DPM2097/2016
ID intern unic:  365271
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2097
din  06.06.2016
privind distincţiile Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 328
    MODIFICAT
   
DP194-VIII din 24.05.17, MO171-180/02.06.17 art.302


    În temeiul art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Se instituie următoarele distincţii ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova:
    a) Crucea „Ofiţer Emerit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
    b) Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa I şi clasa II;
    c) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;
    d) Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
    e) Medalia „25 de ani ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”;
    f) Medalia comemorativă „25 de ani ai Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”.
    [Art.1 lit.f) introdusă prin DP194-VIII din 24.05.17, MO171-180/02.06.17 art.302]
    Art.2. - Se aprobă:
    a) Regulamentul cu privire la distincţiile Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
    b) Statutul Crucii „Ofiţer Emerit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, conform anexei nr. 2;
    c) Statutul Crucii „Pentru Merit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa I şi clasa II, conform anexei nr. 3;
    d) Statutul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III, conform anexei nr. 4;
    e) Statutul Medaliei „Pentru Cooperare” a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, conform anexei nr. 5;
    f) Statutul Medaliei „25 de ani ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”, conform anexei nr. 6;
    f1) Statutul Medaliei comemorative „25 de ani ai Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”;”, conform anexei nr. 61.
    [Art.2 lit.f1) introdusă prin DP194-VIII din 24.05.17, MO171-180/02.06.17 art.302]
    g) Modelul brevetului aferent distincțiilor Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, conform anexei nr. 7.
    Art. 3. - Distincţiile Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova prevăzute la art. 1 se înregistrează în Armorialul General al  Republicii  Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2097-VII. Chişinău, 6 iunie 2016.


Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016

REGULAMENT
cu privire la distincţiile Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la distincțiile Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova  (în continuare – regulamentul) stabileşte tipul și ierarhia distincțiilor Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciul), precum și procedura de conferire, de evidență, de înmînare, de port, de păstrare și de retragere a acestora.
    2. Distincţiile Serviciului (în continuare – distincții) sînt însemne faleristice corporative publice și se conferă angajaților Serviciului pentru merite deosebite în asigurarea securităţii statului sau în exercitarea activității de serviciu, precum și altor persoane pentru contribuție la dezvoltarea relațiilor de cooperare și conlucrare cu Serviciul, dacă acest fapt este prevăzut de statutul distincţiei.
    3. Distincțiile Serviciului pot fi înmînate și utilizate potrivit prezentului regulament numai după înregistrarea acestora în Armorialul General al  Republicii Moldova.
    4. Încălcarea premeditată a prevederilor referitoare la modul de utilizare a distincției atrage răspunderea stabilită de lege.
Capitolul II
IERARHIA DISTINCŢIILOR
    5. Ierarhia distincţiilor în ordine descrescătoare este următoarea:
    1) Crucea „Ofiţer Emerit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
    2) Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa I şi clasa II;
    3) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;
    4) Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
    5) Medalia „25 de ani ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”;
    6) Medalia comemorativă „25 de ani ai Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”.
    [Pct.5 subpct.6) introdus prin DP194-VIII din 24.05.17, MO171-180/02.06.17 art.302]
    6. Distincțiile instituite prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 48 din 29 iulie 2008 se echivalează cu distincțiile instituite prin prezentul decret după cum urmează:
    1) Titlul „Colaborator Emerit al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova” – cu Crucea „Ofiţer Emerit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;
    2) Medalia „Pentru Merite” – cu Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa II;
    3) Medalia „Veteran al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova” – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa Veteran;
    4) Medalia „În Slujba Patriei” gradul I – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa I;
    5) Medalia „În Slujba Patriei” gradul II – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa II;
    6) Medalia „În Slujba Patriei” gradul III – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa III.
Capitolul III
CONFERIREA DISTINCŢIILOR
    7.  Distincţiile se conferă prin ordinul directorului Serviciului,  la propunerea șefilor subunităților Serviciului.
    Pentru conferirea distincțiilor, se prezintă directorului Serviciului un demers, însoțit de Fișa de decorare întocmită separat pentru fiecare candidat, conform modelului aprobat de director.
    8. Directorului Serviciului i se conferă distincțiile în baza deciziei Colegiului Serviciului, prin ordinul directorului adjunct al Serviciului.
    9. Tipul distincției ce urmează a fi conferită persoanei se stabilește  în funcție de meritele acesteia, care trebuie să corespundă stipulărilor din statutul distincției.
    10. Procedura şi condițiile de prezentare pentru conferirea distincţiilor Serviciului se stabilesc de către directorul acestuia.
    11. Nu pot fi propuse pentru conferirea distincţiilor persoanele:
    a) care au sancţiuni disciplinare neridicate;
    b) în privinţa cărora se efectuează cercetare de serviciu și/sau urmărire penală.
    12. Conferirea distincțiilor care au clase se realizează, de regulă, în mod consecutiv, de la distincția inferioară la cea superioară.
    13. Una şi aceeaşi distincţie nu poate fi conferită repetat, cu excepţia conferirii unei distincţii omonime de clasă superioară.
    14. Persoana căreia anterior i-a fost conferită o distincţie a Serviciului, instituită prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 48 din 29 iulie 2008, nu poate fi prezentată pentru conferirea distincţiei echivalente, conform prevederilor pct. 6.
    15. Persoanelor cărora le-au fost conferite distincții (în continuare – titulari) li se eliberează un brevet, conform modelului aprobat.
    16. Fiecărui brevet i se atribuie un număr de înregistrare în Registrul  de evidență a distincțiilor Serviciului, administrat de către subunitatea de resurse umane a Serviciului.
    Numărul de înregistrare a brevetului corespunde cu numărul distincţiei inserat pe reversul acesteia, dacă statutul prevede existenţa unui astfel de număr.
    17. Faptul conferirii distincţiei se consemnează în dosarul personal  al titularului.
Capitolul IV
ÎNMÎNAREA DISTINCŢIILOR
    18. Distincţiile Serviciului se înmînează de către directorul Serviciului,  de către directorul adjunct al Serviciului sau de către altă persoană împuternicită  de directorul Serviciului.
    19. Înmînarea distincţiei se efectuează în decurs de o lună din ziua emiterii ordinului de conferire a distincției, într-o atmosferă solemnă, în prezența conducătorilor și angajaților Serviciului sau ai subunității în care activează nemijlocit titularul. În cazuri excepţionale, distincţiile pot fi înmînate  în mod privat.
    20. Distincția se înmînează titularului împreună cu brevetul.
Capitolul V
PORTUL ȘI PĂSTRAREA DISTINCŢIILOR
    21. Titularii poartă distincțiile conferite pe partea stîngă a pieptului, în conformitate cu prevederile actelor normative departamentale privind purtarea distincției și ale prezentului regulament, într-o poziție subordonată față  de distincțiile naționale.
    22. Dreptul de a purta distincţiile conferite este un drept personal şi nu poate fi cedat.
    23. Nu se admite purtarea distincțiilor împreună cu baretele de substituire a distincțiilor respective.
    24. Titularii sînt obligați să păstreze cu grijă distincţia şi brevetul, să evite pierderea, sustragerea și/sau distrugerea acestora.
    25. Duplicatele distincțiilor Serviciului sau ale brevetelor se eliberează ca excepție doar în cazul pierderii ori distrugerii acestora în condiții ce nu au depins de titular, în baza solicitării titularului și a actelor confirmative depuse  de către acesta și dacă distincția este disponibilă în stocul Serviciului.
    26. În cazul sustragerii distincţiilor Serviciului şi/sau a brevetelor, cererea privind eliberarea duplicatelor acestora se înaintează nu mai devreme de un an de la data înştiinţării organelor de drept despre sustragere.
    27. Anunțul privind pierderea, sustragerea ori distrugerea distincției sau a brevetului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    28. În cazul în care persoanele cărora le-au fost conferite distincţii ale Serviciului emigrează din Republica Moldova, ele au dreptul să scoată din ţară distincţiile ce le aparţin, la prezentarea documentelor ce atestă conferirea.
    29. Distincţiile Serviciului ridicate de către organele de drept  sau de cele vamale ale Republicii Moldova, în modul stabilit de legislaţie, precum şi cele al căror titular nu a fost identificat urmează să fie transmise Serviciului.
Capitolul VI
MOȘTENIREA DISTINCȚIILOR
    30. Distincțiile Serviciului se moștenesc în modul stabilit de legislație.
    31. În cazul în care titularul a decedat, distincția Serviciului și brevetul  se transmit moștenitorilor legali, fără dreptul de a le purta.
    Dacă titularul care a decedat nu are moștenitori, distincțiile se restituie Serviciului sau, cu acordul acestuia, se transmit la unul dintre muzeele departamentale sau naționale.
    32. Dacă persoana decorată, care a pierdut sau căreia i-au fost sustrase/distruse distincţia Serviciului şi/sau brevetul, a decedat, moştenitorilor nu li se vor elibera duplicate ale acestora.
    33. În cazul în care persoana căreia i-au fost conferite distincţii ale Serviciului a decedat, moştenitorii acesteia, care emigrează din Republica Moldova, au dreptul să scoată distincţiile din ţară, la prezentarea actelor ce atestă dreptul lor asupra distincţiilor respective.
Capitolul VII
RETRAGEREA DISTINCŢIILOR
    34. Titularului îi pot fi retrase distincţiile prin ordinul directorului Serviciului la propunerea argumentată a şefilor subunităţilor, pentru comiterea  unor fapte ce dezonorează persoana decorată, pentru încălcarea disciplinei de serviciu, precum și în cazul condamnării lui printr-o hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă.
    35. Distincţiile retrase se restituie spre păstrare Serviciului.

Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016

Statutul Crucii „Ofiţer Emerit” a Serviciului de Informaţii
şi Securitate
al Republicii Moldova
    Crucea „Ofiţer Emerit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este distincţia supremă a Serviciului şi se conferă exclusiv ofiţerilor de informaţii şi securitate pentru:
    a) fapte excepționale de bărbăție și spirit de sacrificiu manifestate în asigurarea securităţii statului;
    b) merite remarcabile în apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
    c) îndeplinirea cu succes şi conducerea abilă a unor misiuni speciale de importanţă naţională sau internaţională.
    Însemnul Crucii „Ofițer Emerit” reprezintă o cruce labată cu brațele triunghiulare înguste, de culoare albastră, cu bordură de argint, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 30 mm, așezată pe o cruce similară mai mică, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 24 mm, și de la care se vede doar bordura laterală a brațelor; crucea are în mijloc un medalion rotund purtînd stema Serviciului în scut rotund (în cîmp de azur, o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite; peste tot, stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur) şi cu bordură de argint, în partea superioară a căreia este incizată cu litere capitale de culoare albastră legenda în semicerc: „OFIȚER EMERIT”, iar în cea inferioară apare în relief o cunună deschisă, formată din două ramuri de laur cu codițele unite jos. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al crucii este fixată o toartă de suspensie de argint, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul distincţiei: „Nr. 0000”.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm, avînd pe margini cîte două dungi verticale albe, late de 1 mm fiecare, separate între ele prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii de aceeași lățime și depărtate de margine cu 2 mm.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară,  cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Peste panglica îmbrăcată   pe baretă se aplică o crenguță de laur de argint, așezată în bară. Pe bordul inferior al baretei îmbrăcate se aplică două rămurele de laur, în relief şi crescînd din toarta de suspensie a însemnului de baretă, totul de argint. Bareta are fixat pe revers un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, îmbrăcată cu panglica distincţiei și avînd aplicată broșînd peste panglică o crenguță de laur de argint, așezată în bară.

