AMAE/2003
ID intern unic:  364690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2003
din  28.01.2003
DE COMERŢ LIBER ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI GUVERNUL REPUBLICII MACEDONIA*

Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 33     art Nr : 27     Data intrarii in vigoare : 01.01.2004
    _______________________________
    * Semnat la Scopia la 28 ianuarie 2003.
    În vigoare din 1 ianuarie 2004.PREAMBUL
    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare „Părţi Contractante”,
    recunoscînd intenţia lor de a participa activ în direcţia integrării economice regionale în Europa de sud-est şi integrarea europeană şi exprimîndu-şi pregătirea de a coopera în căutarea modalităţilor şi mijloacelor de consolidare a acestui proces,
    recunoscînd că Părţile Contractante sunt gata să consolideze aceste relaţii şi să stabilească relaţii de cooperare strînse şi durabile şi integrare economică,
    reafirmînd angajamentele lor vis-a-vis de principiile economiei de piaţă şi respectul pentru principiile fundamentale ale democraţiei şi drepturile omului,
    fiind ferm convinse că prezentul Acord va promova intensificarea relaţiilor comerciale reciproc avantajoase între ţări,
    hotărîte să elimine în acest scop obstacolele în calea comerţului reciproc în general, în conformitate cu Acordul privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului (denumit în continuare „Acordurile O.M.C.”),
    au convenit în cele ce urmează:
Articolul 1
Obiective
    1) Părţile Contractante vor stabili în mod gradual o zonă de comerţ liber în ceea ce priveşte cea mai mare parte a comerţului lor bilateral, în cadrul unei perioade de tranziţie ce va lua sfîrşit la 31 decembrie 2008, în conformitate cu prevederile prezentului Acord, precum şi în conformitate cu Articolul XXIV al GATT 1994 şi Acordurile O.M.C.
    2) Obiectivele prezentului Acord sunt:
    a) de a promova, prin extinderea comerţului reciproc, dezvoltarea armonioasă a relaţiilor economice dintre Părţile Contractante, şi drept rezultat de a stimula progresul activităţii economice în Părţile Contractante, sporirea nivelului de trai, de angajare în muncă şi a stabilităţii financiare;
    b) de a asigura condiţii pentru desfăşurarea unei concurenţe loiale în comerţul dintre Părţile Contractante;
    c) de a elimina gradual dificultăţile şi restricţiile în comerţul cu mărfuri;
    d) de a crea condiţii pentru continuarea atragerii investiţiilor, în special pentru dezvoltarea investiţiilor mixte în ambele ţări;
    e) de a contribui, în acest mod, la eliminarea barierelor în calea comerţului şi dezvoltarea armonioasă şi extinderea comerţului mondial;
    f) de a îmbunătăţi comerţul şi cooperarea Părţilor Contractante pe pieţele ţărilor terţe.
CAPITOLUL I
PRODUSELE INDUSTRIALE
Articolul 2
Aria de aplicabilitate
    1) Prevederile prezentului Capitol se aplică produselor industriale originare din teritoriile Părţilor Contractante.
    2) Termenul “produse industriale” în înţelesul prezentului Acord desemnează produsele clasificate la Capitolele 25-97 ale Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, cu excepţia produselor enumerate în Anexa I la prezentul Acord.
Articolul 3
Taxe de bază
    1) În scopul schimbului comercial, cuprins de prezentul Acord, taxele vamale ale Părţilor Contractante se vor aplica pentru clasificarea mărfurilor la import.
    2) Pentru fiecare produs se va aplica principiul naţiunii celei mai favorizate (MFN) cu taxa de bază respectivă în vigoare la data aplicării prezentului Acord, ce va fi supusă ulterior reducerilor succesive definite în prezentul Acord.
    3) Dacă după data intrării în vigoare a prezentului Acord, anumite reduceri tarifare vor fi aplicate pe bază de erga omnes, în special, reducerile care rezultă din acordul privind tarifele, încheiat în baza acordului GATT în cadrul Rundei de negocieri comerciale multilaterale de la Uruguay, asemenea taxe reduse vor înlocui taxele de bază menţionate în punctul 1 al acestui Articol, începînd cu data în care asemenea reduceri sunt aplicate.
    4) În Părţile Contractante, taxele reduse, calculate în conformitate cu punctul 2 al acestui articol, vor fi rotunjite pînă la zecimi, în baza regulilor matematice.
    5) Părţile Contractante vor face schimb reciproc în ceea ce priveşte taxele lor de bază.
Articolul 4
Taxele vamale la import
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, faţă de comerţul cu produse industriale dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse taxe vamale suplimentare la import.
    2) Taxele vamale la import aplicate de către Părţile Contractante vor fi abrogate din data intrării în vigoare a prezentului Acord, cu excepţia produselor specificate în Protocolul I al prezentului Acord.
Articolul 5
Taxele vamale la export
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse noi taxe vamale la export, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la export de natură fiscală.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile Contractante vor anula toate taxele vamale la export şi plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la export de natură fiscală.
Articolul 6
Taxele şi plăţile cu efect echivalent
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse noi plăţi cu efect echivalent taxelor vamale la importuri sau exporturi.
    Pînă la data de 31.12.2005 Republica Macedonia va continua aplicarea taxei pentru promovarea comerţului în mărime de 0,1 % ad valorem.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile Contractante vor anula toate plăţile cu efect echivalent taxelor vamale la importuri şi exporturi.
Articolul 7
Taxele de natură fiscală
    Prevederile Articolului 6 se vor aplica şi pentru taxele de natură fiscală.
Articolul 8
Contingentele la import şi măsurile cu efect echivalent
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse contingente noi la importuri sau măsuri cu efect echivalent.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, toate contingentele la importuri şi măsurile cu efect echivalent vor fi anulate.
Articolul 9
Contingentele la export şi măsurile cu efect echivalent
    1) De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, în comerţul dintre Părţile Contractante nu vor fi introduse contingente noi la exporturi sau măsuri cu efect echivalent.
    2) La data intrării în vigoare a prezentului Acord, toate contingentele la exporturi şi măsurile cu efect echivalent vor fi anulate.
Articolul 10
Barierele tehnice din calea comerţului
    1) Drepturile şi obligaţiile Părţilor Contractante referitoare la reglementări tehnice, standarde şi măsuri similare, vor fi reglementate în conformitate cu Acordul O.M.C. privind barierele tehnice în calea comerţului.
    2) În vederea eliminării barierelor tehnice din calea comerţului Părţile Contractante vor coopera şi vor face schimb de informaţii în domeniul standardizării, metrologiei, evaluării conformităţii şi acreditării.
    3) Fiecare Parte Contractantă, la solicitarea celeilalte Părţi Contractante, va furniza informaţii în cazuri particulare asupra standardelor, normelor tehnice sau măsurilor similare.
    4) Părţile Contractante, atunci cînd va fi necesar, vor iniţia negocieri în vederea încheierii unui acord privind recunoaşterea reciprocă în domeniul evaluării conformităţii conform recomandărilor Acordului O.M.C. privind barierele tehnice din calea comerţului.
CAPITOLUL II
Produse agricole
Articolul 11
Aria de aplicabilitate
    1) Prevederile prezentului Capitol se aplică produselor agricole originare din teritoriile Părţilor Contractante.
    2) Termenul „produse agricole”, în înţelesul prezentului Acord, înseamnă produsele clasificate la capitolele 1-24 ale Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, inclusiv produsele enumerate în Anexa I la prezentul Acord.
Articolul 12
Taxe de bază
    1) În scopul schimbului comercial, cuprins de prezentul Acord, taxele vamale ale Părţilor Contractante se vor aplica pentru clasificarea mărfurilor la import.
    2) Pentru fiecare produs se va aplica principiul naţiunii celei mai favorizate (MFN) cu taxa de bază respectivă în vigoare la data aplicării prezentului Acord, ce va fi supusă ulterior reducerilor succesive definite în prezentul Acord.
    3) Dacă după data intrării în vigoare a prezentului Acord, anumite reduceri tarifare vor fi aplicate pe bază de erga omnes, în special, reducerile care rezultă din acordul privind tarifele, încheiat în baza acordului GATT în cadrul Rundei de negocieri comerciale multilaterale de la Uruguay, asemenea taxe reduse vor înlocui taxele de bază menţionate în punctul 1 al acestui Articol, începînd cu data în care asemenea reduceri sunt aplicate.
    4) Părţile Contractante vor face schimb reciproc în ceea ce priveşte taxele lor de bază.
Articolul 13
Taxele vamale la import şi plăţile cu efect echivalent
    De la data intrării în vigoare a prezentului Acord faţă de produsele agricole nu vor fi introduse nici o taxă vamală nouă la import, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe la import de natură fiscală în comerţul dintre Părţile Contractante.
Articolul 14
Schimb de concesii
    1) Părţile Contractante vor acorda una alteia concesiile specificate în Protocolul II, în conformitate cu prevederile prezentului Capitol şi ale Protocolului.
    2) Luînd în considerare:
    - rolul agriculturii în economiile lor;
    - dezvoltarea comerţului cu produse agricole între Părţi Contractante;
    - reglementările politicilor lor agricole;
    - rezultatele negocierilor comerciale multilaterale în cadrul O.M.C.
    Părţile Contractante vor examina posibilităţile acordării ulterioare de concesii reciproce.
Articolul 15
Concesii şi politica în domeniul agriculturii
    1) Fără a prejudicia prevederile Articolului 14 al prezentului Acord, prevederile prezentului Capitolul nu vor limita în nici un fel realizarea politicilor agricole respective ale Părţilor Contractante sau întreprinderea oricăror măsuri conform acestor politici, inclusiv implementarea prevederilor Acordului O.M.C. privind Agricultura.
    2) Părţile Contractante vor adresa Comisiei mixte notificări despre schimbările în politicile lor respective în domeniul agriculturii sau despre măsurile ce pot afecta condiţiile comerţului cu bunurile agricole dintre acestea. La solicitarea oricărei din Părţile Contractante, prompt vor fi organizate consultări în cadrul Comisiei mixte pentru examinarea situaţiei.
Articolul 16
Măsurile de salvgardare specifice
    Fără a ţine cont de alte prevederi ale prezentului Acord, în particular ale Articolului 30 şi dată fiind sensibilitatea deosebită a produselor agricole, dacă importurile produselor originare din una din Părţile Contractante, care fac obiectul concesiilor acordate de prezentul Acord, cauzează distorsiuni serioase pieţei celeilalte Părţi Contractante, Partea Contractantă vizată trebuie să iniţieze prompt consultări în vederea găsirii soluţiei adecvate. Pe parcursul acestui proces, Partea Contractantă vizată poate întreprinde măsuri după necesitate.
Articolul 17
Măsuri sanitare şi fitosanitare
    1) Părţile Contractante vor aplica reglementările lor naţionale privind măsurile veterinare, fitosanitare şi sanitare, în particular schimbul de informaţie privind bolile contagioase şi infecţioase pentru animalele domestice, boli de carantină, ciumă şi paraziţi de plante, într-un mod care să fie în conformitate cu Acordul O.M.C. privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare.
    2) Părţile Contractante vor aplica reglementările lor naţionale referitoare la problemele sanitare şi fitosanitare într-o manieră nediscriminatorie şi nu vor introduce măsuri noi, ce ar putea avea efect de blocare a comerţului în mod nejustificat.
    3) Părţile Contractante se obligă să facă schimb regular de informaţie privind nivelul protecţiei sanitare şi fitosanitare a animalelor, plantelor şi produselor.
    4) Măsurile sanitare şi fitosanitare, şi activitatea serviciilor veterinare va fi efectuată în conformitate cu Codul Oficiului Internaţional pentru Epizootii şi alte convenţii internaţionale în acest domeniu la care Părţile Contractante sunt Părţi semnatare.
CAPITOLUL III
PREVEDERI GENERALE
Articolul 18
Taxarea internă
    1) Părţile Contractante se vor abţine de la orice măsură sau practică de natură fiscală internă în stare să producă, direct sau indirect, discriminare împotriva produselor originare ale Părţilor Contractante.
    2) Republica Macedonia va aplica tratamentul naţional privind impozitarea internă pentru tutun pînă la 31.12.2005 şi pentru produsele din tutun pînă la 31.12.2007.
    3) Produsele exportate în teritoriul uneia din Părţile Contractante nu vor putea beneficia de rambursarea taxelor interne la un nivel care să depăşească cuantumul taxelor directe sau indirecte impuse acestora.
Articolul 19
Regulile de origine şi cooperarea în domeniul administraţiei vamale
    1) Protocolul A la prezentul Acord ( în continuare „Protocolul A”) stabileşte regulile de origine şi metodele de cooperare administrativă.
    2) Părţile Contractante vor lua măsuri adecvate, inclusiv examinarea sistematică în cadrul Comisiei mixte şi efectuarea aranjamentelor pentru cooperarea administrativă, pentru a asigura aplicarea eficientă şi armonioasă a regulilor de origine conform Protocolului A şi ale Articolelor de la 3-9, 14, 18 şi 31 ale prezentului Acord, precum şi pentru a reduce, pe cît e posibil, formalităţile impuse în comerţ şi pentru a îndeplini hotărîrile reciproc satisfăcătoare în cazul oricăror dificultăţi ce pot apărea în perioada de aplicare a acestor prevederi.
    3) Părţile Contractante vor încheia cît de curînd posibil un Acord separat pentru cooperarea dintre administraţiile lor vamale.
Articolul 20
Excepţii generale
    1) Prevederile prezentului Acord nu vor împiedica aplicarea interdicţiilor sau restricţiilor la import, export sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate prin motive de moralitate, politică sau securitate publică; protecţia sănătăţii şi a vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, protecţia patrimoniului naţional cu valoare artistică, istorică şi arheologică; protecţia proprietăţii intelectuale sau reglementări privind aurul sau argintul, protecţia mediului sau conservarea resurselor naturale neregenerabile, dacă asemenea măsuri sunt aplicate în legătură cu restricţiile asupra consumului sau producţiei interne.
    2) Asemenea interdicţii sau restricţii nu vor constitui, totuşi, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată asupra comerţului dintre Părţile Contractante.
Articolul 21
Excepţii de securitate
    Prezentul Acord nu va împiedica o Parte Contractantă de a lua orice măsură pe care o consideră necesară pentru:
    a) prevenirea dezvăluirii informaţiei contrar intereselor sale esenţiale de securitate;
    b) protecţia intereselor sale esenţiale de securitate sau pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale sau a politicilor naţionale:
    (i) privind traficul de arme, muniţii şi alte mijloace de război, cu condiţia ca aceste măsuri să nu aducă prejudiciu condiţiilor concurenţei în privinţa produselor care nu sunt destinate scopurilor militare specifice, şi a traficului de alte mărfuri, materiale sau servicii care se efectuează direct sau indirect în scopul aprovizionării unui complex militar, sau
    (ii) privind neproliferarea armelor biologice şi chimice, armelor nucleare sau altor dispozitive explozive nucleare; sau
    (iii) în timp de război sau în alte situaţii de conflict internaţionale serioase.
Articolul 22
Monopolul de stat
    1) Părţile Contractante vor ajusta progresiv orice monopol al statului cu caracter comercial pentru a asigura ca pînă la sfîrşitul perioadei de tranziţie stipulată în Articolul 1 al prezentului Acord, să nu se admită nici o discriminare privind condiţiile în care mărfurile sunt procurate şi comercializate între persoanele fizice şi juridice ale Părţilor Contractante. Părţile Contractante vor informa asupra măsurilor adoptate pentru implementarea obiectivului în cauză.
    2) Prevederile prezentului Articol se vor aplica oricărui organ, prin care autorităţile competente ale Părţilor Contractante, de jure sau de facto, direct sau indirect, supraveghează, determină sau influenţează considerabil importul şi exportul între Părţile Contractante. Aceste prevederi se vor aplica, de asemenea, pentru monopolurile delegate de către stat altor organe.
Articolul 23
Plăţi
    1) Nu se vor aplica restricţii la plăţile în valută liber convertibilă aferente comerţului cu bunuri între Părţile Contractante şi la transferul unor asemenea plăţi în teritoriul Părţilor Contractante, în care creditorul îşi are domiciliul.
    2) Părţile Contractante se vor abţine de la orice restricţii de schimb valutar sau administrative la acordarea, rambursarea sau acceptarea unor credite pe termen scurt şi mediu ce acoperă tranzacţiile comerciale la care participă un rezident al uneia din Părţile Contractante.
Articolul 24
Regulile de concurenţă între agenţii economici
    1) Sunt considerate incompatibile cu funcţionarea corectă a prezentului Acord, în măsura în care ele pot afecta comerţul între Părţile Contractante, următoarele:
    a) orice înţelegere între agenţii economici, hotărîri ale asociaţiilor de agenţi economici şi practicile în comun ale agenţilor economici care au ca obiectiv sau efect împiedicarea, limitarea sau distorsionarea concurenţei;
    b) abuzul de către unul sau mai mulţi agenţi economici de o poziţie dominantă pe întreg teritoriul Părţii Contractante sau ca o parte importantă a acestuia.
    2) Prevederile punctului 1 (a) şi (b) al acestui Articol se va aplica activităţii tuturor agenţilor economici, inclusiv agenţilor economici de stat şi agenţilor economici cărora Partea Contractantă le-a conferit drepturi speciale şi exclusive. Agenţii economici împuterniciţi să presteze servicii ce prezintă un interes economic general sau cei care au caracter de monopol fiscal trebuie să facă obiectul reglementărilor punctului 1 (a) şi (b) al acestui Articol în măsura în care aplicarea acestor prevederi nu obstrucţionează îndeplinirea, de drept sau de fapt, a sarcinilor publice puse în seama acestora.
    3) În ceea ce priveşte produsele specificate în Capitolul II al prezentului Acord prevederile punctului 1 (a) al prezentului Articol nu se vor aplica acordurilor, hotărîrilor sau practicilor care fac parte integrantă din organizarea pieţei naţionale.
