AMAEIE/2004
ID intern unic:  365010
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ACORD Nr. 2004
din  01.11.2004
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI
CONSILIUL DE MINIŞTRI AL REPUBLICII ALBANIA
CU PRIVIRE LA COLABORAREA ÎN DOMENIUL
SANITAR VETERINAR
Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 36     art Nr : 26     Data intrarii in vigoare : 01.05.2005
    ____________________________________________ 
    *Întocmit la Chişinău la 1 noiembrie 2004.
    În vigoare pentru Republica Moldova din 1 mai 2005.


    Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, denumite în continuare Părţi Contractante,

    în scopul dezvoltării colaborării în domeniul sănătăţii animalelor,

    atribuind o atenţie deosebită prevenirii şi controlului bolilor epidemice la animale şi răspândirii lor,

    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

    Părţile Contractante, în scopul prevenirii introducerii pe teritoriile statelor lor a bolilor contagioase sau infecţioase la animale şi a produselor de origine animalieră dăunătoare sănătăţii, vor colabora în domeniul preîntâmpinării exportului, importului şi tranzitului de animale vii, materiale genetice animaliere, produse de origine animalieră, nutreţuri şi alte obiecte, care pot fi purtători de agenţi patogeni.

Articolul 2

    Autorităţile competente pentru realizarea prevederilor prezentului Acord sunt:

    - pentru Guvernul Republicii Moldova - Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul Veterinar de Stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

    - pentru Consiliul de Miniştri al Republicii Albania - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Articolul 3

    1) Părţile Contractante se vor informa reciproc fără întârziere:

    a) despre identificarea bolilor la animale incluse în Lista A a Codului Sănătăţii Animalelor al Oficiului Internaţional Epizootic (OIE);

    b) despre identificarea bolilor infecţioase la animale, apariţia cărora nu a fost depistată pe teritoriile Republicii Moldova şi Republicii Albania sau răspândirea cărora nu a avut loc pe parcursul a câţiva ani.

    Notificările trebuie să fie efectuate conform regulamentelor O.I.E.

    2) La solicitare, Părţile Contractante se vor informa reciproc despre apariţia bolilor infecţioase incluse în Lista B a Codului Sănătăţii Animalelor al Oficiului Internaţional Epizootic (OIE).

    3) Dacă una din bolile la care face referinţă punctul a) al paragrafului 1 al Articolului 2 apare pe teritoriul statului uneia dintre Părţile Contractante, acestea vor acorda asistenţă reciprocă în diagnoza etiologică, şi la cerere vor pune la dispoziţie cultura patogenului izolat.

    4) Părţile Contractante vor remite regulat reciproc rapoarte lunare privind situaţia bolilor infecţioase la animale în Republica Moldova, precum şi în Republica Albania.

Articolul 4

    În vederea promovării cooperării în sectorul veterinar şi facilitării cercetărilor ştiinţifice, Părţile Contractante vor întreprinde următoarele:

    a) vor promova colaborarea dintre instituţiile veterinare şi de diagnosticare;

    b) vor promova schimbul de jurnale tehnice speciale şi alte publicaţii de interes veterinar;

    c) vor efectua schimb de acte normative, reglementări şi altă informaţie specială legată de modificările operate în structura organizaţională din sectorul veterinar;

    d) se vor informa reciproc despre întâlnirile şi programele tehnice şi vor acorda posibilitatea experţilor din ambele ţări să participe în cadrul acestora.

Articolul 5

    Eventualele divergenţe privind implementarea prevederilor prezentului Acord, vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri între Părţile Contractante.

Articolul 6

    Cheltuielile ce vor apărea pe parcursul implementării prezentului Acord vor fi suportate de fiecare Parte Contractantă în limita alocaţiilor prevăzute pentru realizarea scopurilor date.

Articolul 7

    Părţile Contractante pot modifica şi completa de comun acord prezentul Acord prin protocoale, care devin parte integrantă ale Acordului.

    Aceste protocoale intră în vigoare, conform prevederilor Articolului 8.

Articolul 8

    Prezentul Acord va intra în vigoare în a 30-a zi din data ultimei notificări, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţile Contractante a tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

    Fiecare dintre Părţile Contractante poate denunţa acţiunea prezentului Acord notificând, prin canale diplomatice, cealaltă Parte Contractantă cu cel puţin trei luni până la expirarea termenului de acţiune a Acordului, despre intenţia sa de a-l denunţa.

    Întocmit la Chişinău la 1 noiembrie 2004, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, albaneză şi engleză, toate textele având aceeaşi putere juridică.

    În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba engleză va prevala.