AMAE/2000
ID intern unic:  364689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2000
din  30.05.2000
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia
privind transportul rutier internaţional de pasageri şi mărfuri*

Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 33     art Nr : 21     Data intrarii in vigoare : 09.06.2003
    __________________________________
    * Întocmit la Praga la 30 mai 2000.
    În vigoare din 9 iunie 2003.


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare Părţi Contractante,
    manifestîndu-şi dorinţa:
    de a asigura transportul liber şi fără obstacole a pasagerilor şi mărfurilor între ţările lor, precum şi transportul în tranzit prin teritoriile ţărilor lor în vederea satisfacerii necesităţilor economice ale ambelor ţări,
    de a asigura liberalizarea transportului rutier, şi
    de a impulsiona cooperarea economică bilaterală,
    au convenit asupra următoarelor:
I. TRANSPORTUL DE PASAGERI
1. Transportul regulat cu autobuze
Articolul 1
    În conformitate cu prezentul Acord, transportul regulat cu autobuze înseamnă transportul pasagerilor cu autobuzul, care are mai mult de opt locuri, fără cel al şoferului, şi care se va efectua conform unui orar şi al unor tarife stabilite în prealabil.
    Transportul regulat cu autobuze este efectuat atît între cele două Părţi Contractante, cît şi în tranzit prin teritoriile lor.
Articolul 2
    În conformitate cu prezentul Acord transportul în tranzit înseamnă transportul pasagerilor care va începe pe teritoriul unei Părţi Contractante, va traversa teritoriul celeilalte Părţi Contractante, fără a îmbarca sau debarca pasageri, şi se va încheia pe teritoriul unei ţări terţe.
Articolul 3
    Transportul regulat cu autobuze şi condiţiile efectuării lui vor fi stabilite de comun acord cu autorităţile competente ale Părţilor Contractante în mod direct sau în baza concluziilor stabilite de Comisia Mixtă, prevăzută în Articolul 17 al prezentului Acord.
    Părţile Contractante pot conveni admiterea efectuării cabotajului, în cadrul transportului regulat cu autobuze, pe baza condiţiilor de reciprocitate (transportul pasagerilor numai pe teritoriul unei Părţi Contractante).
Articolul 4
    Transportul regulat cu autobuze se va efectua în baza autorizaţiei (a unei concesiuni).
    Autorizaţia, prevăzută în alineatul 1 al prezentului Articol, va fi eliberată pe bază de reciprocitate de către autorităţile competente ale Părţilor Contractante, pentru acel sector de drum de pe teritoriul ei, dacă Părţile Contractante n-au convenit altfel.
    Termenul de valabilitate al autorizaţiei va fi stabilit de comun acord de autorităţile competente ale Părţilor Contractante.
Articolul 5
    Autorizaţia, necesară pentru efectuarea transportului regulat cu autobuze, va fi eliberată în baza cererii, depuse de transportator la autorităţile competente în ţara, unde transportatorul este stabilit.
    Cererea va fi depusă în cel puţin două exemplare şi va conţine informaţii consi-derate necesare de prevederile naţionale ale Părţilor Contractante, precum şi itinerarul.
    Autorităţile competente au dreptul să solicite de la transportator date suplimentare, pe care le consideră necesare.
Articolul 6
    Transportul regulat cu autobuze este aprobat şi poate fi efectuat după ce autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor efectua schimbul de autorizaţii (concesiuni), eliberate în acest scop, cu toate suplimentele necesare.
    Transportatorul poate efectua transportul internaţional regulat de pasageri conform unui orar aprobat şi poate folosi mai multe vehicule care circulă conform aceluiaşi orar şi este în corespundere cu itinerarul fixat în orarul aprobat.
Articolul 7
    Autorizaţia (concesiunea) pentru efectuarea transportului regulat de pasageri cu autobuze este eliberată în scris şi va cuprinde itinerarul, termenul de valabilitate şi alte restricţii posibile.
