HGO511/2016
ID intern unic:  364547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 511
din  25.04.2016
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi
 promovare a exporturilor pentru anii
2016-2020 şi a Planului de acţiuni
 pentru implementarea
acesteia
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 565
    În scopul creării unui mediu investiţional atractiv pentru investiţii în economia Moldovei şi asigurării promovării exporturilor de mărfuri şi servicii autohtone, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea Planului de acţiuni menţionat;
    vor asigura includerea în procesul de planificare bugetară anuală şi pe termen mediu a surselor financiare necesare pentru implementarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni nominalizat;
    vor prezenta anual, pînă la 31 ianuarie, Ministerului Economiei, Raportul instituţional privind implementarea Planului de acţiuni şi propuneri de completare şi actualizare a acestuia, după caz.
    3. Ministerul Economiei va prezenta anual, pînă la 31 martie, Guvernului, Raportul de monitorizare privind implementarea Planului de acţiuni, aprobat de către Consiliul pentru Competitivitate, cu propunerile de completare şi actualizare, după caz.
    4. Institutul Naţional de Cercetări Economice va elabora Metodologia de evaluare a impactului Strategiei asupra dezvoltării economiei naţionale, care va fi aprobată ulterior de Consiliu.
    5. Institutul Naţional de Cercetări Economice va pregăti, în baza Metodologiei de evaluare a impactului Strategiei asupra dezvoltării economiei naţionale, rapoartele de evaluare ale impactului Strategiei asupra dezvoltării economiei naţionale şi le va prezenta Ministerului Economiei.
    6. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului două rapoarte de evaluare (în 2018 şi 2021), în baza indicatorilor şi datelor statistice relevante, conform obiectivelor trasate.
    7. Biroul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a Moldovei vor prezenta, trimestrial, Ministerului Economiei şi Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului informaţia statistică privind indicatorii cu impact direct ai Strategiei.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina viceprim-ministrului, ministrul economiei.
    9. Autorităţile publice centrale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor aduce actele lor în concordanţă cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu

    Nr. 511. Chişinău, 25 aprilie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2