    4) Dacă o Parte Contractantă consideră că o anumită practică este incompatibilă cu prevederile punctelor 1, 2 şi 3 ale prezentului Articol şi dacă o astfel de practică cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudiciu substanţial intereselor acelei Părţi Contractante sau prejudiciu material industriei naţionale, ea poate lua măsuri adecvate în virtutea condiţiilor şi în conformitate cu procedura stipulată în Articolul 27 al prezentului Acord.
Articolul 25
Ajutorul de stat
    1) Orice ajutor acordat de una dintre Părţile Contractante sau din resursele statului, indiferent de forma lui, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinzători sau producţia anumitor bunuri, va fi incompatibil cu funcţionarea corespunzătoare a prezentului Acord, în măsura în care poate afecta comerţul dintre Părţile Contractante.
    2) În ceea ce priveşte produsele agricole, prevederile punctului 1 al acestui Articol vor fi implementate în corespundere cu Acordurile relevante ale O.M.C.
    3) Comisia mixtă va adopta, într-o perioadă de trei ani din data intrării în vigoare al prezentului Acord, criteriile în baza cărora practicile ce contravin punctului 1 al acestui Articol, vor fi evaluate şi va elabora regulile pentru implementarea lor.
    4) Părţile Contractante vor asigura transparenţa măsurilor în domeniul ajutorului de stat, inclusiv prin prezentarea raportului anual către Comisia mixtă privind volumul total al ajutoarelor de stat acordat şi distribuţiei acestora, furnizînd la cererea celeilalte Părţi Contractante, informaţii despre schemele de acordare a ajutorului în cazuri speciale.
    5) Dacă o Parte Contractantă consideră că o anumită practică:
    - este incompatibilă cu prevederile punctui 1 al acestui Articol şi nu sunt adecvat administrate conform regulilor din punctul 3 al acestui Articol, sau
    - în absenţa regulilor ce se referă în punctul 3 al acestui Articol, care cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudiciu important intereselor acelei Părţi Contractante sau prejudiciu material industriei naţionale,
    - ea poate să ia masurile pe care le consideră necesare conform condiţiilor şi în conformitate cu prevederile prevăzute în Articolul 27 al prezentului Acord.
    6) Măsurile apropiate pot fi luate numai în conformitate cu procedurile şi condiţiile stabilite de GATT 1994 şi Acordurile O.M.C. şi orice alt instrument negociat sub auspiciile acestora, ce pot fi aplicate între Părţile Contractante.
Articolul 26
Achiziţiile guvernamentale
    1) Părţile Contractante consideră liberalizarea pieţelor lor de achiziţii guvernamentale drept un obiectiv al prezentului Acord.
    2) Părţile Contractante vor elabora progresiv reglementări, condiţii şi practici privind achiziţiile guvernamentale în şi vor acorda acces furnizorilor celeilalte Părţi Contractante la contractele pe bază de licitaţie pe pieţele lor de achiziţii guvernamentale nu mai puţin favorabil decît cel acordat companiilor ţărilor terţe.
    3) Comisia mixtă va examina evoluţiile legate de realizarea obiectivelor acestui Articol şi va putea recomanda modalităţi concrete de îndeplinire a prevederilor punctului 2 al acestui Articol în vederea asigurării accesului liber, transparenţei şi egalităţii depline a drepturilor şi obligaţiilor.
    4) Părţile Contractante vor tinde spre aderarea la acordurile relevante negociate sub auspiciile GATT 1994 şi Acordurile O.M.C.
Articolul 27
Proceduri de aplicare a măsurilor de salvgardare
    1) Înainte de a iniţia procedura de aplicare a măsurilor de salvgardare, stabilite în punctele următoare ale acestui Articol, Părţile Contractante se vor strădui să soluţioneze orice divergenţe dintre ele prin consultări directe.
    2) În cazul în care oricare din Părţile Contractante care intenţionează să aplice importurilor de produse care pot crea situaţia descrisă în Articolul 30 al prezentului Acord, unele proceduri administrative care au drept scop asigurarea rapidă a informaţiei privind schimburile comerciale, aceasta trebuie să informeze cealaltă Parte Contractantă.
    3.
    a) În ceea ce priveşte Articolele 29, 30 şi 32 ale prezentului Acord, Comisia mixtă va examina cazul sau situaţia şi poate lua orice decizie necesară în vederea sistării dificultăţilor notificate de către Partea Contractantă vizată. În cazul absenţei acestei decizii, după 30 de zile de la notificarea Comisiei mixte, Partea Contractantă interesată poate adopta măsuri adecvate pentru a remedia situaţia.
    b) În ce priveşte Articolul 20 al prezentului Acord, Partea Contractantă vizată va lua măsurile necesare după terminarea consultărilor sau după expirarea unei perioade de trei luni de la data primei notificări scrise de către cealaltă Parte Contractantă.
    c) Referitor la Articolele 24 şi 25 ale prezentului Acord, Partea Contractantă vizată va acorda Comisiei mixte asistenţa cerută pentru o analiză completă a situaţiei, şi unde va considera necesar, va elimina practicile contestate. Dacă Partea Contractantă vizată nu va pune capăt practicilor contestate în perioada fixată de către Comisia mixtă, sau dacă Comisia mixtă nu va conveni asupra problemei în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data notificării acestuia, Partea Contractantă interesată poate lua măsurile adecvate pentru redresarea dificultăţilor ce rezultă din practicile în discuţie.
    4) Măsurile de salvgardare adoptate vor fi notificate imediat celeilalte Părţi Contractante. În ceea ce priveşte aria şi durata lor, acestea vor fi limitate la ceea ce este strict necesar, în scopul de a remedia situaţia care a condus la aplicarea lor şi nu vor depăşi prejudiciul cauzat de practica sau dificultatea în discuţie. Se va acorda prioritate acelor măsuri care perturbă cel mai puţin funcţionarea prezentului Acord.
    5) Măsurile de salvgardare luate vor constitui obiectul consultărilor sistematice în cadrul Comisiei mixte în vederea atenuării cît mai curînd posibile sau eliminării lor atunci condiţiile create nu mai justifică menţinerea lor.
    6) Atunci cînd anumite circumstanţe excepţionale, impunînd o acţiune imediată, fac imposibilă examinarea prealabilă, Partea Contractantă interesată poate, în cazul Articolelor 29, 30 şi 32 ale prezentului Acord, să aplice măsuri provizorii necesare pentru a remedia situaţia respectivă. Măsurile luate vor fi comunicate fără întîrziere celeilalte Părţi Contractante şi consultările dintre Părţile Contractante vor avea loc cît mai curînd posibil în cadrul Comisiei mixte.
    7) Fără a prejudicia punctul 6 al acestui Articol, Partea Contractantă care intenţionează să recurgă la măsuri de salvgardare trebuie să notifice prompt, în formă scrisă, cealaltă Parte Contractantă şi să prezinte toată informaţia
relevantă. Consultările dintre Părţile Contractante vor avea loc fără întîrziere în cadrul Comisiei mixte în vederea găsirii soluţiei acceptabile ambelor Părţi Contractante.
Articolul 28
Protecţia proprietăţii intelectuale
    1) Părţile Contractante vor acorda şi vor asigura o protecţie adecvată şi eficientă şi a drepturilor de proprietate intelectuală în mod nediscriminatoriu, inclusiv măsurile de realizare a acestor drepturi împotriva fraudelor, în special în ceea ce priveşte contrafacerea şi pirateria. Protecţia drepturilor proprietăţii intelectuale va fi conformă standardelor acordurilor multilaterale enumerate în Anexa II la prezentul Acord.
    2) În scopurile prezentului Acord, termenul „proprietate intelectuală” se referă la: protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, inclusiv a programelor de computer şi bazelor de date, drepturile inventatorilor, creatorilor desenelor industriale, brevetelor şi invenţiile sau modelelor industriale, mărcilor comerciale, desenelor industriale şi topografele circuitelor integrate, indicaţiilor geografice inclusiv mărcile de origine, precum şi a informaţiilor confidenţiale, inclusiv know-how.
    3) Părţile Contractante vor coopera în materie de proprietate intelectuală. La solicitarea oricărei Părţi Contractante, se vor ţine consultări la nivel de experţi privind aceste probleme, îndeosebi în domeniile referitoare la convenţiile internaţionale existente şi viitoare pentru armonizarea, administrarea şi realizarea drepturilor de proprietate intelectuală şi activităţile organizaţiilor internaţionale, cum sunt OMC şi Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală, precum şi relaţiile Părţilor Contractante cu orice ţară terţă în materie de proprietate intelectuală.
Articolul 29
Măsuri de dumping
    Atunci cînd o Parte Contractantă determină că există dumping în cadrul relaţiilor comerciale reglementate de prezentul Acord, în sensul Articolului VI al GATT 1994, ea va putea aplica măsurile necesare pentru a înlătura practicile respective în conformitate cu condiţiile şi Acordul O.M.C. privind implementarea Articolului VI al GATT 1994 şi conform condiţiilor şi procedurilor stipulate în Articolul 27 al prezentului Acord.
Articolul 30
Măsuri generale de salvgardare
    În cazul în care un produs este importat în cantităţi atît de mari şi în astfel de condiţii încît cauzează sau ameninţă cu cauzarea:
    a) unui prejudiciu grav producătorilor interni de produse similare sau direct competitive pe teritoriul Statului importator; sau
    b) unor perturbări serioase în oricare sector al economiei sau dificultăţi ce ar putea cauza prejudiciu grav în situaţia economică a regiunii,
    Partea Contractantă vizată poate lua măsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 27 al prezentului Acord.
Articolul 31
Ajustare structurală
    1) Oricare dintre Părţile Contractante poate întreprinde măsuri excepţionale de durată limitată prin introducerea unor taxe vamale, ce constituie o derogare de la prevederile Articolului 4 al prezentului Acord.
    2) Aceste măsuri pot interesa noile ramuri de producţie sau anumite sectoare supuse restructurării sau care se confruntă cu dificultăţi serioase, îndeosebi acolo unde aceste dificultăţi produc probleme sociale importante.
    3) Taxele vamale la import aplicate de către o Parte Contractantă produselor originare din cealaltă Parte Contractantă, introduse în corespundere cu punctele 1 şi 2 ale acestui Articol, nu pot fi mai mari de 25% ad valorem şi vor conţine un element de preferinţă în ceea ce priveşte rata taxei vamale pentru produsele originare din cealaltă Parte Contractantă. Valoarea totală a importurilor de produse care sunt supuse acestor măsuri nu poate depăşi 15% din importurile totale de produse industriale din cealaltă Parte Contractantă pe parcursul ultimului an pentru care sunt valabile datele statistice.
    4) Aceste măsuri vor fi aplicabile pentru o perioadă ce nu va depăşi perioada de cinci ani, cu excepţia cînd Comisia mixtă va stabili o perioadă mai lungă.
    5) Nici o astfel de măsură nu poate fi aplicată pentru un produs, dacă au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor vamale şi restricţiilor cantitative sau măsurilor cu efect echivalent pentru produsul respectiv.
    6) Partea Contractantă vizată va informa cealaltă Parte Contractantă despre orice măsură excepţională pe care intenţionează să o ia şi, la cererea celeilalte Parţi Contractante, vor avea loc consultări imediate în cadrul Comisiei mixte privind măsurile în cauză şi sectoarele în care ele se vor aplica. În cazul în care se iau astfel de măsuri, Partea Contractantă vizată va prezenta Comisiei mixte o schemă de eliminare a taxelor vamale, introduse în baza prezentului Articol. Această schemă trebuie să prevadă eliminarea acestor taxe începînd cu cel puţin doi ani după introducerea acestora, la rate anuale egale. Comisia mixtă poate decide asupra unei scheme diferite.
Articolul 32
Reexportul şi lipsa acută
    În cazul în care aplicarea prevederilor Articolelor 5 şi 9 ale prezentului Acord conduc la:
    a) reexportul într-o ţară terţă, faţă de care Partea Contractantă exportatoare menţine, pentru produsul în cauză, restricţii cantitative la export, taxe de export sau măsuri ori taxe avînd un efect echivalent, sau
    b) o lipsă acută, sau o ameninţare cu lipsa acută a unui produs esenţial pentru Partea Contractantă exportatoare,
şi cînd situaţia la care se face referire mai sus produce sau poate produce dificultăţi majore Părţii Contractante exportatoare, aceasta poate lua măsurile adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 27 al prezentului     Acord. Măsurile vor fi nediscriminatorii şi vor fi eliminate atunci cînd condiţiile pentru menţinerea lor nu vor mai fi justificate.
Articolul 33
Dificultăţi ale balanţei de plăţi
    4) Părţile Contractante se vor strădui să evite impunerea de măsuri restrictive, inclusiv măsurile legate de importuri pentru dificultăţile balanţei de plăţi.
    5) În cazul în care o Parte Contractantă are dificultăţi serioase ale balanţei de plăţi sau este ameninţată în mod iminent în acest sens, Partea Contractantă respectivă poate să adopte, în conformitate cu condiţiile stabilite de GATT 1994 şi Acordurile O.M.C., măsuri restrictive, inclusiv măsuri legate de import, care vor fi de durată limitată şi nu va depăşi ceea ce este absolut necesar pentru remedierea situaţiei balanţei de plăţi. Măsurile vor fi atenuate progresiv, pe măsura îmbunătăţirii condiţiilor balanţei de plăţi şi vor fi eliminate atunci, cînd condiţiile nu vor mai justifica menţinerea lor. Partea Contractantă respectivă va informa cealaltă Parte Contractantă despre introducerea acestora şi ori de cîte ori vor fi aplicate, despre orarul eliminării acestora.
Articolul 34
Comisia mixtă
    1) Părţile Contractante sunt de acord să înfiinţeze o Comisie mixtă formată din reprezentanţii lor.
    2) Implementarea prezentului Acord va fi supravegheată şi administrată de Comisia mixtă.
    3) În scopul implementării adecvate a prezentului Acord, Părţile Contractante vor efectua schimb de informaţii şi, la cererea oricărei dintre Părţile Contractante, vor organiza consultări în cadrul Comisiei mixte. Comisia mixtă va examina posibilitatea eliminării ulterioare a obstacolelor apărute în calea comerţului dintre Părţile Contractante.
    4) Comisia mixtă va reexamina posibilitatea eliminării ulterioare a obstacolelor în calea comerţului dintre Părţile Contractante.
    5) Comisia mixtă poate adopta decizii în cazurile prevăzute de prezentul Acord. În privinţa altor probleme, Comisia mixtă poate oferi recomandările respective.
Articolul 35
Procedurile Comisiei mixte
    1) Pentru implementarea adecvată a prezentului Acord, Comisia mixtă se va întruni de cîte ori va fi necesar, dar cel puţin o dată pe an. Fiecare dintre Părţile Contractante poate solicita convocarea Comisei mixte.
    2) Comisia mixtă va adopta decizii şi recomandări prin vot unanim.
    3) Dacă reprezentantul oricărei Părţi Contractante în cadrul Comisiei mixte a acceptat o decizie, cu rezerva executării cerinţelor legale interne, această decizie va intra în vigoare la data primirii notificării scrise referitor la executarea acestor cerinţe, dacă o dată mai tîrzie nu este prevăzută.
    4) În scopul prezentului Acord, Comisia mixtă va adopta procedurile sale interne.
    5) Comisia mixtă poate decide referitor la crearea subcomisiilor şi grupurilor de lucru necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Articolul 36
Uniuni vamale, zone de comerţ liber şi comerţul de frontieră
    1) Prevederile prezentului Acord se aplică tuturor relaţiilor comerciale între Părţile Contractante.
    2) Prezentul Acord nu va preveni menţinerea sau stabilirea uniunilor vamale, zonelor de comerţ liber sau aranjamentelor pentru comerţul de frontieră în măsura în care acestea nu afectează negativ regimul comercial între Părţile Contractante, în special, prevederile privind regulile de origine prevăzute în prezentul Acord.
    3) La solicitare, Părţile Contractante trebuie să se informeze reciproc referitor la orice acord care stabileşte uniuni vamale sau zone de comerţ liber.
Articolul 37
Executarea obligaţiilor
    1) Părţile Contractante vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Acord.
    2) Dacă una din Părţile Contractante consideră că cealaltă Parte nu a reuşit să execute o anumită obligaţie din prezentul Acord, acea Parte interesată poate lua măsurile adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 27 al prezentului Acord.
Articolul 38
Clauza evolutivă
    1) Dacă o Parte Contractantă consideră că ar fi util, în interesul ei economic să dezvolte şi să aprofundeze relaţiile stabilite de prezentul Acord, prin extinderea lor în domeniile necuprinse de acesta, ea va înainta o cerere argumentată celeilalte Părţi Contractante. Comisia mixtă va examina această cerere şi, la momentul oportun, acesta va oferi recomandări, îndeosebi, pentru iniţierea negocierilor.
    2) Acordurile ce rezultă din procedura menţionată în punctul 1 al acestui Articol, vor fi supuse ratificării sau aprobării de către Părţile Contractante, în conformitate cu procedurile lor legale interne.
Articolul 39
Anexe şi Protocoale
    Anexele şi Protocoalele prezentului Acord sunt parte integrantă a acestuia.
Articolul 40
Amendamente
    Amendamentele la prezentul Acord, inclusiv anexele şi Protocolul, pot fi propuse de oricare din Părţile Contractante şi intră în vigoare din data primirii prin canale diplomatice, a ultimei notificări ce confirmă realizarea tuturor procedurilor juridice interne ale Părţilor Contractante privind intrarea în vigoare ale acestora.
Articolul 41
Validitatea şi denunţarea
    1) Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă indefinită de timp.
    2) Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord prin canale diplomatice printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi Contractante. Denunţarea va intra în vigoare din prima zi a lunii a şaptea de la data primirii notificării despre denunţare.
    3) Părţile Contractante convin ca în cazul în care oricare Parte Contractantă devine membru la Uniunea Europeană, Acordul îşi va înceta acţiunea fără compensări ulterioare pentru cealaltă Parte Contractantă, la data aderării la UE şi în conformitate cu procedurile stipulate în punctul 2 al acestui Articol.
Articolul 42
Intrarea în vigoare
    Prezentul Acord va intra în vigoare în prima zi a lunii a doua de la data primirii ultimei notificări în scris prin care Părţile Contractante se informează reciproc pe căi diplomatice despre faptul că toate cerinţele necesare, prevăzute de legislaţia lor internă pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord, au fost îndeplinite.
    Plenipotenţiarii subsemnaţi, fiind autorizaţi în mod corespunzător, au semnat prezentul Acord.
    Întocmit la Scopia la 28 ianuarie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, macedoneană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba engleză va prevala.


