AMAEIE/2004
ID intern unic:  365008
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD Nr. 2004
din  11.06.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI CONSILIUL DE
MINIŞTRI AL REPUBLICII ALBANIA PRIVIND PROMOVAREA ŞI
PROTEJAREA RECIPROCĂ A INVESTIŢIILOR
Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 36     art Nr : 6     Data intrarii in vigoare : 23.12.2004
    ______________________________________________
    Întocmit la Chişinău la 11 iunie 2004.
    În vigoare pentru Republica Moldova din 23 decembrie 2004.    Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, denumite în continuare Părţi Contractante,
    dorind să încurajeze şi să intensifice cooperarea lor economică în avantajul reciproc al ambelor state în termeni de lungă durată,
    având drept scop crearea şi menţinerea condiţiilor favorabile pentru realizarea investiţiilor investitorilor unei Părţi Contractante pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
Definiţii
    În scopul prezentului Acord:
    1) Noţiunea “investiţie” înseamnă orice gen de patrimoniu şi în particular, dar nu exclusiv, include:
    a) proprietatea mobiliară şi imobiliară şi orice drepturi de proprietate aşa ca ipoteci, gajuri sau angajamente;
    b) cote-părţi, acţiuni, obligaţiuni şi orice altă formă de participare în companii;
    c) creanţe monetare sau alte drepturi şi creanţe, în baza contractului, cu valoare economică, precum şi împrumuturile relative la investiţie;
    d) drepturile de proprietate intelectuală şi industrială, patente, mărci comerciale, procese tehnice, know-how, goodwill, precum şi alte drepturi similare, recunoscute de legislaţiile statelor Părţilor Contractante;
    e) concesiuni comerciale conferite prin legea publică a fiecărei Părţi Contractante, inclusiv concesiuni de cercetare, extracţie sau exploatare a resurselor naturale, precum şi alte drepturi oferite prin lege şi
    f) bunuri, care printr-un contract de leasing, sunt puse la dispoziţia arendaşilor pe teritoriul statului Părţii Contractante în conformitate cu legislaţia statului său.
    O posibilă modificare a formei, în care investiţiile sau reinvestiţiile au fost efectuate, nu va afecta caracterul lor de investiţii.
    2) Noţiunea “venituri”, înseamnă orice mijloace băneşti sau materiale, obţinute din investiţii şi în particular, dar nu exclusiv, includ profiturile, dividendele, dobânzile, royalty, creşterea de capital şi onorariile.
    3) Noţiunea “investitor” înseamnă:
    a) Referitor la Republica Moldova:
        i) Persoanele fizice, care în conformitate cu prevederile legale ale Republicii Moldova deţin cetăţenia Republicii Moldova;
        ii) Persoanele juridice sau orice altă entitate legală, înregistrată, constituită sau astfel legal organizată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, precum şi întreprinzătorii individuali, care au sediu şi îşi desfăşoară activitatea de afaceri pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) Referitor la Republica Albania:
        i) Persoanele fizice, care în conformitate cu prevederile legale ale Republicii Albania deţin cetăţenia Republicii Albania;
        ii) Persoanele juridice sau orice altă entitate legală, înregistrată, constituită sau astfel legal organizată în conformitate cu legislaţia Republicii Albania, precum şi întreprinzătorii individuali, care au sediu şi îşi desfăşoară activitatea de afaceri pe teritoriul Republicii Albania;
    4) Noţiunea “teritoriu” înseamnă:
    a) Referitor la Republica Moldova: spaţiul geografic alcătuit din sol, subsol, ape şi coloana de aer de deasupra solului şi apelor cuprins între frontierele sale, asupra cărora Republica Moldova îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia, în conformitate cu propria legislaţie şi dreptul internaţional;
    b) Referitor la Republica Albania: teritoriul sub suveranitatea Republicii Albania, inclusiv apele teritoriale, precum şi suprafaţa maritimă şi şelful continental asupra cărora Republica Albania exercită, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale şi dreptul internaţional, drepturile sale suverane şi legale.
