HGO617/2016
ID intern unic:  364909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 617
din  18.05.2016
cu privire la organizarea odihnei de vară
a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2016
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 672
    În scopul bunei organizări a odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2016 şi al respectării prevederilor Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Republica Moldova:
    1) vor finaliza, pînă la 23 mai 2016, lucrările de pregătire a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, inclusiv a celor cu sejur de zi, dotîndu-le cu inventarul şi utilajul necesar;
    2) vor întreprinde măsurile necesare pentru extinderea în continuare a reţelei de tabere de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
    2. Finanţarea taberelor de vară pentru copii şi adolescenţi se va efectua din bugetul de stat şi bugetele locale, din sumele plătite de părinţi şi din resursele alocate de întreprinderi, organizaţii şi asociaţii, urmînd ca autorităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale să stabilească preţurile biletelor în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din teritoriul administrat, în conformitate cu prevederile punctului 5 din prezenta hotărîre.
    3. Casa Naţională de Asigurări Sociale va utiliza suma alocată din bugetul de stat pentru organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor. Biletele achiziţionate de Casa Naţională vor fi repartizate Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care, la rîndul său, prin intermediul centrelor sindicale naţional-ramurale, va distribui biletele de odihnă organizaţiilor sindicale primare şi unităţilor economice.
    4. Cu excepţia biletelor de odihnă repartizate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale li se recomandă:
    1) să acorde gratuit 25% din totalul biletelor repartizate în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor următoarelor categorii de copii (din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, şi/sau care au beneficiat de ajutor material în ultimele 12 luni, în baza Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000):
    a) copii orfani;
    b) copii din familii monoparentale;
    c) copii din familii defavorizate;
    d) copii din familii cu 3 şi mai mulţi copii;
    e) copii aflaţi sub tutelă/curatelă;
    f) copii plasaţi în servicii de tip familial;
    g) copii plasaţi în centre de plasament temporar;
    h) copii din familii în care ambii părinţi sînt cu dizabilităţi;
    i) copii din familii în care ambii părinţi sînt pensionari;
    j) copii care au obţinut performanţe la studii sau sînt învingători la olimpiadele şcolare şi extraşcolare;
    k) copii ai solicitanţilor de azil politic, refugiaţilor recunoscuţi în Republica Moldova, beneficiarilor de protecţie umanitară şi ai persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova, precum şi copii din familii defavorizate în care unul din părinţi se încadrează în una dintre categoriile menţionate;
    l) copii cu dizabilităţi şi însoţitorii lor;
    m) copii ai veteranilor războiului de pe Nistru;
    2) să comercializeze doritorilor restul biletelor în taberele de vară pentru copii şi adolescenţi, cu 20 % din costul total al biletului;
    3) să decidă, în funcţie de necesităţi şi în timp util, în baza schemei de încadrare, asupra angajării personalului în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, prevăzute în actele normative în vigoare.
    5. Costul maxim al unui bilet în taberele de vară pentru copii şi adolescenţi se va calcula în funcţie de durata schimbului, ţinînd cont de costul orientativ pentru o zi în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, conform anexei nr.1.
    6. Se recomandă consiliilor raionale, consiliilor municipale Chişinău şi Bălţi, administraţiei unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri):
    1) să efectueze recepţionarea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din teritoriu, să elibereze autorizaţii şi să informeze, pînă la 27 mai 2016, Ministerul Educaţiei despre gradul de pregătire a acestora;
    2) să întreprindă acţiunile necesare pentru asigurarea prioritară a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu produse alimentare, exercitînd un control permanent şi riguros asupra respectării normativelor existente, calităţii  şi siguranţei produselor alimentare achiziţionate;
    3) să informeze publicul larg referitor la biletele de odihnă disponibile.
    7. Ministerul Sănătăţii va monitoriza aprovizionarea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu echipamentele medicale şi medicamentele necesare în conformitate cu legislaţia, precum şi va efectua, potrivit competenţelor, supravegherea sanitaro-epidemiologică a acestor unităţi în perioada pregătirii, deschiderii şi funcţionării lor.
    8. Ministerul Educaţiei:
    1) va achiziţiona:
    a) 100 de bilete şi va suporta cheltuielile de transport tur-retur pe teritoriul Republicii Moldova pentru elevii din România, în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţămîntului şi culturii, semnat în anul 1992;
    b) un pachet turistic (o rută turistică internă pentru vizitarea obiectivelor şi localităţilor turistice) pentru 100 de elevi din România, în scopul promovării  imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atît pentru turismul internaţional, cît şi pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale, conform prevederilor Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova;
    c) 300 de bilete pentru elevii din instituţiile de învăţămînt general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender subordonate Ministerului Educaţiei;
    d) 100 de  bilete şi va suporta cheltuielile de transport  tur-retur pînă la destinaţie pentru copiii  din instituţiile de învăţămînt din partea de est a Republicii Moldova şi oraşul Bender care vor beneficia de odihnă şi întremare a sănătăţii în taberele de vară din ţară, ca urmare a deciziei comune a Grupului de experţi pe domeniul educaţiei de la Ministerul Educaţiei şi a reprezentanţilor experţilor pe domeniul educaţiei de la Tiraspol;
    e) 45 de bilete pentru organizarea Taberei de vară a Francofoniei cu acoperirea cheltuielilor de transport de la aeroport pînă la locul de amplasare a taberei şi acoperirea cheltuielilor pentru un pachet turistic  (o rută turistică internă pentru vizitarea obiectivelor şi localităţilor turistice, în scopul promovării imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atît pentru turismul internaţional, cît şi pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale, conform prevederilor Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova);
    2) va asigura:
    a) instruirea responsabililor din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului în vederea organizării odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival;
    b) în comun cu organele locale de specialitate în domeniul învăţămîntului, universităţile şi colegiile pedagogice, completarea taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu personal didactic calificat;
    3) va monitoriza procesul educaţional desfăşurat în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
    9. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura funcţionarea mijloacelor de comunicaţii electronice în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
    10. Ministerul Afacerilor Interne va asigura ordinea şi securitatea publică în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, inclusiv escortarea, în modul stabilit, a vehiculelor care vor transporta copiii şi adolescenţii.
    11. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru organizarea şi monitorizarea odihnei de vară pentru copii şi adolescenţi în sezonul estival 2016, conform anexei nr.2.
    12. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute a membrilor Comisiei guvernamentale pentru organizarea şi monitorizarea odihnei de vară pentru copii şi adolescenţi  în sezonul estival, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                          Corina Fusu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                             Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                         Octavian Armaşu
    Ministrul sănătăţii                                           Ruxanda Glavan

    Nr. 617. Chişinău, 18 mai 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.617
din 18 mai 2016

COSTUL
orientativ pentru o zi în taberele de odihnă
şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor,
finanţate din bugetul de stat

Nr.
crt.
Tipul taberei de vară pentru copii şi adolescenţi Costul unei zile de odihnă pentru un copil (lei)
1.
Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii
153,37
2.

Tabăra sportivă a şcolilor sportive pentru copii şi juniori

182,94
3.
Tabăra turistică pentru adolescenţi
168,75
4.

Tabăra sportivă pentru elevii claselor superioare

156,35
5.
Tabăra de întremare cu sejur de zi
119,44