ANEXA I
(referitoare la Articolele 2 şi 11 ale prezentului Acord)

Codul mărfii

Descrierea mărfii

2905 43

Manitol

2905 44
d- glucitol (sorbitol)
3501 - 3505

Cazeină, cazeinaţi, cleiuri de cazeină, albumine, albuminaţi, gelatine, clei de peşte, alte cleuri de origine animală, peptone şi derivaţii lor, pulbere de piele tratată sau nu cu crom, dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate, cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine

3301
Uleiuri esenţiale, rezinoide
3809 10

Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanţelor colorante şi alte produse şi preparate

3824 60

Sorbitol, altul decît la subpoziţia 2905 44

4101 - 4103

Piei brute de bovine (inclusiv de buffalo) sau de cabaline, ovine sau caprine, alte piei brute

4301
Blănuri brute
5001 - 5003

Gogoşi de viermi de mătase pe care se pot depăna fire, mătase brută, şi deşeuri de mătase

5101 - 5103

Lînă, păr fin sau grosier de animale, deşeuri de lînă sau de păr grosier de animale

5201 - 5203

Bumbac şi deşeuri de bumbac

5301

In, brut sau neprelucrat dar nefilat; cîlţi şi deşeuri din in (inlcusiv deşeuri din fire şi destrămătură)

5302

Cînepă (Cannabis sativa), brută sau prelucrată, dar nefilată;
cîlţi sau deşeuri de cînepă (inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)

ANEXA II
(referitoare la punctul 1 al Articolului 28)

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
    Acordurile multilaterale menţionate în punctul 1 al Articolului 28 sunt următoarele:
    1) Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale din 20 martie 1883 (Actul din Stockholm, 1967, modificat în 1979).
    2) Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice adoptată la 9 septembrie 1886 (Actul din Paris, 1971).
    3) Convenţia Internaţională pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune, adoptată la 26 octombrie 1961 la Roma.
    4) Acordul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (Actul din Stockholm din 1976, modificat în 1979).
    5) Tratatul de la Budapesta pentru recunoaşterea internaţională, depunerea microorganismelor pentru scopuri de procedură de patentare (1977, modificat în 1980).
    6) Tratatul de cooperare în domeniul patentelor (Washington, 1970, modificat în 1979 şi în 1984).
    7) Convenţia privind Constituirea Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală (Actul din Stockholm, Act din 1967, modificat în 1979).
    8) Convenţia pentru protecţia producătorilor de fonograme împotriva copierii neautorizate ale fonogramelor sale (Geneva, 1971).
    9) Acordul de la Haga privind depunerea internaţională a desenelor industriale (Haga 1925, modificat în 1960 şi Stockholm în 1967).
    10) Acordul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957.
    11) Protocolul la Acordul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (Protocolul de la Madrid, 1989).
    12) Acordul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a patentelor (1971, modificat în 1979).
    13) Acordul O.M.C. privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală, semnat la Marrakech la 5 aprilie 1994 (Acordul TRIPS).