Anexa nr. 3
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016

Statutul Crucii „Pentru Merit” a Serviciului de Informaţii
şi Securitate
al Republicii Moldova
    Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova clasa I și clasa II reprezintă distincția de nivel înalt ce se conferă ofiţerilor de informaţii şi securitate şi angajaţilor civili ai Serviciului pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu și rezultate meritorii în activitatea de asigurare a securităţii naționale și a supremației legii.
    Crucea „Pentru Merit” clasa I se conferă ofiţerilor de informaţii şi securitate şi angajaţilor civili ai Serviciului:
    a) cărora anterior le-a fost conferită Crucea „Pentru Merit” clasa II;
    b) care au vechimea calendaristică de cel puţin 10 ani de activitate în Serviciu.
    Crucea „Pentru Merit” clasa I și clasa II poate fi conferită şi cetăţenilor străini, angajaţi ai serviciilor speciale străine partenere pentru conducerea sau realizarea cu succes a unor misiuni speciale comune de asigurare a securităţii regionale sau internaţionale.
    Crucea „Pentru Merit” clasa I și clasa II poate fi conferită și post-mortem.
    Însemnul Crucii „Pentru Merit” reprezintă o cruce de Malta de culoare albastră, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 30 mm, cu bordură de aur la clasa I și de argint la clasa II, între braţele căreia se intercalează cîte trei fascicule de raze de aur la clasa I și de argint la clasa II, emanînd din centru, fasciculul central compus din patru raze organizate la extremitate în coadă de rîndunică, iar cele laterale fiecare compus din cîte trei raze organizate în descendenţă spre mijloc; crucea are în mijloc un medalion rotund purtînd stema Serviciului în scut rotund (în cîmp de azur, o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite; peste tot, stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur) şi bordură de aur la clasa I și de argint la clasa II, în partea inferioară a căreia este incizată cu litere capitale de culoare albastră legenda în semicerc: „PENTRU MERIT”. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al crucii este fixată o toartă de suspensie de aur la clasa I și de argint la clasa II, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul distincţiei: „Nr. 0000”.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm, avînd pe margini cîte două, iar pe mijloc trei dungi verticale, galbene la clasa I și albe la clasa II, late de 1 mm fiecare şi separate una de alta şi de margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii şi late de 0,5 mm.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Pe bordul inferior al baretei îmbrăcate sînt aplicate două rămurele de laur, în relief şi crescînd din toarta de suspensie a însemnului de baretă, totul de aur la clasa I și de argint la clasa II. Bareta are fixat pe revers un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei.

Anexa nr. 4
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016

Statutul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
    Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova se conferă ofiţerilor de informaţii şi securitate pentru:
    a) contribuție substanțială la formarea şi dezvoltarea organelor securităţii statului;
    b) merite în realizarea sarcinilor de serviciu;
    c) succese la educarea mai multor generaţii de ofiţeri de informaţii și securitate.
    Ofiţerii de informaţii şi securitate propuşi pentru conferirea Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” trebuie să aibă vechime calendaristică de activitate în serviciu special în cadrul Serviciului sau în organele securității statului de cel puțin:
    a) 25 de ani – pentru clasa Veteran;
    b) 20 de ani – pentru clasa I;
    c) 15 ani – pentru clasa II;
    d) 10 ani – pentru clasa III.
    Însemnul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” reprezintă o cruce Ruppert (cruce labată cu extremităţile braţelor rotunjite convex) înscrisă într-un cerc imaginar cu diametrul de 30 mm – de aur la clasa Veteran și clasa I, de argint la clasa II, de bronz la clasa III – avînd în mijloc un scut rectangular cu vîrful rotunjit ce poartă stema Serviciului (în cîmp de azur, o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite; peste tot, stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur). Crucea clasei Veteran este aşezată pe o cunună de stejar, de aur. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al crucii este fixată o toartă de suspensie, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul distincţiei: „Nr. 0000”.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm, avînd pe marginea stîngă dungi verticale albe – una la clasa Veteran și clasa I, două la clasa II, trei la clasa III – late de 1 mm fiecare şi depărtate de margine și una de alta cu 1 mm.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. La clasa Veteran, peste panglica îmbrăcată pe baretă se aplică broşînd o crenguţă de stejar de argint, aşezată  în bară. Bareta are pe marginea inferioară o toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, și îmbrăcată cu panglica distincţiei. La clasa Veteran, peste panglica îmbrăcată pe bareta de substituire se aplică broşînd o crenguţă de stejar de argint, aşezată în bară.
   

Anexa nr. 5
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016

Statutul Medaliei „Pentru Cooperare” a Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova
    Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova se conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor străini pentru consolidarea cooperării interinstituționale și profesionale la nivel naţional, regional şi internaţional.
    Însemnul Medaliei „Pentru Cooperare” reprezintă un medalion rotund monocolor, de aur, cu diametrul de 30 mm şi cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Aversul însemnului reprezintă o strîngere de mînă înconjurată de o cunună din două ramuri de măslin, totul în relief.
    Pe revers, în centru, este reprezentată în relief stema Serviciului în scut rectangular cu vîrful rotunjit (în cîmp de azur, o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite; peste tot, stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur) în întregime de aur, iar în exergă, de asemenea în relief, apare legenda cu litere capitale, în limbile română şi latină, separată de două steluţe cu opt raze: „* PENTRU COOPERARE * PRO COOPERATIONE”.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm şi dungată pe mijloc multicolor cu 11 dungi late de 1 mm, după cum urmează: o dungă roşie flancată simetric consecutiv de cîte o dungă albă, cîte o dungă verde, cîte o dungă albă, cîte o dungă neagră, cîte o dungă galbenă.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate, dotată jos cu o toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers cu un sistem de prindere a distincției.
Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei.


