HGO664/2016
ID intern unic:  365127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 664
din  27.05.2016
cu privire la sistarea temporară a exportului
de masă lemnoasă
Publicat : 31.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 708     Data intrarii in vigoare : 31.12.2016
    În scopul conservării resurselor naturale epuizabile, refacerii suprafeţei forestiere şi respectării dreptului oricărei persoane la un mediu ecologic şi sănătos, precum şi în vederea reglementării exportului de masă lemnoasă recoltată în Republica Moldova şi minimalizării tăierilor ilicite, în temeiul art. 7 alin.(2) lit.i) și art.11 lit.b) din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art.838), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se sistează temporar exportul masei lemnoase încadrate la pozițiile tarifare 4403, 4404 20, 4406 şi 4407 91-4407 99 din Nomenclatura combinată a mărfurilor.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                    Valeriu Munteanu

    Nr. 664. Chișinău, 27 mai 2016.