PROTOCOLUL I
(referitor la punctul 1 al Articolului 4)
    1) Taxele vamale la import aplicate în Republica Macedonia pentru produsele industriale originare din Republica Moldova, vor fi anulate din data intrării în vigoare al prezentului Acord, cu excepţia produselor enumerate mai jos, acele taxe vamale vor fi reduse în corespundere cu următorul orar:
    - în primul an 90% din taxa vamală de bază
    - în al 2-a an 80% din taxa vamală de bază
    - în al 3-a an 60% din taxa vamală de bază
    - în al 4-a an 50% din taxa vamală de bază
    - în al 5-a an 40% din taxa vamală de bază
    - în al 6-a an taxa vamală va fi zero procente.
    2515 12 20
    2515 12 50
    2515 12 90
    2515 20 00
    2520 10 00
    2520 20 10
    2520 20 90
    2710 11
    2710 19
    3208 20 10
    3208 20 90
    3209 10 00
    3209 90 00
    3210 00 10
    3210 00 90
    3401 11 00
    3401 19 00
    3401 20 10
    3401 20 90
    3401 30 00
    3402 20 20
    3402 20 90
    3402 90 10
    3402 90 90
    3506 10 00
    3917 21 10
    3917 21 99
    3917 22 10
    3917 22 99
    3917 23 10
    3917 23 99
    3917 29 99
    3917 31 90
    3917 32 10
    3917 32 31
    3917 32 35
    3917 32 39
    3917 32 51
    3917 32 91
    3917 32 99
    3917 33 90
    3917 39 12
    3917 39 15
    3917 39 19
    3917 39 99
    3917 40 90
    3921 11 00
    3921 12 00
    3921 13 10
    3921 13 90
    3921 90 11
    3921 90 19
    3921 90 30
    3923 10 00
    3923 21 00
    3923 40 10
    3923 40 90
    3923 50 90
    3923 90 10
    3923 90 90
    3924 10 00
    3924 90 11
    3924 90 19
    3925 20 00
    3925 30 00
    3925 90 10
    3925 90 20
    3926 10 00
    3926 20 00
    3926 30 00
    3926 40 00
    3926 90 99
    4016 91 00
    4202 11 10
    4202 11 90
    4202 12 11
    4202 12 19
    4202 12 50
    4202 12 91
    4202 12 99
    4202 19 10
    4202 19 90
    4202 21 00
    4202 22 10
    4202 22 90
    4202 29 00
    4202 31 00
    4202 32 10
    4202 32 90
    4202 39 00
    4202 91 10
    4202 91 80
    4202 92 11
    4202 92 15
    4202 92 19
    4202 92 91
    4202 92 98
    4202 99 00
    4203 10 00
    4203 21 00
    4203 29 10
    4203 29 91
    4203 29 99
    4203 30 00
    4203 40 00
    4205 00 00
    4409 20 91
    4409 20 98
    4418 10 50
    4418 10 90
    4418 20 50
    4418 20 80
    4802 10 00
    4802 55 00
    4802 56 10
    4802 56 90
    4802 57 00
    4802 58 10
    4802 58 90
    4818 40 91
    4818 40 99
    4819 10 00
    4819 20 10
    4819 20 90
    4819 30 00
    4819 40 00
    4819 50 00
    4819 60 00
    4820 10 10
    4820 20 00
    4820 40 90
    4820 90 00
    4821 10 10
    4821 10 90
    4821 90 10
    4821 90 90
    5112 11 10
    5112 11 90
    5112 19 11
    5112 19 19
    5112 19 91
    5112 19 99
    5112 20 00
    5112 30 10
    5112 30 30
    5112 30 90
    5112 90 10
    5112 90 91
    5112 90 93
    5112 90 99
    5204 20 00
    5211 42 00
    5601 21 10
    5601 21 90
    5601 22 10
    5601 22 91
    5601 22 99
    5601 29 00
    5601 30 00
    5603 11 10
    5603 11 90
    5603 12 10
    5603 12 90
    5603 13 10
    5603 13 90
    5603 14 10
    5603 14 90
    5603 91 10
    5603 91 90
    5603 92 10
    5603 92 90
    5603 93 10
    5603 93 90
    5603 94 10
    5603 94 90
    5801 10 00
    5801 21 00
    5801 23 00
    5801 24 00
    5801 25 00
    5801 26 00
    5801 31 00
    5801 32 00
    5801 33 00
    5801 34 00
    5801 35 00
    5801 36 00
    5801 90 10
    5801 90 90
    5802 11 00
    5802 19 00
    5802 20 00
    5802 30 00
    5803 10 00
    5803 90 10
    5803 90 30
    5803 90 50
    5803 90 90
    6001 10 00
    6001 21 00
    6001 22 00
    6001 29 10
    6001 29 90
    6001 91 10
    6001 91 30
    6001 91 50
    6001 91 90
    6001 92 10
    6001 92 30
    6001 92 50
    6001 92 90
    6001 99 10
    6001 99 90
    6101 10 10
    6101 10 90
    6101 20 10
    6101 20 90
    6101 30 10
    6101 30 90
    6101 90 10
    6101 90 90
    6102 10 10
    6102 10 90
    6102 20 10
    6102 20 90
    6102 30 10
    6102 30 90
    6102 90 10
    6102 90 90
    6103 11 00
    6103 12 00
    6103 19 00
    6103 21 00
    6103 22 00
    6103 23 00
    6103 29 00
    6103 31 00
    6103 32 00
    6103 33 00
    6103 39 00
    6103 41 10
    6103 41 90
    6103 42 10
    6103 42 90
    6103 43 10
    6103 43 90
    6103 49 10
    6103 49 91
    6103 49 99
    6110 11 10
    6110 11 30
    6110 11 90
    6110 12 10
    6110 12 90
    6110 19 10
    6110 19 90
    6110 20 10
    6110 20 91
    6110 20 99
    6110 30 10
    6110 30 91
    6110 30 99
    6110 90 10
    6110 90 90
    6201 11 00
    6201 12 10
    6201 12 90
    6201 13 10
    6201 13 90
    6201 19 00
    6201 91 00
    6201 92 00
    6201 93 00
    6201 99 00
    6202 11 00
    6202 19 00
    6202 91 00
    6202 92 00
    6202 93 00
    6202 99 00
    6301 10 00
    6301 20 10
    6301 20 91
    6301 20 99
    6301 30 10
    6301 30 90
    6301 40 10
    6301 40 90
    6301 90 10
    6301 90 90
    6302 31 90
    6402 12 10
    6402 12 90
    6402 19 00
    6402 20 00
    6402 30 00
    6402 91 00
    6402 99 10
    6402 99 31
    6402 99 39
    6402 99 50
    6402 99 91
    6402 99 93
    6402 99 96
    6402 99 98
    6403 12 00
    6403 19 00
    6403 20 00
    6403 30 00
    6403 40 00
    6403 51 11
    6403 51 15
    6403 51 19
    6403 51 91
    6403 51 95
    6403 51 99
    6403 59 11
    6403 59 31
    6403 59 35
    6403 59 39
    6403 59 50
    6403 59 91
    6403 59 95
    6403 59 99
    6403 91 11
    6403 91 13
    6403 91 16
    6403 91 18
    6403 91 91
    6403 91 93
    6403 91 96
    6403 91 98
    6403 99 11
    6403 99 31
    6403 99 33
    6403 99 36
    6403 99 38
    6403 99 50
    6403 99 91
    6403 99 93
    6403 99 96
    6403 99 98
    6404 11 00
    6404 19 10
    6404 19 90
    6404 20 10
    6404 20 90
    6405 10 10
    6405 10 90
    6405 20 10
    6405 20 91
    6405 20 99
    6405 90 10
    6405 90 90
    6601 10 00
    6601 99 11
    6601 99 19
    6601 99 90
    6802 10 00
    6802 21 00
    6802 22 00
    6802 23 00
    6802 29 00
    6807 10 10
    6807 10 90
    6807 90 00
    6809 11 00
    6809 19 00
    6809 90 00
    6811 10 00
    6811 20 11
    6811 20 80
    6811 30 00
    6811 90 00
    6908 10 10
    6908 10 90
    6908 90 11
    6908 90 21
    6908 90 29
    6908 90 31
    6908 90 51
    6908 90 91
    6908 90 93
    6908 90 99
    6910 10 00
    6910 90 00
    6911 10 00
    6911 90 00
    6912 00 10
    6912 00 30
    6912 00 50
    6912 00 90
    7007 11 10
    7007 11 90
    7007 19 10
    7007 19 20
    7007 19 80
    7007 21 91
    7007 21 99
    7007 29 00
    7009 10 00
    7019 11 00
    7019 12 00
    7019 19 10
    7019 19 90
    7019 40 00
    7317 00 10
    7317 00 20
    7317 00 40
    7317 00 61
    7317 00 69
    7317 00 90
    7321 11 10
    7321 11 90
    7321 12 00
    7321 13 00
    7321 83 00
    7321 90 00
    7322 11 00
    7322 19 00
    7322 90 90
    7323 93 10
    7323 93 90
    7604 10 10
    7604 10 90
    7604 21 00
    7604 29 10
    7604 29 90
    7610 10 00
    7610 90 10
    7610 90 90
    8304 00 00
    8309 10 00
    8310 00 00
    8403 10 10
    8403 10 90
    8403 90 10
    8403 90 90
    8404 10 00
    8404 20 00
    8404 90 00
    8407 21 10
    8407 21 91
    8407 21 99
    8407 29 20
    8407 29 80
    8408 10 11
    8408 10 19
    8408 10 22
    8408 10 24
    8408 10 26
    8408 10 28
    8408 10 31
    8408 10 39
    8408 10 41
    8408 10 49
    8408 10 51
    8408 10 59
    8408 10 61
    8408 10 69
    8408 10 71
    8408 10 79
    8408 10 81
    8408 10 89
    8408 10 91
    8408 10 99
    8413 19 90
    8413 20 90
    8413 30 91
    8413 30 99
    8413 40 00
    8413 50 30
    8413 50 50
    8413 50 71
    8413 50 79
    8413 50 90
    8413 60 30
    8413 60 41
    8413 60 49
    8413 60 51
    8413 60 59
    8413 60 60
    8413 60 90
    8413 81 90
    8413 82 00
    8413 91 90
    8413 92 00
    8414 10 20
    8414 10 30
    8414 10 50
    8414 10 80
    8414 20 91
    8414 20 99
    8414 51 90
    8414 59 30
    8414 59 50
    8414 59 90
    8415 10 10
    8415 10 90
    8415 20 00
    8415 81 90
    8415 82 80
    8415 83 90
    8418 10 91
    8418 10 99
    8418 21 10
    8418 21 51
    8418 21 59
    8418 21 91
    8418 21 99
    8418 22 00
    8418 29 00
    8418 30 91
    8418 30 99
    8418 40 91
    8418 40 99
    8418 50 11
    8418 50 19
    8418 50 91
    8418 50 99
    8418 91 00
    8418 99 10
    8418 99 90
    8483 40 82
    8483 40 83
    8483 40 84
    8483 40 85
    8483 40 92
    8483 40 94
    8483 40 96
    8483 40 98
    8483 50 91
    8483 50 99
    8483 60 91
    8483 60 99
    8501 10 10
    8501 10 91
    8501 10 93
    8501 10 99
    8504 10 91
    8504 10 99
    8504 21 00
    8504 22 10
    8504 22 90
    8504 23 00
    8504 31 90
    8504 32 90
    8504 33 90
    8504 34 00
    8504 40 50
    8504 40 93
    8504 40 94
    8504 40 96
    8504 40 97
    8504 40 99
    8504 50 80
    8504 90 11
    8504 90 18
    8504 90 99
    8507 10 31
    8507 10 39
    8507 10 81
    8507 10 89
    8507 20 81
    8507 20 89
    8516 10 11
    8516 10 19
    8516 10 91
    8516 10 99
    8516 21 00
    8516 29 10
    8516 29 50
    8516 29 91
    8516 29 99
    8516 60 59
    8516 60 70
    8516 60 80
    8516 60 90
    8516 80 91
    8516 80 99
    8516 90 00
    8534 00 11
    8534 00 19
    8534 00 90
    8535 10 00
    8535 21 00
    8535 30 10
    8535 90 00
    8536 10 10
    8536 10 50
    8536 10 90
    8536 20 10
    8536 20 90
    8536 30 10
    8536 30 30
    8536 30 90
    8536 41 10
    8536 41 90
    8536 49 00
    8536 50 03
    8536 50 05
    8536 50 07
    8536 50 11
    8536 50 15
    8536 50 19
    8536 50 80
    8536 61 10
    8536 61 90
    8536 69 10
    8536 69 30
    8536 69 90
    8536 90 01
    8536 90 10
    8536 90 20
    8536 90 85
    8537 10 10
    8537 10 91
    8537 10 99
    8537 20 91
    8537 20 99
    8544 20 00
    8544 30 90
    8544 41 10
    8544 41 90
    8544 49 20
    8544 49 80
    8544 51 10
    8544 51 90
    8544 59 10
    8544 59 20
    8544 59 80
    8544 60 10
    8544 60 90
    8607 21 10
    8607 21 90
    8607 29 10
    8607 29 90
    8702 10 11
    8702 10 19
    8702 10 91
    8702 10 99
    8702 90 11
    8702 90 19
    8702 90 31
    8702 90 39
    8702 90 90
    8704 21 39
    8704 21 99
    8704 22 99
    8704 23 99
    8704 31 39
    8704 31 99
    8704 32 99
    8708 10 90
    8708 21 90
    8708 29 90
    8708 50 90
    8708 60 91
    8708 60 99
    8708 91 90
    8708 92 90
    8708 93 90
    8708 94 90
    8711 10 00
    8711 20 10
    8711 20 91
    8711 20 93
    8711 20 98
    8711 30 10
    8711 30 90
    8711 40 00
    8711 50 00
    8711 90 00
    8712 00 10
    8712 00 30
    8712 00 80
    8716 10 10
    8716 10 91
    8716 10 94
    8716 10 96
    8716 10 99
    9028 20 00
    9028 30 11
    9028 30 19
    9028 30 90
    9401 20 00
    9401 30 10
    9401 30 90
    9401 61 00
    9401 69 00
    9401 71 00
    9401 79 00
    9401 80 00
    9401 90 30
    9401 90 80
    9403 10 10
    9403 10 99
    9403 20 91
    9403 20 99
    9403 30 11
    9403 30 19
    9403 30 91
    9403 30 99
    9403 40 10
    9403 40 90
    9403 50 00
    9403 60 10
    9403 60 30
    9403 60 90
    9403 70 90
    9403 80 00
    9403 90 10
    9403 90 30
    9403 90 90
    9405 10 29
    9405 10 91
    9405 10 99
    9405 20 11
    9405 20 19
    9406 00 10
    9406 00 31
    9406 00 39
    9406 00 90
    2) Taxele vamale la import aplicate în Republica Moldova pentru produsele industriale originare din Republica Macedonia, vor fi anulate din data intrării în vigoare al prezentului Acord, cu excepţia produselor enumerate mai jos, taxele vamale ale cărora vor fi reduse în corespundere cu următorul orar:
    - în primul an 90% din taxa vamală de bază
    - în al 2-a an 80% din taxa vamală de bază
    - în al 3-a an 60% din taxa vamală de bază
    - în al 4-a an 50% din taxa vamală de bază
    - în al 5-a an 40% din taxa vamală de bază
    - în al 6-a an taxa vamală va fi zero procente.
    252010
    252020
    252100
    271290
    300590
    330129
    330190
    330210
    330590
    330720
    380810
    380830
    392310
    392330
    392340
    392350
    392390
    392690
    410110
    410121
    410210
    410422
    410431
    410439
    420212
    420219
    420239
    440920
    441520
    470710
    470790
    481099
    481840
    490199
    540773
    551219
    570241
    570249
    581099
    600293
    610130
    610342
    610343
    610433
    610443
    610462
    610463
    610510
    610520
    610610
    610711
    610811
    610831
    610891
    610910
    610990
    611020
    611030
    611120
    611130
    611241
    611420
    620111
    620112
    620113
    620191
    620192
    620193
    620291
    620293
    620311
    620312
    620331
    620332
    620333
    620342
    620343
    620413
    620429
    620431
    620432
    620433
    620439
    620443
    620451
    620452
    620453
    620459
    620461
    620462
    620463
    620469
    620520
    620630
    620640
    620690
    620891
    621010
    621132
    621133
    621142
    621143
    630399
    630790
    640399
    640419
    640510
    640520
    640610
    640699
    650590
    680422
    680919
    681019
    700420
    701091
    701092
    701093
    701400
    720431
    721310
    730890
    730900
    731029
    731100
    731816
    732690
    740400
    760120
    760200
    761010
    831110
    841112
    841191
    841370
    841960
    842230
    842240
    843230
    843351
    843390
    843860
    845012
    845019
    847150
    847160
    847330
    848071
    850710
    851690
    851790
    852520
    852691
    852910
    852990
    853120
    853690
    853810
    854389
    854411
    854459
    854810
    860400
    860610
    860620
    860691
    860692
    860699
    870120
    870130
    870323
    870324
    870422
    870840
    870899
    871639
    880212
    880230
    880240
    880330
    901420
    901580
    901890
    903090
    903180
    903190
    940430
    940560
    940600
    960310

PROTOCOLUL II
(referitor la Articolul 14)
SCHIMBUL CONCESIILOR AGRICOLE
ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA MACEDONIA
Articolul 1
    Protocolul se va aplica la produsele specificate în capitolul II al prezentului Acord.
Articolul 2
    Taxele vamale la import aplicate în Republica Macedonia pentru produsele originare din Republica Moldova, enumerate în acest articol, vor fi anulate în limitele cotelor specificate, din data intrării în vigoare al prezentului Acord:
    a) concesii oferite în baza principiului reciprocităţii cu taxa vamală 0%

Poziția tarifară

Cota anuală - tone

1601

50

1602

50

1704

50

1806

50

1905

50

2009 

50


    b) concesii unilaterale cu taxa vamală 0%

Poziția tarifară

Cota anuală - tone

0202 100
0405

100

0713

100

0802

100

1001 1.000

1003

1.000
1209 100
1507 100
1703 300
2001 100
200 20 

100

2007

100
2008 100
2402 
50

Articolul 3
    Taxele vamale la import aplicate în Republica Moldova pentru produsele originare din Republica Macedonia, enumerate în acest articol, vor fi anulate în limitele cotelor specificate din data intrării în vigoare al prezentului Acord:
    a) concesii oferite în baza principiului reciprocităţii cu taxa vamală 0%

Poziția tarifară

Cota anuală - tone

1601

50

1602

50

1704

50

1806

50

1905

50

2009

50


    b) concesii unilaterale cu taxa vamală 0%

Poziția tarifară

Cota anuală - tone

0704 90 200
0707 00

100

0709 60

100

0904

10

1006
200
2001 90 20
100
2001 90 50 100
2001 90720 0
2005 90 80 10
100
2005 90 80 90 50
2101

10

2103
150
2104
150
2201
300
2202
200
2203
3.000 hl
2402
100

Articolul 4
    1) Taxele de bază stabilite în prezentul Protocol sunt taxele vamale aplicate în baza principiului Naţiunii Celei mai Favorizate (MFN), care sunt aplicate la data intrării în vigoare a prezentului Acord. Pentru produsele care nu sunt incluse în prezentul Protocol, taxa vamală MFN va fi aplicată la momentul importului. Taxele vamale menţionate în prezentul Protocol includ taxe vamale ad valorem şi specifice, şi impozite specifice pentru unele produse.
    2) În cazul cînd după intrarea în vigoare al prezentului Acord vor fi aplicate reduceri la taxele vamale în baza erga omnes, asemenea reduceri vor înlocui taxele de bază menţionate în punctul 1 al acestui articol din data aplicării acestor reduceri.
Articolul 5
    1) Comisia mixtă menţionată în Articolul 34 al prezentului Acord, va determina anual produsele şi cotele tarifare pentru acestea, cel tîrziu în ultima lună înainte de începerea unui nou an calendaristic, şi ele vor fi alocate cel mult de două ori pe an luînd în considerare caracterul sezonier al produselor.
    2) La schimbarea cotelor anuale menţionate în prezentul Protocol, cotele pot fi mai mari sau mai mici decît în anul precedent. Listele de concesii pot fi extinse în baza Acordului reciproc al Părţilor.
    3) Administrarea cotelor se va efectua conform principului „primul venit-primul servit”.
    4) În scopul asigurării funcţionării adecvate a prevederilor Protocolului A al prezentului Acord şi posibilităţilor de acordare a concesiilor reciproce, Părţile Contractante vor avea consultări regulate pe baza avantajului reciproc în cadrul Comisiei mixte.


