OMF40/2016
ID intern unic:  364421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 40
din  08.04.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind administrarea Clasificației bugetare
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 617     Data intrarii in vigoare : 08.04.2016
    În baza prevederilor art.20 alin.(1) litera l) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul asigurării implementării și monitorizării Clasificației bugetare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea Clasificației bugetare (conform anexei).
    2. Prezentul ordin se aplică din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                       Octavian ARMAŞU

    Nr. 40. Chişinău, 8 aprilie 2016.


Anexă
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 40 din 8 aprilie 2016

REGULAMENT
privind administrarea Clasificației bugetare
I. Dispoziții generale
    1. Clasificația bugetară se constituie din registre, numite liste de coduri distincte pentru fiecare element al Clasificației bugetare, aprobate conform anexei nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 ”Privind Clasificația bugetară” - Clasificaţia organizaţională, Clasificaţia funcţională, Clasificaţia programelor: A. Programe și subprograme și B. Activități, Clasificația economică şi Clasificaţia surselor.
II. Subiecții și atribuțiile în domeniul Clasificației bugetare
    2. Subiecți ai raporturilor de administrare și utilizare în domeniul Clasificației bugetare sînt:
    a) Posesor - Ministerul Finanţelor (MF);
    b) Deținător - Î.S.”Fintehinform”;
    c) Registrator - Direcţia generală sinteză bugetară a Ministerului Finanţelor;
    d) Destinatar - autoritățile publice și instituțiile bugetare - beneficiare de alocații din buget, alte autorități și organizații autorizate prin lege sau acorduri de a beneficia de date privind Clasificația bugetară.
    3. Posesorul Clasificației bugetare poate delega suplimentar sau schimba anumite competențe între subiecți prin modificarea prezentului regulament.
    4. Atribuțiile Deținătorului Clasificației bugetare sînt:
    a) menținerea listelor de coduri electronice în sistemul informațional de management financiar;
    b) asigurarea protecției împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, de alte acțiuni ilegale;
    c) asigurarea accesului destinatarilor la clasificațiile respective;
    d) furnizarea informației din sistemul informațional de management financiar despre Clasificația bugetară, conform normelor legale sau prin acord.
    5. Atribuțiile Registratorului Clasificației bugetare sunt:
    a) elaborarea inițială a listelor de coduri ale clasificațiilor respective și Normelor metodologice pentru aplicarea acestora, precum și gestionarea modificărilor la acestea;
    b) examinarea propunerilor de modificare a Clasificației bugetare parvenite din partea destinatarilor, în baza adresărilor scrise ale direcţiilor finanţelor de ramură din MF, conform competențelor;
    c) completarea, de comun cu direcţiile finanţelor de ramură din MF, conform competențelor, a Clasificației bugetare, inclusiv cu date despre atributele specifice codurilor, relațiile între listele de coduri, precum și cu alte clasificatoare aplicate în sistemul informațional de management financiar, termenul de valabilitate și altă informație de rigoare;
    d) coordonarea modificărilor și completărilor la Clasificația economică cu Direcția generală Trezoreria de Stat în vederea integrării acestora cu planul de conturi și completării în fișa respectivă a datelor privind ”Codul contului contabil”, ”Activ/Pasiv”, ”Contabilitatea de casă (C)” și ” Contabilitatea de angajamente (A)”;
    e) transmiterea Clasificației bugetare inițiale și a modificărilor la aceasta către Deținător pentru introducere în sistemul informațional de management financiar;
    f) elaborarea, aprobarea și publicarea ordinelor privind modificarea și completarea Clasificației bugetare și a Normelor metodologice privind aplicarea acesteia, conform normelor stabilite;
    g) completarea Registrului ordinelor privind modificarea și completarea Clasificației bugetare, conform anexei nr.1 la prezentul regulament.
III. Regulile de administrare a Clasificației bugetare
    6. Clasificația bugetară în format electronic se menține în sistemul informațional de management financiar.
    7. Clasificația bugetară se menţine în limba română şi în limba rusă.
    8. Modificarea Clasificației bugetare, pentru aplicare în cadrul elaborării bugetului pe anul următor, se efectuează în baza propunerilor subdiviziunilor MF, precum și a propunerilor parvenite de la autorităţile publice centrale şi locale examinate, după caz, de către direcțiile de ramură din MF - de regulă, nu mai mult decît o dată pe an, pînă la demararea procesului de prezentare a propunerilor de buget (31 mai).
    9. Documentele care justifică introducerea modificărilor în Clasificația bugetară se păstrează la Registrator, în conformitate cu regulile de păstrare a documentelor.
IV. Modul de înregistrare a datelor în Clasificația bugetară
    10. Înregistrarea datelor în Clasificația bugetară prevede înregistrarea inițială și operarea modificărilor și completărilor ulterioare.
    11. Înregistrarea inițială a Clasificației bugetare, precum și modificarea și completarea acesteia se efectuează în baza ordinului ministrului finanțelor. Fiecărei poziții din lista de coduri i se atribuie un cod unic, care nu se modifică pe parcursul întregii perioade de valabilitate a acestuia.
    12. Introducerea în sistemul informațional de management financiar a Clasificației bugetare inițiale, precum și modificările și completările ulterioare, se produc nemijlocit de către Deținător, în baza fișierelor electronice (conform anexelor 2-7 la prezentul regulament), transmise de Registrator către Deținător, însoțite de ordinele prin care au fost aprobate.
    13. Oricare cod al Clasificației bugetare comportă perioada de valabilitate determinată: a) ”de la __ pînă la __”, sau b) nelimitat. Perioada de valabilitate se atribuie de către Registrator la momentul înregistrării.
    14. La expirarea valabilităţii codului din Clasificația bugetară, acesta nu se exclude fizic din lista de coduri respectivă, nu se radiază, dar se blochează accesul la aplicare.
    15. Codul poziției din lista de coduri, valabilitatea căruia a expirat, nu se utilizează pentru altă înregistrare.
V. Accesul și utilizarea Clasificației bugetare
    16. Clasificația bugetară se face publică în conformitate cu normele juridice în vigoare.
    17. Deținătorul Clasificației bugetare asigură accesul utilizatorilor sistemului informațional de management financiar la Clasificația bugetară.
    18. Punerea la dispoziția terților a Clasificației bugetare se efectuează în modul stabilit de actele normative și în acorduri.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.6a

    anexa nr.7