MMAEIE/2004
ID intern unic:  365009
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
MEMORANDUM Nr. 2004
din  01.11.2004
PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIILE SECURITĂŢII SOCIALE A
POPULAŢIEI ŞI PIEŢEI MUNCII ÎNTRE MINISTERUL MUNCII ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE AL  REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL
MUNCII ŞI POLITICILOR SOCIALE AL REPUBLICII ALBANIA
Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 36     art Nr : 20     Data intrarii in vigoare : 09.06.2005
    __________________________________
    *Întocmit la Chişinău la 1 noiembrie 2004.
    În vigoare pentru Republica Moldova din 9 iunie 2005.


    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Albania, denumite în continuare Părţi:

    dorind ca relaţiile dintre cele două State să se consolideze şi să se diversifice;

    exprimând necesitatea colaborării şi integrării în domeniul securităţii sociale şi pieţei muncii;

    luând decizia să promoveze cooperarea bilaterală,

    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

    Părţile vor face schimb de informaţii şi experienţă privind dezvoltarea cadrului legislativ naţional în materie de securitate socială şi piaţa muncii.

Articolul 2

    Părţile vor face schimburi de experienţă şi acţiuni de documentare în domeniile securităţii sociale şi pieţei muncii la nivel central şi local.

Articolul 3
    Părţile vor face schimb de experienţă în domeniile:

    a) dezvoltării politicilor de securitate socială în general;

    b) prognozării schemelor de asigurări sociale de scurtă şi de lungă durată, în special.

Articolul 4
    Părţile vor face schimb de experienţă în domeniile:

    a) organizării şi administrării sistemului de asigurări sociale;

    b) automatizării sistemului de asigurări sociale;
    c) activităţii fondurilor de management;

    d) perfecţionării prestării serviciilor către beneficiari.

Articolul 5
    Părţile, în scopul colaborării, vor face schimb de:
    a) experţi;
    b) informaţii statistice;

    c) rapoarte anuale, publicaţii si alte documente necesare lor.

Articolul 6
    Părţile vor face schimb de experienţă în:
    a) organizarea si administrarea pieţei muncii;

    b) monitorizarea evoluţiilor în domeniul protecţiei sociale;

    c) politicile active de stimulare a ocupării forţei de muncă şi protecţie socială a şomerilor;

    d) practicile de combatere a şomajului în masă;
    e) gestionarea fondului de şomaj;
    f) formarea profesională;
    g) counselling şi orientarea profesională;

    h) reabilitarea profesională a persoanelor dezabilitate;

    i) sistemul informativ al pieţei muncii.
Articolul 7

    Părţile convin asupra convocării unui grup mixt de lucru care se va întruni alternativ o dată pe an în Chişinău şi în Tirana pentru implementarea şi monitorizarea subiectelor menţionate în prezentul Memorandum.

Articolul 8

    Condiţiile financiare şi alte elemente legate de realizarea acţiunilor de cooperare vor fi stabilite de comun acord pentru fiecare acţiune în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în bugetul anului corespunzător. De regulă, cheltuielile de transport internaţional sunt în sarcina Părţii trimiţătoare, iar cele de cazare si diurnă sunt suportate de partea primitoare.

Articolul 9

    Prezentul Memorandum intră în vigoare la data ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.

    Prezentul Memorandum se încheie pentru un termen de trei ani. Acţiunea lui se va prelungi ulterior în mod automat pentru perioade consecutive de un an, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica în scris, prin canale diplomatice, cealaltă Parte cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului de acţiune al acestuia, despre intenţia sa de a-l denunţa.

    Întocmit la Chişinău la 1 noiembrie 2004, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, albaneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

    În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba engleză va prevala.