PROTOCOLUL A
referitor la definirea conceptului de “produse originare” şi
a metodelor de cooperare administrativă
    CUPRINS
    TITLUL I PREVEDERI GENERALE
    Articolul 1 Definiţii
    TITLUL II DEFINIREA NOŢIUNII DE
    “PRODUSE ORIGINARE”
    Articolul 2 Prevederi generale
    Articolul 3 Cumul bilateral al originii
    Articolul 4 (Cumulul diagonal al originii – rezervat de la utilizare viitoare)
    Articolul 5 Produse obţinute integral
    Articolul 6 Produse suficient prelucrate sau transformate
    Articolul 7 Operaţiuni de prelucrare şi transformare insuficientă
    Articolul 8 Unitatea de calificare
    Articolul 9 Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Articolul 10 Seturi
    Articolul 11 Elemente neutre
    TITLUL III CERINŢE TERITORIALE
    Articolul 12 Principiul teritorialităţii
    Articolul 13 Transport direct
    Articolul 14 Expoziţii
    TITLUL IV RAMBURSAREA ŞI SCUTIREA DE TAXELE VAMALE
    Articolul 15 Interzicerea rambursării sau scutirii de taxe vamale
    TITLUL V DOVADA ORIGINII
    Articolul 16 Prevederi generale
    Articolul 17 Procedura de eliberare a certificatului de transport EUR. 1
    Articolul 18 Certificate de transport EUR. 1 eliberate retroactiv
    Articolul 19 Eliberarea duplicatului la certificatul de transport EUR. 1
    Articolul 20 Eliberarea certificatelor de transport EUR. 1 în baza certificatului de origine eliberat sau întocmit anterior
    Articolul 20a Segregare contabilă
    Articolul 21 Condiţiile pentru întocmirea unei declaraţii de factură
    Articolul 22 Exportator aprobat
    Articolul 23 Validitatea certificatului de origine
    Articolul 24 Depunerea certificatului de origine
    Articolul 25 Importarea în tranşe
    Articolul 26 Exonerări de la certificatul de origine
    Articolul 27 Documente de suport
    Articolul 28 Păstrarea certificatului de origine şi a documentelor de suport
    Articolul 29 Discrepanţe şi erori formale
    Articolul 30 Sume exprimate în euro
    TITLUL VI ARANJAMENTE PENTRU COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ
    Articolul 31 Asistenţa reciprocă
    Articolul 32 Verificarea certificatului de origine
    Articolul 33 Reglementarea diferendelor
    Articolul 34 Sancţiunile
    Articolul 35 Zonele libere
    TITLUL VII DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 36 Subcomitetul ce se ocupă de problemele vamale şi de origine
    Articolul 37 Anexe
    Articolul 38 Mărfuri în tranzit şi depozitate
    LISTA ANEXELOR:
    ANEXA I: Note introductive la lista din Anexa II
    ANEXA II: Lista procedeelor de prelucrare şi transformare necesar a fi efectuate din materiale neoriginare pentru ca produsul să obţină statutul de originar
    ANEXA IIIa: Certificatul de transport EUR. 1 şi cererea pentru obţinerea certificatului de transport EUR. 1 (eliberat de către autorităţile vamale ale Republicii Macedonia)
    Anexa IIIb: Certificatul de transport EUR. 1 şi cererea pentru obţinerea certificatului de transport EUR. 1 (eliberat de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova)
    ANEXA IV: Declaraţia de factură
    ANEXA V: Continuarea implementării regulilor de origine preferenţiale armonizate
    Declaraţia comună
TITLUL I
PREVEDERI GENERALE
Articolul 1
Definiţii
    În vederea implementării prezentului Protocol:
    a) “fabricare” înseamnă orice tip de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operaţiunile specifice;
    b) “material” - orice ingredient, materie primă, component sau parte etc., folosit(ă) la fabricarea produsului;
    c) “produs” - produsul fabricat, chiar dacă acesta se presupune a fi folosit într-o altă operaţiune de fabricare;
    d) “bunuri” - materialele şi produsele;
    e) “valoarea în vamă” - valoarea determinată în conformitate cu Acordul privind punerea în aplicare a Articolului VII al Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, 1994 (Acordul OMC privind evaluarea în vamă)-;
    f) “preţul de uzină” - preţul plătit pentru produs producătorului din Parte, în întreprinderea căruia a fost efectuată ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia ca acest preţ să includă valoarea tuturor materialelor utilizate, din care se scad toate taxele interne ce sunt sau pot fi restituite atunci c`nd produsul obţinut este exportat;
    g) “valoarea materialelor” - valoarea în vamă în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, dacă aceasta nu este cunoscută şi nu poate fi stabilită, primul preţ ce poate fi verificat şi plătit pentru aceste materiale în Parte;
    h) “valoarea materialelor originare” - valoarea materialelor de genul celor definite în subparagraful (g) aplicat mutatis mutandis;
    i) “valoarea adăugată” este preţul de uzină minus valoarea în vamă a fiecărui material încorporat care îşi are originea în altă Parte sau, în cazul c`nd valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preţ stabilit plătit pentru materiale în una dintre Părţi;
    j) “capitole” şi “poziţii tarifare” înseamnă capitolele şi poziţiile tarifare (cod tarifar la nivel de patru cifre) folosit în nomenclator ce formează Sistemul Armonizat de Descriere şi de Codificare a Mărfurilor, menţionat în prezentul Protocol ca “Sistemul Armonizat” sau “SA”;
    k) “clasificat” se referă la clasificarea produsului sau materialului conform unei poziţii tarifare anumite;
    l) “partida de mărfuri” înseamnă produsele ce sunt expediate simultan de la un exportator la un destinatar sau care au un singur document de transport referitor la livrarea încărcăturii de la exportator către destinatar sau, în absenţa unui asemenea document, o singură factură;
    m) “teritorii” - include apele teritoriale;
    n) “EUR” înseamnă “euro”, unica valută a Uniunii Monetare Europene.
TITLUL II
DEFINIREA NOŢIUNII DE “PRODUSE ORIGINARE”
Articolul 2
Criterii generale
    În vederea implementării prezentului Acord, următoarele produse se consideră ca fiind originare din una dintre Părţi:
    a) produsele obţinute integral în una dintre Părţi în sensul Articolului 5 al prezentului Protocol;
    b) produsele obţinute în una dintre Părţi conţinînd materiale care nu au fost integral obţinute în acea Parte, cu condiţia ca aceste materiale să fi fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente în acea Parte, în sensul Articolului 6 al prezentului Protocol.
Articolul 3
Cumul bilateral al originii
    Materialele originare din Partea importatoare sunt considerate ca fiind materiale originare din Partea exportatoare dacă sunt incorporate în produsul obţinut acolo. Nu este necesar ca aceste materiale să fi fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente, cu condiţia ca acestea să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care depăşesc pe cele prevăzute în Articolul 7 (1) al prezentului Protocol.
Articolul 4
    (Cumulul diagonal al originii – rezervat de la utilizare viitoare)
Articolul 5
Produse obţinute integral
    1) Sunt considerate obţinute integral pe teritoriul uneia dintre Părţi:
    a) produsele minerale extrase din solul sau fundul mărilor acesteia;
    b) produsele vegetale recoltate pe teritoriul ei;
    c) animalele vii născute şi crescute pe teritoriul ei;
    d) produsele provenite de la animalele vii crescute pe teritoriul ei;
    e) produsele rezultate din vînătoarea şi pescuitul practicate pe teritoriul ei;
    f) produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare de către vasele Părţilor, dincolo de apele lor teritoriale;
    g) produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare în exclusivitate din produsele indicate în subparagraful (f);
    h) articolele uzate ce pot fi folosite numai pentru recuperarea materiilor prime extrase din ele, inclusiv anvelopele uzate folosite numai pentru reşaparea anvelopelor sau în calitate de deşeuri;
    i) deşeuri şi resturi rezultate din operaţiile de fabricare efectuate pe teritoriul acesteia;
    j) produsele extrase din solul sau subsolul maritim dincolo de apele teritoriale ale acesteia, cu condiţia ca Părţile să posede drepturi de prelucrare al solului sau subsolului dat;
    k) bunurile fabricate pe teritoriul Părţii în exclusivitate din produsele specificate în subparagrafele (a) la (j.).
    2) Expresiile “vasele lor” şi “navele lor prelucrătoare” indicate în sub-paragrafele 1 (f) şi (g) se vor aplica numai vaselor şi navelor prelucrătoare:
    a) care sunt înregistrate şi înmatriculate în Partea Contractantă;
    b) care navighează sub pavilionul Părţii Contractante;
    c) care aparţin în proporţie de cel puţin 50% resortisanţilor Părţilor Contractante sau societăţii cu sediul principal în unul din aceste State, al cărei administrator sau administratori, Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere, sau majoritatea membrilor acestor consilii să fie resortisanţi din Părţile Contractante şi, în plus, al căror capital, în cazul parteneriatelor sau societăţilor cu răspundere limitată, aparţine în proporţie de cel puţin 50% acelor state sau organelor lor publice, sau resortisanţilor statelor menţionate;
    d) al căror stat major este format din resortisanţi ai Părţilor Contractante; şi
    e) ale căror echipe sunt formate în proporţii de cel puţin 75% din resortisanţi ai Părţilor Contractante.
Articolul 6
Produse suficient prelucrate sau transformate
    1) În vederea implementării Articolului 2, produsele care nu sunt obţinute integral sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate atunci cînd sunt respectate condiţiile stipulate în lista din Anexa II la prezentul Protocol.
    Condiţiile menţionate mai sus indică pentru toate produsele cuprinse de prezentul Acord, prelucrarea şi transformarea necesar să fie efectuată cu materiale neoriginare utilizate la producere şi se aplică numai în privinţa acestor materiale. Astfel, rezultă că dacă un produs, care a primit statutul de originar prin îndeplinirea condiţiilor indicate în listă, este folosit la fabricarea unui alt produs, condiţiile aplicabile produsului în care acesta este încorporat nu se aplică şi lui, iar materialele neoriginare, care ar fi putut să fie utilizate în producţie, nu trebuie să fie luate în consideraţie.
    2) Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, materialele neoriginare care, în conformitate cu condiţiile indicate în listă, nu trebuie să fie utilizate la fabricarea produsului, pot fi, totuşi, utilizate, cu condiţia că:
    a) valoarea lor totală nu depăşeşte 10 % din preţul de uzină al produsului;
    b) orice cantitate (procentaj) adus listei pentru valoarea maximală a materialelor neoriginare nu sunt în exces prin aplicarea prezentului paragraf.
    Prezentul paragraf nu se aplică produselor încadrate în Capitolele 50-63 ale Sistemului Armonizat.
    3) Paragrafele 1 şi 2 se aplică cu excepţia prevăzută în Articolul 7.
Articolul 7
Operaţiuni de prelucrare şi transformare insuficiente
    1) Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operaţiuni de prelucrare şi transformare sunt considerate insuficiente pentru a conferi statutul de originar produselor, indiferent de faptul dacă cerinţele Articolului 6 sunt îndeplinite sau nu:
    a) operaţiuni de păstrare pentru a asigura că produsele rămîn în stare bună în timpul transportului şi depozitării;
    b) desfacerea şi asamblarea pachetelor;
    c) spălarea, curăţirea; înlăturarea prafului, acoperirea cu oxid, ulei, vopsea sau alte substanţe;
    d) călcarea sau presarea textilelor;
    e) operaţiuni simple de vopsire sau lustruire;
    f) decorticarea, înălbirea parţială sau totală; şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi orezului;
    g) operaţiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
    h) cojirea, scoaterea sîmburilor şi dezghiocarea fructelor, nucilor şi legumelor;
    i) ascuţirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;
    j) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole);
    k) simpla îmbuteliere, punerea în borcane, flacoane, saci, lăzi, cutii, fixarea pe plăci sau carton şi toate celelalte operaţiuni simple de împachetare;
    l) aplicarea sau imprimarea mărcilor, etichetelor, logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora;
    m) amestecarea simplă a produselor, chiar de diferite tipuri;
    n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
    o) o combinaţie din două sau mai multe operaţiuni specificate în sub-paragrafele (a) la (n);
    p) sacrificarea animalelor.
    2) Toate operaţiunile efectuate în una din Părţile Contractante cu un anumit produs se examinează împreună pentru a determina dacă prelucrarea sau transformarea la care acest produs a fost supus trebuie să fie considerată ca insuficientă în sensul paragrafului 1.
Articolul 8
Unitatea de calificare
    1) Unitatea de calificare pentru aplicarea prevederilor prezentului Protocol este produsul particular considerat ca unitate de bază la determinarea clasificării conform nomenclatorului Sistemului Armonizat.
    De aici rezultă că:
    a) atunci cînd un produs compus sau asamblat dintr-un grup de articole este încadrat conform Sistemului Armonizat la o singură poziţie tarifară, totalitatea constituie unitatea de calificare;
    b) cînd partida de mărfuri este constituită din produse identice încadrate la aceeaşi poziţie tarifară a Sistemului Armonizat, fiecare produs, la aplicarea prevederilor prezentului Protocol, este luat individual.
    2) Atunci cînd, conform regulii generale 5 a Sistemului Armonizat, ambalajul este inclus împreună cu produsul în scopul clasificării, acesta se include pentru determinarea originii.
Articolul 9
Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Accesoriile, piesele de schimb şi utilajele expediate odată cu un echipament, o maşină sau un vehicul şi care fac parte din echiparea normală şi sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formînd un tot întreg cu echipamentul, maşina sau vehiculul respectiv.
Articolul 10
Seturi
    Seturile, conform prevederilor regulii generale 3 din Sistemul Armonizat, sunt considerate originare cu condiţia ca toate articolele lor componente să fie originare. Totuşi, un set compus din articole originare şi neoriginare este considerat ca originar în întregul său, cu condiţia ca valoarea articolelor ne-originare să nu depăşească 15% din preţul de uzină.
Articolul 11
Elemente neutre
    Pentru a stabili dacă un produs este originar nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente ce ar putea fi utilizate la fabricare:
    a) energia electrică şi combustibilul;
    b) instalaţiile şi echipamentul;
    c) maşinile şi utilajele;
    d) materialele ce nu intră şi nici nu sunt destinate să intre în compoziţia finală a produsului.
TITLUL III
CERINŢE TERITORIALE
Articolul 12
Principiul teritorialităţii
    1) Cu excepţia celor stipulate în Articolul 3 şi paragraful 3 al prezentului Articol, condiţiile pentru dobîndirea statutului de origine indicate în Titlul II continuă să fie îndeplinite întotdeauna în Republica Moldova sau de Republica Macedonia.
    2) Cu excepţia celor stipulate în Articolul 3, în cazul în care produsele originare exportate din Republica Moldova sau Republica Macedonia într-o altă ţară se reîntorc, acestea se consideră ca fiind neoriginare, dacă nu se demonstrează autorităţilor vamale că:
    a) bunurile reîntoarse sunt aceleaşi care au fost exportate; şi
    b) acestea nu au suportat nici o operaţiune de transformare, în afară de ceea necesară pentru păstrarea lor în stare bună în acea ţară sau în timpul exportului.
    3) Acordarea statutului de origine în conformitate cu condiţiile indicate în Titlul II nu trebuie să fie afectat de fabricarea sau prelucrarea efectuată în exteriorul Republicii Moldova sau Republicii Macedonia a materialelor exportate din Republica Moldova sau Republica Macedonia şi ulterior reimportate în aceste state, cu condiţia că:
    a) materialele sus-menţionate sunt obţinute integral în Republica Moldova sau Republica Macedonia sau au suferit o prelucrare sau transformare în afară de operaţiunile insuficiente enumerate în Articolul 7 înainte de a fi exportate; şi
    b) poate fi demonstrat autorităţilor vamale că:
    (i) bunurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate; şi
    (ii) valoarea adăugată totală conferită în exteriorul Republicii Moldova sau Republicii Macedonia prin aplicarea prevederilor prezentului Articol nu trebuie să depăşească 10 % din preţul de uzină al produsului final pentru care este solicitat statutul de origine.
    4) În vederea implementării paragrafului 3, condiţiile pentru acordarea statutului de origine indicate în Titlul II, nu trebuie aplicate operaţiilor de prelucrare şi transformare efectuate în exteriorul Republicii Moldova sau Republicii Macedonia. Dar acolo unde în lista din Anexa II, o regulă stabilind valoarea maximală pentru toate materialele neoriginare incorporate este aplicată la determinarea statutului de origine a produsului final, valoarea totală a materialelor neoriginare incorporate pe teritoriul Părţii respective, luată împreună cu valoarea adăugată totală, conferită în exteriorul Republicii Moldova sau Republicii Macedonia prin aplicarea prevederilor prezentului Articol, nu trebuie să depăşească procentajul fixat.
    5) În vederea aplicării prevederilor paragrafelor 3 şi 4 “valoarea adăugată totală” trebuie luată pentru a reflecta toate costurile existente în exteriorul Republicii Moldova sau Republicii Macedonia, incluz`nd valoarea materialelor incorporate acolo.
    6) Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplică produselor ce nu respectă condiţiile indicate în lista din Anexa II şi care pot fi considerate suficient prelucrate sau transformate, cu excepţia cazului cînd este aplicată o permisiune generală fixată în Articolul 6(2).
    7) Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplică produselor încadrate în Capitolele 50-63 a Sistemului Armonizat.
    8) Orice fel de prelucrare sau transformare conform prevederilor prezentului Articol şi efectuată în exteriorul Republicii Moldova sau Republicii Macedonia trebuie să fie făcută conform aranjamentelor de perfecţionare pasivă sau aranjamentelor similare.
Articolul 13
Transport direct
    1) Regimul preferenţial prevăzut în Acord este aplicabil numai produselor ce satisfac cerinţele prezentului Protocol şi care sunt transportate direct între Părţi. Totuşi, produsele constituind o singură partidă de transport, pot fi transportate prin alte teritorii, dacă este cazul transportării sau depozitării temporare în aceste teritorii, cu condiţia ca bunurile să rămînă sub supravegherea autorităţilor vamale ale ţării de tranzit sau depozitare şi ca ele să nu fie supuse altor operaţiuni în afara celor de descărcare, reîncărcare sau altă operaţiune destinată să le păstreze în condiţii bune.
    Produsele originare pot fi transportate de conducte pe teritoriul altul decît cel al Părţilor Contractante.
    2) Dovada că condiţiile prevăzute la paragraful 1 sunt îndeplinite este adusă autorităţilor vamale prin prezentarea:
    a) unui document unic eliberat în ţara exportatoare ce a permis traversarea ţării de tranzit;
    b) unui certificat eliberat de către autorităţile vamale ale ţării de tranzit ce conţine:
    (i) descrierea exactă a produselor;
    (ii) data descărcării sau reîncărcării produselor şi, eventual, indicarea navelor, sau altor mijloace de transport utilizate; şi
    (iii) certificarea condiţiilor conform cărora produsele au staţionat în ţara de tranzit; sau
    c) în lipsa acestora, a oricăror documente probatorii.
Articolul 14
Expoziţii
    1) Produsele originare, trimise pentru o expoziţie peste hotarele Părţilor şi vîndute după expoziţie pentru a fi importate în una dintre Părţi beneficiază la import de prevederile Acordului cu condiţia aducerii dovezii autorităţilor vamale că:
    a) un exportator a expediat aceste produse din una dintre Părţi în ţara în care se organizează expoziţia şi că au fost expuse acolo;
    b) exportatorul a vîndut produsele sau le-a cedat unei persoane din una dintre Părţi;
    c) produsele au fost expediate în timpul desfăşurării expoziţiei sau imediat după aceea, în starea în care au fost trimise pentru expoziţie; şi
    d) produsele nu au fost folosite din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie în alte scopuri decît cele legate de prezentarea lor la expoziţie.
    2) Certificatul de origine trebuie eliberat sau întocmit în conformitate cu prevederile Titlului V şi prezentat în condiţii normale autorităţilor vamale ale ţării importatoare. În el trebuie indicate denumirea şi adresa expoziţiei. Dacă este necesar, poate fi solicitată o dovadă documentară suplimentară privind condiţiile în care produsele au fost expuse.
    3) Paragraful 1 se aplică tuturor expoziţiilor, tîrgurilor sau manifestărilor analogice, cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal, în afara celor organizate în interes particular în localuri sau magazine comerciale şi care au ca obiect vînzarea produselor străine şi în timpul cărora produsele rămîn sub control vamal.
TITLUL IV
RAMBURSAREA ŞI SCUTIREA DE TAXELE VAMALE
Articolul 15
Interzicerea rambursării sau scutirii de taxe vamale
    1) Materialele neautohtone folosite în fabricarea produselor originare în cadrul Republicii Moldova sau în Republica Macedonia nu sunt supuse rambursării sau supuse rambursării sau scutirii de taxele vamale atît în Republica Moldova cît şi în Republica Macedonia, atunci cînd o dovadă de origine este eliberată sau emisă conform prevederilor Titlului V al prezentului Protocol.
    2) Interzicerea stipulată în paragraful 1 se aplică pentru orice aranjament de rambursare, scutire sau neachitare parţială sau totală a taxelor vamale sau plăţilor cu efect echivalent, este aplicabilă, în Republica Moldova sau în Republica Macedonia, materialelor utilizate la fabricare, unde o asemenea rambursare, scutire sau neachitare sunt aplicate, în mod expres sau efectiv, atunci cînd produsele obţinute din materiale menţionate sunt exportate produselor din asemenea materiale sunt exportate şi nu se restituie cînd ele sunt reţinute pentru folosire pentru uz intern în cadrul ţării.
    3) La cererea autorităţilor vamale exportatorul de produse deţinînd dovada de origine este pregătit să prezinte în orice moment, toate documentele necesare ce dovedesc că nici o scutire nu a fost obţinută în privinţa materialelor neoriginale utilizate în fabricarea produselor respective şi că au fost achitate toate taxele vamale şi plăţile cu efect echivalent, care sunt aplicabile materialelor respective.
    4) Prevederile paragrafelor 1-3 se aplică, de asemenea, ambalajului menţionat în articolul 8(2), accesoriilor, pieselor de schimb, şi instrumentelor, specificate în articolul 9, şi a produselor în ansamblu, în sensul articolului 10, atunci cînd asemenea obiecte sunt neoriginare.
    5) Prevederile paragrafului 1-4 se aplică numai în privinţa tipurilor de materiale prevăzute în prezentul Acord. Mai mult ca atît, ele nu vor împiedica aplicarea unui sistem de rambursare a taxelor la export pentru produsele agricole, aplicate la export în corespundere cu prevederile prezentului Acord.
    6) În pofida prevederilor paragrafului 1, Părţile Contractante pot aplica aranjamentele de rambursare sau scutire de la taxele vamale şi plăţi cu efect echivalent, aplicabil materialelor utilizate în fabricarea produselor originare, care sunt supuse următoarelor prevederi:
    a) 5% din taxele vamale se reţin în privinţa produselor specificate în Capitolele 25-49 şi 64-97 ale Sistemului Armonizat, sau la o rată mai joasă care este îm vigoare pe teritoriul Părţilor Contractante;
    b) 10% din taxele vamale se reţin în privinţa produselor specificate la Capitolele 50-63 ale Sistemului Armonizat sau la o rată mai joasă care este în vigoare pe teritoriul Părţilor Contractante.
    7) Prevederile prezentului Articol se vor aplica de la 1 ianuarie 2003. Prevederile puntului 6 se vor aplica pînă la 31 decembrie 2005 şi pot fi revizuite de comun acord.
TITLUL V
DOVADA ORIGINII
Articolul 16
Prevederi generale
    1) Produsele originare din una dintre Părţi beneficiază de prezentul Acord la importarea lor în cealaltă Parte Contractantă, prin prezentarea:
    a) fie a certificatului de transport EUR.1, specimenul căruia este prezentat în anexele IIIa şi IIIb;
    b) fie, în cazurile specificate în Articolul 21(1), a unei declaraţii, textul căreia este prezentat în Anexa IV, date de către exportator pe factură, bon de livrare sau orice alt document comercial care descrie produsele respective suficient de detaliat pentru a putea fi identificate (în continuare denumită “declaraţie de factură”).
    2) Prin derogare de la paragraful 1, produsele originare, în conformitate cu prevederile prezentului Protocol, în cazurile specificate în Articolul 26, beneficiază de prezentul Acord fără a fi necesară prezentarea documentelor indicate mai sus.
Articolul 17
Procedura de eliberare a certificatului de transport EUR.1
    1) Certificatul de transport EUR.1 este eliberat de către Camera de Comerţ a Republicii Moldova şi de către autorităţile vamale ale Republicii Macedonia (denumite în continuare „autorităţi împuternicite”), la cererea scrisă a exportatorului sau, sub răspunderea acestuia, a reprezentantului său abilitat.
    2) În acest scop, exportatorul sau reprezentantul său abilitat îndeplineşte certificatul de transport EUR.1 şi formularul de cerere, specimenele cărora sunt prezentate în Anexele IIIa şi IIIb. Aceste formulare se completează în una din limbile oficiale ale Părţilor ori în limba engleză şi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale ale ţării exportatoare. În cazul în care ele sunt îndeplinite cu scris de mînă, se completează cu cerneală cu litere de tipar. Descrierea produselor este completată în caseta rezervată pentru acest scop fără a lăsa spaţii goale. Între rînduri, cînd caseta nu este completată în întregime, trebuie trasată o linie sub ultimul rînd al descrierii, barînd spaţiul gol.
    3) Exportatorul care a îndeplinit cererea pentru eliberarea certificatului de transport EUR.1 se angajează să prezinte în orice moment, la cererea autorităţii împuternicite a ţării exportatoare unde se eliberează certificatul de transport EUR.1, toate dovezile suplimentare pe care le consideră necesare în vederea stabilirii exactităţii caracterului originar al produselor, la fel ca şi îndeplinirea altor cerinţe ale prezentului Protocol.
    4) Certificatul de transport EUR.1 este eliberat de către autorităţile împuternicite ale uneia dintre Părţi dacă mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare din una dintre Părţi şi îndeplinesc alte cerinţe ale prezentului Protocol.
    5) Autorităţile împuternicite care eliberează certificatul de transport EUR.1 întreprind toate măsurile necesare pentru a verifica statutul de origine al mărfurilor şi îndeplinirea altor cerinţe ale prezentului Protocol. În acest scop ele au dreptul să solicite orice document justificativ şi să efectueze orice control al operaţiunilor contabile ale exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util. Autorităţile împuternicite asigură ca formularele indicate în paragraful 2 să fie completate corect. Acestea verifică, în special, dacă caseta rezervată descrierii produselor a fost completată astfel încît să excludă orice posibilitate de completări frauduloase.
    6) Data eliberării certificatului de transport EUR.1 este indicată în caseta 11 a certificatului.
    7) Certificatul de transport EUR.1 este eliberat de autoritatea împuternicită şi este pus la dispoziţia exportatorului de îndată ce s-a efectuat sau asigurat exportul real.
Articolul 18
Certificate de transport EUR. 1 eliberate retroactiv
    1) Prin derogare de la prevederile Articolului 17(7), certificatul de transport EUR.1, în cazuri excepţionale, poate fi emis şi după exportul produselor la care se referă, dacă:
    a) nu a fost emis în momentul exportului, datorită unor erori, unor omisiuni involuntare sau unor împrejurări speciale; sau
    b) se aduc dovezi suficiente autorităţii vamale că certificatul de transport EUR.1 a fost emis, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.
    2) În vederea aplicării paragrafului 1, exportatorul trebuie să indice locul şi data expedierii produselor la care se referă certificatul de transport EUR.1 şi să precizeze cauzele cererii.
    3) Autorităţile vamale pot elibera retroactiv un certificat de transport EUR.1 numai după verificarea concordanţei dintre informaţiile furnizate în cererea exportatorului şi cele din dosarul corespunzător.
    4) Certificatelor eliberate retroactiv trebuie să li se aplice una din următoarele menţiuni:
    EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”,
    MD “EMIS RETROACTIV”,
    MK “DOPOLNITELNO IZDADENO”.
    5) Menţiunea din paragraful 4 este înscrisă în caseta “Observaţii” a certificatului de transport EUR.1.
Articolul 19
Eliberarea duplicatului la certificatul de transport EUR.1
    1) În eventualitatea furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de transport EUR.1 exportatorul poate cere autorităţilor împuternicite emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le posedă.
    2) Duplicatului emis în acest mod trebuie să i se aplice una din următoarele menţiuni:
    EN “DUPLICATE”,
    MD “DUPLICAT”,
    MK “DUPLIKAT”.
    3) Menţiunea din paragraful 2 este înscrisă în caseta “Observaţii” a certificatului de transport EUR.1.
    4) Duplicatul intră în vigoare la data intrării în vigoare a certificatului de transport EUR.1, dată reprodusă şi pe duplicat.
Articolul 20
Eliberarea certificatelor de transport EUR.1 în baza
certificatului de origine eliberat sau întocmit anterior

