HGC744/2016
ID intern unic:  365376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 744
din  10.06.2016
cu privire la reorganizarea Colegiului Naţional
de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 804
    În temeiul art.21 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art. 634), art.69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 alin.(2) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin transformare Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” în Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, cu oferirea programelor educaţionale de formare iniţială la nivelurile IV (învăţămîntul profesional postsecundar) şi V (învăţămîntul profesional postsecundar nonterţiar).
    2. Se atribuie Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” funcţiile de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învăţămîntului profesional medical postsecundar şi postsecundar nonterţiar, de coordonare şi ghidare metodologică a instituţiilor arondate, de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale din sistem.
    3. Colegiul de Medicină, mun.Bălţi, Colegiul de Medicină, or.Cahul, Colegiul de Medicină, or.Orhei, Colegiul de Medicină, or.Ungheni, vor fi arondate metodic Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”.
    4. Ministerul Sănătăţii:
    1) va crea, în termen de o lună, comisia de reorganizare a instituţiei nominalizate;
    2) va asigura, prin intermediul comisiei de reorganizare, transmiterea patrimoniului instituţiei reorganizate, conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2).
    5. Disponibilizarea personalului instituţiei reorganizate se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    6. Cheltuielile pentru realizarea hotărîrii în cauză vor fi acoperite din contul şi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
    7. În secţiunea I din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”.
    8.  Ministerul Sănătăţii va aduce actele sale departamentale în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                Ruxanda Glavan
    Ministrul educaţiei                                               Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
 
    Nr. 744. Chişinău, 10 iunie 2016.