    În timpul efectuării transportului regulat cu autobuze, autorizaţia originală (concesiunea) trebuie să se afle permanent în autobuzul respectiv şi va fi prezentată pentru control la cererea oficialităţilor vamale ale Părţilor Contractante.
II. TRANSPORTUL OCAZIONAL DE PASAGERI
Articolul 8
    În scopul prezentului Acord transportul ocazional de pasageri se va efectua în modul următor:
    1) Transportul cu uşile închise (transportul turistic) care începe dintr-un punct de pe teritoriul unei Părţi Contractante şi se încheie pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, unde este înregistrat vehiculul, şi transportul aceluiaşi grup de pasageri este efectuat cu acelaşi vehicul pe parcursul întregului itinerar, şi va reveni în punctul plecării, fără îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor.
    2) Transportul tur efectuat cu pasageri şi retur fără pasageri.
    3) Transportul “pendular” organizat pentru transportul pasagerilor în grupuri formate în prealabil, cu mai multe călătorii, din acelaşi punct de plecare în acelaşi punct de destinaţie, astfel ca prima călătorie “retur” şi ultima călătorie “tur” să fie efectuată fără pasageri.
    4) Transportul pasagerilor pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, care se va încheia în ţara unde este înregistrat vehiculul.
    5) Alte modalităţi de transport ocazional de pasageri.
    Transportatorul unei Părţi Contractante în timpul efectuării transportului, conform punctului 1 al prezentului Articol, nu are dreptul să efectueze cabotajul pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 9
    Transportul prevăzut în Articolul 8, punctele 1 şi 2 sunt scutite de autorizaţie, şi transportul prevăzut în Articolul 8, punctele 3, 4 şi 5 necesită autorizaţie.
Articolul 10
    Numărul autorizaţiilor, prevăzute în Articolul 9, precum şi alte condiţii de efectuare a transportului ocazional de pasageri vor fi stabilite de autorităţile competente ale celor două Părţi Contractante, direct sau la întrunirile Comisiei Mixte, prevăzute în Articolul 17 al prezentului Acord.
Articolul 11
    Lista pasagerilor, certificată de către transportator, se va afla permanent în vihiculul care efectuează transportul ocazional de pasageri.
    Lista pasagerilor, prevăzută în alineatul 1 al prezentului Articol, va fi certificată de autorităţile competente la frontiera de ieşire şi la transportul în tranzit, la ultima traversare a frontierei.
III. TRANSPORTUL DE MĂRFURI
Articolul 12
    Transportul bilateral de mărfuri între Părţile Contractante, transportul în tranzit al mărfurilor prin teritoriile lor, precum şi transportul mărfurilor în şi din ţări terţe necesită autorizaţii.
    Numărul de autorizaţii, eliberate pe o perioadă de un an, va fi stabilit pe bază de reciprocitate de către Comisia Mixtă, prevăzută în Articolul 17 al prezentului Acord, luîndu-se în consideraţie interesele economice ale Părţilor Contractante.
    Autorizaţia va fi valabilă numai pentru o călătorie “tur-retur”.
    Autorizaţiile eliberate de autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor fi valabile pentru un an calendaristic.
    Autorizaţia va fi eliberată pe numele transportatorului şi nu este transmisibilă.
Articolul 13
    Transportul de mărfuri, efectuat de către vehiculele unei Părţi Contractante între mai multe puncte situate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante (cabotaj) va putea fi efectuat numai în baza unei autorizaţii speciale, eliberate de autorităţile competente ale celeilalte Părţi Contractante, pe teritoriul căreia se va efectua transportul de mărfuri.
Articolul 14
    În cazul în care masa şi dimensiunile vehiculului depăşesc limitele maxime admise, precum şi în cazul transportului unor materiale periculoase şi radioactive, transportul se va efectua la cererea transportatorului numai în baza unei autorizaţii speciale, care va fi eliberată de autorităţile competente ale Părţilor Contractante în conformitate cu legislaţia lor naţională şi convenţiile internaţionale.