    Atunci cînd produsele sunt plasate sub controlul unităţii vamale al uneia dintre Părţi, originalul certificatului de origine poate fi înlocuit prin unul sau mai multe certificate de transport EUR.1 cu scopul de a transporta toate sau unele din aceste mărfuri altundeva pe teritoriul unei Părţi. Certificatul (-ele) de transport EUR.1 supleant este eliberat de unitatea vamală responsabilă de controlul mărfurilor.
Articolul 20a
Segregare contabilă
    1) În cazul în care apar cheltuieli sau dificultăţi materiale în menţinerea unor stocuri separate de materiale originare şi neoriginare, identice şi substituibile, autorităţile împuternicite, la cererea scrisă a celor interesaţi, autorizează aşa-numita metodă de “segregare contabilă” pentru gestionarea acestor stocuri.
    2) Pentru o perioadă de referinţă specifică, această metodă trebuie să asigure ca numărul produselor obţinute ce ar putea fi considerate ca originare să fie acelaşi cu cel care ar fi dacă se făcea separarea fizică a stocurilor.
    3) Autorităţile împuternicite pot acorda asemenea autorizaţie, cu condiţia respectării condiţiilor considerate necesare.
    4) Această metodă este înregistrată şi aplicată în baza principiilor generale de contabilitate aplicate în ţara în care a fost fabricată marfa.
    5) Beneficiarul acestei facilitări poate elibera sau pretinde dovada originii, după caz, pentru cantitatea de produse ce pot fi considerate ca fiind originare. Beneficiarul va prezenta o declaraţie privind gestionarea cantităţilor respective, la cererea autorităţilor împuternicite.
    6) Autorităţile împuternicite controlează utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage în orice moment cînd beneficiarul nu utilizează în modul corespunzător, oricare ar fi acesta, sau nu îndeplineşte alte condiţii stabilite în prezentul Protocol.
Articolul 21
Condiţiile pentru întocmirea unei declaraţii de factură
    1) Declaraţia de factură, după cum este stipulat în Articolul 16(1)(b), poate fi întocmită de:
    a) un exportator aprobat în sensul Articolului 22, sau
    b) orice exportator cu o partidă de mărfuri compusă din unul sau mai multe colete, valoarea totală a cărora nu depăşeşte 6000 de euro.
    2) O declaraţie de factură poate fi întocmită dacă produsele în cauză pot fi considerate ca produse originare din teritoriul Părţilor şi îndeplinesc alte cerinţe ale prezentului Protocol.
    3) Exportatorul care întocmeşte o declaraţie de factură este gata să prezinte în orice moment, la solicitarea autorităţii împuternicite ale ţării exportatoare, toate documentele pertinente ce dovedesc originea produselor vizate precum şi îndeplinirea altor cerinţe ale acestui Protocol.
    4) O declaraţie de factură este întocmită de către exportator dactilografiind, tipărind sau imprimînd pe factură, bonul de livrare sau alt document comercial, declaraţia, textul căreia apare în Anexa IV, utilizînd una din versiunile lingvistice stipulate în acea Anexă şi în corespundere cu prevederile legislaţiei naţionale a ţării exportatoare. Dacă declaraţia este de mînă, ea va fi scrisă cu cerneală şi litere de tipar.
    5) Declaraţiile de factură poartă semnătura originală a exportatorului scrisă de mînă. Totuşi, unui exportator aprobat în sensul Articolului 22 nu i se cere să semneze asemenea declaraţii, cu condiţia că el oferă autorităţii vamale ale ţării exportatoare un angajament în scris prin care îşi asumă răspunderea totală pentru orice declaraţie de factură, identificată ca fiind semnată de el în manuscris.
    6) O declaraţie de factură poate fi elaborată de exportator atunci cînd produsele la care ea se referă sunt exportate sau după exportare, cu condiţia că este prezentată în ţara importatoare nu mai tîrziu de expirarea a 2 ani de la data importării produselor la care ea se referă.
Articolul 22
Exportator aprobat
    1) Autorităţile împuternicite ale ţării exportatoare pot autoriza oricare exportator, denumit în continuare „exportator aprobat”, care efectuează livrări frecvente de produse conform prezentului Acord, să întocmească declaraţii de factură fără a ţine cont de valoarea produselor vizate. Un exportator care pretinde o astfel de autorizaţie trebuie să ofere spre acceptare autorităţilor vamale elemente de probă a originii produselor şi trebuie să îndeplinească alte cerinţe ale prezentului Protocol.
    2) Autorităţile vamale pot acorda statutul de exportator aprobat cu condiţia respectării tuturor condiţiilor considerate necesare.
    3) Autorităţile vamale acordă exportatorului aprobat un număr de autorizaţie vamală ce apare pe declaraţia facturată.
    4) Autorităţile împuternicite monitorizează utilizarea autorizaţiei de către exportatorul aprobat.
    5) Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele fac acest lucru, dacă exportatorul aprobat nu mai oferă garanţiile specificate în paragraful 1, nu îndeplineşte condiţiile specificate în paragraful 2 sau dacă utilizează autorizaţia într-un mod incorect.
Articolul 23
Validitatea certificatului de origine
    1) Certificatul de origine este valabil timp de 4 luni de la data eliberării în ţara exportatoare şi trebuie să fie prezentat în perioada respectivă autorităţilor vamale ale ţării importatoare.
    2) Certificatele de origine, care sunt prezentate autorităţilor vamale ale ţării importatoare după data finală fixată pentru prezentare specificată în paragraful 1, pot fi acceptate în scopul aplicării tratamentului preferenţial în cazul în care neprezentarea la data finală fixată a acestor documente se datorează anumitor circumstanţe excepţionale.
    3) În alte cazuri de prezentare întîrziată, autorităţile vamale ale ţării importatoare pot accepta certificatele de origine în cazul în care produsele au fost prezentate înainte de data finală stabilită.
Articolul 24
Depunerea certificatului de origine
    Certificatul de origine este depus la autorităţile vamale ale ţării importatoare în corespundere cu procedurile aplicabile în acea ţară. Autorităţile pot solicita traducerea unui certificat de origine şi de asemenea pot solicita ca declaraţia de import să fie acompaniată de o relatare din partea importatorului, confirmînd că produsele corespund condiţiilor cerute pentru implementarea prezentului Acord.
Articolul 25
Importarea în tranşe
    În cazul în care, la solicitarea importatorului şi conform condiţiilor stabilite de autorităţile vamale ale ţării importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul regulii generale 2 (a) a Sistemului Armonizat ce cad sub incidenţa Secţiunilor XVI şi XVII sau a poziţiilor tarifare nr. 7308 şi 9406 ale Sistemului Armonizat sunt importate în tranşe, un singur certificat de origine pentru asemenea produse va fi prezentat autorităţilor vamale la importarea primei tranşe.
Articolul 26
Exonerări de la certificatul de origine
    1) Produsele expediate în pachete mici de la persoane private către persoane private sau făcînd parte din bagajul personal al călătorilor sunt admise ca produse originare fără a se cere prezentarea certificatului de origine, cu condiţia că aceste produse nu sunt importate prin comerţ şi au fost declarate ca fiind conforme cerinţelor prezentului Protocol şi în cazul cînd nu există nici o îndoială privind veridicitatea acestei declaraţii. În cazul în care produsele sunt expediate prin poştă, această declaraţie poate fi făcută pe baza declaraţiei vamale CN23, fosta C2/CP3, sau pe o foaie de hîrtie anexată la acel document.
    2) Importurile ocazionale sau care constau doar din produse pentru utilizarea personală a destinatarilor sau călătorilor sau familiilor acestora nu sunt consi-derate importuri prin comerţ, dacă este evident din natura şi cantitatea produselor că nu e vorba de un scop comercial.
    3) Mai mult decît atît, valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depăşească 500 euro în cazul pachetelor mici sau 1200 euro în cazul produselor ce fac parte din bagajul personal al călătorilor.
Articolul 27
Documente de suport
    Documentele specificate în Articolele 17(3) şi 21(3), utilizate în scopul dovedirii că produsele cuprinse în certificatul de transport EUR.1 sau în declaraţia de factură pot fi considerate produse originare în una din Părţi şi îndeplinind celelalte cerinţe ale prezentului Protocol se pot constitui inter alia din următoarele:
    a) dovada directă a procesului realizat de către exportator sau furnizor pentru a obţine mărfurile vizate, inclusă, de exemplu, în conturile sau în contabilitatea internă a acestuia;
    b) documente ce dovedesc originea materialelor utilizate, emise sau elaborate în una dintre Părţile, unde aceste documente sunt utilizate în corespundere cu legislaţia naţională;
    c) documente ce dovedesc transformarea sau prelucrarea materialelor, emise sau elaborate în acea Parte, unde aceste documente sunt utilizate în corespundere cu legislaţia naţională;
    d) certificate de transport EUR.1 sau declaraţii de factură dovedind originea materialelor utilizate, emise sau elaborate în una dintre Părţi în corespundere cu prezentul Protocol.
Articolul 28
Păstrarea certificatului de origine
şi a documentelor de suport

