AMAE/2004
ID intern unic:  364960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  29.05.2004
de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al
Republicii Moldova şi Directorul General al arhivelor
de stat ale Republicii Polonia

Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 33     art Nr : 256     Data intrarii in vigoare : 29.05.2004
    ________________________________
    *Întocmit la Varşovia la 29 mai 2004.
    În vigoare din 29 mai 2004.


    Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Directorul General al arhivelor de stat ale Republicii Polonia, denumite în continuare Părţi,
    reieşind din năzuinţa pentru colaborare reciproc avantajoasă şi relaţii de lucru între instituţiile arhivistice ale celor două ţări,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile vor efectua schimb reciproc de informaţie şi experienţă referitor la lucrările de bază în arhive, cum ar fi: asigurarea păstrării, microfilmarea documentelor şi folosirea acestora, precum şi informatizarea arhivisticii.
Articolul 2
    Părţile vor înfăptui schimb de publicaţii a culegerilor de documente, revistelor de arhivă şi literaturii de profil (aparat ştiinţifico-informativ, îndrumătoare, acte legislative etc.), precum şi de materiale ale seminarelor şi conferinţelor ştiinţifice.
Articolul 3
    Părţile vor înfăptui lucrări privind schimbul de copii şi publicarea în comun a documentelor, care se păstrează în arhivele de stat ale Republicii Moldova şi arhivele de stat ale Republicii Polonia, ceea ce poate fi reglementat prin acorduri aparte.
Articolul 4
    Părţile vor organiza în comun activităţi în scopul popularizării fondurilor de arhivă.
Articolul 5
    Părţile vor efectua schimb de specialişti-arhivişti în bază de reciprocitate. Se stabileşte o cotă de pînă la 14 zile în an.
    Partea primitoare va suporta cheltuielile pentru aflarea delegaţiei invitate în ţara sa, iar Partea trimiţătoare va suporta cheltuielile pentru călătorie şi asigurarea reprezentanţilor săi.
    Partea trimiţătoare se obligă să transmită informaţia despre reprezentantul său şi programul aflării acestuia nu mai tîrziu decît cu 30 de zile pînă la începutul vizitei respective.
Articolul 6
    Părţile vor realiza măsurile prevăzute în articolele 1-5 ale prezentului Acord în conformitate cu legislaţiile sale naţionale şi în dependenţă de disponibilităţile financiare ale fiecărei dintre Părţi.
Articolul 7
    Eventuale modificări şi completări în prezentul Acord vor fi valabile doar în cazul în care acestea se vor formula într-un Protocol, care va constitui parte integrantă a prezentului Acord şi va fi semnat de reprezentanţii abilitaţi ale Părţilor
Articolul 8
    Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării.
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de 3 ani şi se prelungeşte automat pentru perioade consecutive de 3 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica, în scris cealaltă Parte, cu cel puţin şase luni pînă la expirarea termenului curent de acţiune, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Întocmit la Varşovia la 29 mai 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, poloneză şi rusă, toate textele fiind egal autentice.
    În cazul apariţiei divergenţelor la interpretarea prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.