    La efectuarea transportului, prevăzut în alineatul 1 al prezentului Articol vor fi achitate taxele stabilite de regulamentele naţionale ale Părţilor Contractante.
Articolul 15
    Nu se solicită autorizaţii pentru:
    1) Transportul bunurilor mobile casnice.
    2) Transportul persoanelor decedate, inclusiv ale celor care urmează a fi îmbalsamate sau incinerate.
    3) Transportul mostrelor pentru tîrguri sau expoziţii.
    4) Transportul autoturismelor, bicicletelor, animalelor, precum şi al echipamentelor şi inventarului destinat evenimentelor sportive şi teatrale.
    5) Transportul decoraţiilor teatrale şi al echipamentelor muzicale, al instrumentelor, echipamentelor şi accesoriilor pentru înregistrare, pentru realizarea unui film, a emisiunilor TV şi pentru reprezentări teatrale.
    6) Transportul poştei.
    7) Transportul vehiculelor avariate.
    Excepţiile, prevăzute în cazurile specificate în punctele 3, 4 şi 5 ale prezentului Articol, devin definitiv intemeiate în cazurile în care mărfurile transportate, urmează a fi readuse în ţara de provenienţă.
III. PREVEDERI GENERALE
Articolul 16
    Părţile Contractante au convenit pe bază de reciprocitate ca vehiculele înregistrate în una din Părţile Contractante să fie scutite de plata taxelor rutiere şi al altor taxe posibile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, pe bază de reciprocitate.
Articolul 17
    Comisia Mixtă va fi stabilită de către autorităţile competente ale Părţilor Contractante cu scopul:
    - de a reglementa toate problemele legate de implementarea prezentului Acord;
    - de a soluţiona toate contraversele ce pot apărea în cadrul aplicării prezentului Acord;
    - de a urmări implementarea prezentului Acord şi de a propune măsuri care ar contribui la aplicarea prezentului Acord conform necesităţilor dezvoltării traficului rutier internaţional, şi
    - să soluţioneze toate problemele care nu au fost specificate de prezentul Acord.
    Comisia Mixtă se va întruni cel puţin o dată pe an, la cererea uneia din Părţile Contractante, în mod alternativ pe teritoriul fiecărei Părţi Contractante.
Articolul 18
    Autorităţile competente ale Părţilor Contractante se vor informa reciproc despre prevederile transportului rutier, precum şi despre toate schimbările intervenite în prevederile menţionate, imediat după intrarea lor în vigoare.
    Autorităţile competente ale Părţilor Contractante vor stabili de comun acord termenii şi modalităţile schimbului de informaţii cu privire la orice obligaţie asumată.
Articolul 19
    Autorităţile competente, responsabile pentru implementarea prezentului Acord, sunt:
    a) Pentru Republica Moldova -
    Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor
    b) Pentru Republica Macedonia -
    Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.
Articolul 20
    Părţile Contractante au convenit ca plata impozitelor vamale, precum şi sistemul de taxare, şi controlul traficului rutier să fie efectuat în conformitate cu prevederile fiecărei Părţi Contractante.
Articolul 21
    Acordul va intra în vigoare în ziua cînd Părţile Contractante au efectuat schimbul de note diplomatice prin care Părţile Contractante se înştiinţează reciproc despre corespunderea cu cerinţele legislaţiilor lor naţionale pentru intrarea în vigoare a acestui Acord.
    Acordul este valabil pentru o perioadă de trei ani din ziua intrării lui în vigoare şi valabilitatea lui este extinsă automat pentru aceeaşi perioadă.
    Fiecare Parte Contractantă poate denunţa Acordul cu notificarea celeilalte Părţi Contractante în termen de trei luni în scris.
    Întocmit la Praga la 30 mai 2000, în trei exemplare, în limbile moldovenească, macedoniană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe, textul în limba engleză va prevala.