    1) Exportatorul care solicită emiterea unui certificat de transport EUR.1 păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani documentele specificate în Articolul 17(3).
    2) Exportatorul care întocmeşte o declaraţie de factură păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani un exemplar al acestei declaraţii de factură precum şi documentele specificate în Articolul 21(3).
    3) Autorităţile vamale ale ţării exportatoare care emit certificatul de transport EUR.1 păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani formularul de cerere specificat în Articolul 17(2).
    4) Autorităţile vamale ale ţării importatoare păstrează pe un termen de cel puţin 3 ani certificatele de transport EUR.1 şi declaraţiile de factură prezentate lor.
Articolul 29
Discrepanţe şi erori formale
    1) Descoperirea unor discrepanţe neînsemnate între declaraţiile făcute în certificatul de origine şi cele incluse în documentele prezentate biroului vamal în scopul efectuării formalităţilor de importare a produselor nu fac dovada de origine nulă şi neavenită din cauza acestui fapt, dacă s-a stabilit corect că acest document corespunde într-adevăr produselor prezentate.
    2) Erorile formale evidente, cum sunt erorile de dactilografiere, nu pot fi considerate un motiv pentru respingerea acestui document, dacă aceste erori nu sunt de natură să creeze dubii în ceea ce priveşte corectitudinea declaraţiilor făcute în acest document.
Articolul 30
Sume exprimate în euro
    1) În scopul aplicării prevederilor Articolului 21(1)(b) şi Articolului 26(3) în cazurile în care produsele sunt facturate într-o valută alta decît euro, sumele exprimate în valutele naţionale ale Părţilor echivalente sumelor exprimate în euro sunt stabilite anual de fiecare din Părţile vizate.
    2) O partidă de mărfuri va beneficia de prevederile Articolului 21(1)(b) sau Articolului 26(3) cu referire la valuta în care factura este elaborată, conform sumei stabilite de ţara în cauză.
    3) Sumele ce urmează a fi utilizate în orice valută naţională dată constituie echivalentul în acea valută a sumelor exprimate în euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi sunt aplicate începînd cu 1 ianuarie al anului următor. Părţile Contractante vor fi notificate privind sumele pertinente.
    4) O Parte poate rotunji suma rezultantă din convertirea într-o valută naţională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere de suma rezultantă din convertire mai mult decît cu 5%. O Parte poate menţine neschimbat echivalentul în valută naţională a unei sume exprimate în euro dacă, la momentul ajustării anuale prevăzut în paragraful 3, convertirea acelei sume, înainte de orice rotunjire, rezultă într-o creştere de mai puţin de 15% în echivalentul în valută naţională. Echivalentul în valută naţională poate fi menţinut neschimbat dacă convertirea rezultă într-o descreştere a acelei valori echivalente.
    5) Sumele exprimate în euro sunt revizuite de Comitetul mixt la solicitarea uneia dintre Părţi. În timpul acestei revizuiri, Comitetul mixt examinează dorinţa de a menţine efectele limitelor vizate în termeni reali. În acest scop, ea poate decide să modifice sumele exprimate în euro.
TITLUL VI
ARANJAMENTE PENTRU COOPERAREA
ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31
Asistenţa reciprocă
    1) Autorităţile vamale ale Părţilor vor face schimb de imprimări specimene ale sigiliilor utilizate în birourile lor pentru emiterea certificatelor de transport EUR.1 şi de adrese ale autorităţilor vamale sau organelor competente pertinente şi autorizate responsabile de verificarea acelor certificate şi declaraţii de factură.
    2) Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului Protocol, Părţile vor acorda asistenţă reciprocă, prin intermediul administraţiilor vamale competente sau a organelor competente pertinente şi autorizate cum se cuvine, la verificarea autenticităţii certificatelor de transport EUR.1 sau a declaraţiilor de factură şi a corectitudinii informaţiei prezentate în aceste documente.
Articolul 32
Verificarea certificatului de origine
    1) Verificările ulterioare ale certificatelor de origine vor fi efectuate aleatoriu sau ori de cîte ori autorităţile vamale ale ţării importatoare au îndoieli rezonabile în ce priveşte autenticitatea unor asemenea documente, originea produselor vizate sau îndeplinirea altor cerinţe ale prezentului Protocol.
    2) În scopul implementării prevederilor paragrafului 1, autorităţile vamale ale ţării importatoare vor returna certificatul de transport EUR.1 şi factura, dacă acestea au fost depuse, declaraţia facturată sau o copie a acestor documente autorităţilor vamale ale ţării exportatoare, prezentînd, în caz de necesitate, motivele pentru o astfel de acţiune. Orice documente şi informaţii obţinute, care sugerează că informaţia furnizată în certificatul de transport EUR.1 sau în declaraţia facturată este incorectă, vor fi transmise pentru a susţine solicitarea de verificare.
    3) Verificarea va fi efectuată de autorităţile vamale ale ţării exportatoare. În acest scop, ele vor avea dreptul să ceară orice elemente de probă şi să efectueze orice inspecţie a conturilor exportatorului sau orice alt control considerat necesar.
    4) Dacă autorităţile vamale ale ţării importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferenţial produselor vizate în timp ce se aşteaptă rezultatele verificării, eliberarea produselor va fi permisă importatorului cu condiţia luării unor măsuri de precauţie considerate necesare.
    5) Autorităţile vamale care solicită verificarea vor fi informate despre rezultatele acestei verificări cît mai curînd posibil. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice şi dacă produsele vizate pot fi considerate originare în una dintre Părţi şi că îndeplinesc celelalte cerinţe ale prezentului Protocol.
    6) Dacă în cazurile cînd există dubii rezonabile răspunsul nu vine în termen de 10 luni din data solicitării verificării sau dacă răspunsul nu conţine informaţia suficientă pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau a originii produselor, autorităţile vamale care au solicitat verificarea refuză acordarea preferinţelor, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale.
Articolul 33
Reglementarea diferendelor
    În cazul apariţiei unor diferende în legătură cu procedurile de verificare stipulate în Articolul 32 ce nu pot fi reglementate de autorităţile vamale care solicită verificarea şi autorităţile vamale responsabile de efectuarea acestei verificări sau în cazul apariţiei unei întrebări referitoare la interpretarea prezentului Protocol, acestea sunt înaintate Comisiei mixte.
    În toate cazurile diferendele între importator şi autorităţile vamale ale ţării importatoare sunt reglementate de legislaţia ţării în cauză.
Articolul 34
Sancţiunile
    Orice persoană care elaborează sau cauzează elaborarea unui document ce conţine informaţie incorectă în scopul obţinerii tratamentului preferenţial pentru produse este sancţionată.
Articolul 35
Zonele libere
    1) Părţile, care în timpul transportării utilizează o zonă liberă situată pe teritoriul lor, vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura că produsele comercializate şi protejate prin dovada de origine nu sunt înlocuite cu alte mărfuri şi nu fac obiectul unor operaţiuni de încărcare sau descărcare altele decît operaţiunile normale prevăzute pentru a preveni deteriorarea lor.
    2) Prin derogare de la prevederile stipulate în paragraful 1, cînd produsele originare din una dintre Părţi sunt importate într-o zonă liberă fiind protejate prin dovada de origine şi sunt tratate sau prelucrate, autorităţile vizate eliberează un nou certificat EUR.1 la cererea exportatorului, dacă tratamentul sau prelucrarea este în conformitate cu prevederile prezentului Protocol.
TITLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 36
Subcomitetul ce se ocupă de problemele vamale şi de origine
    Un subcomitet ce se ocupă de problemele vamale şi de origine este constituit sub egida Comisiei mixte în conformitate cu Articolul 35(5) al prezentului Acord pentru a o asista la exercitarea obligaţiilor respective şi pentru a asigura o informare continuă şi procesul de consultare între experţi.
    Subcomitetul este compus din experţi ai Părţilor responsabili de probleme legate de vamă şi originea produselor.
Articolul 37
Anexe
    Anexele I, II, III, IV şi V la prezentul Protocol sunt parte integrantă a acestuia.
Articolul 38
Mărfuri în tranzit şi depozitate
    Mărfurile care se conformează prevederilor Titlului II şi care, la data intrării în vigoare a prezentului Acord sunt transportate sau depozitate temporar în una dintre Părţi, în depozite vamale comune sau în zone libere, pot fi acceptate ca produse originare cu condiţia depunerii, în termen de 4 luni de la acea dată, la autorităţile vamale ale ţării importatoare a certificatului de origine, elaborat retroactiv, şi a oricăror altor documente ce prezintă dovezi de confirmare a condiţiilor de transport.

