    adresa de contact: _____________________________________, telefon _________, fax ______”;
    e) după cuvîntul „Semnătura” se completează cu cuvîntul „persoanei”;
    6) În anexa nr.2:
    a) denumirea va avea următorul cuprins:
DECLARAŢIE
privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei juridice
care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii”;
    b) primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Subsemnatul ________________________________________________, cu domiciliul în ____________________________________________________, adresa de corespondență _________________________, telefon ________________, fax ________________, posesor al actului de identitate tip _____________________________________ seria ___________ nr.______________, eliberat de ___________________ la data de _________________, valabil pînă la data de ________________________, în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice _____________________________ cu nr. IDNO ___________________________, care are intenția de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii ____________________, deținător al numărului de acțiuni ___________unități, care constituie o cotă de participare în capitalul social în mărime de______ %, și conform _______________________________________________________________________________
(se indică denumirea, numărul și data documentului care atestă dreptul de proprietate asupra unei cote de participare în capitalul social al băncii)

    va deține acțiuni ale băncii în număr de______________________, care vor constitui o cotă de ________% din capitalul social al băncii şi _____ % din drepturile de vot, prin prezenta declar următoarele:”;
    c) după textul „Persoane juridice: ____________________”, textul „Şi împreună deţinem:” se substituie cu textul „Şi împreună vor deține:”;
    d) după textul „Specificaţi prevederile acordurilor existente cu alţi acţionari referitoare la bancă: ______________________________________________________________” se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „După caz, specificați persoana/ele de contact (cu condiţia că aceasta/acestea posedă limba de stat a Republicii Moldova) cu indicarea următoarei informații:
    _______________________________________________________________(numele, prenumele),
    _______________________________________________________________ (locul de muncă),
    ________________________________________________________________ (funcţia),
    adresa de contact: _____________________________________, telefon _________, fax ______”;
    e) după cuvîntul „Semnătura” se completează cu cuvintele „reprezentantului legal al persoanei”.

    PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                            Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 25. Chişinău, 18 februarie 2016.