Articolul 2
Promovarea şi protejarea investiţiilor
    1) Fiecare Parte Contractantă promovează pe teritoriul statului său investiţiile investitorilor celeilalte Părţi Contractante şi admite asemenea investiţii în conformitate cu legislaţia şi reglementările statului său.
    2) Investiţiilor investitorilor unei Părţi Contractante, li se va acorda permanent un tratament just şi echitabil şi vor beneficia de protecţie şi securitate deplină pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante. Fiecare Parte Contractantă va asigura ca managementul, menţinerea, utilizarea, posedarea sau deposedarea pe teritoriul statului său a investiţiilor celeilalte Părţi Contractante şi să nu fie afectate prin măsuri discriminatorii sau nejustificate.
    3) Beneficiile din investiţii şi, în caz de reinvestire, venitul garantat din acestea, vor beneficia de aceeaşi protecţie ca şi investiţiile iniţiale.
    4) Fiecare Parte Contractantă va respecta orice altă obligaţie asumată în legătură cu investiţiile investitorilor celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 3
Tratamentul investiţiilor
    1) Fiecare Parte Contractantă va acorda investiţiilor efectuate pe teritoriul statului său de către investitorii celeilalte Părţi Contractante un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat investiţiilor propriilor săi investitori sau investiţiilor investitorilor oricărui Stat terţ oricare este mai favorabil.
    2) Fiecare Parte Contractantă va acorda investitorilor celeilalte Părţi Contractante, în ceea ce priveşte activitatea acestora în legătură cu investiţiile pe teritoriul statului său, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor săi investitori sau investitorilor oricărui Stat terţ, oricare este mai favorabil.
    3) Prevederile alineatelor 1 şi 2 ale prezentului Articol nu vor fi interpretate în aşa fel ca să oblige o Parte Contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte Părţi Contractante avantajul oricărui tratament, preferinţă sau privilegiu ce rezultă din:
    a) participarea sa la orice uniune vamală existentă sau viitoare, uniune economică, acord regional de integrare economică sau alte acorduri internaţionale similare, sau
    b) orice acord internaţional sau aranjament ce reflectă pe deplin sau parţial impozitarea.
Articolul 4
Exproprierea
    1) Investiţiile fiecărei Părţi Contractante pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante nu vor fi expropriate, sau supuse oricărei alte măsuri, efectele căreia vor fi similare exproprierii sau naţionalizării în continuare denumită “expropriere”, cu excepţia măsurilor luate în scopul apărării naţionale, în bază non-discriminatorie şi însoţită de o despăgubire efectivă, promptă şi adecvată. Asemenea compensare va totaliza valoarea de piaţă a investiţiilor afectate imediat înainte de a fi întreprinsă măsura actuală sau devenită cunoscută în public, oricare este prima acţiune, aceasta va include dobânda din data exproprierii până la data plăţii, la o rată comercială normală şi va fi liber transferabilă în valută liber convertibilă.
    2) Prevederile alineatului 1 al acestui Articol se vor aplica, de asemenea, când Partea Contractantă expropriază bunurile unei companii, care este constituită în virtutea legislaţiei în vigoare, în orice parte a teritoriului statului său şi unde investitorii celeilalte Părţi Contractante deţin acţiuni.
Articolul 5
Compensarea pierderilor
    Investitorii uneia dintre Părţile Contractante, investiţiile cărora suferă pierderi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, cauzate de război sau de alt conflict armat, revoltă, de tulburări civile, de o stare de urgenţă naţională sau alte evenimente similare, vor beneficia de un tratament, privind restituirea, despăgubirea, compensaţia sau altă reglare din partea ultimei Părţi Contractante, nu mai puţin favorabil decât tratamentul pe care ultima Parte Contractantă, îl asigură propriilor investitori sau investitorilor unui Stat terţ, în funcţie de cel care este mai favorabil pentru investitorii celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 6
Repatrierea investiţiilor şi veniturilor
    1) Fiecare Parte Contractantă va garanta, în ceea ce priveşte investiţiile celeilalte Părţi Contractante, după îndeplinirea obligaţiunilor fiscale, un transfer fără restricţii al investiţiilor şi veniturilor din acestea. Transferurile vor fi efectuate fără întârziere, în valută liber convertibilă, la rata de schimb de piaţă, aplicabilă la data transferului.