ANEXA I LA PROTOCOLUL A
NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II
    Nota 1:
    Lista defineşte condiţiile stabilite pentru toate produsele pentru ca acestea să fie considerate suficient prelucrate sau transformate în sensul Articolului 5 al prezentului Protocol.
    Nota 2:
    2.1 Primele două coloane din listă descriu produsul obţinut. Prima coloană indică numărul poziţiei tarifare sau numărul capitolului Sistemului Armonizat, iar a doua coloană cuprinde denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru poziţia tarifară sau capitolul respectiv. Pentru fiecare menţiune din primele două coloane este specificată o regulă în coloanele 3 sau 4. În unele cazuri, atunci cînd numărul din prima coloană este precedat de un „ex”, aceasta înseamnă că regula din coloanele 3 sau 4 se aplică numai la acea parte a poziţiei sau capitolului, care este descrisă în coloana 2.
    2.2 Atunci cînd mai multe numere de poziţii tarifare sunt grupate în coloana 1 sau dacă în această coloană este menţionat un număr de capitol şi dacă denumirea produselor din coloana 2 este dată în termeni generali, regulile corespunzătoare de la coloanele 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care în Sistemul Armonizat sunt încadrate la diferite poziţii tarifare ale capitolului respectiv sau la poziţiile grupate în coloana 1.
    2.3 Atunci cînd în prezenta Listă există reguli diferite care se aplică unor produse diferite în cadrul aceleiaşi poziţii tarifare, fiecare alineat conţine denumirea acelei părţi a poziţiei tarifare care constituie obiectul regulii corespunzătoare din coloanele 3 sau 4.
    2.4 Atunci cînd pentru fiecare menţiune din primele două coloane este specificată o regulă atît în coloana 3, cît şi în coloana 4, exportatorul poate opta, ca o alternativă, pentru aplicarea regulii definite în coloana 3 sau a celei definite în coloana 4. Dacă nici o regulă de origine nu este dată în coloana 4, se va aplica regula definită în coloana 3.
    Nota 3:
    3.1 Prevederile Articolului 5 al prezentului Protocol, referitoare la produsele care au dobîndit statutul originar şi care sunt folosite în fabricarea altor produse, trebuie să fie aplicate, indiferent dacă acest statut a fost dobîndit în cadrul uzinei în care aceste produse sunt folosite sau în altă uzină de pe teritoriul Părţii Contractante.
    Exemplu:
    Un motor de la poziţia tarifară nr. 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie să depăşească 40% din preţul de uzină, este fabricat din eboşe de forjă din oţeluri aliate de la poziţia tarifară nr. 7224.
    Dacă această eboşă a fost obţinută în ţara respectivă prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjată a dobîndit deja statutul originar, în virtutea regulii din Listă pentru produsele de la poziţia tarifară nr. 7224. Atunci, această eboşă poate fi considerată originară la calcularea valorii motorului, indiferent dacă ea a fost fabricată în aceeaşi uzină sau în altă uzină a Părţii Contractante vizate. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie să fie luată în considerare atunci cînd se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.2 Regula din Listă fixează gradul minim de prelucrare sau transformare cerute şi rezultă, deci, că prelucrările sau transformările care le depăşesc pe cele cerute conferă, de asemenea, caracterul originar şi, invers, prelucrările sau transformările insuficiente nu pot conferi caracterul originar. Altfel spus, dacă o regulă prevede că pot fi folosite materiale neoriginare aflate într-un stadiu de elaborare determinat, folosirea unor asemenea materiale într-un stadiu incipient de prelucrare este, de asemenea, permisă în timp ce folosirea unor asemenea materiale într-un stadiu mai avansat nu este permisă.
    3.3 Fără a prejudicia dispoziţiile Notei 3.2, atunci cînd o regulă conţine expresia „fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară”, pot fi folosite materialele de la orice poziţie(poziţii) (chiar şi materialele de la aceeaşi poziţie cu produsul), sub rezerva, totuşi, a unor restricţii specifice, care pot fi incluse în regulă.
    Totuşi, expresia “fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară, inclusiv din alte materiale de la poziţia tarifară nr. ...” sau “fabricare din materiale de la orice poziţie tarifară, inclusiv din alte materiale de la aceeaşi poziţie cu produsul” înseamnă că pot fi folosite materialele încadrate la orice poziţie sau poziţii tarifare, cu excepţia materialelor av`nd aceeaşi descriere ca şi produsul, menţionate în coloana 2 din Listă.
    3.4 Atunci cînd o regulă din Listă specifică că un produs poate fi fabricat pe baza mai multor materiale, aceasta înseamnă că unul sau mai multe din aceste materiale pot fi folosite. Aceasta nu înseamnă că toate aceste materiale trebuie să fie folosite simultan.
    Exemplu:
    Regula pentru produsele textile de la poziţiile tarifare nr. 5208 la 5212 prevede că pot fi folosite fibre naturale şi că, printre alte materiale, pot fi, de asemenea, folosite şi materiale chimice. Aceasta nu înseamnă că ambele trebuie să fie folosite simultan; poate fi folosit unul sau altul dintre materiale sau ambele.
    3.5 Atunci cînd o regulă din Listă prevede că un produs trebuie să fie fabricat dintr-un material determinat, această condiţie în mod evident nu împiedică folosirea altor materiale, care, datorită propriei lor naturi, nu pot satisface regula (A se vedea, de asemenea, Nota 6.2 de mai jos referitoare la produsele textile).
    Exemplu:
    Regula pentru poziţia tarifară nr.1904 care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor acestora, nu împiedică în mod evident folosirea sărurilor minerale, a aditivilor sau chimicalelor, care nu sunt obţinute din cereale.
Totodată, aceasta nu se aplică produselor care, deşi nu pot fi fabricate din materialele particulare specificate în Listă, pot fi produse din materialele de acelaşi fel la o etapă mai timpurie de fabricare.
    Exemplu:
    În cazul unui articol de vestimentaţie de la ex Capitolul 62, fabricat din materiale neţesute, dacă se prevede că acesta poate fi obţinut numai din fire neoriginare, nu este posibil de a porni de la materiale neţesute, chiar dacă materialele neţesute nu pot fi în mod normal fabricate din fire. În asemenea cazuri, materialul care trebuie utilizat este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firului, adică stadiul de fibră.
    3.6 Dacă într-o regulă din Listă sunt date două sau mai multe procentaje privind valoarea maximă a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procentaje nu pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate depăşi niciodată cel mai mare procentaj luat în considerare. Mai mult decît atît, procentajele specifice nu trebuie să fie depăşite în raport cu materialele specifice la care ele se aplică.
    Nota 4:
    4.1 Expresia „fibre naturale”, atunci cînd este folosită în Listă, se referă la fibre cu excepţia celor artificiale sau sintetice şi trebuie limitată la fibrele aflate în toate stadiile dinaintea filării, inclusiv deşeuri, şi dacă nu se specifică altfel, expresia “fibre naturale” cuprinde fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare, dar nefilate.
    4.2 Expresia „fibre naturale” cuprinde părul de cal de la poziţia nr.0503, părul de porc de la poziţiile nr. 0502 şi nr. 0503, ca şi lîna, părul fin de animale şi părul grosier de la poziţiile nr.5101-5105, fibrele din bumbac de la poziţiile nr.5201-5203 şi alte fibre vegetale de la poziţiile nr.5301-5305.
    4.3 Expresiile „pastă textilă”, „substanţe chimice” şi „materiale pentru fabricarea hîrtiei”, folosite în Listă, desemnează materialele neîncadrate la Capitolele 50-63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale sau sintetice sau firelor sau fibrelor de hîrtie.
    4.4 Expresia „fibre sintetice sau artificiale discontinue”, folosită în Listă se referă la cablurile de filament, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile tarifare nr. 5501 la 5507.
    Nota 5:
    5.1 În cazul cînd pentru un produs din Listă se face referinţă la prezenta Notă, condiţiile prevăzute în coloana 3 a Listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de bază folosite la fabricarea lor care, luate global, reprezintă 10% sau mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază folosite (A se vedea şi Notele 5.3 şi 5.4 de mai jos).
    5.2 Totuşi toleranţa menţionată în Nota 5.1 se aplică numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din două sau mai multe materiale textile de bază.
Materialele textile de bază sunt:
    - mătasea;
    - lîna;
    - părul grosier de animale;
    - părul fin de animale;
    - părul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hîrtiei şi hîrtia;
    - inul;
    - cînepa;
    - iuta şi alte fibre textile liberiene;
    - sisalul şi alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, cînepa de Manila, ramia şi celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele chimice sintetice;
    - filamentele chimice artificiale;
    - fibrele conductoare de curent,
    - fibrele sintetice discontinue din polipropilenă;
    - fibrele sintetice discontinue din poliesteri;
    - fibrele sintetice discontinue din poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue din poliacrilonitril;
    - fibrele sintetice discontinue din poliimidă;
    - fibrele sintetice discontinue din politetrafluoroetilenă;
    - fibrele sintetice discontinue din sulfură de polifenilenă;
    - fibrele sintetice discontinue din clorură de polivinil;
    - alte fibre sintetice discontinue;
    - fibrele artificiale discontinue din viscoză;
    - alte fibre artificiale discontinue;
    - fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de polieter îngroşat sau nu;
    - fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester îngroşat sau nu;
    - produsele de la poziţia tarifară nr. 5605 (fire metalice şi metalizate), din benzi ce constau din esenţa foii de aluminiu sau din esenţa peliculei de plastic acoperită sau nu cu pudră de aluminiu, de o lăţime ce nu depăşeşte 5 mm, stratificate cu adezive colorate între două straturi de peliculă de plastic;
    - alte produse de la poziţia tarifară nr. 5605.
    Exemplu:
    Un fir de la poziţia tarifară nr. 5205 fabricat din fibre din bumbac de la poziţia nr. 5203 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia nr. 5506 este un fir mixt. De aceea, fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care solicită fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) pot fi folosite într-un procent de pînă la 10% din greutatea firului.
    Exemplu:
    O ţesătură din lînă de la poziţia tarifară nr. 5112 obţinută din fire din lînă de la poziţia nr. 5107 şi fire sintetice discontinue de la poziţia nr. 5509 este o ţesătură mixtă. De aceea, firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care solicită fabricarea din materiale chimice sau pastă textilă) sau firele din lînă care nu satisfac regulile de origine (care solicită fabricarea din fibre naturale necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie între aceste două tipuri de fire pot fi folosite pînă la un procent de 10% din greutatea ţesăturii.
    Exemplu:
    O ţesătură textilă pluşată de la poziţia tarifară nr. 5802 obţinută din fire din bumbac de la poziţia nr. 5205 şi dintr-o ţesătură din bumbac de la poziţia nr. 5210, este un produs mixt numai dacă ţesătura de bumbac este ea însăşi ţesătură mixtă, fiind fabricată din fire încadrate la două poziţii tarifare diferite sau dacă firele din bumbac folosite sunt la rîndul lor mixte.
    Exemplu:
    Dacă aceeaşi ţesătură textilă pluşată este fabricată din fire din bumbac de la poziţia tarifară nr. 5205 şi dintr-o ţesătură sintetică de la poziţia nr. 5407, atunci, în mod evident, firele folosite sunt două materiale textile de bază diferite şi ţesătura textilă pluşată este în mod corespunzător un produs mixt.
    5.3 În cazul produselor care încorporează “fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu”, această toleranţă este de 20% pentru acest tip de fire.
    5.4 În cazul produselor ce conţin un miez fie din bandă subţire din aluminiu, fie dintr-o peliculă din plastic, acoperită sau nu cu pulbere de aluminiu, cu lăţimea de pînă la 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de plastic, toleranţă este de 30% pentru miez.
    Nota 6:
    6.1 În cazul acelor produse textile confecţionate care, în Listă, sunt însoţite de o notă de subsol care face referire la prezenta notă, pot fi utilizate materiale textile cu excepţia dublurilor şi căptuşelilor, care nu se conformează regulii stabilite în coloana 3 a Listei pentru produsul respectiv, cu condiţia ca ele să fie încadrate la altă poziţie tarifară decît cea a produsului şi ca valoarea lor să nu depăşească 8% din preţul de uzină al produsului.
    6.2 Fără a prejudicia Nota 6.3, materialele, care nu sunt clasificate în Capitolele 50-63, pot fi liber utilizate în fabricarea produselor textile, chiar dacă acestea conţin sau nu produse textile.
    Exemplu:
    Dacă o regulă din Listă prevede pentru un anumit articol textil (cum ar fi pantalonii), că trebuie să fie folosite fire, acest lucru nu interzice folosirea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, deoarece nasturii nu sunt clasificaţi în Capitolele de la 50 - 63. Din acelaşi considerent, nu este interzisă folosirea fermoarelor chiar dacă fermoarele în mod normal conţin produse textile.
    6.3 Dacă se aplică o regulă de procentaj, valoarea materialelor care nu sunt clasificate în Capitolele 50-63 trebuie luate în consideraţie atunci cînd se calculează valoarea materialelor neoriginare încorporate.
    Nota 7:
    7.1 În înţelesul poziţiilor tarifare ex.2707, 2713-2715, ex.2901, ex.2902 şi ex.3403 „procesele specifice” sunt considerate următoarele:
    a) distilarea prin vacuum;
    b) redistilarea printr-un proces de fracţionare complex;
    c) cracarea;
    d) corijarea;
    e) extragerea prin intermediul solvenţilor selectivi;
    f) procesul care întruneşte toate operaţiunile următoare: prelucrarea cu acid sulfuric concentrat, oleum sau anhidridă sulfurică, neutralizarea cu agenţi alcalini, decolorarea şi purificarea cu sol natural activ, sol activat, cărbune de lemn sau bauxită;
    g) polimerizarea;
    h) alchilarea;
    i) izomerizarea.
    7.2 În înţelesul poziţiilor tarifare nr. 2710, 2711 şi 2712 „procesele specifice” sunt considerate următoarele:
    a) distilarea prin vacuum;
    b) redistilarea printr-un proces de fragmentare complex;
    c) cracarea;
    d) corijarea;
    e) extragerea prin intermediul solvenţilor selectivi;
    f) procesul care întruneşte toate operaţiunile următoare: prelucrarea cu acid sulfuric concentrat, oleum sau anhidridă sulfurică, neutralizarea cu agenţi alcalini, decolorarea şi purificarea cu sol natural activ, sol activat, cărbune de lemn sau bauxită;
    g) polimerizarea;
    h) alchilarea;
    i) izomerizarea;
    j) numai în privinţa uleiurilor grele încadrate la poziţia tarifară ex. 2710, desulfurizarea cu hidrogen rezultînd în reducerea a cel puţin 85% din conţinutul de sulf în produsele prelucrate (metoda ASTM D 1266-59 T);
    k) numai în privinţa produselor încadrate la poziţia tarifară ex. 2710, deparafinarea printr-un proces altul decît filtrarea;
    l) numai în privinţa produselor încadrate la poziţia tarifară ex. 2710, prelucrarea cu hidrogen la o presiune mai mare de 20 bari şi o temperatură mai mare de 250 °C cu folosirea catalizatorului, altul decît cu efect de desulfurizare, atunci cînd hidrogenul constituie un element activ în reacţia chimică. Prelucrarea ulterioară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante de la poziţia tarifară ex. 2710 (ex. hidrofinisare sau decolorare) pentru a îmbunătăţi, în mod special culoarea sau stabilitatea, nu va fi, totuşi, considerată ca un proces specific;
    m) numai în privinţa combustibilului încadrat la poziţia tarifară ex 2710, distilarea atmosferică, cu condiţia ca mai puţin de 30% din aceste produse să fie distilate, în volum, incluzînd pierderile, la 300 °C prin metoda ASTM D 86;
    n) numai în privinţa uleiurilor grele altele decît motorina şi carburanţii încadraţi la poziţia tarifară ex. 2710, prelucrarea cu peria de descărcare electrică de frecvenţă înaltă;
    o) numai în privinţa produselor brute de la poziţia tarifară ex. 2712 (altele decît jeleului de petrol, ozocherita, ceara de lignit, ceara de turbă, ceara de parafină conţinînd în greutate mai puţin de 0,75% de ulei), deuleizarea prin cristalizarea fracţionară.
    7.3 În înţelesul poziţiilor tarifare ex.2707, 2713-2715, ex.2901, ex.2902 si ex.3403, operaţiunile simple aşa ca curăţarea, separarea, filtrarea, desărarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obţinerea compusului de sulf în rezultatul amestecării produselor cu diferita compoziţie de sulf, oricare din combinarile acestor operaţiuni sau a operaţiunilor similare nu conferă origine.


Poziția tarifară

Descrierea produsului

Prelucrarea și transformarea, efectuată asupra materialelor neoriginare, care conferă statutul originar

1 2 3 4

ANEXA II LA PROTOCOLUL A
Lista prelucrărilor sau transformărilor necesare a fi efectuate
asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să
poată obţine statutul de originar

Este posibil ca nu toate produsele menţionate în Listă să fie
cuprinse în Acord. Din aceste considerente este necesar de
a consulta şi alte părţi ale Acordului

Lista referinţelor utilizate:
1 În ce priveşte condiţiile speciale referitoare la „procesele specifice” vezi Notele introductive 7.1 şi 7.3.
2 În ce priveşte condiţiile speciale referitoare la „procesele specifice” vezi Nota introductivă 7.2.
3 Nota 3 la Capitolul 32 spune că aceste preparate sunt de tipul celor utilizate pentru colorarea oricăror materiale sau utilizate ca ingrediente la fabricarea coloranţilor, cu condiţia ca ele să nu fie clasificate la altă poziţie a Capitolului 32.
4 Un „grup” este considerat ca orice parte a poziţiei tarifare separat de restul poziţiei prin punct şi virgulă.
5 În ce priveşte produsele compuse din materialele clasificate atît la poziţiile nr. 3901-3906, cît şi la poziţiile nr. 3907-3911, această restricţie se aplică acelui grup de materiale, care, după greutate, predomină în produs.
6 Următoarele folii vor fi considerate foarte transparente: foliile, dimensiunile optice ale cărora, măsurate în conformitate cu ASTM-D 1003-16 prin Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor) – este mai mică de 2 procente.
7 Condiţiile specifice referitoare la produsele dintr-un amestec de materiale textile sunt prezentate în Nota introductivă 5.
8 Utilizarea acestui material la fabricarea ţesăturilor utilizate la maşinile de fabricare a hîrtiei.
9 A se vedea Nota introductivă 6.
10 În ce priveşte articolele din tricotaje neelastice, necauciucate, obţinute prin coaserea sau asamblarea lucrărilor de tricotaje (decupate sau croite direct) a se vedea Nota introductivă 6.
11 SEMII – Echipament semiconductor şi materiale de instituire incorporate.
12 Regula trebuie să fie aplicată pînă la 31 decembrie 2005.

ANEXA IIIa LA PROTOCOLUL A
Certificatul de transport EUR.1 şi
cererea pentru un certificat de transport EUR.1
(eliberat de către autorităţile vamale ale Republicii Macedonia)

    Instrucţiuni de tipar:
    1. Fiecare formă are mărimea de 210 x 297 mm; este permisă o toleranţă de pînă la minus 5 mm sau plus 8 mm în lungime. Hîrtia utilizată trebuie să fie de culoare albă, cu dimensiuni optimale pentru a scrie, neconţinînd celuloză mecanică şi cîntărind nu mai puţin de 25g/m2. Certificatul va conţine simboluri de protecţie de culoare galbenă sau verde, făcînd orice falsificare mecanică sau chimică vizibilă cu ochiul liber.
    2. Autorităţile vamale ale Părţilor Contractante îşi rezervă dreptul de a tipări formularele sau să aprobe tipografiile care să furnizeze aceste formulare. În al doilea caz fiecare formular trebuie să includă o referinţă privind aprobarea. Fiecare formular trebuie să conţină numele şi adresa tipografului sau o marcă prin care poate fi identificat tipograful. De asemenea, se inscripţionează numărul de serie prin care poate fi identificat, fie tipărit sau nu.DECLARAŢIA COMUNĂ
privind revizuirea schimbărilor în regulile de origine
ca rezultat al modificărilor la Sistemul Armonizat


    Atunci cînd, ca urmare a modificărilor la nomeclator, schimbările la regulile de origine fiind introduse de Modificările la Acordul de Comerţ Liber între Republica Moldova şi Republica Macedonia alterează esenţa oricărei reguli existente anterior modificării respective, şi o astfel de alterare poate crea prejudicii intereselor sectorului în cauză, atunci, la cererea uneia din Parţile Contractante în decursul perioadei pînă la şi inclusiv 31 decembrie 2004, se va iniţia o procedură de examinare de către Comisia mixtă privind necesitatea restabilirii esenţei regulii în cauză anterior aplicării Modificărilor.
    În orice caz Comitetul Mixt va decide de a restabili sau de a nu restabili esenţa regulii în cauză într-o perioadă de trei luni din momentul prezentării cererii de către una din Părţile Contractante.
    În cazul cînd esenţa regulii este restabilită, Părţile Contractante vor prezenta cadrul legal necesar pentru a asigura că orice taxă vamală plătită pentru produsele importate, după data aplicării modificărilor respective, va putea fi rambursată.