Anexa nr. 6
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016

Statutul Medaliei „25 de ani ai Serviciului de Informaţii și Securitate
al Republicii Moldova”
    Medalia „25 de ani ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova” se conferă ofiţerilor de informaţii şi securitate, angajaţilor civili, pensionarilor şi veteranilor Serviciului, precum şi altor persoane, inclusiv cetăţeni străini, pentru servicii remarcabile aduse organelor securităţii statului.
    Însemnul Medaliei „25 de ani ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova” reprezintă un medalion rotund monocolor, de aur, cu diametrul de 30 mm, şi cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Pe avers, în centru, este reprezentată în relief emblema Serviciului (o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite şi purtînd în mijloc stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur) în întregime de aur, înconjurată în exergă de o cunună deschisă compusă din două rămurele de măslin unite jos, de asemenea în relief.
    Pe revers, apare în relief legenda cu litere capitale, ordonată în cinci rînduri „1991 / SERVICIUL / DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE / AL REPUBLICII MOLDOVA / 2016”.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm şi se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Peste panglica îmbrăcată, în partea superioară a baretei se aplică cifrele romane „XXV” (h 7 mm) de aur. Bareta este dotată cu toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers are fixat un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.


Anexa nr. 61
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.194-VIII din 24 mai  2017

Statutul Medaliei comemorative
„25 de ani ai Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa”
al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”
    Medalia comemorativă „25 de ani ai Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova” se conferă ofițerilor de informații și securitate, angajaților civili, pensionarilor și veteranilor Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” și ai Serviciului, precum și altor persoane, inclusiv cetățeni străini, pentru servicii remarcabile aduse organelor securității statului și contribuție la dezvoltarea detașamentului.
    Însemnul medaliei reprezintă un medalion rotund monocolor, de aur, cu diametrul de 30 mm, și cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Pe aversul însemnului, în mijloc, este reprezentat în relief un vultur codalb cu zborul pe jumătate desfăcut, stînd în profil spre dextra pe un soclu îngust dreptunghiular. În exergă, în partea superioară, apare legenda semicirculară cu litere capitale în relief: „DETAȘAMENTUL CU DESTINAȚIE SPECIALĂ „ALFA””. Segmentul de cerc de sub imaginea emblematică, delimitat de coarda și arcul care se unesc la orele 8 și 4, este ridicat în relief și, în exergă, are gravate cu caractere capitale milesimele: „1992 • 4 IUNIE • 2017”.
    Pe reversul însemnului, în mijloc, este reprezentată în relief emblema Serviciului (o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite și purtînd în mijloc stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roșu și azur, cu un cap de bour broșînd, însoțit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică și la senestra de o semilună conturnată, totul de aur), în întregime de aur. În exergă, apare legenda circulară cu litere capitale în relief: „SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA / • FIDELIS PATRIAE • ”.
    Panglica distincției este din moar albastru, lată de 25 mm, avînd pe flancuri, depărtat de margine cu 1,5 mm, cîte o dungă neagră, lată de 2 mm și flancată de cîte o dungă albă, lată de 0,5 mm. Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălțimea de 45 mm și colțurile de jos tăiate. Peste panglica îmbrăcată, în partea superioară a baretei se aplică cifrele romane „XXV” (h 6 mm) de aur. Bareta este dotată cu toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers are fixat un sistem de prindere a distincției.
    Înălțimea totală a distincției este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincției este dreptunghiulară, cu lățimea de 25 mm și înălțimea de 12 mm, îmbrăcată cu panglica distincției și are aplicate broșînd peste panglică cifrele romane „XXV” (h 6 mm) de aur.
    [Anexa nr.61 introdusă prin DP194-VIII din 24.05.17, MO171-180/02.06.17 art.302]

Anexa nr. 7
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2097-VII din 6 iunie 2016