    2) Asemenea transferuri vor include în particular, dar nu exclusiv:
    a) capitalul şi sumele adiţionale pentru menţinerea sau creşterea investiţiei;
    b) profituri, dobânzi, dividende şi alte venituri curente;
    c) fonduri pentru rambursarea creditelor în legătură cu investiţiile;
    d) royalty şi onorarii;
    e) profitul din rezultate din vânzarea sau lichidarea totală sau parţială a investiţiei;
    f) compensarea în virtutea articolelor 4 şi 5 ale prezentului Acord.
Articolul 7
Subrogarea
    1) Dacă investiţiile investitorului unei Părţi Contractante pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante au fost asigurate împotriva riscurilor non-comerciale în virtutea sistemului legal de garanţie, orice subrogare a asigurantului în cadrul drepturilor investitorului în cauză, în conformitate cu termenii unei astfel de asigurări, va fi recunoscută de către cealaltă Parte Contractantă fără a prejudicia drepturile investitorului în virtutea Articolul 10 al acestui Acord.
    2) Asigurantul va fi împuternicit să exercite numai acele drepturi, pe care investitorul a fost împuternicit de a le exercita.
    3) Diferendele dintre o Parte Contractantă şi asigurător se vor soluţiona în conformitate cu prevederile Articolului 9 al prezentului Acord.
Articolul 8
Soluţionarea diferendelor între Părţile Contractante
    1) Orice diferend între Părţile Contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord vor fi soluţionate, dacă e posibil, prin negocieri, prin canale diplomatice.
    2) Dacă diferendul nu poate fi soluţionat în timp de şase luni de la începutul negocierilor, acesta va fi supus unui Tribunal arbitral, pe baza cererii oricărei Părţi Contractante.
    3) Tribunalul arbitral va fi constituit ad hoc, după cum urmează: fiecare Parte Contractantă va desemna câte un arbitru şi aceşti doi arbitri vor alege în comun acord un cetăţean al unui Stat terţ ca preşedinte. Arbitrii vor fi desemnaţi în timp de trei luni, preşedintele - în timp de cinci luni din data când fiecare Parte Contractantă a informat cealaltă Parte Contractantă despre intenţiile sale de a supune diferendul unui Tribunal arbitral.
    4) Dacă în cadrul perioadei indicate în alineatul 3 al acestui Articol desemnările necesare nu au fost făcute, fiecare dintre Părţile Contractante, în lipsa altei înţelegeri, poate să invite preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie să efectueze numirile necesare. Dacă preşedintele Curţii este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante sau dacă din alte considerente este împiedicat să exercite această funcţie, vicepreşedintele sau dacă el de asemenea este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, sau este din alte considerente împiedicat să exercite această funcţie, membrul Curţii, următorul în ierarhie, care nu este cetăţean al uneia dintre Părţile Contractante, va fi invitat să facă numirile necesare.
    5) Tribunalul arbitral va decide în conformitate cu legea, incluz‘nd în particular acest Acord şi alte acorduri importante dintre Părţile Contractante, precum şi principiile dreptului internaţional.
    6) În afară de cazul, când Părţile Contractante decid altfel, tribunalul îşi va stabili propria sa procedură.
    7) Tribunalul va adopta decizia sa prin majoritate de voturi. Această decizie va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţile Contractante.
    8) Fiecare Parte Contractantă va suporta cheltuielile legate de numirea arbitrului său şi de reprezentarea sa în procedura de arbitrare. Cheltuielile legate de preşedinte, precum şi alte cheltuieli vor fi suportate în egală măsură de către Părţile Contractante. Tribunalul poate în orice caz prin hotărârea sa stabili ca una din Părţile Contractante să suporte o parte mai mare din cheltuieli şi această decizie va fi obligatorie pentru ambele Părţi Contractante.
