HGO581/2016
ID intern unic:  364809
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 581
din  10.05.2016
privind coloranții care pot fi adăugați
în medicamentele de uz uman
Publicat : 13.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 128-133     art Nr : 634     Data intrarii in vigoare : 13.06.2016
    Prezenta hotărîre de Guvern transpune art. 1 din Directiva 2009/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (reformare) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 109 din 30 aprilie 2009, și pct. 1 din partea B a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 31 decembrie 2008, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista coloranților care pot fi adăugați în medicamentele de uz uman, conform anexei.
    2. La producerea medicamentelor care se plasează pe piața Republicii Moldova vor fi utilizați numai coloranții prevăzuți în anexa la prezenta hotărîre.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                        Andrei Galbur
    Ministrul sănătăţii                                              Ruxanda  Glavan
    Ministrul justiţiei                                               Vladimir Cebotari

    Nr. 581. Chişinău, 10 mai 2016.


    anexa