Articolul 9
Soluţionarea diferendelor dintre un investitor şi o Parte Contractantă
    1) Diferendele dintre un investitor al unei Părţi Contractante şi cealaltă Parte Contractantă, în ceea ce se referă la obligaţiunea acesteia din urmă conform acestui Acord, în legătură cu investiţia investitorului, vor fi, dacă-i posibil, soluţionate pe cale amiabilă.
    2) Dacă aceste diferende nu pot fi soluţionate în termen de şase luni din momentul, în care a cerut soluţionarea pe cale amiabilă, investitorul afectat poate supune diferendul oricăror curţi competente ale Părţii Contractante în teritoriul căreia au fost efectuate investiţiile sau unui arbitraj internaţional.
    3) Dacă diferendul ţine de competenţa Arbitrajului internaţional, investitorul în cauză poate supune diferendul:
    a) Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Diferendelor legate de Investiţii, creat prin “Convenţia pentru Soluţionarea Diferendelor legate de Investiţii între State şi cetăţenii altor state”, deschisă pentru semnare la Washington la 18 martie 1965, pentru arbitrare sau conciliere, numai în cazul când ambele Părţi Contractante au aderat la Convenţia sus menţionată, sau
    b) Unui tribunal arbitral “ad-hoc”, care va fi constituit conform Regulilor privind Soluţionarea Litigiilor ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (U.N.C.I.T.R.A.L.).
    4) Tribunalul arbitral va rezolva diferendele în conformitate cu prevederile acestui Acord şi regulile şi principiile aplicabile ale dreptului internaţional. Hotărârea Arbitrajului va fi definitivă şi obligatorie pentru ambele părţi la diferend. Fiecare Parte Contractantă va îndeplini fără întârziere oricare asemenea sentinţă şi astfel de sentinţă va fi aplicată în conformitate cu legislaţia naţională.
    5) În timpul procedurii de arbitraj sau a aplicării hotărârii, Partea Contractantă implicată în diferend nu va înainta obiecţii în legătură cu faptul că investitorul celeilalte Părţi Contractante a primit o compensare totală sau parţială a daunei sau pierderii în virtutea unui contract de asigurare.
Articolul 10
Aplicarea altor reguli
    Dacă prevederile legii statului oricărei Părţi Contractante sau obligaţiunile în virtutea dreptului internaţional existente în prezent sau stabilite pe viitor între Părţile Contractante suplimentar la acest Acord, conţin o reglementare, care în general sau în special justifică investiţiile celeilalte Părţi Contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin acest Acord asemenea reglementare va prevala acest Acord în măsura în care este mai favorabilă.
Articolul 11
Consultaţii
    Reprezentanţii Părţilor Contractante, în măsura necesităţilor, se vor consulta în orice problemă legată de implementarea acestui Acord. Aceste consultări se vor ţine la propunerea uneia dintre Părţile Contractante în locul şi timpul stabilit prin canale diplomatice.
Articolul 12
Aplicare
    Prezentul Acord va fi, de asemenea, aplicat faţă de investiţiile realizate anterior intrării lui în vigoare de către investitorii fiecărei Părţi Contractante în teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante.
Articolul 13
Dispoziţii finale
    1) Prezentul Acord va intra in vigoare după treizeci de zile din data primirii ultimei notificări în scris, prin care o Parte Contractantă notifică celeilalte Părţi Contractante despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.
    2) Prezentul Acord se încheie pe un termen de zece ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următoarele termene consecutive de zece ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu va notifica celeilalte Părţi Contractante, prin canale diplomatice, cu cel puţin un an p‘nă la expirarea termenului curent de acţiune, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    3) Părţile, de comun acord, pot opera amendamente în prezentul Acord. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu aceeaşi procedură necesară pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.
    4) Pentru investiţiile efectuate anterior denunţării prezentului Acord prevederile lui vor continua să fie efective pe parcursul unei perioadei de zece (10) ani de la data denunţării prezentului Acord.
    Întocmit la Chişinău la 11 iunie 2004, în limbile moldovenească, albaneză şi engleză, toate texte fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe de interpretare va prevala textul în limba engleză.